TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


İta Amiri Mutemet Avansları ve Krediler (Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:1))R.G. tarihi :11/4/2004 Sayısı: 25430 )

GİRİŞ

Bilindiği üzere, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 7 nci maddesinde Devlet gideri, bütçe içinde, Devlet adına yapılan veya özel bir kanunla yapılması öngörülen bir hizmet karşılığı olmak üzere Devletin zimmetinde gerçekleşen borç olarak tanımlanmıştır. Bu hükme göre bütçe giderinin yapılmasında ilke, mal veya hizmetin alınmasından sonra ilgili idarelerce malın alındığını, hizmetin yapıldığını gösterir kanıtlayıcı belgelerin ödeme evrakı ekine bağlanması suretiyle ödemenin yapılmasıdır. Bu kuralın bir istisnası olarak, anılan Kanunun değişik 83 üncü maddesinin “Bütçe İçi Avans ve Krediler” başlıklı (A) fıkrasında;

- Tahakkuk ve verile emri işlemlerinin tamamlanması beklenilemeyecek ivedi ve çeşitli giderler için ita amirlerinin gösterecekleri lüzum üzerine, görevlendirecekleri mutemetlere, üst sınırları yılları bütçe kanunlarıyla saptanacak tutarlarda avans verilebileceği ve avansın sınırlandırılmasına Maliye Bakanının yetkili olduğu,

- Maliye Bakanlığınca, Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak, askeri daireler mutemetleri ile elçiler, konsoloslar, müşavirler ve ataşelere bu tutarın üzerinde avans verilebileceği,

- Tahakkuk ve verile emri işlemlerinin tamamlanması beklenilemeyecek ivedi ve çeşitli giderlerden avans sınırlarını aşanlar için dairesinin göstereceği lüzum ve Maliye Bakanlığının izni üzerine, ita amiri mutemetleri adına banka veya saymanlık nezdinde kredi açılabileceği ve banka veya saymanlığın, mutemedin göstereceği yere veya alacaklıya doğrudan doğruya ödeme yapacağı,

- Yabancı ülkelerde yapılacak satın almalar için görevlendirilen mutemetler adına gerektiğinde, Maliye Bakanlığınca, yerel bankalardan birinde kredi açtırılacağı,

- Yabancı ülkelerden yapılacak satın almalar için, dairesinin göstereceği lüzum ve Maliye Bakanlığının izniyle, bankalar nezdinde akreditif karşılığı kredi açtırılacağı,

hükümlerine yer verilmiş,

Kanunun değişik 84 üncü maddesinde ise her birim için yalnız bir mutemet görevlendirileceği, hangi örgüt kademelerinin birim sayılacağının bütçe kanunlarındaki ayırıma paralel olarak Maliye Bakanlığınca belli edileceği belirtilmiştir. Bu hükümlerle avans ve kredi uygulamasıyla, Kanun kapsamındaki dairelerin tahakkuk ve verile emri işlemlerinin tamamlanması beklenilemeyecek ivedi ihtiyaçlarının, hizmetin aksamasına meydan verilmeden karşılanması amaçlanmıştır.

Kanunun yukarıda değinilen hükümleri gereğince; genel ve katma bütçeli daire ve idarelerin ita amiri mutemetlerine avans verilmesi ve yurt içinden veya yabancı ülkelerden yapılacak alımlar için adlarına kredi açılmasının aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre yapılması gerekmektedir.
 İTA AMİRİ MUTEMETLERİNİN GÖREVLENDİRİLMESİ,
MUTEMETLERE VERİLECEK AVANS SINIRLARI VE
AVANSLARIN VERİLMESİNDE VE MAHSUBUNDA UYULACAK
ESASLARA-İTA AMİRİ MUTEMETLERİNİN GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

1050 sayılı Kanunun değişik 84 üncü maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, ita amiri mutemedi görevlendirmelerinde aşağıdaki esaslara uyulması gerekmektedir.

1- Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dışında kalan bakanlık merkez kuruluşlarında, analitik bütçenin kurumsal sınıflandırmasının IV üncü düzeyinde yer alan her birim için ayrı mutemet görevlendirilecektir.

