TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Sınav, Görev, Yetki, Çalışma, Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

18/08/2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kültür ve Turizm Uzmanlığı Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Kültür ve Turizm Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atanma, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

08/05/2004 tarih ve 25456 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmelik, uzman yardımcılarının yarışma ve yeterlik sınavlarının uygulama usul ve esaslarını, atama ve yetiştirilmelerini, uzman ve uzman yardımcılarının görev ve sorumluluklarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik hükümleri, uzman yardımcılığına atanacak adaylar ile uzman ve uzman yardımcıları hakkında uygulanır.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 16/04/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 32 nci ve geçici 3 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık : Kültür ve Turizm Bakanlığını,

b) Bakan : Kültür ve Turizm Bakanını,

c) Uzman : Kültür ve Turizm Uzmanını,

d) Uzman Yardımcısı: Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısını,

e) Yarışma Sınavı: Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığı için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

f ) Yeterlik Sınavı: Uzman Yardımcılığına atandıktan sonra, tezin başarılı bulunması ve bunun ardından yapılacak olan yazılı ve sözlü sınavı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uzman Yardımcılığına Giriş

Uzman Yardımcılığı

Madde 5- Uzmanlığa giriş aşaması, uzman yardımcılığıdır. Uzman yardımcılığına atanabilmek için Kamu Personel Seçme Sınavına katılmış ve her sınav döneminde Bakanlıkça belirlenen puan türünde tespit edilecek asgari puanı almış olanlar arasından Bakanlıkça yapılan yarışma sınavında başarılı olmak şarttır.

Yarışma Sınavı

Madde 6- Uzman Yardımcılığı için açılacak sınavlar, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlık Makamınca uygun görülecek zamanlarda yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır.

Aranılan Şartlar

Madde 7-Yarışma sınavına katılabilmek için,

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

b) 2002/3975 sayılı Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılan Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerince, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından A Grubu Kadrolar için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında her sınav döneminde Bakanlıkça belirlenecek puan türünde asgari KPSS puanı almış olmak.

c) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

d) 1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Kültür ve Turizm Bakanlığının faaliyet alanına giren konularda en az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

şartları aranır.

Bakanlık, bu maddenin (d) bendinin (2) nolu alt bendinde belirtilen fakülte veya yüksekokulların bölümlerini ihtiyaca göre tespit eder.

Yarışma Sınavı Duyurusu

Madde 8- Atama yapılacak kadroların; Bakanlıkça belirlenen derece ve sayıları, öğrenim dalları ve kontenjanları, KPSS puan türleri, asgari taban puan ve puan sıralamasına göre kaç adayın çağırılacağı, yarışma sınavına katılacaklarda aranan genel ve özel şartlar, başvuru tarihi, yeri, şekli ve istenecek belgeler, yarışma sınavının; yeri, şekli, tarihi ve sınav konuları son başvuru tarihinden en az 30 gün önce Resmi Gazetede ve Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek iki gazetede farklı tarihlerde ilan verilmek suretiyle duyurulur.

Yarışma Sınavına Başvuru ve Başvuru Belgeleri

Madde 9- Yarışma sınavına katılmak isteyen adaylar, Bakanlıktan temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri eklerler:

a) KPSS Sınav sonuç belgesi aslı veya tasdikli sureti,

b) Yüksek öğrenim mezuniyet belgesinin onaylı örneği,

c) Nüfus cüzdanının onaylı örneği,

d) İki adet vesikalık fotoğraf (4.5x 6 cm.) *

Yukarıda sayılan ve sınav ilanı ile istenebilecek diğer belgelerin Personel Dairesi Başkanlığına son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar elden veya posta ile teslim edilmesi gerekir. Posta ile yapılan başvurularda, yukarıda belirtilen belgelerin Bakanlığa en geç sınav duyurusunda belirtilen son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaşması şarttır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav Hazırlık Komisyonu

Madde 10- Personel Dairesi Başkanlığı, ana hizmet, danışma ve denetim, yardımcı hizmet birimleri personeli arasından başkan ve üç üyeden oluşan Sınav Hazırlık Komisyonu Bakanlık onayı ile kurulur.

