TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Seyahat Acentaları Yönetmeliği     05/10/2007 tarih ve 26664 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.SEYAHAT ACENTALARI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; seyahat acentalarına ilişkin seyahat acentalarının ve şubelerinin kuruluş ve çalışma esaslarını, hizmetlerinin kapsamını ve niteliklerini, seyahat acentası sahibinin, personelinin ve işyerinin niteliklerini, teminatlarını, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından hazırlanan tanıtım amaçlı yazılı veya görsel materyali, turist taşıma araçlarının, transfer elemanlarının ve transfer araçlarının niteliklerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, seyahat acentalarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun 4 üncü ve 10 uncu maddeleri hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

b) İnceleme ve değerlendirme formu: Seyahat acentası işlemlerine ilişkin belgelerin inceleme ve değerlendirmesini gösterir formu,

c) İşletme belgesi: Seyahat acentası işletme belgesini,

ç) Kanun: 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununu,

d) Müşteri: Yararlanmak veya başkalarına yararlandırmak amacıyla seyahat acentası hizmetlerini satın alan kişiyi,

e) Paket tur: Seyahat acentası tarafından önceden belirlenmiş bir program kapsamında; ulaştırma, konaklama ve bunlara yardımcı sayılmayan diğer turistik hizmetlerin en az ikisinin birlikte, her şeyin dâhil olduğu fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmidört saatten uzun bir süreyi kapsayan veya gecelik konaklamayı içeren, düzenlenen ticarî faaliyeti,

f) Paket tur sözleşmesi: Ulaştırma, konaklama ve bunlara yardımcı sayılmayan diğer turistik hizmetlerin en az ikisinin birlikte, her şeyin dâhil olduğu fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsayan veya gecelik konaklamayı içeren bir nüshasının turiste verilmesi zorunlu, önceden düzenlenmiş yazılı sözleşmeyi,

g) Rezervasyon: Kara, deniz, hava araçlarının tarifeli veya tarifesiz seferlerine ilişkin olarak veya her türlü konaklama, yeme-içme ve eğlence işletmelerinde müşteri adına yer ayırtmayı, kayıt işlemi yapmayı,

ğ) Seyahat acentası: Kâr amacı ile turistlere, turizmle ilgili bilgiler vermeye, paket turları ve turları oluşturmaya, turizm amaçlı konaklama, ulaştırma, gezi, spor ve eğlence sağlayan hizmetleri görmeye yetkili olan, oluşturduğu ürünü kendi veya diğer seyahat acentaları vasıtasıyla pazarlayabilen ticarî kuruluşu,

h) Seyahat acentası zorunlu sigorta poliçesi sertifikası: Kanun kapsamında zorunlu olarak sigortalanan müşteriye verilen belgeyi,

ı) Sigorta sözleşmesi: Seyahat acentalarının Türkiye’de satılan paket turlarda, düzenledikleri paket tur kapsamında en az paket tur bedeli kadar, müşteriye taahhüt ettikleri hizmetlerin acentanın iflası da dâhil olmak üzere herhangi bir nedenle verilmemesi veya taahhüt edilen şekilde verilmemesinden kaynaklanabilecek sorumluluklarının zorunlu sigortalandığını gösteren sözleşmeyi,

i) Transfer: Turistin; düzenlenen paket tur veya turun başlangıç noktasına kadar, herhangi bir safhasında veya sonunda, sınır giriş ve çıkış kapıları, marinalar, şehirlerarası veya uluslararası ulaşım hizmetlerinin sunulduğu otogar, gar, liman, havalimanı gibi yerlerden konaklama yapacağı tesise veya tesisten bu ulaşım hizmetlerinin sunulduğu yerlere veya programın başladığı yerleşim yerinden konaklama tesisine veya programın bitiminde, tesisten yerleşim yerine bir araçla bir tarifeye bağlı kalmaksızın seyahat acentası tarafından verilen ulaşım hizmetini,

j) Tur: Türkiye’nin tarihî, doğal, kültürel, turistik değerlerinden en az birini tanıtma ve ulaştırmayı birlikte kapsayan, bu hizmetlerin dâhil olduğu tek bir fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmidört saatten kısa bir süreyi kapsayan veya konaklama içermeyen ticarî faaliyeti,

k) Turist: Seyahat acentası ürününden bizzat yararlanan kişiyi,

l) TÜRSAB: Türkiye Seyahat Acentaları Birliğini,

m) Zorunlu sigorta: Türkiye’de satılan paket turlarda; seyahat acentalarının düzenledikleri paket tur kapsamındaki müşteriye taahhüt edilen hizmetin, acentanın iflası da dâhil olmak üzere herhangi bir nedenle verilmemesi veya taahhüt edilen şekilde verilmemesinden kaynaklanan seyahat acentalığı faaliyetlerine ilişkin sorumluluklarını en az paket tur bedeli kadar sigortalanmasını sağlayan sigortayı,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Seyahat Acentalığı Hizmetleri, Grupları ve Çalışma Esasları

Seyahat acentalarının hizmetleri

MADDE 5 – (1) Seyahat acentalarının hizmetleri şunlardır:

a) Seyahat acentalığı faaliyetleri, Kanuna göre kurulmuş seyahat acentalarınca yerine getirilir. Tüketiciye yönelik olarak bir bedel karşılığında seyahat acentalığına münhasır faaliyet olarak tanımlanan hizmetlerin seyahat acentası olmayan kişi ve kuruluşlar tarafından yapılması yasaktır. Seyahat acentalarına münhasır hizmetler şunlardır:

1) Münferit veya gruplar için bir programa bağlı ya da programsız gecelemeli veya gecelemesiz yurt içi/yurt dışı tur veya paket turları tanıtır, oluşturur, pazarlar veya satar,

