TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür ve Turizm Bakanlığı Ödüller Yönetmeliği

24/08/2016 tarih ve 29811 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ödüller Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Resmi Gazete Tarihi: 21.03.1995 Resmi Gazete Sayısı: 22234

Kültür ve Turizm BAKANLIĞI Ödüller Yönetmeliği(1)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kısaltmalar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; özgün eser, uygulama, yorum veya bilimsel araştırmalarıyla Türk kültür ve sanatının gelişmesine, yurt ve dünya düzeyindeki çalışmalarıyla kültür ve sanatımızın yüceltilmesine katkıda bulunan kişi, topluluk veya kuruluşları Devlet adına ödüllendirmenin esaslarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 —(Değişik:RG-8/5/2012-28286)

Bu Yönetmelik; Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilecek ödüllerle ilgili uygulamaların usul ve esaslarını kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 —(Değişik:RG-8/5/2012-28286)

Bu Yönetmelik, 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 30 uncu maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 —(Değişik:RG-8/5/2012-28286)

Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

b) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,

c) Müsteşar: Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarını,

ç) Müsteşar Yardımcısı: Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısını,

d) Değerlendirme Kurulu: Ödüllerin verilmesinde seçim çalışmaları ile karar verme işlemini yapacak kurulları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ödüller, Ödüllerin Verileceği Alanlar, Dallar,

Müracaat Şekilleri ve Sonuç İlanı

Ödüller

Madde 5 —(Değişik:RG-8/5/2012-28286)

Bakanlık ödülleri:

a) Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü,

b) Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Başarı Ödülleri,

c) Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Alanında verilecek ulusal ve uluslararası çeşitli ödüller

olarak belirlenmiştir.

 Madde 6 —  (Değişik ibare:RG-8/5/2012-28286) Bakanlıkça her yıl;

a) Türk tarihi, edebiyatı, dili, plastik, fonetik ve sahne sanatları, sanat tarihi, mimarlık, arkeoloji, halkbilim, sinema, kütüphanecilik vb. kültür ve sanat dallarında eser, uygulama, yorum, sergileme, yayın, araştırma, inceleme alanlarındaki hizmet çalışmaları ile

b) Türk kültür ve sanatını tanıtıcı örnek çalışmalardan, hangilerine ve hangi sayıda ödül verileceği belirlenir.

Kültür ve Sanat Büyük Ödülü

Madde 7 — "Kültür ve Sanat Büyük Ödülü"; 1 inci maddede sözü edilen amaca uygun olarak 6 ncı maddede belirtilen kültür ve sanat alanlarında ortaya koyduğu üstün nitelikteki eser ve çalışmalarından dolayı, her yıl T.C. uyruklu, yaşayan kişilere ve topluluk ya da kuruluşa verilir.

Madde 8 — “Büyük Ödül”ün  miktarı, her yıl Maliye Bakanlığı ile (Değişik ibare:RG-8/5/2012-28286) Bakanlıkça birlikte tespit edilir.

Bakanlıkça, o yıl “Büyük Ödül”ün  hangi alanda verileceği belirlenir ve miktarı ile birlikte kamuoyuna açıklanır.

Madde 9 — “Büyük Ödül” yarışmasız değerlendirme yoluyla karşılıksız  (Değişik ibare:RG-8/5/2012-28286) verilir.

Madde 10 — “Büyük Ödül”  kişi, topluluk yada kuruluşun tüm çalışmalarını kapsar. “Büyük Ödül”, aynı dalda, aynı kişi, topluluk yada kuruluşa ikinci defa verilmez.

Ödülle birlikte bir onur belgesi verilir, belge Bakan tarafından imzalanır.

Büyük Ödül Değerlendirme Kurulu

Madde 11 — Bakanlıkça "Büyük  Ödül”  için 9 kişilik bir Değerlendirme Kurulu,  yedekleriyle birlikte belirlenir.

Bakan bu Değerlendirme Kurulu'nun tabii başkanı, Müsteşar tabii üyesidir.

Bakan katılmadığı takdirde, toplantıya Müsteşar başkanlık eder.

Değerlendirme Kurulu'nda Bakanlık içinden seçilen bir Müsteşar Yardımcısı ve verilecek ödül dalıyla ilgili Genel Müdür ile Dışişleri Bakanlığı temsilcisi yer alır.

Diğer üyeler, kültür ve sanat alanında tanınmış kişiler arasından ilgili birimin teklifi ve Makamın onayı ile seçilir.

Madde 12 — Değerlendirme Kurulu, Bakanlığın uygun göreceği tarihte Ankara'da toplanır.

