Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamındaki şikayet ve ihbarların işleme konulabilmesi için;

Şikayet ve ihbarlar bizzat veya dilekçe ile başvurularak Bakanlığımıza/Başkanlığımıza yapılması; şayet elektronik ortam üzerinden şikayet ve ihbarda bulunulacak ise bunun da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)
 üzerinden yapılması gerekmektedir.

cimer.png

Merak ettiğiniz diğer konular için:Turizm Şurası Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 13.10.1998 Resmi Gazete Sayısı: 23492

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç
Madde 1 –
Bu Yönetmeliğin amacı; ulusal ekonominin önemli bir dalı durumuna gelen Türk Turizminin, yurtta ve dünyada değişen ve gelişen olaylar ışığında daha ileriye götürülmesi için alınması gerekli önlemleri saptamak ve turizm politikası ile ilgili görüşleri belirlemek üzere "Turizm Şurası"nın kuruluşunu, çalışma esaslarını ve işleyişini düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2 –
Bu Yönetmelik, Turizm Şurası'nın amacı, kuruluşu, çalışması, işleyişi ve bunlarla ilgili diğer hükümlerini kapsar.

Dayanak
Madde 3 –
Bu Yönetmelik, Turizm Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci ve 26 ncı maddelerine dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar
Madde 4 -
Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık : Turizm Bakanlığı'nı,
 
Bakan : Turizm Bakanı'nı

Müsteşar : Turizm Bakanlığı Müsteşarı'nı

APK : Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı'nı,

Şura : Turizm Şurası'nı,

Genel Kurul : Tabii üyeler, temsilci üyeler ile davetli üyelerden oluşan kurulu,

Divan Başkanlığı: Başkanı Bakan veya Müsteşar olan, diğer üyeleri Genel Kurul tarafından seçilen Şura yürütücü organını,

Komisyon : Gündemdeki konularla ilgili çalışmaları yürüten Alt Komisyonu,

Yürütme Kurulu: Şura kararlarının uygulamasını izleyen kurulu,

Komite Başkanı: Turizm Şurası Düzenleme Komitesi Başkanını,

Komite : Şura Düzenleme Komitesi Başkanı ve Üyelerini, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Turizm Şurasının Kuruluşu ve İşleyişi

Kuruluş
Madde 5 -
Bakan, Şuranın tabii üyesi ve başkanıdır. Bakan bulunmadığı zamanlarda Müsteşar Şuranın başkanlığını yapar. Şura; tabii üyeler, temsilci üyeler, davetli üyeler ve gözlemcilerden oluşur.

Tabii Üyeler
Madde 6 -
Şuranın tabii üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

a)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve Üyeleri,

b) Bakanlıktan;
1) Bakan,
2) Müsteşar,
3) Müsteşar Yardımcıları,
4) Teftiş Kurulu Başkanı,
5) APK Kurulu Başkanı,
6) Genel Müdürler, Genel Müdür Yardımcıları, Bağımsız Daire Başkanları ve Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürü,
7) I. Hukuk Müşaviri,
8) Şura Düzenleme Komitesi Başkanı ve Üyeleri,
9) Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla, Nevşehir, Erzurum, Diyarbakır İl Turizm Müdürleri.

c) Diğer Kurum ve Kuruluşlardan;

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı ve görevlendireceği bir kişi.

Temsilci Üyeler
Madde 7 -
Şuranın temsilci üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Bakanlıktan;
1) Teftiş Kurulu Başkanlığınca görevlendirilecek 3 Bakanlık Müfettişi,
2) Bakanlık Makamınca görevlendirilecek 3 Bakanlık Müşaviri,
3) Bakanlık Merkez Birimlerince görevlendirilecek birer Daire Başkanı,
4) APK Kurulu Başkanlığınca görevlendirilecek 3 APK Uzmanı,
5) Bakanlık Kontrolörlerinden görevlendirilecek 3 Kontrolör,
6) Bakanlık Merkez Birimlerince görevlendirilecek birer Şube Müdürü,
7) Bakanlık Makamınca seçilecek her coğrafi bölgeden üçer İl Turizm Müdürü, birer Danışma Müdürü,
8) Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğünce, Turizm Eğitim Merkezlerinden görevlendirilecek 4 Turizm Eğitim Merkezi Müdürü ile her branştan birer eğitici.