2) Kara, deniz ve hava ulaştırma araçlarının ve bu araçlara sahip işletmelerin rezervasyonunu yapar, biletlerini satar,

3) Seyahat acentalarının ürettiği hizmetlerin tamamını ya da bir kısmını ürün sahibi seyahat acentası tarafından yetki verilmek suretiyle satar,

4) Transfer yapar,

5) Kâr amacıyla konaklama, ulaşım, gezi, yeme-içme, eğlence sağlayan, sportif faaliyetler, kongre-konferans, dinî, sağlık, eğitim, kültürel, bilimsel ve meslekî inceleme, teşvik veya destek amaçlı seyahat ve bunun içinde yer alan hizmetleri organize etmeyi, sağlamayı, pazarlamayı, gerçekleştirmeyi içeren paket tur veya turları düzenler, satar,

6) Kâr amacıyla ikram, teşvik veya destek amaçlı olarak bedelsiz sunulmak üzere bedelini bizzat ödeyen kişi ya da kuruluşun yapacakları hizmetleri oluşturur, pazarlar veya satar.

b) Seyahat acentalarının yapabileceği diğer hizmetler şunlardır:

1) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarca da kabul edilen turizm faaliyetlerinin oluşturduğu ürünleri satabilir,

2) Turizmle ilgili ve turizm hareketinin gerektirdiği konular hakkında turistin tabi olduğu döviz, vize, gümrük gibi işlemlere ilişkin bilgi verebilir, vize işlemlerini yapabilir,

3) Seyahat acentaları işyerinde veya araçlarında turistik nitelikte kitap, resim, kartpostal, hediyelik eşya, turistin ihtiyaç duyacağı enformasyon malzemelerini satabilir,

4) Ticarî amaçla sürücülü veya sürücüsüz olarak 15+1 veya daha az koltuk kapasitesine sahip, yolcu ve eşyalarını taşımaya mahsus taşıtları yurt içinde veya yurt dışında olmak üzere, yazılı bir sözleşmeyle belirli süreli kiralanmasını yapabilir.

Seyahat acentalığı sayılmayan hizmetler

MADDE 6 – (1) Seyahat acentalığı sayılmayan hizmetler aşağıda belirtilmiştir.

a) Ticarî amaç ve gereksinimlerle, doğrudan müşteri sayılmayan kişi ve kuruluşlara sahip oldukları veya 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre işleten sıfatını taşıdıkları araçları, bu konuda tabi oldukları hukukî düzenlemelere uygun olarak kiralama faaliyeti,

b) Konaklama, ağırlama, eğlence, ulaştırma ve Bakanlıktan belgeli yat işletmelerinin tabi oldukları hukukî düzenlemenin cevaz verdiği yer ve şekilde kendi ürünlerini pazarlamaları, rezervasyon yapmaları ve satmaları.

Seyahat acentaları grupları

MADDE 7 – (1) Seyahat acentaları yaptıkları hizmetler bakımından üç gruba ayrılır;

a) A Grubu Seyahat Acentası: Tüm seyahat acentalığı hizmetlerini yapar.

b) B Grubu Seyahat Acentası: Kara, deniz ve hava ulaştırma araçlarına ilişkin rezervasyon ve bilet satışı hizmetleri ile A grubu seyahat acentalarının düzenledikleri turların biletlerinin rezervasyonunu ve satışını yapar.

c) C Grubu Seyahat Acentası: Yalnız Türk vatandaşı için yurt içi turları tanıtır, üretir, pazarlar veya satar.

(2) Ayrıca, B ve C grubu seyahat acentaları, kendilerine A grubu seyahat acentalarınca verilen hizmeti yerine getirir ve bu acentaların ürünlerini tanıtır, pazarlar veya satar.

(3) A grubu seyahat acentasının, B veya C grubu seyahat acentasına gerçekleştirmeleri için vereceği görevin bir yazı ya da sözleşme ile belgelenmesi gerekir. Bu görev, A grubu seyahat acentası hizmetine giren bir paket tur veya turun tamamının B veya C grubu seyahat acentasınca düzenlenmesi şeklinde olamaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Seyahat Acentalarının Başvuru ve Kuruluş İşlemleri

Başvuru

MADDE 8 – (1) Seyahat acentası işletme belgesi almak isteyen tüzel kişiler, bir dilekçe ve varsa isim tesciline ilişkin belge ile seyahat acentası unvanı almak üzere Bakanlığa başvurur.

(2) Bakanlık tarafından başvuruda belirtilen seyahat acentası unvanının uygun bulunması durumunda bu husus başvuru sahibine ve TÜRSAB’a yazılı olarak bildirilir.

Yeni seyahat acentası kuruluşu başvuru belgeleri

MADDE 9 – (Değişik:R.G-19/3/2010-27526)

(1) Seyahat acentası işletme belgesi almak isteyen tüzel kişiler acenta unvanının uygun görüldüğünün Bakanlıkça bildirilmesinden itibaren otuz gün içinde aşağıda belirtilen belgelerin aslı veya onaylı sureti ile TÜRSAB’a başvurur. Onaylı suretinin ibrazı istenilen belgelerin aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir.

a) Başvuru dilekçesi,

b) Başvuru sahibi tüzel kişinin iştigal konusu olarak turizm veya seyahat acentalığı faaliyetinin de yer aldığı şirket ana sözleşmesinin yayımlatıldığı Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve sayısının belirtildiği beyanı,

c) Temsile yetkili kişi veya kişilerin de belirtildiği Ticaret Sicil Tasdiknamesi,

ç) Ek-1’de yer alan acenta unvanına ilişkin taahhütname,

d) Başvuru sahibi anonim şirketlerde, yönetim kurulu üyeleri ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin, diğer şirketlerde ise tüm ortakların ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin Ek-2’de yer alan T.C.Kimlik Numarası ve adli sicil beyanı,

e) Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri,

f) Seyahat acentasının 35 inci maddede belirtilen personeline ait belge ile Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri kodu, çalışan personelin T.C. Kimlik Numarası’nın yer aldığı beyanı,

g) 29 uncu maddede belirtilen değerler üzerinden, 30 uncu maddede belirtilen miktarda kuruluş teminatı aslı.