Sınav Hazırlık Komisyonunun Görevleri

Madde 11- Sınav Hazırlık Komisyonu, yarışma sınavı hazırlık çalışmaları yapar, yarışma sınavı başvurularını inceler ve aranılan şartların adaylarda mevcut olup olmadığını tespit eder. Sınava katılacak sayıda adayı tutanakla belirleyerek, son başvuru tarihinden itibaren on gün içinde Personel Dairesi Başkanlığına bildirir.

Sekreterya Hizmetleri

Madde 12- Sınav Hazırlık Komisyonu, Sınav Kurulu ve Yeterlik Sınav Komisyonunun sekreterya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Gerekli şartları haiz olmayanların belgeleri istemeleri halinde kendilerine teslim edilir, ya da posta yolu ile adreslerine taahhütlü olarak gönderilir.

Personel Dairesi Başkanlığınca, sınava girme hakkı kazanan adaylara fotoğraflı sınava giriş belgesi verilir. Sınav giriş belgesinde kimlik bilgileri, sınav yeri ve tarihi yer alır. Sınav giriş belgesi olmayan aday sınava katılamaz.

Sınav Kurulu

Madde 13- Müsteşar veya Müsteşar Yardımcılarından birisinin başkanlığında altı üyeden oluşan Sınav Kurulu Bakan onayı ile kurulur. Üç yedek üye belirlenir.

Sınav Kurulunun Görevleri

Madde 14- Sınav Kurulu; yarışma sınavı sorularını hazırlar, yazılı ve sözlü sınavı yapar, sınavların sonuçlarını değerlendirir, yarışma sınavı başarı sıralaması yapar, uzman yardımcısı aday listesini hazırlayarak Bakanlık Makamına sunar.

Yarışma Yazılı Sınavı

Madde 15- Yarışma Yazılı Sınavı, klasik veya test usulünde Bakanlıkça yapılabileceği gibi ÖSYM'ye veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırılabilir. Bu taktirde sınava ilişkin hususlar, Bakanlık ile ilgili kuruluş arasında yapılacak protokol ile belirlenir.

Giriş sınavına, KPSS sonuçlarına göre belirlenen adaylardan atama izni alınmış kadro kontenjanının yirmi katından fazla olmamak üzere Bakanlıkça belirlenen sayıda aday çağrılır.

Yazılı Sınav Konuları

Madde 16- Yazılı sınav aşağıdaki konulardan oluşur.

1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

2 Genel Kültür ve Genel Yetenek,

3) Alan bilgisi,

4) Bakanlığın görev alanına ilişkin konular,

5) Yabancı Dil.

İngilizce, Almanca, Fransızca veya Bakanlığın ihtiyaç duyduğu diğer diller.

Bakanlığın görev alanına giren öğrenim dalları için alan bilgisinin alt konuları ayrı ayrı tespit edilir.

Yazılı sınav konularının puan dağılımı ile yüzdelik dilimleri sınav ilanında belirtilir.

Yazılı Sınav Sorularının Hazırlanması

Madde 17- Yazılı sınavın Bakanlıkça yapılması halinde, sınav soruları Sınav Kurulu tarafından hazırlanır. Alan bilgisi soruları, sınav ilanında belirtilen öğrenim dalları itibariyle ayrı ayrı düzenlenir. Üyelerce imzalanarak mühürlü zarf içinde Sınav Kurulu Başkanına teslim edilir.

Yazılı sınavın ÖSYM ya da bu konuda uzmanlaşmış bir kamu kurum veya kuruluşuna yaptırılması durumunda, sınav soruları ilgili kurum veya kuruluş tarafından hazırlanır.

Yarışma Yazılı Sınavın Yapılış Şekli

Madde 18- Yazılı sınavlarda isim yeri kapalı özel cevap kağıtları kullanılır. Sınavın Bakanlık tarafından yapılması halinde; Sınav, Sınav Kurulunca, Bakanlıkça görevlendirilecek yeterli sayıda salon başkanı ve gözetmenin gözetimi ve denetimi altında, ÖSYM veya bu konuda uzmanlaşmış bir kamu kurum ve kuruluşunca yapılması durumunda ise kendi denetim elemanlarının gözetimi ve denetimi altında yapılır. Sınav başlamadan önce Sınav Kurulunca, adayların hüviyetlerinin kontrol edildiği, soru zarfının sağlam, kapalı ve mühürlü olduğu hususunda tutanak düzenlenir. Sınav kuralları açıklanarak, adayların önünde kapalı soru zarfı açılarak sorular dağıtılır.

