TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Devlet Opera Ve Balesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

 

* Bu Yönetmelik 06/01/2011 tarih ve 27807 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

* Bu Yönetmelik 02/01/2016 tarih ve 29581 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmeliğin 26 ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.


B
İRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.                            ,

             Kapsam

             MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

             Dayanak

 

             MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

             b) Aynı düzeyde görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

             c) Genel Müdür: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürünü,

             ç) Genel Müdürlük: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünü,

             d) Görev grupları: Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

             e) Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev grupları içerisinde belirtilen görev unvanlarını,

             f) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet gruplarından  yapılacak atamaları,

             g) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

             ğ) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

             h) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde Genel Müdürlükte çalışılan süreler ile genel ve katma bütçeli idareler, mahalli idareler, kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler, resmi veya özel müesseseler ve meslekleri ile ilgili serbest çalışılan süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

             ı) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

             i) Kurum: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile taşra teşkilatı olan Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerini,

             j) Müdürlükler: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne bağlı taşra teşkilatı olan Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerini,

             k) Unvan değişikliği: En az orta eğitim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

             l) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyindeki mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin, eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,

             m) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

             Hizmet grupları

             MADDE 5 (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki hizmet grupları aşağıda belirtilmiştir.

             (2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

             a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

             1) Daire Başkanı,

             2) Devlet Opera ve Balesi Müdür Yardımcısı,

             3) Müdür ve Şube Müdürü,

             4) Şef,

             b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

             1) Hukuk Müşaviri,

             c) Araştırma Planlama ve Eğitim Hizmetleri Grubu;

             1) Eğitim Uzmanı, Uzman,

             ç) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

             1) Çözümleyici,

             d) İdari Hizmetler Grubu; 

             1) Sayman, Ayniyat Saymanı,

             2) Bilgisayar İşletmeni, Memur, Satınalma Memuru, Ambar Memuru, Bilet Kontrol Memuru, Gişe Memuru, Santral Memuru, Sekreter, Veznedar, Mutemet, Daktilograf ve Şoför,

             e) Yardımcı Hizmetler Grubu;

             1) Dağıtıcı, Bekçi, İtfaiyeci, Kaloriferci, Aşçı, Teknisyen Yardımcısı, Hizmetli.

             (3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

             a) Mimar, Mühendis, Avukat, Kütüphaneci, Teknisyen, Mütercim, Programcı, Hemşire, İstatistikçi, Grafiker.

             Sınava tabi olmadan yapılacak atamalarda aranacak şartlar

             MADDE 6 (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde yer alan kadrolara sınavsız atama yapılır. Ancak bu kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.

             a) Daire Başkanı kadrosuna atanabilmek için;

             1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

             2) En az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

             3) Kurumda en az dört yıl hizmeti bulunmak,

             b) Devlet Opera ve Balesi Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

             1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

             2) En az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

             3) Kurumda en az üç yıl hizmeti bulunmak.

             Sınava tabi olarak görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak şartlar

             MADDE 7 (1) Görevde yükselmeye tabi kadrolara atanacaklarda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir.

             a) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

             1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

             2) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

             3) Kurumda en az üç yıl hizmeti bulunmak,

             4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

             b) Müdür ve Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

             1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

             2) En az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

             3) Kurumda en az üç yıl hizmeti bulunmak,

             4) Eğitim Uzmanı, Uzman, Şef, Mimar, Mühendis, Avukat, Kütüphaneci, Teknisyen, Mütercim, Programcı, Hemşire, İstatistikçi veya Grafiker kadrolarında en az üç yıl görev yapmış olmak,

             5) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

             c) Eğitim Uzmanı ve Uzman kadrolarına atanabilmek için;

             1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

             2) En az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

             3) Kurumda en az üç yıl hizmeti bulunmak ve Şef kadrosunda en az üç yıl görev yapmış olmak,

             4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

             ç) Şef kadrosuna atanabilmek için;

             1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

             2) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

             3) Kurumda en az üç yıl hizmeti bulunmak ve Bilgisayar İşletmeni, Memur, Satınalma Memuru, Ambar Memuru, Bilet Kontrol Memuru, Gişe Memuru, Santral Memuru, Sekreter, Veznedar, Mutemet, Daktilograf ve Şoför kadrolarında en az üç yıl görev yapmış olmak,

             4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

             d) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

             1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

             2) En az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

             3) Öğrenimleri sırasında bilgisayar programcılığı alanında ders aldığına ilişkin belge veya Milli Eğitim Bakanlığının bilgisayar programcılığı kursunu tamamladığına ilişkin sertifika ile en az iki bilişim dilini kullanabilecek seviyede kurs ya da eğitimini tamamladığına dair Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belgeye sahip olmak,

             4) Kurumda en az üç yıl hizmeti bulunmak,

             5) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

             e) Sayman ve Ayniyat Saymanı kadrosuna atanabilmek için;