b) Diğer Kurum ve Kuruluşlardan;
1) Bakanlık Makamınca; Şuranın gündemine göre belirlenecek, ilgili Bakanlıkların Müsteşarları ile diğer kurum ve kuruluşlardan görevlendirilecek en çok 15 üye,

2) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğince görevlendirilecek 2 temsilci,

3)
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ve Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü'nden birer temsilci,

4)
Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi üst kademe yöneticileri veya görevlendirecekleri birer temsilcileri,

5) Her coğrafi bölgeden gerektiği sayıda; Vali, Kaymakam, Belediye Başkanı veya görevlendirecekleri birer temsilci,

c) Turizm Özel Sektör Temsilcileri;
Turizm sektörü meslek kuruluşları başkanlıklarından, oluşturulacak Alt Komisyonların her birinde görev yapmak üzere birer temsilci.

Davetli Üyeler
Madde 8 - Bakan tarafından davet edilecek üyeler şunlardır:


a) Turizm Bakanlığı yapmış olanlar,
b) Turizm Bakanlığı Müsteşarlığı yapmış olanlar,
c) Turizmle ilgili kişi ve kuruluşlardan beşer kişi.

Gözlemciler
Madde 9 -
Bakan, Şura'ya yurt içinden veya yurt dışından gözlemciler davet edebilir, gözlemciler görüş bildirebilir, fakat oy kullanamazlar.

Şuranın Toplanması
Madde 10 -
Şura, Bakanın daveti üzerine 3 yılda bir toplanır. Bakan gerektiğinde Şura'yı olağanüstü toplantıya çağırabilir. Şura, üye tam sayısının üçte ikisiyle toplanır.

Şura Gündemi
Madde 11 -
Şuranın gündemi, Bakanlıkça belirlenir ve üyelere bildirilir.

Şura Ön Hazırlıkları
Madde 12 -
Gündemle ilgili olarak tespit ve görüş belirlemek üzere ön hazırlık çalışmaları Komitece başlatılır.
Komite, Şura gündemiyle ilgili olarak; gerektiğinde ilgili Bakanlıklar, üniversiteler ve şahıslar ile kurum ve kuruluşların da görüşlerini alarak ön hazırlık çalışmalarının boyutlarını genişletebilir.

Dökümanların Gönderilmesi
Madde 13 -
Şura gündemiyle ilgili gerekli dokümanlar toplantıdan önce üyelere gönderilir.

Şuranın Çalışma Essas ve Usülleri
Madde14 -
Şura, çalışmalarını belirlenen gündem gereğince Genel Kurul ve Alt Komisyon toplantıları halinde yürütür.

Genel Kurul; ilk oturumunda, biri Bakanlık mensubu üyeler arasından olmak üzere bir başkan, dört başkan yardımcısı ve üç raportör seçerek Şura Divanını oluşturur. Şura Genel Kurulu'nu Divan Başkanı yönetir. Yokluğu halinde Başkan Yardımcılarından birisi görev yapar.

Alt Komisyonlar
Madde 15 -
Gündemdeki konularla ilgili olarak Alt Komisyonlar kurulur. Alt komisyon üyeleri, Yürütme Kurulu tarafından belirlenir ve kendilerine duyurulur. Gerektiğinde Şura üyeleride bilgilendirilerek Alt komisyonlar arasında üye değişikliği yapılabilir.

Alt Komisyon Çalışmaları
Madde 16 -
Alt Komisyonlar, çalışmalarını aşağıdaki esaslara göre yapar:

a) Her Alt Komisyon, ilk toplantısında kendi üyeleri arasından açık oyla bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki raportör seçer ve Şura gündemi doğrultusunda bir çalışma planı hazırlar, görüşmeler Komisyon Başkanlığı'nın belirlediği zaman içinde tamamlanır.

b) Alt Komisyon Başkanlığı, kişisel bildiriler ile kurum ve kuruluşların görüş yazılarının Alt Komisyonlarda görüşülmesini sağlar.

c) Kararlar oy çokluğu ile alınır ve alınan kararlar birer tutanağa bağlanır.

d) Her Alt Komisyon, kendi konusu ile ilgili çalışmalar yapar ve raporunu hazırlar. Bu raporlar, Alt Komisyon üyeleri tarafından imzalanır.

e) Alt Komisyon Başkanları, raporlarını zamanında Şura Divan Başkanlığına tutanakla teslim eder.

f) Alt Komisyon Raporları Genel Kurul'da görüşülür ve karara bağlanır. İlave veya çıkarmayı gerektiren düzeltmeler yapılabilir. Şura kararlarını içeren Sonuç Bildirisi Divan Başkanlığı'nca hazırlanır.