Sınavın başlama ve bitiş saati, kaç adayın katıldığı, her adayın kullandığı kağıt adedini gösteren tutanak düzenlenir. Toplanan cevap kağıtları ve tutanaklar zarf içine konularak kapatılıp mühürlendikten sonra Sınav Kurulu Başkanına teslim edilir.

Sınavda düzenlenen tutanaklar salon başkanı ve gözetmenlerce de imzalanır.

Yarışma Yazılı Sınav Kağıtlarının Değerlendirilmesi

Madde 19- Sınav Kurulu, sınav kağıtlarını değerlendirmek üzere üye tam sayısı ile toplanır. Cevap kağıtlarının bulunduğu kapalı zarf açılır. Cevap kağıtları numaralandırılır. Her cevap kağıdı Sınav Kurulunca, her sınav konusu için 100 puan üzerinden değerlendirilir. Sınav Kurulu Üyelerince verilen notların aritmetik ortalaması alınır. Cevap kağıtlarının son değerlendirme notu, kağıtların numaralarının yer aldığı cetvele yazılarak sınav kağıdı ile birlikte Sınav Kurulu Başkanlığına teslim edilir. Sınav Kurulu Başkanlığınca, cevap kağıtlarının ad yazılı kısımları açılarak adayların isimleri cevap kağıdı numarasına göre değerlendirme notunun yer aldığı cetvelin ilgili sütununa geçirilir.

Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için ,yabancı dilden en az 70 diğer konuların her birinden en az 50 almak kaydıyla, ortalama 70 veya daha yukarı puan almaları şarttır.

Başarı sıralamasına göre oluşturulan liste, sınav bitimini takip eden beş iş günü içinde Bakanın onayına sunulur. Liste merkez binada asılmak ve internet sitesinde yayınlanmak suretiyle duyurulur. Sınav sonucu sözlü sınava girecek tüm adaylara yazılı olarak bildirilir.

Yazılı sınavı kazanamayan adaylar sözlü sınava alınmazlar.

Yarışma Yazılı Sınavını Kazanan Adaylardan İstenilecek Belgeler

Madde 20- Yazılı sınavı kazanan adayların;

a) Her bölge ve iklim şartlarında görev yapmaya engel bir hali bulunmadığına dair tam teşekküllü Devlet hastanelerinin birinden alınacak sağlık kurulu raporu,

b) Erkek adaylardan, askerlik görevini yaptığını veya tecilli olduğunu gösterir belgenin onaylı örneği,

c) Sabıkasının bulunmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınmış belgenin aslı,

d) Adayın kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi *

e) Aday tarafından doldurulmuş güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin form.

Sınav sonucunun yazılı olarak bildirilmesini müteakip 10 gün içerisinde Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri şarttır.

Yarışma Sözlü Sınavı

Madde 21- Sözlü sınavda; adayların yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyleri ile birlikte hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadığı, davranışları, zeka ve kavrayış durumları, anlatım ve temsil yetenekleri gibi hususlar da göz önünde bulundurularak her adaya Sınav Kurulu üyelerince ayrı ayrı 100 puan üzerinden not verilir ve bunların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu belirler.

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 üzerinden en az 70 puan almaları şarttır.

Değerlendirme

Madde 22- Yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması Yarışma Sınavı başarı notu olup, en az yetmiş puan ve üzerinde alanlar başarılı sayılır. Sınav Kurulu öğrenim dalları itibariyle Yeterlik Sınavı başarı listesini ve uzman yardımcısı aday listesini sözlü sınavın bittiği tarihi takip eden 5 iş günü içinde Bakanlık Makamına teslim eder.

Sınav duyurusunda öğrenim dalları itibariyle alınacak uzman yardımcısı sayısı belirtildiği halde yapılan sınavda bu sayıda aday başarılı olamamış ise, Bakanlık; öğrenim dalları arasında, ihtiyaca göre sayısal düzenleme yapmaya yetkilidir.

Uzman Yardımcılığına Atama

Madde 23- Adayların uzman yardımcılığına atanmaları başarı derecesi sıralamasına göre yapılır.