Başvurunun işlemden kaldırılması

MADDE 10 – (Değişik:R.G-19/3/2010-27526)

(1) Bakanlık tarafından acenta unvanının uygun görüldüğünün bildirilmesinden itibaren otuz gün içinde TÜRSAB’a müracaat edilmemesi veya TÜRSAB’a yapılan başvurudan sonra TÜRSAB tarafından bildirilen eksik belge veya işlemlerin bildirim tarihinden itibaren otuz gün içinde tamamlanmaması veya gerçeğe aykırı belge verilmesi ya da beyanda bulunulması durumunda başvuru işlemden kaldırılır.

(2) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerini uygulamak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Üye kayıt ücreti

MADDE 11 – (1) TÜRSAB tarafından yapılacak denetleme sonucunda mevzuatta belirtilen şartlara sahip olduğu belirlenen seyahat acentası adayı işletmeler, üye kayıt ücretinin ödenmesi ile TÜRSAB üyesi olarak kaydedilirler.

Başvuru sırasında üyelik iptali

MADDE 12 – (1) TÜRSAB tarafından uygun görülerek Bakanlığa bildirilen seyahat acentasının başvurusunun, Bakanlık tarafından uygun görülmemesi nedeniyle işletme belgesi alamayanların üyelikleri iptal edilerek, üye kayıt ücreti, TÜRSAB tarafından kendilerine iade edilir.

Kuruluş ve işletme belgesi

MADDE 13 – (1) Seyahat acentası sıfatı, TÜRSAB’a üye olmak ve Bakanlıkça verilecek işletme belgesi almak suretiyle kazanılır. Seyahat acentası, Bakanlıktan işletme belgesi aldıktan sonra acentacılık faaliyetine başlar.

Şube kuruluşu

MADDE 14 – (1) Seyahat acentası için aranan şartlar ve kuruluş esasları, kuracakları şubeleri için de geçerlidir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İnceleme, Denetleme, Değerlendirme ve Belgelendirme

Belgeler üzerinde inceleme ve değerlendirme

MADDE 15 – (Değişik:R.G-19/3/2010-27526)

(1) TÜRSAB, kendisine yapılan başvuruya ilişkin, ibraz ve beyan edilen bilgi ve belgeler üzerinde inceleme ve değerlendirme yapar, adli sicil beyanının doğruluğunu ilgili merciden teyit eder.

Adreste denetleme ve değerlendirme

MADDE 16 – (1) TÜRSAB, bildirilen adreste seyahat acentası işyerinin 17 nci maddede belirtilen nitelikleri haiz olup olmadığı, personele ilişkin kayıtların tutulup tutulmadığı hususlarında denetleme ve değerlendirme yapar.

(2) (Ek:R.G-19/3/2010-27526) Bakanlık, gerekli görülmesi halinde bildirilen adreste seyahat acentası işyerinin 17 nci maddede belirtilen nitelikleri haiz olup olmadığı, personele ilişkin kayıtların tutulup tutulmadığı hususlarında denetim yapar.

Seyahat acentası işyerinin nitelikleri

MADDE 17 – (1) Seyahat acentası işyerinde aşağıda belirtilen niteliklerin bulunması gereklidir.

a) Faydalanmak isteyenlerin serbestlik ve eşitlik içinde ulaşabilecekleri bir mahalde olması,

b) Seyahat acentası olduğunu belirleyen ve acenta unvanını taşıyan yazı ya da tabelanın seyahat acentası işyeri dışından görülebilir yerde olması,

c) Bulunduğu yer ve konum itibarıyla grubunun gerektirdiği seyahat acentalığı faaliyetine, uygun büyüklükte ve özenle düzenlenmiş olması,

ç) Telefon, faks, seyahat acentası işlemini internetten yapabilen elektronik iletişim cihazı olması,

d) Mevzuatta belirtilen seyahat acentası hizmetleri dışında başka faaliyet yapılmıyor olması.

Bilgilendirme

MADDE 18 – (Değişik:R.G-19/3/2010-27526)

(1) TÜRSAB, başvuru sonucuna ilişkin görüşünü Bakanlığa ve başvuru sahibine yazılı olarak bildirir. Uygun görülmeyen başvuruların gerekçesi belirtilir. Uygun görülen başvurular için inceleme ve değerlendirme formu, ticaret sicil tasdiknamesi, 29 uncu maddede belirtilen değerler üzerinden 30 uncu maddede belirtilen kuruluş teminatı aslı, Ek-1’de yer alan acenta unvanına ilişkin taahhütname ve tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri Bakanlığa gönderilen yazıya eklenir.

İtiraz ve denetim

MADDE 19 – (1) TÜRSAB tarafından başvurunun reddi hâlinde başvuru sahibi tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde Bakanlığa itiraz edebilir. İtiraz, Bakanlıkça karara bağlanır. Bakanlıkça gerekli görülmesi hâlinde, bildirilen adreste işyerinin 17 nci maddede belirtilen nitelikleri haiz olup olmadığı ve personele ilişkin kayıtların tutulup tutulmadığı hususlarında denetim yapılır.