             1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

             2) En az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

             3) Kurumda en az üç yıl hizmeti bulunmak,

             4) Eğitim Uzmanı, Uzman veya Şef kadrosunda görev yapmış olmak,

             5) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

             f) Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

             1) Lise ve dengi okul mezunu olmak,

             2) Kurumda en az üç yıl hizmeti bulunmak,

             3) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı veya Kurumca ya da Kültür ve Turizm Bakanlığınca açılan bilgisayar kurslarına katılıp başarılı olduğuna dair sertifika aldığını gösterir belge sahibi olmak,

             4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

             g) Memur, Satınalma Memuru, Ambar Memuru, Santral Memuru, Bilet Kontrol Memuru, Gişe Memuru, Sekreter, Veznedar, Mutemet, Daktilograf ve Şoför kadrolarına atanabilmek için;

             1) En az lise veya lise dengi okul mezunu olmak,

             2) Kurumda en az üç yıl hizmeti bulunmak,

             3) Daktilograf kadrosuna atanabilmek için Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı daktilo kullanmasını bildiğine dair sertifika sahibi olmak,

             4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

             şartları aranır.      

             (2) Genel Müdürlük bünyesinde yeni kurulan birimler ile görevde yükselmeyle ilgili ilanlara başvuru olmaması halinde atamanın yapılmasında Kurumda üç yıl çalışmış olma şartı aranmaz.

             Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak şartlar        

             MADDE 8 (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanma şartları aşağıda belirtilmiştir.

             a) Mimar ve Mühendis kadrosuna atanabilmek için;

             1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

             2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında  başarılı olmak,

             b) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

             1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

             2) Avukatlık ruhsatını almış olmak,

             3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında  başarılı olmak,

             c) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;

             1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların kütüphanecilik ile ilgili bölümlerinden mezun olmak,

             2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında  başarılı olmak,

             ç) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

             1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak,

             2) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (B) düzeyinde başarılı olmak,

             3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında  başarılı olmak,

             d) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

             1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümlerinden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

             2) En az iki programlama dilini bilmek,

             3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında  başarılı olmak,

             e) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

             1) Fakülte, yüksekokul veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,

             2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında  başarılı olmak,

             f) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

             1) En az lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak,

             2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında  başarılı olmak,

             g) İstatistikçi kadrosuna atanabilmek için;

             1) En az dört yıllık fakülte ve yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,

             2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

             ğ) Grafiker kadrosuna atanabilmek için;

             1) İlgili alandan en az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

             2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

             şartları aranır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Eğitimi Esasları

             Görevde yükselme eğitimi

             MADDE 9 (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ders konularından en az otuz ve (g) bendinde yer alan ders konularından en az kırk beş saat olmak üzere toplam en az yetmiş beş saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılmaları gerekir. Ancak, zorunlu hallerde en fazla on saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz.

             (2) Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.

             Duyuru

             MADDE 10 (1) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve adedi eğitim tarihinden en az kırk beş gün önce bütün personele, görevde yükselme eğitiminin yeri,  tarihi  ve diğer hususlar ise eğitime katılacaklara en az on beş gün önce Genel Müdürlükçe duyurulur.

             Başvuru ve görevde yükselme eğitimine alınma

             MADDE 11 (1) Görevde yükselme sınavına ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri Genel Müdürlükte birim amirleri, taşrada ise Müdürlükler aracılığıyla Genel Müdürlük Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına iletilir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir. Başvuru süresi Genel Müdürlükçe en az beş iş günü olarak belirlenir.

             (2) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması halinde, başvuru şartlarını taşıyan başvuru sahibi tüm personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Puanların eşitliği halinde sırasıyla;

             a) Hizmet süresi fazla olanlara,

             b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

             c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

             öncelik verilir.

             (3) Aylıksız izinde bulunanlar da dahil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan kurum personelinin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılması mümkündür. Ancak, başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.

             (4) Görevde yükselme eğitim programları, Genel Müdürlük tarafından düzenlenir. Ancak, Genel Müdürlüğün uygun görmesi durumunda Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek bu Başkanlık tarafından veya Başkanlıkça uygun bulunacak başka bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından müşterek görevde yükselme eğitimi programı da düzenlenebilir.

             Görevde yükselme eğitiminin konuları

             MADDE 12 (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

             a) T.C. Anayasası;

             1) Genel esaslar,

             2) Temel hak ve ödevler,

             3) Devletin temel organları,

             b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

             c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

             ç) İlan edilen kadro veya pozisyonların tabi olduğu personel mevzuatına göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat ya da 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat,

             d) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

             e) Halkla İlişkiler,

             f) Etik davranış ilkeleri,

             g) Atanılacak görev alanı ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular.

             (2) Eğitim programlarında birinci fıkranın (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.

             (3) Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında, Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınır.

             (4) Görevde yükselmeye ilişkin sekretarya hizmetleri Personel Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları             Görevde yükselme sınavı

             MADDE 13 (1) Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Sınav, Genel Müdürlük tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya Yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılır.

             (2) Görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren bir ay içinde sınavın yapılması için Genel Müdürlük tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü  Genel Müdürlüğüne veya Yükseköğretim kurumlarından birisine başvurulur.

             (3) Bu sınavda yüz üzerinden yetmiş ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılır.

             (4) Bu sınava herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya başarılı olup da sınav tarihinden itibaren iki yılı geçmemek üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar atanmamış olanlar aynı unvanla ilgili düzenlenecek eğitim ve sınava ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

             Unvan değişikliği sınavı

             MADDE 14 (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, personelin atanması bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın Genel Müdürlükçe yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

             (2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yapılır.

             (3) Bu sınava katılacaklarda Genel Müdürlükte veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

             (4) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece kurumun kendi personeli başvurabilir.

             (5) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

             (6) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

             Sınav kurulu

             MADDE 15 (1) Sınav Kurulu Genel Müdür veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısı veya Daire Başkanının Başkanlığında, 1.Hukuk Müşaviri, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı, Strateji Geliştirme Müdürü ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanının katılımıyla beş kişiden teşekkül eder. Ayrıca aynı usulle yedek üye de seçilir. Kurul, Başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

             (2) Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavı ve unvan değişikliği sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler Sınav Kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

             (3) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar durumu itibariyle daha düşük seviyede olamaz.

             (4) Sınav Kurulunun sekretarya hizmetleri Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

             Sınav kurulunun görevleri

             MADDE 16 (1) Sınav Kurulu, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için Genel Müdürlükçe belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notların hazırlanması veya hazırlattırılması ve ilgili personele verilmesinin sağlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

             (2) Genel Müdürlük, gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim tarihinden en az iki ay önce Sınav Kurulunu bilgilendirir.

             (3) Sınav Kurulu, Genel Müdürlükçe belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili sınav konularına ilişkin notların, görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tabi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce, ilgili personele verilmesini sağlar. 12 nci maddedeki ortak ders konularına ilişkin ders notları, ilgili personel tarafından temin edilir.

             Sınav sonuçlarının açıklanması

             MADDE 17 (1) Sınav sonuçları Sınav Kurulu tarafından sınavın sonuçlandığı tarihten itibaren en geç on işgünü içerisinde ilan edilir ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

             (2) Yazılı sınava her ne sebeple olursa olsun girmeyenler haklarını kaybetmiş sayılırlar.

              Değerlendirme ve sınav sonuçları

             MADDE 18 (1) Sınav Kurulu tarafından yapılan sınav değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek nottan başlamak üzere, belirlenen sayı kadar başarı listesi hazırlanarak Sınav Kurulu Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır ve Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına gönderilir.

             İtirazlar

             MADDE 19 (1) Sınava katılanlar, sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar sınav sonuçlarının yazılı bildiriminden itibaren beş iş günü içinde bir dilekçe ile Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına yapılır.

             (2) İtirazlar, Sınav Kurulunca en geç beş iş günü içinde değerlendirilir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

             (3) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

             Özürlülerin eğitimi ve sınavı

             MADDE 20 (1) Genel Müdürlük gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi  yapabilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimleri ile sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.   

             Atanma

             MADDE 21 (1) Yapılan sınav sonucunda başarılı bulunanlar arasından başarı sırasına göre boş kadrolara üç ay içerisinde atama yapılır. Başarı notlarının aynı olması halinde atanacak personel Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formundaki esaslara göre puanlandırma yapılarak belirlenir. Puanların eşitliği halinde sırasına göre,

             a) 12 nci maddenin birinci fıkrasının (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

             b) Hizmet süresi fazla olanlara, 

             c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

             ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara

             öncelik verilir.

             (2) Aylıksız izinde olanlar dahil, atanmaya hak kazandıkları kadro veya pozisyona mevzuata uygun süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

             (3) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

             a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

             b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

             sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları halde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Görev grupları arasında geçişler

             MADDE 22 (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan hizmet grupları arasındaki  geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

             a) Aynı görev grubunda kalmak kaydıyla, ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar sınav yapılmaksızın alt görevlere atanabilirler.

             b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ile alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak; Genel Müdürlükte, taşra müdürlüklerinde veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile aynı düzeydeki görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

             c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

             (2) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personel, atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere sınavsız atanabilirler.

             Naklen atamalar

 

             MADDE 23 (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel, bu Yönetmelikteki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu grupta ya da alt grupta yer alan unvanlara naklen atanabilir.           

             Özelleştirilen kuruluşlardan atama

             MADDE 24 (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılıÖzelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

              Kazanılmış haklar

             MADDE 25 (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki unvanları ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır.       

             Yönetmelikte belirtilmeyen haller

             MADDE 26 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 27 (1) 5/10/2005 tarihli ve 25957 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Öğrenim düzeyi 

             GEÇİCİ MADDE 1 (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibariyle iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

             (2) Ayrıca, 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlardan ilköğrenim görenler bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen görevlere atamalarda diğer şartlara sahip oldukları takdirde bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından ortaöğrenim görmüş kabul edilirler.

             Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına girmiş olanların durumu

             GEÇİCİ MADDE 2 (1) Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce yapılmış olan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına girerek başarılı olmuş ancak, kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin ataması, aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava kadar başarı sırasına göre yapılır.             

             Yürürlük

             MADDE 28 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 29 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü yürütür.