Uzman Yardımcılığına Atanacaklardan İstenecek Belgeler

Madde 24- Uzman yardımcılığına atanacaklardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) En geç üç ay önce çekilmiş 12 adet vesikalık fotoğraf (4.5x6 cm.),

b) İkametgah belgesi,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uzman Yardımcılığı Dönemi

Uzman Yardımcılığı Süresi

Madde 25- Uzman yardımcılığı süresi en az üç yıldır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uzmanlık Tezi ve Yeterlik Sınavı

Tez Seçimi

Madde 26-Uzman Yardımcıları adaylıkta geçen süre dahil iki yılı tamamladıktan sonra (Bu süreye ücretsiz izinde ve askerlik hizmetinde geçen süreler dahil değildir) olumlu sicil almış olmak şartıyla, Bakanlığın görev alanı ile ilgili konularda bir tez hazırlarlar. Tezin konusu görevli olduğu birim amirinin teklifi, Bakanlık Makamının onayı ile kesinleşir. Tez konusunun uygun bulunmaması halinde, Uzman Yardımcısı en geç on beş gün içinde onay makamının önerileri doğrultusunda yeni bir tez konusu belirler. Belirlenen tez konusu onaya sunulur. Kesinleşen tez konusu ilgiliye tebliğ edilir. Onayın bir sureti Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.

Tezin Hazırlanması

Madde 27- Uzmanlık tezi, tez konusunun ilgiliye tebliğ tarihini takip eden bir yıl içinde hazırlanır. Tezde bir yabancı dilde hazırlanacak özet bölümünün de bulunması şarttır.

Birim amirinin yetkilendireceği bir uzman veya konusunda uzman diğer personel tez danışmanı olarak belirlenir.

Gerektiğinde, kamu kurum ve kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarından Bakanlıkça uygun görülecek kişiler tez danışmanı olarak görevlendirilebilir.

Tezin Teslimi

Madde 28 - Uzman yardımcısı hazırladığı tezi yedi nüsha olarak görevli bulunduğu birim amirine teslim eder.

Teslim edilen yedi nüsha tez 5 gün içerisinde Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir. Personel Dairesi Başkanlığı tezi, değerlendirilmek üzere Yeterlik Sınav Komisyonu üyelerine 5 gün içerisinde dağıtır.

Tezin Değerlendirilmesi

Madde 29- Bakanlıkça tespit edilecek değerlendirme gününde, uzman yardımcısı tezini sözlü olarak savunur ve üyelerin sorularını cevaplandırır. Savunma sonunda tez başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Başarı veya başarısızlığın tespitinde oy çokluğu esastır. Başarısız kabul edilen tezler için gerekçe gösterilir.

Yeterlik Sınav Komisyonu tarafından tezi başarısız görülen uzman yardımcısı üç ay içinde yeni bir tez hazırlamak zorundadır. İkinci defa da tezi başarısız görülen uzman yardımcısı yeterlik sınavına girme hakkını tamamen kaybeder.

Yeterlik Sınav duyurusu

Madde 30-Yazılı ve sözlü sınav tarihleri belirlenerek sınavın yapılmasından bir ay önce duyurulur.

Yeterlik Sınavına Girebilme Şartları

Madde 31- Uzman Yardımcısının yeterlik sınavına girebilmesi için, ücretsiz izin ve askerlik hizmetinde geçen süreler hariç üç yıl çalışması , son üç yıla ait sicil notlarının olumlu olması ve tezinin başarılı kabul edilmesi şarttır.

Yeterlik Sınav Komisyonu

Madde 32 - Müsteşar başkanlığında; Müsteşar Yardımcısı, Personel Dairesi Başkanı, iki Genel Müdürden oluşur. Bakanlıkça gerekli görülecek hallerde üniversite öğretim üyelerinden iki kişi komisyona dahil edilebilir.

Yeterlik Sınav Şekli

Madde 33- Yeterlik Sınavı, tezin başarılı bulunmasının tebliği tarihinden itibaren en kısa sürede Bakanlıkça yazılı ve sözlü olmak üzere iki safhada yapılır.

Yeterlik Yazılı Sınavı Bakanlıkça Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Daire Başkanlığına yaptırılabilir.

Yeterlik Yazılı Sınavı

Madde 34- Tezi yeterli görülen uzman yardımcısı aşağıda belirtilen konularda yazılı sınava tabi tutulur.

a) Alan Bilgisi,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

c) 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,

d) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu,

f) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,

g) 3257 sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu,

h) 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu,

ı) 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu,

i) Bakanlığın görev alanına giren diğer mevzuat ve konular.

Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için , alan bilgisinden en az 70 diğer konuların her birinden en az 50 almak kaydıyla, ortalama 70 veya daha yukarı puan almaları şarttır.

Alan Bilgisi konuları Yeterlik Sınavı Duyurusunda belirtilir.

Sözlü Sınav

Madde 35- Sözlü Sınavda; adayların yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyleri ile birlikte hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadığı, davranışları, zeka ve kavrayış durumları, anlatım ve temsil yetenekleri gibi hususlar da göz önünde bulundurularak her adaya Sınav Kurulu üyelerince 100 tam puan üzerinden ayrı ayrı not verilir ve bunların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu belirler.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için notun en az 70 olması gerekir.

Yeterlik Sınav Sonucunu Değerlendirme

Madde 36- Yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması Yeterlik Sınavı başarı notu olup, 100 tam puan üzerinden en az yetmiş puan ve üzerinde alanlar başarılı sayılır. Sınav Yeterlik Komisyonu başarılı ve başarısız olanların listesini sözlü sınavın bittiği tarihi takip eden 5 iş günü içinde Bakanlık Makamına teslim eder.

Uzmanlığa Atama

Madde 37- Yeterlik sınavında başarılı olanların ataması yapılır.

Başarısızlık Hali

Madde 38- Kanunen kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın sınava girmeyenler hariç, Yeterlik Sınavında başarısız olan uzman yardımcısına 2 ay içerisinde açılacak sınava girmek üzere ikinci bir hak daha verilir.

Yapılacak ikinci sınavda da başarısız olan Uzman Yardımcıları hiçbir şekilde uzmanlığa atanamazlar. Bunların uzman yardımcılığı görevlerine son verilerek Bakanlıkça durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Uzman Yardımcılarının Görevleri

Madde 39 - Uzman Yardımcıları;

Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuatta belirtilen iş ve işlemlerden kendilerine verilenleri yapmak,

Bakanlığın görev ve amaçları kapsamında, her türlü araştırma ve inceleme amacıyla uzmanlarca yapılacak araştırma, inceleme ve diğer çalışmalar için gerekli ön hazırlıklar ile gerektiğinde tek başına araştırma ve inceleme çalışmaları yapmakla,

Bakanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

Uzmanların Görevleri

Madde 40 - Uzmanlar,

Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuatta belirtilen iş ve işlemlerden kendilerine verilenleri yapmak,

Görevleri ile ilgili mevzuatın uygulamada aksayan yönlerini ve bu konudaki görüş ve önerileri yazılı olarak bildirmek,

Bakanlığın görev ve amaçları kapsamında, her türlü araştırma ve inceleme yapmak, proje üretmek ve geliştirmek,

Bakanlığın faaliyet alanına giren konulardaki mevzuat çalışmalarına yardımcı olmak,

Bakanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirmek,

İle görevli ve yükümlüdürler.

ALTINCI BÖLÜM

Uzman ve Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmeleri

Hizmet İçi Eğitim

Madde 41- Bakanlık, uzman ve uzman yardımcıları için uygun bulacağı zamanlarda ilgili birim amirlerinin teklifi üzerine veya doğrudan Hizmet İçi Eğitim Programları düzenleyebilir.

Yurt Dışı Eğitim

Madde 42- Uzmanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 01/02/1974 tarihli ve 14786 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde yurt dışına gönderilebilirler.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 43- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve 3/5/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1 - Kültür ve Turizm Bakanlığının faaliyet alanına giren konularda en az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onanmış yurt dışındaki yüksek öğrenim kurumlarından mezun olup, kamu kurum ve kuruluşlarında halen çalışmakta olanlardan, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az yetmiş puan almış olmaları kaydıyla,

a) Mesleğe yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlilik sınavı sonucunda atanmış olanlar ile,

b) Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda yüksek lisans yapmış olanlar,

4848 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde başvurmaları halinde, kurumlarının muvafakatı alınmak suretiyle atamaya yetkili amirin onayı ile Kültür ve Turizm Uzmanı kadrolarına naklen atanabilirler.

Aynı uygulamadan bu fıkradaki şartları taşıyan Bakanlık personeli de yararlandırılır.

Atama yapılacak kadroların öğrenim dalları itibariyle sayılarını belirlemeye Bakanlık yetkilidir.