Belgelendirme ve belgenin geri alınması

MADDE 20 – (Başlığı ile birlikte değişik:R.G-19/3/2010-27526)

(1) Bakanlıkça yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda eksikliğin bulunması durumunda, eksikliğin tamamlanması için başvuru dosyası TÜRSAB’a iade edilir. TÜRSAB tarafından bildirilen eksik belge veya işlemlerin bildirim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde tamamlanmaması durumunda başvuru reddedilmiş kabul edilerek işlemden kaldırılır.

(2) Talebi uygun görülenlere, Bakanlıkça işletme belgesi verilir ve durum, TÜRSAB’a bildirilir.

(3) Seyahat acentası, işletme belgesinin geri alınması talebinde aşağıdaki belgelerle Bakanlığa başvurur.

a) Başvuru dilekçesi,

b) İşletme belgesinin geri alınmasına ilişkin anonim şirketlerde yönetim kurulu kararının diğer şirketlerde ise ortaklar kurulu kararının yayımlatıldığı Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve sayısının belirtildiği beyanı,

c) Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Acenta Unvanı, Ticaret Unvanı, Adres, Grup, Nev’i,(1) Ortaklık veya

Yönetim Kurulu Değişikliği ve Şirket Birleşmesi

Değişiklik başvurusu

MADDE 21 – (Değişik:R.G-19/3/2010-27526)

(1) Değişiklik başvurularına ilişkin TÜRSAB’a yapılan yazılı bildirim Bakanlığa yapılmış sayılır.

(2) TÜRSAB, 21 ilâ 28 inci maddeler uyarınca yapılan başvuruya ilişkin aslı veya onaylı sureti ibraz ve beyan edilen bilgi ve belgeler üzerinde inceleme ve değerlendirme yapar, talep adli sicil beyanını gerektiriyorsa adli sicil beyanının doğruluğunu ilgili merciden teyit eder. Onaylı suretinin ibrazı istenilen belgelerin aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir.

(3) TÜRSAB, adres değişikliği olması durumunda bildirilen adreste işyerinin 17 nci maddede belirtilen nitelikleri haiz olup olmadığı ve personele ilişkin kayıtların tutulup tutulmadığı hususlarında denetleme ve değerlendirme yapar.

(4) TÜRSAB’ın denetleme ve değerlendirmesi olumlu ise; başvuru dilekçesi, inceleme ve değerlendirme formu ve talep gerektiriyorsa son duruma ilişkin ticaret sicil tasdiknamesi ile aşağıdaki belgelerden talebiyle ilgili olanları Bakanlığa gönderir.

a) Acenta unvanı, ticaret unvanı, grup, nev’i değişikliği, şirket birleşmesi sonrasında ticaret unvanı değişikliği durumunda; 29 uncu maddede belirtilen değerler üzerinden, 30 uncu maddede belirtilen kuruluş teminatı aslı,

b) Acenta unvanı, ticaret unvanı, nev’i değişikliği, şirket birleşmesi sonrasında ticaret unvanı değişikliği durumunda; Ek-1’de yer alan acenta unvanına ilişkin taahhütname,

c) Ticaret unvanı, nev’i, ortaklık veya yönetim kurulu değişikliği, şirket birleşmesinde; tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri,

(5) Bakanlıkça, gönderilen belgeler incelenir, inceleme veya bu maddenin 6 ncı fıkrası uyarınca yapılan denetim sonucunda eksikliğin tespit edilmesi hâlinde, eksikliğin tamamlanması TÜRSAB’a bildirilir.

(6) Adres değişikliğinde; gerekli görülmesi hâlinde, bildirilen adreste, işyerinin 17 nci maddede belirtilen nitelikleri haiz olup olmadığı ve personele ilişkin kayıtların tutulup tutulmadığı hususlarında Bakanlıkça denetim yapılabilir.

(7) Bakanlıkça, talebi uygun görülenlere, ortaklık veya yönetim kurulu değişikliği ile şirket birleşmesi sonrasında ticaret unvanı değişmemesi hâlleri dışında işletme belgesi düzenlenir. İşletme belgesinin değişmesi hâlinde TÜRSAB’a bilgi verilir.

(8) Başvuru dilekçesinin doğrudan Bakanlığa verilmesi durumunda, değerlendirme için TÜRSAB’a gönderilir.

(9) Başvuruya ilişkin 21 ila 28 inci maddelerde belirtilen, ibraz ve beyan edilen bilgi ve belgelerde, gerçeğe aykırı belge verilmesi ya da beyanda bulunulması durumunda başvuru işlemden kaldırılır.

(10) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerini uygulamak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Acenta unvanı değişikliği

MADDE 22 – (Değişik:R.G-19/3/2010-27526)

(1) Seyahat acentasıacenta unvanı değişikliği talebini dilekçeyle Bakanlığa yapar.

a) Bakanlık, seyahat acentası unvanının değişikliğini uygun gördüğü takdirde bu hususu başvuru sahibine ve TÜRSAB’a yazılı olarak bildirir.

b) Başvuru sahibi, acenta unvan değişikliğine ilişkin Bakanlık yazısının kendisine tebliğ edilmesinden itibaren otuz gün içinde aşağıdaki belgelerle TÜRSAB’a başvurur.

1) Başvuru dilekçesi,

2) 29 uncu maddede belirtilen değerler üzerinden, 30 uncu maddede belirtilen miktarda kuruluş teminatı aslı,

3) Ek-1’de yer alan acenta unvanına ilişkin taahhütname.