Bu kuralın bir istisnası olarak taşıtların akaryakıt, yağ, bakım, onarım, işletme ve diğer zorunlu giderlerine ilişkin hizmetlerle ilgili alımlarda, analitik bütçenin kurumsal sınıflandırmasının IV üncü düzeyinde yer alan her birim için görevlendirilen mutemedin yanında yalnızca bu hizmetlere ilişkin olmak ve zorunluluk bulunması halinde ita amiri onayında ayrıca belirtilmek koşuluyla ihtiyaç duyulan sayıda mutemet görevlendirilebilecektir.

2- Askeri birlik ve kurumlar dışında kalan il ve ilçe teşkilatlarında, bir bakanlığa veya ayrı bütçeli kuruluşlara bağlı tüm idareler tek birim sayılacak, bunlar için bir mutemet tayin edilecektir. Ancak aynı bakanlığa veya aynı bütçeli idareye bağlı olmakla birlikte, ayrı ayrı hizmet yürütmekte olan bağlı müdürlük ve idare amirlikleri ile ayrı ayrı yerlerde bulunan (okul, enstitü, hastane,dispanser vb.) üniteler için, zorunluluk bulunması koşuluyla her bir ünite için ayrı bir mutemet tayin edilebilecektir.

3- Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı merkez teşkilatı ile askeri birlik ve kurumlarda, Kanunun değişik 84 üncü maddesindeki “...Bir bütün oluşturan ve ayrı ayrı yerlerde bulunan askeri birimler ile kurumların her biri için ayrı mutemet görevlendirilebilir...” hükmü dikkate alınarak, mutemet görevlendirilmesi yapılabilecektir.

B- İTA AMİRİ MUTEMETLERİ İLE ASKERİ DAİRE MUTEMETLERİNE VERİLECEK AVANS SINIRLARI

1- Genel ve Katma Bütçeli Dairelerin İta Amiri Mutemetlerine Verilecek Avanslar

Bilindiği gibi, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun değişik 83 üncü maddesinin A/a fıkrası hükmü gereğince; genel ve katma bütçeli daire ve idarelerin ita amiri mutemetlerine verilebilecek avansın üst sınırı yılı bütçe kanununa ekli (İ) işaretli cetvelde belirlenmekte, verilecek avansların sınırlandırılmasında ise Bakanlığımız yetkili bulunmaktadır. Kanunun verdiği bu yetkiye dayanılarak belirlenen ita amiri mutemetlerine verilebilecek avans limitleri, “Parasal Sınırlar, Süreler ve Oranlar”ın tespitine ilişkin 3 sıra no.lu Genel Tebliğ ekinde yer alan tablonun “İta Amiri Mutemedi Avansları” bölümünde gösterilmiştir.

2- Bakanlar Kurulu Kararına Göre Askeri Daire Mutemetleri ile Dış Temsilciliklere Verilecek Avanslar

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun değişik 83 üncü maddesinin A/a fıkrası hükmü gereğince, askeri daireler ile yabancı memleketlerdeki dış temsilcilikler mutemetlerine verilebilecek avansın üst sınırı Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenmekte, avans tutarının tespiti ise Bakanlığımıza bırakılmaktadır. Bakanlığımıza tanınan bu yetkiye dayanılarak ve ilgili idarelerin talepleri de dikkate alınarak;

a) Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Birlik ve Kurumlarının mutemetlerine, “Parasal Sınırlar, Süreler ve Oranlar”ın tespitine ilişkin 3 sıra no.lu Genel Tebliğ ekinde yer alan tablonun “Askeri Daire Mutemet Avansları” bölümünde gösterilen tutarlara kadar avans verilmesi,

b) Dış temsilciliklere, “Parasal Sınırlar, Süreler ve Oranlar”ın tespitine ilişkin 3 sıra no.lu Genel Tebliğ ekinde yer alan tablonun “Dış Temsilciliklere Verilecek Avanslar” bölümünde gösterilen tutarlara kadar avans verilmesi,

uygun görülmüştür.

C- AVANSLARIN VERİLMESİNDE VE MAHSUBUNDA UYULACAK ESASLAR

1- İta amirleri “Parasal Sınırlar, Süreler ve Oranlar”ın tespitine ilişkin 3 sıra no.lu Genel Tebliğ eki tabloda belirlenen avans sınırları aşılmamak şartıyla, ihtiyaç tutarında avans verilmesine dikkat ve özen gösterecekler, Devlet parasının gereksiz yere mutemetler üzerinde kalmasına izin vermeyeceklerdir.