Mazereti olan üyelerden Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı ve ilgili Genel Müdür yerine vekilleri, diğer üyeler yerine de yedekleri toplantıya katılır.

Değerlendirme Kurulu en az 7 üyenin katılımı ile toplanır.

Değerlendirme Kurulu, adayları belirler.  Ancak seçim gizli oyla yapılır. Üyeler boş oy kullanamazlar. Büyük Ödül'ü kazanamayan adayların isimleri açıklanmaz.

Madde 13 — “Kültür ve Sanat Büyük Ödülü” sekreterya hizmetleri, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nce yerine getirilir.

Kültür ve Sanat Başarı Ödülleri

Madde 14 — “Kültür ve Sanat Başarı Ödülleri” 1 inci maddede sözü edilen amaçlara uygun olarak, 6 ncı  madde de belirtilen alanlarda “Büyük Ödül” için aranan şartları yerine getiren T.C.uyruklu kişilere, topluluk veya kuruluşlara Bakanlıkça uygun görülen dallarda ve sayıda yarışmalı ya da yarışmasız değerlendirme yolu ile yılda bir defa karşılıksız verilir.

Madde 15— (Değişik ibare:RG-8/5/2012-28286) Bakanlıkça verilecek “Başarı Ödülleri”nin miktarı her yıl, o yıl için belirlenen Büyük Ödül miktarım geçmemek üzere Maliye Bakanlığı ile (Değişik ibare:RG-8/5/2012-28286) Bakanlıkça birlikte belirlenir.

Madde 16 — “Başarı Ödülleri” yarışmalı olduğu takdirde özel şartnameleri Bakanlıkça düzenlenir ve açıklanır. Özel şartnamelerde, ödül konuları, tutarları, değerlendirme kuralları, müracaat usul ve süreleri, tarafların karşılıklı hakları belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.

Özel şartnameler yalnızca ait oldukları yıl için geçerlidir.

Madde 17 — Ödüllendirmenin yarışmasız değerlendirme yöntemi ile yapılması durumunda müracaat şartları Bakanlıkça ayrıca açıklanır.

Ödülle birlikte bir başarı belgesi verilir ve belge Bakan tarafından imzalanır.

Kültür ve Sanat Başarı Ödülleri Değerlendirme Kurulları

Madde 18 —(Değişik:RG-17/6/1997-23022)

Kültür ve Sanat Başarı Ödülleri Değerlendirme Kurulları, aşağıda Unvanları belirtilen 7 kişiden oluşur ve özel şartnamelerde belirtilen ya da üyelere bildirilen tarihlerde en az 4 üyenin katılımı ile toplanır.

 

Değerlendirme Kurulu Üyeleri

a) Müsteşar,

b) İlgili Müsteşar Yardımcısı,

c) Güzel Sanatlar Genel Müdürü,

d) İlgili Birim Amiri,

e) Kültür ve sanat alanında tanınmış kişiler arasında Makam onayı ile belirlenecek 3 kişi.

Müracaat Şekilleri

Madde 19 — Kültür ve Sanat Başarı Ödülleri müracaatları o yıl için belirlenen şartname hükümlerine göre yapılır.

Madde 20 — Kültür ve Sanat Başarı Ödülleri için kişi, topluluk veya kuruluşlar, o yılkı ödül şartnamesinde belirtilen usul ve sürede, doğrudan adaylık için müracaat edebilecekleri gibi, farklı kurum Ve kişiler, Bakanlık Birimleri ve Değerlendirme Kurulu Üyeleri de aday teklif edebilirler.

Sonuç İlanı

Madde 21 — Kültür ve Sanat Başarı Ödüllerinin sonuçları, değerlendirme kurullarının, belirlenen tarihlerde yapacakları değerlendirme ve karar toplantısında tespit edilir. Sonuçlar Bakanlıkça açıklanır.

Kültür ve Sanat Alanında Verilecek Ulusal ve Uluslararası Çeşitli Ödüller

Madde 22 — Bakanlık, özel şartnamelerle ilan etmek şartıyla, 6 ncı maddede belirtilen dallarda ve gerekli görülen sayıda, özendirmek ve desteklemek amacı ile ulusal ya da uluslararası yarışmalar düzenleyebilir. Ayrıca, özel günler, yıldönümleri, ulusal ve uluslararası anma yılı ve günleri, çeşitli kültür, sanat şenlikleri nedeniyle de yarışmalar açılabilir.

Madde 23 — Yarışmaların düzenlenme biçimleri, ödül sayı ve tutarları ile Değerlendirme Kurulları, Bakanlıkça her yarışma için hazırlanacak özel şartnamelerle belirlenir.  Ancak, bir yarışmadaki en büyük ödül tutarı o yıl için belirlenen Kültür ve Sanat Başarı Ödülü tutarını, tüm derecelere verilen toplam ödül tutarı ise o yıl için belirlenen Kültür ve Sanat Büyük Ödülü tutarının iki katını aşamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Çeşitli Hükümler

Madde 24 — "Kültür ve Sanat Başarı Ödülleri” ve “Kültür ve Sanat Alanında Verilecek Ulusal ve Uluslararası Çeşitli Ödüller” ile ilgili şartname hazırlıkları ve sekreterya hizmetleri, Bakanlığın o yıl ödül vereceği dallarla ilgili birimlerince yerine getirilir.

Madde 25 — Ödül kazananların telif haklan saklıdır. Ancak Bakanlık, ilk yayın hakkını ya da eseri satın almada eser sahibi ile anlaşma sağlandığı takdirde öncelik hakkına sahiptir.

Ödül kazanan filmlerin, fotoğrafların ve diapozitiflerin bir kopyası ticari olmayan gösterimlerde kullanılmak üzere Bakanlığın malı sayılır. Filmlerin kopya masraflarını Bakanlık karşılar.

 Ödüllerin açıklanması amacıyla yapılacak tanıtıcı nitelikteki gösteri, toplantı, sergi, tören, konser, afiş, katalog ve diğer faaliyetlerden ödül sahipleri ve iştirakçiler hak isteyemez.

Madde 26 — Değerlendirme Kurulları özel şartnamelerde belirtilen görevlerini herhangi bir sebeple, belirlenen tarih ve sürede tamamlayamazlarsa, Bakanlık süre uzatımına gidebilir ve mazereti sebebiyle toplantıya katılamayan Değerlendirme Kurulu üyelerini değiştirebilir.

Madde 27 — Değerlendirme Kurulları Üyelerinin görev süreleri, Değerlendirme Kurulu toplantısı sonuçlanıncaya kadar sürer. Görev süresi biten üyenin yeni bir yarışma ya da ödül Değerlendirme Kuruluna seçilme hakkı saklıdır.

Değerlendirme Kurulları Üyeleri, üyesi bulundukları Kurul ile ilgili bir Ödüle aday gösterilemezler, yarışmaya giremezler.

Madde 28 — Değerlendirme Kurulu üyelerinin herbirinin yol masrafı Harcırah Kanunu çerçevesinde, huzur hakkı da, görev aldıktan her toplantı günü için; 500 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı rakamı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktar kadar ödenir.

Madde 29 — Bakanlık, yarışma sonuçlarını duyurmak için özel törenler düzenleyebileceği gibi, ödül konusunun niteliğine göre, temsil, konser, sergi, toplantı, yayın ve benzeri araçlar kullanabilir.

Madde 30 — Bakanlık uygun gördüğü durumlarda yarışma düzenlemeksizin kişi, topluluk, kuruluş yada sanat ve kültür dernekleri ile birliklerinin düzenlediği yarışma ve faaliyetlerde plaket, başarı belgesi ve çeşitli armağanlar verebilir. Ayrıca, Bakanlık dışı kamu kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin sanat faaliyetlerini de plaket, başarı belgesi ve çeşitli armağanlarla destekleyebilir.

Madde 31 — Ödül ve yarışmalar için müracaat edenler ile ödül kazananlar bu Yönetmelik ve ilgili şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kaldırılan Yönetmelikler, Yürürlük ve Yürütme

Kaldırılan Yönetmelikler

Madde 32 — Bu Yönetmelikle;

a) 5 Nisan 1985 tarih ve 18716 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Kültür ve Turizm Bakanlığı Ödüller Yönetmeliği”,

b) 14 Nisan 1986 tarih ve 19078 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Devlet Türk Süsleme Sanatları Sergisi Yönetmeliği”.

 c) 7 Ağustos 1979 gün ve 16720 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ”Devlet Resim ve Heykel Sergisi Yönetmeliği”,

ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 33 — Maliye Bakanlığı ve Sayıştay'ın uygun görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 34 —(Değişik:RG-8/5/2012-28286)

Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

(1) 8/5/2012 tarihli ve 28286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile “Kültür Bakanlığı Ödüller Yönetmeliği”nin adı “Kültür ve Turizm Bakanlığı Ödüller Yönetmeliği” şeklinde değiştirilmiştir.