Ticaret unvanı değişikliği

MADDE 23 – (Değişik:R.G-19/3/2010-27526)

(1) Seyahat acentası ticaret unvanı değişikliği talebinde aşağıdaki belgelerle TÜRSAB’a başvurur.

a) Başvuru dilekçesi,

b) Acentanın eski ve yeni ticaret unvanının yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve sayısının belirtildiği beyanı,

c) Son duruma ilişkin, temsile yetkili kişi veya kişilerin de belirtildiği ticaret sicil tasdiknamesi,

ç) Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri,

d) 29 uncu maddede belirtilen değerler üzerinden, 30 uncu maddede belirtilen miktarda kuruluş teminatı aslı.

Adres değişikliği

MADDE 24 – (Değişik:R.G-19/3/2010-27526)

(1) Seyahat acentası, şubeleri de dâhil olmak üzere adres değişiklikleri talebinde aşağıdaki belgelerle TÜRSAB’a başvurur.

a) Başvuru dilekçesi,

b) Acentanın eski ve yeni adresinin yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve sayısının belirtildiği beyanı,

c) Son duruma ilişkin, temsile yetkili kişi veya kişilerin de belirtildiği ticaret sicil tasdiknamesi.

Grup değişikliği

MADDE 25 – (Değişik:R.G-19/3/2010-27526)

(1) Seyahat acentası grup değişikliği talebinde aşağıdaki belgelerle TÜRSAB’a başvurur.

a) Başvuru dilekçesi,

b) 29 uncu maddede belirtilen değerler üzerinden, 30 uncu maddede belirtilen miktarda kuruluş teminatı aslı.

Nev’i değişikliği

MADDE 26 – (Başlığı ile birlikte değişik:R.G-19/3/2010-27526)

(1) Seyahat acentası nev’i değişikliği talebinde aşağıdaki belgelerle TÜRSAB’a başvurur.

a) Başvuru dilekçesi,

b) Acentanın nev’i değişikliğinin yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve sayısının belirtildiği beyanı,

c) Son duruma ilişkin, temsile yetkili kişi veya kişilerin de belirtildiği ticaret sicil tasdiknamesi,

ç) Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin, diğer şirketlerde ise tüm ortakların ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin Ek-2’de yer alan T.C. Kimlik Numarası ve adli sicil beyanı,

d) Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri,

e) 29 uncu maddede belirtilen değerler üzerinden, 30 uncu maddede belirtilen miktarda kuruluş teminatı aslı.

Ortaklık veya yönetim kurulu değişikliği

MADDE 27 – (Değişik:R.G-19/3/2010-27526)

(1) Seyahat acentası ortak veya yönetim kurulu değişikliği talebinde aşağıdaki belgelerle TÜRSAB’a başvurur.

a) Başvuru dilekçesi,

b) Anonim şirketlerde yönetim kurulu değişikliğinin diğer şirketlerde ise ortaklar kurulu değişikliğinin yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve sayısının belirtildiği beyanı,

c) Son duruma ilişkin, temsile yetkili kişi veya kişilerin de belirtildiği ticaret sicil tasdiknamesi,

ç) Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin, diğer şirketlerde ise tüm ortakların ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin Ek-2’de yer alan T.C. Kimlik Numarası ve adli sicil beyanı,

d) Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri.

Şirket birleşmesi

MADDE 28 – (Değişik:R.G-19/3/2010-27526)

(1) Seyahat acentası şirket birleşmesi talebinde aşağıdaki belgelerle TÜRSAB’a başvurur.

a) Başvuru dilekçesi,

b) Acentanın eski ve yeni ticaret unvanının yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve sayısının belirtildiği beyanı,

c) Son duruma ilişkin, temsile yetkili kişi veya kişilerin de belirtildiği ticaret sicil tasdiknamesi,

ç) Ek-1’de yer alan acenta unvanına ilişkin taahhütname,

d) Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin, diğer şirketlerde ise tüm ortakların ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin Ek-2’de yer alan T.C. Kimlik Numarası ve adli sicil beyanı,

e) Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri,

f) Birleşme sonrasında ticaret unvanı değişikliği oluşmuşsa; 29 uncu maddede belirtilen değerler üzerinden, 30 uncu maddede belirtilen miktarda kuruluş teminatı aslı.

 

ALTINCI BÖLÜM

Teminata İlişkin Hususlar

Kuruluş teminatı

MADDE 29 – (1) Seyahat acentaları ve şubeleri, müşterileri ile biletlerini satacakları ulaştırma müesseselerine sunacakları hizmetler ve sigorta limiti kapsamındaki yükümlülükler hariç olmak üzere tüm seyahat acentalığı işlemlerinden doğacak yükümlülüklerini yerine getirmek, karşılığı olmak ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hâlinde Bakanlıkça paraya çevrilerek ilgililere ödeme yapılmak üzere seyahat acentasının grubuna göre 30 uncu maddede belirtilen miktarda teminatı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 34 üncü maddesinde belirtilen değerler üzerinden vermek ve teminatın eksilmesi hâlinde, otuz gün içinde tamamlamak zorundadır.

(2) Teminat, teminat mektubu olarak verilecekse, kesin ve süresiz teminat mektubunda; acenta unvanı ve ticaret unvanı bulunur ve aslı Bakanlığa verilir.

(3) Teminat mektupları dışındaki teminatlar, Bakanlık Merkez Muhasebe Birimine veya il veya ilçelerde genel bütçeli dairelere ait muhasebe birimleri vasıtasıyla Bakanlık Merkez Muhasebe Birimine yatırılır.

(4) Teminatlara ilişkin olarak, Kanun ve bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uygulanır.

(5) Seyahat acentasının başvuru talebinin, Bakanlıkça uygun görülmediği durumlarda teminat Bakanlıkça iade edilir.