2- Avans verilmesini gerektiren ihtiyaçların ortadan kalkması halinde avanslar veya kullanılmayan avans artıkları, bekletilmeden saymanlıklara iade edilecektir.

3- İta amiri mutemetlerine verilecek avanslar için düzenlenen kağıtlar, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu hükümleri gereğince dairelerin dahili işlemlerine ait kağıtlar mahiyetinde olduğundan, avans ödemesi sırasında damga vergisine tabi tutulmayacaktır. Ancak, mutemetlerin verilen avanslarla yapacakları satınalmalar sonucu satıcılara yapılan ödemeler dolayısıyla düzenlenen kağıtlar (makbuzlar ve ibra senetleri) Damga Vergisi Kanununa bağlı (1) sayılı tablonun IV üncü bölümünün 1/h fıkrası uyarınca damga vergisine tabi olduğundan, anılan Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince verginin mükellefi durumunda olan satıcıdan ya tahsil edilerek avansın alındığı saymanlık veznesine nakden yatırılmak ya da fatura veya fatura yerine geçen belgeler ile tesellüm makbuzlarının uygun yerlerine pul yapıştırılmak suretiyle ödenmesi gerekmektedir.

4- 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun değişik 86 ncı maddesi uyarınca, ita amiri mutemetleri kendilerine verilen avanslara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri en çok bir ay içerisinde saymana vermekle yükümlüdür. Bu süre içinde mahsup edilmeyen avanslar, avansın mahsup edilmesi gereken tarihten itibaren, 6183 sayılı Kanunun değişik 51 inci maddesi hükmüne göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte, anılan Kanun hükümlerine göre ilgili mutemetten tahsil edilecektir.
İTA AMİRİ MUTEMETLERİ ADINA AÇILACAK KREDİLER VE
UYULACAK ESASLARA- İZİN ALINMAKSIZIN AÇILACAK KREDİLER

1- Posta Maddeleriyle Telgraf Ücretlerinin Ödeme Şeklini Gösterir Yönetmelik gereğince; T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatından alınacak posta pulları ile posta ücreti ödeme makinelerine yükletilecek limitler (telgraf ücretleri hariç) için,

2- Genel Bütçeye Dahil Daireler ve Katma Bütçeli İdareler Muhasebe Yönetmeliğinin 97 nci maddesi gereğince; Okul Pansiyonları Hesabından pansiyonların çeşitli ve ivedi giderleri için,

3- Kamu İhale Kurumuna ödenecek ilan giderleri için,

4- (Ek : 11/4/2004 tarihli ve 25430 sayılı R.G.) 50 Milyar (dahil) liraya kadar elektronik kartlara yükletilecek doğalgaz ve su giderleri için,

Bakanlığımız veya defterdarlıklardan izin alınmaksızın kredi açılabilecektir.

B- DEFTERDARLIKLARCA VERİLECEK KREDİ İZİNLERİ

1- Genel ve katma bütçeli idarelerin taşra teşkilatı (İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı dahil),

2- Merkez birimleri ve bütçe dairesi başkanlıkları Ankara dışında bulunan katma bütçeli idareler tarafından yapılan alımlarla ilgili kredi taleplerinden,

taşıt alımları hariç, “Parasal Sınırlar, Süreler ve Oranlar”ın tespitine ilişkin 3 sıra no.lu Genel Tebliğ ekinde yer alan tabloda gösterilen tutara kadar olanlara,

il defterdarlıklarınca izin verilecektir.

Büyükşehir belediyesi bulunan illerde defterdarlar, bu yetkilerini, sınırları açıkça belirtmek suretiyle yardımcıları vasıtasıyla da kullanabileceklerdir.

Defterdarlarca verilecek kredi izinleri sırasında, Başbakanlık, Bakanlığımız ve ilgili bakanlıklarca yayımlanan tasarruf tedbirleri ve uygulama talimatlarında belirtilen hususlara uyulacaktır.