Geçici Madde 2- Kültür ve Turizm Bakanlığının faaliyet alanına giren konularda en az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onanmış yurt dışındaki yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlardan, 4848 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte en az üç yıldır Kültür Bakanlığı veya Turizm Bakanlığında çalışmakta olan memurlardan, 4848 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde başvuranlar, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az altmış puan aldıklarını belgeledikleri taktirde bu Kanunun 32 inci maddesine göre yapılacak yeterlilik sınavına girme hakkını kazanırlar.

Yeterlik sınavı Bakanlığın belirleyeceği tarihte bu Yönetmeliğin esaslarına göre yapılır.

Sınavda başarılı olanların atamaları yapılır.

Yürürlük

Madde 44- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 45 - Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

13/01/2009 tarih ve 27109 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.

KÜLTÜR VE TURİZM UZMAN YARDIMCILIĞI VE UZMANLIĞI SINAV, GÖREV,

YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 8/5/2004 tarihli ve 25456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Sınav, Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Sınav Hazırlık Komisyonu ile Sınav Kurulunun sekreterya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 25 – Uzman yardımcılığı süresi en az üç yıldır. Bu süreye ücretsiz izin, kurum dışı geçici görev ve askerlik hizmetinde geçen süreler dâhil değildir.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Tez konusunun ve tez danışmanının belirlenmesi

             MADDE 26 – Uzmanlık tezlerine ilişkin her türlü iş ve işlemler Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür. Uzman yardımcıları, adaylıkta geçen süre dâhil iki yılı tamamladıktan sonra olumlu sicil almış olmak şartıyla, Bakanlığın görev alanı ile ilgili konularda bir tez konusu belirleyerek hazırlarlar. Uzman yardımcısına tez konusunu belirlemesi amacıyla, birim amiri tarafından on günlük süre verilir. Bu süre ilgiliye tebliğ ile başlar. Tezin konusu görevli olduğu birim amiri tarafından on gün içinde Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne gönderilir. Aynı Genel Müdürlükçe Bakanlık Müsteşarlığına sunulur. Tez konusu Bakanlık Müsteşarlığının onayı ile kesinleşir.

             Tez konusunun uygun bulunmaması halinde, uzman yardımcısı tebliğ tarihinden itibaren en geç on gün içinde onay merciinin önerileri doğrultusunda yeni bir tez konusu belirler. Belirlenen tez konusu aynı usulle onaya sunulur.

             Tez konusunun ikinci kez uygun görülmemesi halinde, Bakanlık Müsteşarlığınca on gün içinde yeni bir tez konusu re’sen belirlenir.

             Kesinleşen tez konusu ilgili uzman yardımcısına birimi tarafından on gün içinde tebliğ edilir.

             Kültür ve turizm uzman yardımcısının tez danışmanı, tez konusunun kesinleşip ilgiliye tebliğinden itibaren, Birim amirinin önerisi ile en geç 15 gün içinde kurum içinden Müsteşarlıkça yetkilendirilecek bir uzman veya konusunda uzman diğer personel tez danışmanı olarak belirlenir ve ilgililere tebliğ edilir. Tez danışmanı, uzman yardımcısına tez çalışmalarında nezaret eden kişidir. Tez danışmanının, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen öğrenim niteliğini taşıması şarttır.

             Gerektiğinde, kamu kurum ve kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarından Bakanlıkça uygun görülecek kişiler tez danışmanı olarak görevlendirilebilir.

             Tez danışmanının birim amirinin onayı ile görevinden çekilmesi durumunda, birim amirinin önerisi ve Müsteşar onayı ile yeni bir tez danışmanı belirlenir.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 27 – Kültür ve turizm uzman yardımcıları tez danışmanlarının belirlendiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde tez danışmanı rehberliğinde bir tez önerisi hazırlarlar.

             Uzmanlık tezi, tez konusunun ilgiliye tebliğ tarihini takip eden bir yıl içinde hazırlanır. Bu sürenin son iki ayında uzman yardımcılarına görev verilmez. Tezde İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden birinden hazırlanacak ve iki sayfayı geçmeyecek özet bölümünün de bulunması şarttır.

             Tezin hazırlanmasında, konunun bir başka kurum ve kuruluşta uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya bir başka ad altında, içerik ve sonuçları açısından aynı şekilde incelenip savunulmamış olması esastır. Uzman yardımcısının hazırlayacağı tezin kendi görüş ve değerlendirmelerini de içermesi ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir.