Teminatın miktarı

MADDE 30 – (1) Seyahat acentası gruplarına göre yatırılacak olan teminat miktarları aşağıda belirtilmiştir.

a) A grubu seyahat acentası için yedibin Yeni Türk Lirası,

b) B grubu seyahat acentası için altıbin Yeni Türk Lirası,

c) C grubu seyahat acentası için beşbin Yeni Türk Lirası.

(2) Her bir şube için birinci fıkrada belirtilen miktarların % 25’i alınır.

(3) Bakanlıkça gerekli görülen hâllerde teminat miktarları, geçmiş yıllar için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanabilir.

İşletme belgesinin iptalinde veya geri alınmasında teminat

MADDE 31 – (1) Seyahat acentası işletme belgesinin, Bakanlık tarafından iptali veya ilgilinin başvurusu veya iflas gibi nedenlerle geri alınması hâlinde, işletme belgesinin iptal veya geri alınma tarihinden itibaren kuruluş teminatı bir yıl süreyle Bakanlıkça Kanunda belirtilen amaçlar için tutulur. Mahsubu gerektiren bir durum yoksa bir yılın sonunda iade edilir.

Teminat karşısında alacaklıların durumu

MADDE 32 – (1) Kanunun 10 uncu maddesinin (e) bendi kapsamındaki acenta borçlarından dolayı, acentadan alacaklı olan gerçek veya tüzel kişilerin, alacağının acentanın kuruluş teminatından karşılanmasının ilgili icra dairesi tarafından istenilmesi hâlinde, Bakanlık bu tutarı, emrindeki teminattan öder ve durumu ilgili seyahat acentasına bildirir.

(2) Kuruluş teminatı, yükümlülükler dışında başka bir alacak dolayısıyla temlik, terhin ve haciz edilemez.

Kuruluş teminatının eksilmesinde, grup değiştirilmesi hâlinde teminat

MADDE 33 – (1) Grup değişikliğinde; iki grup arasında iadesi gereken kuruluş teminatı farkı varsa, fark bir yıl süreyle Bakanlıkça alıkonulur, mahsubu gerektiren bir durum yoksa bir yılın bitiminde kuruluş teminatı farkı iade edilir.

(2) Her ne suretle olursa olsun teminat eksikliği hâlinde eksik kalan miktar Bakanlık bildiriminden itibaren otuz gün içinde acenta tarafından tamamlanır.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Seyahat Acentası Sahibinin ve Personelinin Nitelikleri

Seyahat acentası sahibinin nitelikleri

MADDE 34 – (1) Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerde; diğer şirketlerde ise tüm ortaklar ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır.

a) 18 yaşını bitirmiş olmak,

b) (Değişik:R.G-19/3/2010-27526) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya vergi kaçakçılığı suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak,

c) Ticarî itibar bakımından yeterli olmak,

ç) Kanunun 30 uncu maddesi hükmüne göre cezalandırılmamış olmak.

Seyahat acentası personelinin nitelikleri

MADDE 35 – (1) Seyahat acentası merkez ve şubelerinde aşağıdaki niteliklerden birini haiz en az bir personel çalıştırılır.

a) Otelcilik ve turizm konusunda; meslek lisesi, önlisans veya lisans eğitimini tamamlamış olmak,

b) Enformasyon memurluğu yabancı dil başarı belgesi sahibi olmak,

c) Bakanlıkça verilmiş rehber belgesine sahip olmak.

(2) C grubu seyahat acentalarında enformasyon memurluğu başarı belgesi sahibi olanlar birinci fıkrada belirtilen nitelikleri haiz personel yerine çalıştırılabilir.

(3) Birinci fıkradaki niteliklerden birine sahip ve fiilen acentasında çalışan seyahat acentası sahipleri kendi acentalarında personel sayılır.

(4) (Değişik:R.G-19/3/2010-27526) Seyahat acentalarında çalışacak personele ilişkin belgelerden enformasyon memurluğu yabancı dil başarı belgesinin aslı, diğer belgelerin aslı veya onaylı sureti TÜRSAB’a ibraz edilir ve arşivlenir. Onaylı suretinin ibrazı istenilen belgelerin aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir.

 (5) (Ek:R.G-19/3/2010-27526) Seyahat acentaları, personele ilişkin değişiklikleri en geç otuz gün içinde TÜRSAB’a bildirmek ve belgeleri göndermekle yükümlüdür.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Seyahat Acentalarının Yükümlülükleri

Niteliklerin sürekliliği

MADDE 36 – (1) Seyahat acentası, belge almaya esas niteliklerini sürekli korumak zorundadır.

 (2) (Ek:R.G-19/3/2010-27526) Seyahat acentasının, şubeleri de dâhil olmak üzere belgedeki adresinde veya adres değişikliği talebinde bulunması halinde yeni adresinde faaliyet göstermediğinin Bakanlık veya TÜRSAB’ca tespiti, belge almaya esas niteliklerini kaybettiğini gösterir.

Seyahat acentası işletme belgesinin asılması

MADDE 37 – (1) Seyahat acentası işletme belgesinin, acentanın merkez ve şubesinde herkesin görebileceği bir yerde, belgesiz faaliyetleri önlemek ve turistlerin aydınlatılmasını ve denetim kolaylığını sağlamak amacıyla, asılı bulundurulması zorunludur.

 (2) (Ek:R.G-19/3/2010-27526) Seyahat acentası, şubeleri de dâhil olmak üzere adres değişikliğine ilişkin talebi sonuçlandırılmadan yeni adresinde seyahat acentacılığı faaliyeti gösteremez

Seyahat acentası plaketi ve asılması

MADDE 38 – (1) Seyahat acentası merkez ve şubesinin dışından görülebilir yerine, belgesiz faaliyetleri önlemek, turistlerin aydınlatılması ve denetim kolaylığı sağlamak amacıyla TÜRSAB tarafından düzenlenen seyahat acentasının unvanı, işletme belgesi numarası ve TÜRSAB üyesi olduğuna ilişkin kaydı havi soğuk damgalı seyahat acentası plaketi asılmak zorundadır.