C- BAKANLIĞIMIZCA VERİLECEK KREDİ İZİNLERİ

1- Bakanlıklar, genel bütçe içerisinde bağımsız bütçe uygulaması yapan Müsteşarlık ve Genel Müdürlükler ile merkez birimleri ve bütçe dairesi başkanlıkları Ankara’da bulunan katma bütçeli idarelerin merkez teşkilatı ve bunlara bağlı fakülte ve yüksek okulların alımları için yapacakları kredi başvurularına, miktarına bakılmaksızın,

2- (B) bölümünde belirtilen kuruluşların alımlarından “Parasal Sınırlar, Süreler ve Oranlar”ın tespitine ilişkin 3 sıra no.lu Genel Tebliğ ekinde yer alan tabloda gösterilen tutarı aşanlar ile taşıt alımlarına ilişkin kredi taleplerine,

3- Yurt dışından yapılacak alımlar için açtırılacak akreditif kredisi taleplerine,

Bakanlığımızca (Muhasebat Genel Müdürlüğü) izin verilecektir.

Yukarıdaki açıklamalara rağmen kredi izninin verileceği yer konusunda tereddüt olması halinde, kredi işleminin gecikmemesi bakımından, kredi talebi konuyu açıklayan bir yazı ekinde Bakanlığımıza gönderilecektir.

D- KREDİ İZNİ BAŞVURULARINDA UYULACAK ESASLAR

Kanun hükmü uyarınca kredi açılabilmesinin şartı, satın alınacak mal/malzemeye idarece ivedi ihtiyaç duyulması ve tahakkuk ve verile emri işlemlerinin tamamlanması için yeterli sürenin bulunmamasıdır. Ancak, Bakanlığımıza intikal eden bilgiler ve denetim raporlarından, ivedi olmamasına ve tahakkuk ve verile emri işlemlerinin tamamlanması için yeterli sürenin bulunmasına rağmen ita amiri mutemetleri adına kredi açtırıldığı ve Devlet parasının önceden, satın almanın yapılacağı kişi veya kurum hesabına aktarıldığı anlaşılmaktadır.

Hazineye ve katma bütçeli idarelere ait nakdin Kanunun öngördüğü haller dışında Devlet hesaplarından ayrı yerlerde tutulması 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 7 nci maddesine aykırı olduğu gibi nakit dengesinde de olumsuzluklara neden olmaktadır. Bu nedenle acele ve zorunlu olmayan durumlarda ita amirleri tarafından kredi talep edilmemesi, kredi iznini vermeye yetkili mercilerce de bu şekildeki taleplerin yerine getirilmemesi gerekmektedir.

Ayrıca, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 sayılı Kararın 4/b ve 9 uncu maddeleri ile bu Karara ilişkin 92-32/6 sayılı Tebliğ ile değişik 91-32/5 sayılı Tebliğ ve T.C. Merkez Bankasının 1-M sayılı Genelgesinin “İthalata İlişkin Hükümler” bölümünde, bankalar ve özel finans kurumlarınca akreditif açılması sırasında ithalatçılara döviz satılabileceği ve akreditifli, vesaik mukabili, kabul kredili veya peşin ödeme şekillerine göre yapılacak ithalat bedellerinin, söz konusu dövizlerin bloke edildiği döviz tevdiat hesaplarından ödenebileceği, hüküm altına alınmıştır.

Buna göre;

Mal ve hizmetlerin ivedi olarak alınmasının zorunlu olduğu hallerde, ivediliğe yol açan nedenler ita amirinin imzalayacağı ayrı bir yazıda ayrıntılı olarak belirtilecek ve bu yazı kredi talepnamesine eklenecektir.

Bu şekilde Bakanlığımıza veya ilgili defterdarlığa intikal eden kredi talepleri incelenecek ve uygun görülmeyenlere kredi izni verilmeyecektir.

2- Aşağıdaki hallerde Kanunda öngörülen ivedilik şartının bulunduğu kabul edilecektir.

a) Kamu kurum ve kuruluşlarından yapılacak alımlarda kuruluşun kendi mevzuatı gereğince mal ve hizmet bedelinin peşin olarak ödenmesinin zorunlu olduğu durumlar,

b) Tedavi amacıyla bulunduğu yer dışında başka yere gönderilen memur ve hizmetliler için açılacak krediler,

c) Yurt dışı temsilciliklerine gönderilecek krediler,

d) Yurt dışından yapılacak alımlar nedeniyle açtırılacak akreditif kredileri.

Yukarıda belirtilen alımlar için yapılacak kredi taleplerinde ita amirlerinden ayrıca açıklama yazısı istenmeyecektir.

3- Kredi başvuruları sırasında tasarruf tedbirleri ile ilgili olarak Başbakanlık ve Bakanlığımızca yayımlanan genelgelerle getirilen esaslara uyulacaktır.

