TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kamu İhale Tebliği No: 2009/1 (Eşik Değerler ve Parasal Limitler)

          RESMİ GAZETE SAYISI: 27126          RESMİ GAZETE TARİHİ: 30.01.2009

KAMU İHALE TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2009/1)

 

          MADDE 1 – 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi” başlıklı 67 nci maddesine göre, 1 Şubat 2009 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler anılan Kanunun ilgili maddeleri bazında aşağıda belirtilmiştir.

          Buna göre;

          1- “İstisnalar” başlıklı 3 üncü maddenin;

          (g) bendinde belirtilen 4.691.592,- YTL (Dörtmilyon altıyüzdoksanbirbin beşyüzdoksaniki Yeni Türk Lirası), 5.072.080,- TL (Beşmilyon yetmişikibin seksen Türk Lirası),

          2- “Eşik Değerler” başlıklı 8. maddenin;

          (a) bendinde belirtilen 560.858,- YTL (Beşyüzaltmışbin sekizyüzellisekiz Yeni Türk Lirası), 606.343,- TL (Altıyüzaltıbin üçyüzkırküç Türk Lirası),

          (b) bendinde belirtilen 934.763,- YTL (Doküzyüzotuzdörtbin yediyüzaltmışüç Yeni Türk Lirası), 1.010.572,- TL (Birmilyon onbin beşyüzyetmişiki Türk Lirası),

          (c) bendinde belirtilen 20.564.840,- YTL (Yirmimilyon beşyüzaltmışdörtbin sekizyüzkırk Yeni Türk Lirası), 22.232.648,- TL (Yirmiikimilyon ikiyüzotuzikibin altıyüzkırksekiz Türk Lirası),

          3- “İhale İlan Süreleri ve Kuralları” başlıklı 13 üncü maddenin (b) bendinin;

          (1) nolu alt bendinde belirtilen 61.192,- YTL (Altmışbirbin yüzdoksaniki Yeni Türk Lirası), 66.154,- TL (Altmışaltıbin yüzellidört Türk Lirası), 122.386,- YTL (Yüzyirmiikibin üçyüzseksenaltı Yeni Türk Lirası), 132.311,- TL (Yüzotuzikibin üçyüzonbir Türk Lirası),

          (2) nolu alt bendinde belirtilen 61.192,- YTL ile 122.386,- YTL (Altmışbirbin yüzdoksaniki Yeni Türk Lirası) ile (Yüzyirmiikibin üçyüzseksenaltı Yeni Türk Lirası); 66.154,- TL ile 132.311,- TL (Altmışaltıbin yüzellidört Türk Lirası) ile (Yüzotuzikibin üçyüzonbir Türk Lirası), 122.386,- YTL ile 1.019.908,- YTL (Yüzyirmiikibin üçyüzseksenaltı Yeni Türk Lirası) ile (Birmilyon ondokuzbin dokuzyüzsekiz Yeni Türk Lirası); 132.311,- TL ile 1.102.622,- TL (Yüzotuzikibin üçyüzonbir Türk Lirası ) ile (Birmilyon yüzikibin altıyüzyirmiiki Türk Lirası),

          (3) nolu alt bendinde belirtilen 122.386,- YTL (Yüzyirmiikibin üçyüzseksenaltı Yeni Türk Lirası), 132.311,- TL (Yüzotuzikibin üçyüzonbir Türk Lirası), 1.019.908,- YTL (Birmilyon ondokuzbin doküzyüzsekiz Yeni Türk Lirası), 1.102.622,- TL (Birmilyon yüzikibin altıyüzyirmiiki Türk Lirası),

          4- “Pazarlık Usulü” başlıklı 21 inci maddenin;

          (f) bendinde belirtilen 101.986,- YTL (Yüzbirbin dokuzyüzseksenaltı Yeni Türk Lirası), 110.257,- TL (Yüzonbin ikiyüzelliyedi Türk Lirası),

          5- “Doğrudan Temin” başlıklı 22 nci maddenin;

          (d) bendinde belirtilen 30.595,- YTL (Otuzbin beşyüzdoksanbeş Yeni Türk Lirası), 33.076,- TL (Otuzüçbin yetmişaltı Türk Lirası), 10.195,- YTL (Onbin yüzdoksanbeş Yeni Türk Lirası), 11.021,- TL (Onbirbin yirmibir Türk Lirası),

          6- “İhale sonucunun ilanı” başlıklı 47 nci maddenin;

          Birinci fıkrasında belirtilen 2.039.822,- YTL (İkimilyon otuzdokuzbin sekizyüzyirmiiki Yeni Türk Lirası), 2.205.251,-TL (İkimilyon ikiyüzbeşbin ikiyüzellibir Türk Lirası), 4.079.646,- YTL (Dörtmilyon yetmişdokuzbin altıyüzkırkaltı Yeni Türk Lirası), 4.410.505,- TL (Dörtmilyon dörtyüzonbin beşyüzbeş Türk Lirası),

          7- “Kamu İhale Kurumu” başlıklı 53 üncü maddenin (j) fıkrasının;

          (1) nolu bendinde belirtilen 203.978,- YTL (İkiyüzüçbin dokuzyüzyetmişsekiz Yeni Türk Lirası), 220.520,- TL (İkiyüzyirmibin beşyüzyirmi Türk Lirası),

          olarak güncellenmiştir.

          1 Şubat 2009 tarihinden itibaren geçerli olacak yukarıda belirtilen eşik değerler ve parasal limitlere ilişkin, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı değerler, ayrıca tablo halinde ekte yer almaktadır.

 

          MADDE 2 – İdarelerin tabi oldukları eşik değer ve parasal limitlerin belirlenmesinde; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesinden önceki bütçe statülerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

 

          MADDE 3 – Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 5812 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile 4734 sayılı Kanunun 47 nci maddesindeki parasal limitler kaldırılmış olup, 4734 sayılı Kanunun 47 nci maddesinde yer alan parasal limitler, 5/3/2009 tarihine kadar geçerlidir.

 

          MADDE 4 – 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) fıkrasının (2) nolu alt bendinde yer alan itirazen şikayet başvuru bedelleri, 4/1/2009 tarihinden 1/2/2010 tarihine kadar 5812 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde belirtilen tutarlardır.

 

          MADDE 5 – 5812 sayılı Kanunun, 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (h) bendinde değişiklik yapan 24 üncü maddesinde belirtilen parasal tutar, 1/2/2010 tarihine kadar geçerlidir.

 

          MADDE 6 – Bu Tebliğ 1/2/2009 tarihinde yürürlüğe girer.

 

          MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

EK: Tablo

 4734 SAYILI KANUNDA YER ALAN EŞİK DEĞERLER VE PARASAL LİMİTLERİN

 BİR ÖNCEKİ DÖNEM İLE KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLERİNE İLİŞKİN TABLO 

01.02.2008 – 31.01.2009 DÖNEMİ

DEĞERİ

01.02.2009 – 31.01.2010 DÖNEMİ DEĞERİ

EŞİK DEĞERLER

EŞİK DEĞERLER

MADDE 8

YTL

TL

560.858

606.343

934.763

1.010.572

20.564.840

22.232.648

 

PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR

PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR

MADDE 3 (g)

YTL

TL

4.691.592

5.072.080

MADDE 13 (b)

61.192

66.154

122.386

132.311

1.019.908

1.102.622

MADDE 21 (f)

101.986

110.257

MADDE 22 (d)

30.595

33.076

10.195

11.021

MADDE 47

2.039.822

2.205.251

4.079.646

4.410.505

MADDE 53 (j)/1

203.978

220.520