             Hazırlanacak tezlerin şekil unsurları ile ilgili usul ve esaslar yönerge ile belirlenir.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 28 – Uzman yardımcısı hazırladığı tezi bir nüsha olarak görevli bulunduğu birim amirine teslim eder. İlgili birim amiri yedi gün içinde tezin bir örneğini uzman yardımcısının tez danışmanına verir. Tez danışmanı on gün içinde tez ile ilgili raporunu hazırlar ve ilgili birim amirine verir. İlgili birim amiri bir ay içinde tez hakkındaki raporunu tamamlayarak tez danışmanının raporu ile birlikte yedi nüsha tezi Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne gönderir.

             Zorunlu haller sebebiyle tezini zamanında teslim edemeyen uzman yardımcısına, isteği üzerine, ilgili birim amiri tarafından zorunlu halin kabulü halinde, zorunlu halin gerektirdiği kadar ek süre verilir ve bu durum Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne bildirilir.”             

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 29 – Yeterlik sınavı, sırasıyla Tez Değerlendirme Aşaması ile Tez Savunması ve Mülakat Aşaması olmak üzere iki aşamadan ibarettir. Uzman yardımcısı, hazırladığı tezi süresi içinde teslim etmek şartı ile Yeterlik Sınavına girmeye hak kazanır. Yeterlik Sınavına dair her türlü iş ve işlemler Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.

             Yeterlik Sınavı Bakan onayı ile yılda en fazla dört defa açılır.”

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 30 – Tez danışmanları ve birim amirlerinin raporları ile birlikte teslim edilen tezler, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından bir hafta içinde 32 nci maddedeki esaslara göre oluşturulacak Yeterlik Sınav Komisyonuna gönderilir. Komisyon, tezleri tez danışmanları ve birim amirlerinin raporlarını da dikkate alarak, yeterli veya yetersiz olarak değerlendirir. Tezin yeterli veya yetersiz olduğuna oy çokluğu ile karar verilir. Yetersiz bulunan tezler için gerekçenin gösterilmesi zorunludur. Yeterli bulunup şekil yönünden düzeltilmesi istenen tezler, ilgili uzman yardımcıları tarafından 5 gün içinde düzeltilir ve Yeterlik Komisyonu üyeleri tarafından değerlendirilir.

             Tezi yeterli bulunmayan uzman yardımcısına bir hak daha tanınır. Uzman yardımcısı ikinci hakkında, yetersiz olma gerekçesinin yer aldığı raporu da dikkate alarak, 2 ay içinde tez düzeltmelerini gerçekleştirir. Gerekçeye göre düzeltilmiş olan tezler yeterli kabul edilir.”

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 31 – Uzman yardımcısının tez savunması ve mülakata alınabilmesi için, ücretsiz izin, askerlik hizmeti ve kurum dışı geçici görevlerde geçen süreler hariç Kurumda en az üç yıl çalışması, son üç yıla ait sicil notlarının olumlu olması ve tezinin yeterli kabul edilmesi şarttır.”

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 33 – Tezi yeterli görülen uzman yardımcısı, sonucun ilânından itibaren iki ay içinde tez savunması ve mülakat aşamasına alınır. Tez savunması ve mülakat tarihi uzman yardımcısına en az on beş gün önceden yazılı olarak bildirilir. Tez savunması ve mülakat aşamasında Yeterlik Sınav Komisyonu, uzman yardımcısının hazırlamış olduğu tezin sözlü savunmasını ve Bakanlığın görev alanı ile ilgili konulardaki bilgisini değerlendirir.

             Değerlendirme, Yeterlik Sınav Komisyonu üyelerince yüz tam puan üzerinden verilen notların aritmetik ortalaması alınarak yapılır. Tez savunması ve mülakat aşamasında başarılı olmak için en az yetmiş puan alınması şarttır. Yeterlik Sınav Komisyonu değerlendirme sonuçları, tez savunması ve mülakat bittikten sonra Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilir. Ayrıca sonuçlar Personel Dairesi Başkanlığına bildirilir.

             Tez savunması ve mülakat aşamasında başarılı olamayan uzman yardımcısına bir aydan az olmamak üzere iki ay içinde ikinci bir hak tanınır.”

             MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.