İstenilen bilgi ve belgelerin ibrazı

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelikte sayılan hususlara ilişkin bilgi ve belgelerin, istendiğinde denetimi yapanlara gösterilmesi zorunludur.

Paket tur ve turlarda bulundurulması gereken belgeler

MADDE 40 – (1) Paket tur ve turlarda seyahat acentası yetkilisinin aşağıdaki belgeleri bulundurması zorunludur.

a) Seyahat acentası işletme belgesinin TÜRSAB tarafından onaylanmış sureti,

b) Paket tur veya tura katılan müşterilerin listesi,

c) TÜRSAB araç plakası,

ç) Araç, seyahat acentası tarafından kiralanmış ise sözleşme sureti,

d) Başlangıç noktasının da belirtildiği paket tur veya tur programı,

e) Paket tur zorunlu sigorta poliçe sertifikası sureti.

Transfer araçlarında bulundurulacak belgeler

MADDE 41 – (1) Seyahat acentasının transfer faaliyetinde aşağıdaki belgelerin transfer elemanında bulunması zorunludur.

a) Seyahat acentası işletme belgesinin TÜRSAB tarafından onaylanmış sureti,

b) Transferi yapılan yolcu listesi,

c) TÜRSAB araç plakası,

ç) Transfer elemanı kimlik kartı,

d) Araç, seyahat acentası tarafından kiralanmış ise sözleşme sureti.

Transfer elemanlarının nitelikleri

MADDE 42 – (1) Seyahat acentası transfer faaliyetinde aşağıdaki niteliklere sahip transfer elemanı bulundurur.

a) 18 yaşını bitirmiş olmak,

b) En az ilkokul ya da ilköğretim okulu mezunu olmak,

c) TÜRSAB tarafından verilen seyahat acentası transfer elemanı kimlik kartına sahip olmak.

Turist taşıma aracı nitelikleri

MADDE 43 – (1) Seyahat acentası kendi hizmetlerini yerine getirirken, transfer, paket tur ve turlarda kullanacakları yolcu taşıma araçlarında, ilgili mevzuatta belirtilen hususların yanı sıra aşağıdaki nitelikler de aranır:

a) Havalandırma, ısıtma ve soğutma tesisatı bulunması,

b) Ses tesisatı olması,

c) Temiz ve özenle döşenmiş olması.

Zorunlu sigorta

MADDE 44 – (1) Seyahat acentası, paket turlarda zorunlu sigorta yaptırmak ve paket tur zorunlu sigorta poliçesi sertifikası ile 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 13/6/2003 tarihli ve 25137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Paket Tur Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan zorunlu şartları da içerir mahiyetteki paket tur sözleşmesinin bir örneğini paket tur başlamadan önce müşteriye vermekle yükümlüdür.

(2) Sözleşme ve sertifikaların seyahat acentasında kalan suretinde müşteriye bir örneğinin teslim edildiğini içeren imzalı beyanı alınır. Müşteri, paket turu başkalarının yararlanması için satın almışsa, acenta birinci fıkrada belirtilen belgeleri vermekle yükümlüdür.

Tanıtım amaçlı yazılı ve görsel materyal

MADDE 45 – (1) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin yerel temsilcileri, tur veya paket tur düzenleyen seyahat acentalarınca turistlere sunulmak üzere yörelerini tanıtmak amacıyla hazırlayacakları yazılı veya görsel materyali her yıl kasım ayının sonuna kadar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne verirler.

(2) İllerde Vali başkanlığında, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, TÜRSAB ve ilgili meslek kuruluşunun birer temsilcisinden oluşacak bir komisyon tarafından hazırlanan görsel materyaller her takvim yılının ocak ayı sonuna kadar değerlendirilir. Komisyonlar salt çoğunlukla toplanır, katılanların salt çoğunluğuyla karar alınır. Oyların eşitliği hâlinde başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır. Komisyon tarafından uygun görülen materyaller seyahat acentalarınca turistlere dağıtılır.

(3) Yazılı veya görsel materyallerin hazırlanması, dağıtımı, sunumu ve konu ile ilişkili ortaya çıkabilecek bütün masraflar, materyali dağıtmak isteyen ilgili meslek kuruluşlarınca karşılanır.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Enformasyon Memurluğu Sınavları

Sınav açılması

MADDE 46 – (1) Enformasyon memurluğu başarı belgesi ve enformasyon memurluğu yabancı dil başarı belgesi sınavları TÜRSAB tarafından düzenlenir.

Duyuru

MADDE 47 – (1) Sınav tarihi ve yeri ile sınav esasları TÜRSAB tarafından sınav tarihinden en az otuz gün önce, tirajı en yüksek üç günlük gazeteden birinin Türkiye baskısında ilan edilir.

Kurs

MADDE 48 – (1) Sınava girmek isteyen adaylar için, sınavın yapılacağı ilde, TÜRSAB tarafından temel turizm ve seyahat acentalığı bilgilerinin öğretileceği bir kurs düzenlenir.

Enformasyon memurluğu ve yabancı dil sınavının birlikte düzenlenmesi

MADDE 49 – (1) Enformasyon memurluğu sınavında başarılı olamayanlar enformasyon memurluğu yabancı dil sınavına katılamazlar.

Sınavların yapılması

MADDE 50 – (1) Sınav komisyonu TÜRSAB tarafından oluşturulur.

(2) Sınav gözlemcisi olarak TÜRSAB’ın görevlendireceği kişiler görev yapar.