Şura Kararlarının Kabülü
Madde 17 -
Şura Sonuç Bildirisi Genel Kurula katılan üyelerin oy çokluğu ile karara bağlanır. Oyların eşit olması halinde, Başkanın uygun bulduğu görüş kabul edilir. Gerektiğinde Başkanlık Divanı Sonuç Bildirisinin hazırlanması ve yayımlanması için Genel Kurul'dan yetki alabilir.

Şura Kararlarının Kesinleşmesi
Madde 18 -
Kararlardan hangilerinin yürürlüğe gireceği Bakan Onayı ile kesinleşir. Şura Kararları önem ve önceliğine göre, Bakanlık yıllık programlarında yer alır.

Şura Kararlarının Yayımlanması
Madde 19 -
Şura kitabı 4 ay içinde, Turizm Bakanlığınca yayımlanır ve ilgili yerlere gönderilir.

Şura Kararlarının Sekreterya İşleri
Madde 20 -
Şura'nın sekretarya işleri APK Kurulu Başkanlığınca yürütülür.

Yürütme Kurulunun Oluşumu
Madde 21 -
Yürütme Kurulu; Bakan, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, I. Hukuk Müşaviri, APK Kurulu Başkanı, Şura Düzenleme Komitesi Başkanı ve Bakan tarafından görevlendirilen kişilerden Bakan Onayı ile oluşur.

Yürütme Kurulunun Görevleri
Madde 22
- Yürütme Kurulu Şura kararlarının yerine getirilmesini izler ve gerekli koordinasyonu sağlar.

Turizm Şurası Düzenleme Komitesi
Madde23 -
>Düzenleme Komitesi, APK Kurulu uzmanları arasından Bakanlık Makamı tarafından görevlendirilecek bir Komite Başkanı, Komite Başkanının teklifi ve Bakanın onayı ile görevlendirilecek bir Komite Başkan Yardımcısı ve yeterli sayıda üyeden oluşur.

Komitenin Görevleri
Madde 24 - Komitenin görevleri şunlardır:

a)
Daha önce yapılan Şuraların genel değerlendirilmesini yapmak ve gerektiğinde APK Kurulu Başkanlığına bilgi vermek,

b) Şura'nın teşkili için gerekli çalışmaları yapmak,

c) Komite tarafından tespit edilen Şura gündemini ve Şura toplantı tarihini Bakan'ın Onayına sunmak,

d) Davetlerin zamanında yapılmasını, Şura gündemi ile dokümanların Şura üyelerine gönderilmesini sağlamak,

e) Açılış ve kapanış törenleriyle diğer sosyal ve kültürel faaliyetleri, karşılama, ağırlama ve ulaşım hizmetlerini planlamak, Bakanlık Birimleri arasında yardımlaşma, işbirliği ve koordinasyon sağlamak üzere, Bakan talimatlarını hazırlatıp yayımlamak,

f) Alt Komisyonların çalışacağı uygun ortamları temin etmek,

g) Üyelerin hangi Alt Komisyonda çalışacakları hususunda görüşlerini almak, Alt Komisyonlara dengeli şekilde dağılımlarını sağlamak,

h) Alt Komisyonlar arasında koordinasyonu sağlamak,

i) Şura'nın düzenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak,

j) Alt Komisyonlar tarafından hazırlanan raporları, Genel Kurul'da görüşülmek üzere, çoğaltarak üyelere sunmak,

k) Genel Kurul'da yapılan görüşmeler ve sunulan raporlar ile Bakan tarafından onaylanan Şura kararlarını kitap haline getirmek, Şura üyelerine ve ilgili yerlere göndermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
Madde 25 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 26 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Turizm Bakanı yürütür.

Bakanlık Ana Sayfa | Bakanlık Birimleri | Kültür ve Turizm Bakanlığı Etik Komisyonu | Webmail | Personel Sorgulama

Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.