4- Yurt içinden yapılacak alımlar için açılacak krediler, ita amiri mutemetleri adına saymanlık nezdinde açılacaktır. Bu kredilerin banka nezdinde açılması yalnızca zorunlu hallerle sınırlı tutulacaktır.

Yurt dışından yapılacak alımlar için açtırılacak akreditiflerin bankalar nezdinde açılacağı tabiidir.

5- Bakanlığımıza ve il defterdarlıklarına yapılacak kredi başvurularında Ek-1 de yer alan “Kredi Talepnamesi” formu kullanılacaktır. Söz konusu form üzerinde talep edilen kredi tutarı yazı ve rakam ile ayrı ayrı gösterilecektir.

6- Yurt dışı alımları ve bunlar için açılacak kredilerle ilgili olarak;

a) Yapılacak sözleşmelere, ödemelerin mal mukabili veya vesaik mukabili usulleriyle gerçekleştirilmesi ve yurt dışı giderleri ile sigorta giderlerinin karşı tarafça karşılanması yönünde şartlar konulmasına azami dikkat ve özen gösterilecektir.

b) Akreditif karşılığı krediler, genel bütçeli daireler için Hazine Dış Ödemeler Saymanlığı, katma bütçeli idareler için ilgili saymanlığınca açılacağından, karşılığı ödeneklerin kredinin açılacağı saymanlığa gönderilmiş olması hususuna özellikle dikkat edilecektir. Genel bütçeli daireler, ödeneği Hazine Dış Ödemeler Saymanlığına gönderilmedikçe, yurt dışı alımları nedeniyle kredi talebinde bulunmayacaklardır.

c) Akreditifin açtırılacağı bankanın tespitinde, döviz satış kurları ile komisyon tutarları düşük olan bankalar tercih edilecektir.

d) Açtırılacak akreditif kredisine ilişkin başvurularda da Ek-1 form kullanılacak, ancak, mal bedeli ve diğer giderlerin (ilgili banka veya muhabirine döviz olarak ödenmesi gereken komisyonlar ve gider karşılıkları dahil) döviz cinsinden toplamları ile akreditif işlemlerini idare ve banka nezdinde takiple görevlendirilen personelin adı, soyadı ve unvanı bu formda belirtilecektir.

Ayrıca, ilgili mevzuatı gereği yurt dışına tedavi için gönderilenlerin tedavi giderlerinin karşılanması amacıyla açılacak krediler için yapılacak kredi başvurularına ait formlarda da kredi tutarı döviz cinsinden gösterilecektir.

7- Kredi talebinde bulunan dairelerce usulüne uygun olarak ve eksiksiz doldurulacak “Kredi Talepnamesi” satın alınacak mal veya malzeme listesiyle birlikte saymanlığa verilecek, saymanlık söz konusu talepnameleri ve eki listeyi kontrol ettikten sonra kredi izni vermeye yetkili makama (Defterdarlığa veya Bakanlığa) göndereceklerdir.

E- KREDİ İZNİ ALINDIKTAN SONRA YAPILACAK İŞLEMLER

1- İdarelerce Yapılacak İşlemler

a) Yurt içi alımlara ilişkin krediler açıldığında derhal alımlara başlanacak ve üç aylık mahsup süresi beklenmeksizin kredinin mahsubu ve varsa artığının nakden iadesi sağlanacaktır.

b) Yurt dışı alımlara ilişkin açılan akreditif kredileri karşılığı Türk Lirası saymanlıkça ilgili bankaya aktarıldığı gün banka ile irtibata geçilerek, aktarılan Türk Lirası karşılığı dövizin aynı gün satın alınması ve idare adına açılacak döviz tevdiat hesabına “akreditif kredisi” olarak bloke edilmesi sağlanacaktır. Satın alınan döviz karşılığında bankadan alınan “Döviz Satış Bordrosu”nun aslı mahsup sırasında tahakkuk evrakına bağlanmak üzere idarede alıkonulacak, bir nüshası ise en geç ertesi gün saymanlığa teslim edilecektir.

2- Saymanlıklarca Yapılacak İşlemler

a) Yurt içinden yapılacak alımlara ilişkin kredi izni saymanlığa ulaştığında beklenmeksizin, duruma göre saymanlık veya banka nezdinde ilgili mutemet adına kredi açılacaktır.

b) Devlet Malzeme Ofisinden ve Ek-2 de sayılan kamu kurum ve kuruluşlarından yapılacak satınalmalar için açılacak kredilerde paranın saymanlıkça doğrudan bu kuruluşların hesabına aktarılması mümkündür. Bu durumda; aktarılacak kredi tutarından 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu hükümlerine göre damga vergisi kesilecek ve karşılığında mahsup alındısı düzenlenerek ilgili kuruluşa verilecektir. Diğer kurum ve kuruluşlardan yapılacak alımlar için açtırılacak kredilerde para, mal veya hizmetin alınmasını müteakip ilgili kuruluş hesabına, kredi mutemedince düzenlenecek kredi ödeme emrine dayanılarak aktarılacak veya ödenebilecektir.

c) Yurt dışından yapılacak alımlara ilişkin kredi izni saymanlığa ulaştığında beklenmeksizin, döviz tutarı karşılığı Türk Lirası, akreditifin açtırılacağı günkü döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak ve ilgili banka şubesine aktarılacaktır.

F- KREDİLERİN MAHSUBUNDA UYULACAK ESASLAR

İdarelerce Uyulacak Esaslar

a) Açılan krediler (akreditif kredileri hariç) 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun değişik 86 ncı maddesinde belirtilen üç aylık süre içinde mahsup edilecektir.
b) Yurt dışı alım bedelleri idare adına açılan döviz tevdiat hesabından ödettirilecektir. Bu hesapta arta kalan döviz bulunduğu takdirde, bekletilmeksizin, iadenin yapılacağı tarihteki döviz alış kuru uygulanmak suretiyle hesaplanan Türk Lirası karşılığının, saymanlığın banka hesabına iadesi sağlanacaktır. İade tutarının Türk Lirasına çevrilmesinde uygulanan döviz alış kurunu gösteren “Döviz Alım Bordrosu” bankadan alınarak, bir nüshası saymanlığa teslim edilecektir.

c) Kredinin mahsubunda gider olarak gösterilecek tutar; “Döviz Satış Bordrosu”ndaki döviz satış kuru esas alınarak hesaplanacaktır.

2- Saymanlıklarca Uyulacak Esaslar

a) Mahsup sırasında saymanlıklarca, fatura ve benzeri belgelerde yer alan mal veya malzemelerin kredi izni verilen mal veya malzeme ile aynı olup olmadığı kontrol edilecek ve mahsup işlemi yapılmadıkça aynı iş için yeniden kredi açılmayacaktır.

b) Yurt dışı alımlarda bütçeye gider kaydedilecek tutarın;

- Döviz satış bordrosunda belirtilen döviz satış kuru ile alınan döviz miktarının çarpılması sonucu bulunacak Türk Lirası tutarına,

- Döviz tevdiat hesabından bir kısmının harcanması halinde, bankanın “Döviz Alış Bordrosu”nda gösterilen döviz cinsinden iade tutarı düşüldükten sonra kalan döviz tutarına döviz satış bordrosundaki kurun uygulanması sonucu bulunacak Türk Lirası tutarına,

eşit olup olmadığı mutlaka kontrol edilecektir.

c) Herhangi bir sebeple döviz tevdiat hesabından saymanlık hesabına iade söz konusu olduğunda; iade tarihi itibarıyla bankanın uyguladığı döviz alış kuru esas alınmak suretiyle bulunacak Türk Lirası tutarı 102- Banka Hesabına borç, 173- Akreditifler Hesabında kayıtlı borç artığı tutarı kadarki kısmı 173- Akreditifler Hesabına, varsa artan tutar 600- Gelirler Hesabına alacak kaydedilecektir. İade tarihi itibarıyla uygulanan döviz alış kurunun, akreditifin açılmasında uygulanan döviz satış kurundan düşük olması ve 173- Akreditifler Hesabında kayıtlı kredi artığını karşılamaması durumunda; kredi artığı tutar 173- Akreditifler Hesabına alacak, bankaya iade edilen tutar 102- Banka Hesabına, aradaki fark ise 700- Giderler Hesabına borç kaydı yapılmak suretiyle kredi kapatılacaktır.


III- YÜRÜRLÜK

14/1/2003 tarihli ve 24993 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sıra no.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Tebliğ olunur.


Ekler için tıklayınız