(3) Yabancı dil sınavı için ayrı bir komisyon oluşturulabilir.

Sınav şekli

MADDE 51 – (1) Enformasyon memurluğu ve enformasyon memurluğu yabancı dil sınavı ilanda belirtilen konularda yazılı, enformasyon memurluğu yabancı dil sınavı ise yazılı ve sözlü olarak yapılır.

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi

MADDE 52 – (1) Enformasyon memurluğu ve enformasyon memurluğu yabancı dil sınavı ayrı ayrı değerlendirilir.

Puanlama sistemi

MADDE 53 – (1) Sınavlarda 100 puan üzerinden değerlendirme yapılır. Enformasyon memurluğu sınavı başarı notu en az 70 puandır.

 (2) Enformasyon memurluğu yabancı dil sınavında Türkçeden çeviri 25 puan, Türkçeye çeviri 25 puan, sözlü 50 puan üzerinden değerlendirilir. Bu sınavda da toplam en az 70 puan alınması zorunludur.

Başarı belgesi

MADDE 54 – (1) Sınavda başarı gösterenlere başarı gösterdikleri sınava ilişkin TÜRSAB’ın onayını taşıyan enformasyon memurluğu başarı belgesi veya enformasyon memurluğu yabancı dil başarı belgesi verilir.

 

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Faaliyet denetimleri

MADDE 55 – (1) Seyahat acentasının işyeri niteliklerinin korunup korunmadığı faaliyetlerinin ilgili mevzuat ile meslek ilkelerine uygun olup olmadığı Bakanlık ve TÜRSAB yetkililerince denetlenebilir.

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

MADDE 56 – (1) 4/9/1996 tarihli ve 22747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seyahat Acentaları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Belge devri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Gerçek kişilere ait seyahat acentalarının işletme belgesinin tüzel kişiliğe devir talepleri, bir defaya mahsus olmak üzere, 13/1/2009 tarihine kadar başvurulması hâlinde değerlendirilir.

Teminatın değiştirilmesi

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 28/12/2006 tarihli ve 5571 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile Turizmi Teşvik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girdiği 13/1/2007 tarihinden önce kurulmuş bulunan seyahat acentaları, Kanunun 10 uncu maddesinin (e) bendinde belirtilen teminatı bu Yönetmeliğin yayımından itibaren iki yıl içinde Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen esaslar çerçevesinde Bakanlığa ibraz etmekle yükümlüdürler. Bu teminatın ibrazı hâlinde Bakanlıktaki mevcut teminatı iade edilir.

Belge değişimi

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 5571 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 13/1/2007 tarihinde A grubu geçici seyahat acentası işletme belgesi bulunan seyahat acentaları, A grubu seyahat acentası işletme belgesine geçmiş sayılır. Kuruluş teminatının geçici 2 nci maddeye göre tamamlanmasıyla belgeleri yenilenir.

İşyeri niteliklerinin sağlanması

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Yönetmeliğin yayımı tarihinde belgelendirilmiş olan seyahat Acentaları, 17 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde istenilen nitelikleri, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde sağlar.

Uygulanacak mevzuat

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan her türlü başvurularda, başvuru tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümleri esas alınır.

Yürürlük

MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

 

_________

(1)     19/3/2010 tarihli ve 27526 sayılı Resmi Gazete’de yapılan değişiklik ile  BEŞİNCİ BÖLÜM başlığındaki “Statü” ibaresi “Nev’i” olarak değiştirilmiştir.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

5/10/2007

26664

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.

19/3/2010

27526

2.

 

 

 

 

Sayfa 1

Ek-1

 

ACENTA UNVANINA İLİŞKİN TAAHHÜTNAME

 

Seyahat acenta unvanının, hâlen mevcut bir seyahat acentasının veya turizm işletme belgeli bir tesisin herhangi bir sicil dairesinde daha önce tescil edilmiş unvanıyla aynı adı taşıdığının veya bu unvanlardan herhangi biri ile iltibasa yol açacak nitelikte olduğunun Bakanlıkça tespiti hâlinde, hiçbir kayıt ve şarta bağlı olmaksızın, seyahat acenta unvanını talep ettiğimiz ve Bakanlıkça uygun görülecek başka bir adla değiştireceğimizi ve bu hususa ilişkin Bakanlığın duyurusundan itibaren otuz gün içinde gereğini yapmadığımız takdirde, bu mükellefiyeti yerine getirmeyişimizin müşterileri aldatıcı davranışlarda bulunmak olduğu hususlarını bildiğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

 

İmza -Temsile Yetkilinin İsmi - Kaşe

 

 

Sayfa 2

(Değişik:RG-19/3/2010-27526)

Ek-2

 

T.C. KİMLİK NUMARASI VE ADLİ SİCİL BEYANI

 

a) T.C. Uyruklular İçin:

 

T.C. Kimlik Numarası :

Adı ve Soyadı :

Ana Adı  :

Baba Adı  :

Doğum Yeri :

Doğum Tarihi (Gün/Ay/Yıl) :

Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer :

(İl, İlçe, Mahalle-Köy)

 

1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun 8 inci maddesi kapsamındaki nitelikleri sağladığımı ve bu niteliklerin değişmesi durumunda bilgi vereceğimi beyan ve taahhüt ederim.

 

 

Tarih-İmza-İsim

 

 

b) Yabancı Uyruklular İçin:

 

Adı ve Soyadı :

Doğum Yeri :

Doğum Tarihi (Gün/Ay/Yıl) :

 

1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun 8 inci maddesi kapsamındaki nitelikleri sağladığımı ve bu niteliklerin değişmesi durumunda bilgi vereceğimi beyan ve taahhüt ederim.

 

Tarih- İmza-İsim


          Yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız.