TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik

22/08/2015 tarih ve 29453 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmeliğin 17'nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

 

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

Resmi Gazete Tarihi: 13.04.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25785

Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (Değişik R.G 08/11/2012-28461) Bu Yönetmeliğin amacı, belediyelerin ve il özel idarelerinin görev alanlarında kalan taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla tahakkuk eden emlak vergisinin %10’u oranında tarh, tahakkuk ve tahsil edilecek katkı payının uygulama esaslarını belirlemektir.1

Kapsam
Madde 2 —
Bu Yönetmelik, Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payının tarh, tahakkuk ve tahsiline, tahsil edilen miktarın il özel idareleri tarafından açılacak banka hesabına aktarılmasına ve bu hesapta toplanan miktarın kullanılmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –(Değişik R.G 08/11/2012-28461) Bu Yönetmelik, 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 12 nci maddesinin sekizinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.2

Tanımlar

MADDE 4 –(Değişik R.G 08/11/2012-28461) 3Bu Yönetmelikte geçen;

a) Belediye: Büyükşehir, il, ilçe, ilk kademe ve belde belediyelerini,

b) Kamulaştırma bedeli: Anlaşma tutanağı veya asliye hukuk mahkemelerince yaptırılan tespite göre belirlenen kamulaştırma bedelini,

c) Kanun: 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununu,

ç) Katkı payı: Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payını,

d) Katkı payı hesabı: İl özel idarelerince bu amaçla açılacak banka hesabını,

e) Koruma bölge kurulu: Kültür varlıklarını koruma bölge kurulunu,

f) Proje maliyeti: Planlama, projelendirme veya uygulama işleri (KDV dahil) ihale bedeli, mal veya hizmet satın alma bedelini,

g) Tahmini kamulaştırma bedeli: İl özel idaresince veya belediyece taşınmaz için takdir edilen kamulaştırma bedelini,

ğ) Taşınmaz kültür varlığı: 2863 sayılı Kanun kapsamına giren taşınmaz kültür varlıklarını,

h) Tescil kararı: Taşınmazın koruma bölge kurullarınca, taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesiyle ilgili verilen kararı,

ı) Yaklaşık maliyet: İşin ihalesi yapılmadan önce ilgili kurumların birim fiyatlarına veya birim fiyatı bulunmayan iş kalemleri için piyasa fiyatlarına veya teklif edilen fiyatlara göre belirlenen projenin KDV dahil tahmini gerçekleşme maliyetini,

ifade eder

İkinci Bölüm
Katkı Payına ilişkin Esaslar

Katkı payının tarh, tahakkuku ve tahsili

Madde 5 — Katkı payı, bina, arsa ve araziler için, mükellefiyetin başlangıç yılında tespit edilen vergi değeri üzerinden; mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren ise, her yıl, bir önceki yıla ait vergi değerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nisbetinde artırılması suretiyle tespit olunacak değer üzerinden, yıllık olarak tarh, tahakkuk ve tahsil edilen emlak vergisinin yüzde on (%10) u oranında, emlak vergisiyle birlikte tarh, tahakkuk ve tahsil edilir.

Katkı payının tarh, tahakkuk ve tahsilinde, 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Katkı payı hesabı

Madde 6 — Belediyelerce tahsil edilen katkı payları özel bir hesapta izlenir ve en geç tahsilatı takip eden ay sonuna kadar doğrudan il özel idarelerince bu amaçla açılan Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı hesabına yatırılır. Tahsil edilen katkı payının süresi içinde Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı hesabına aktarılmasından belediye başkanı ve hesap işleri müdürü birlikte sorumludur.

Katkı payı hesabının sekreterya hizmetleri il özel idarelerince yürütülür. Valilikçe katkı payı hesabının tahsil ve dağıtımına ilişkin gerekli kayıt düzeni kurulur. Tahsil edilen katkı payının süresi içinde il özel idarelerince açılan hesaba aktarılmaması veya katkı payının başka amaçla kullanılması halinde sorumlular hakkında yasal işlem yapılır.

Katkı payının kullanımı

MADDE 7 – (Değişik R.G 08/11/2012-28461)4Katkı payı hesabında toplanan miktar, taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan proje, uygulama ve kamulaştırma işlerinde kullanılmak üzere, proje sahibi il özel idaresine ve il sınırları içindeki belediyelere vali tarafından aktarılır ve harcamalar vali tarafından denetlenir.

Belediye veya il özel idarelerince, taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan planlama, proje, uygulama ve kamulaştırma işlerinin (KDV dahil) maliyetinin katkı payı hesabında toplanan tutar yeterli olmak şartıyla %95’ini aşmamak kaydıyla mevcut taşınmaz kültür varlığı sayısı, mevcut durumu, ilin kültürel değerlerine katkısı dikkate alınarak Valilik tarafından hakkaniyet ölçüsünde kullandırılır.

İl özel idarelerince bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin tamamı katkı payı hesabında toplanan miktardan karşılanabilir. Ancak, il özel idarelerince gerçekleştirilen projeler için kullanılan miktar, başvuru dönemi itibariyle katkı payı hesabında toplanan miktarın %30’unu geçemez.

Katkı paylarından elde edilecek (nema ve benzeri) gelirler de bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz.

Üçüncü Bölüm

Başvuru, Değerlendirme ve Ödemeye ilişkin Esaslar

Başvuru yeri ve zamanı

MADDE 8 – (Değişik R.G 08/11/2012-28461)5Taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan projeler için katkı payından yararlanmak amacıyla il özel idaresince ve belediyelerce yapılacak başvurular, yıl içinde değerlendirmeye esas iki dönem halinde valilerce belirlenecek zamanlarda İl özel idarelerine yapılır. Başvuru dönemlerini valiler il sınırı içindeki belediyelere ocak ayı itibari ile duyurur. Vali yıl içindeki başvuru dönemi sayısını dörde kadar artırmaya yetkilidir.

Başvuruda istenecek belgeler

MADDE 9 – (Değişik R.G 08/11/2012-28461)6 Taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan projeler kapsamında valiliğe yapılacak başvurularda aşağıda belirtilen belgeler istenir:

a)Planlama ve projelendirme konusunda;

1) Koruma amaçlı imar planı için planlama alanının sit sınırlarını gösteren koruma bölge kurulu kararı ve onaylı pafta; teknik rapor; belediye sınırları içerisinde belediye meclis kararı; il sınırları içerisinde il genel meclisi kararı; yaklaşık maliyet,

2) Çevre düzenlemesi, kentsel tasarım ve sokak sağlıklaştırma projeleri için sit sınırlarını gösteren koruma bölge kurulu kararı; eki pafta ile bunlara ait CD; proje alanının sınırlarını ve alandaki korunması gerekli öğeleri gösteren koruma bölge kurulu kararı ve onaylı pafta; proje alanını, çevresini ve önemli yapıları gösteren panaromikler ve minimum 9x13 ebadında çekilmiş fotoğrafları (CD ortamında); yaklaşık maliyet,

3) Tek yapı ölçeğindeki projeler için yapının tesciline ilişkin koruma bölge kurulu kararı; yapının konumunu, çevresini ve yerini gösteren ölçekli harita ve pafta, (CD ortamında); yapının iç, dış ve çevresini gösteren fotoğraflar, (CD ortamında); yaklaşık maliyet,

4) Yönetim planı için Yönetim alanının sınırlarını gösteren Kültür ve Turizm Bakanı onaylı harita; yaklaşık maliyet,

5) Bu belgelere ilave olarak Valilikçe gerek görülen diğer bilgi ve belgeler.

b)Uygulama konusunda;

1) Çevre düzenleme, kentsel tasarım ve sokak sağlıklaştırmaları için koruma bölge kurulundan onaylı uygulama projesi (CD ortamında); alanın panaromikleri ve 9x13 ebadında fotoğrafları (CD ortamında); iş programı; yaklaşık maliyet,

2) Tek yapı ölçeğindeki uygulamalar için koruma bölge kurulu onaylı uygulama projesi (CD ortamında); restorasyon raporu (CD ortamında); iş programı, yapının iç, dış ve çevresini gösteren fotoğraflar (CD ortamında); yaklaşık maliyet.

c)Kamulaştırma konusunda;

1) Kamulaştırılacak taşınmazın tescil kararı,

2) Kesinleşmiş kamulaştırma kararı,

3) Kamulaştırma bedeli.

Birinci fıkradaki başvuruların tümünde ayrıca, işin yılı içerisinde mi bitirileceği yoksa mali yıl esasına göre yıllara sâri olarak mı gerçekleştirileceği belirtilir. Yıllara sari işlerde her yıl için bitirilecek kısımlarda ayrı keşif özetini içeren mali rapor ile başvuruyu yapan il özel idaresi veya belediyenin üstleneceği miktarı gösteren taahhütnameyi sunması zorunludur.

Katkı payı aktarılacak projelerin nitelikleri

MADDE 10 – (Değişik R.G 08/11/2012-28461)7 Özel hesapta toplanan katkı payları, taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla il sınırları içerisinde il özel idarelerince, belediye sınırları içerisinde belediyelerce hazırlanan projeler kapsamında ikinci ve üçüncü fıkrada belirtilen alanlarda kullandırılır:

Kamulaştırma alanında;

a) Kanunun 15 inci maddesi ile belediyelere verilen yetkiler kapsamında yapılacak kamulaştırmalar,

b) Koruma amaçlı imar planları veya projelerin uygulanmasında ihtiyaç duyulan kamulaştırmalar.

Planlama, projelendirme ve uygulama alanında;

a) Koruma amaçlı imar planları,

b) Koruma amaçlı imar planları ile tespit edilmiş özel proje alanlarının projelendirilmesi,

c) Çevre düzenlemesi, kentsel tasarım ve sokak sağlıklaştırma projeleri,

ç) Rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin yaptırılması ve bunların uygulanması,

d) Yönetim planlarının yaptırılması ve bunların uygulanması.

 Değerlendirmede öncelik sırası

MADDE 11 – (Değişik R.G 08/11/2012-28461)8 Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde sayılan kamulaştırma, planlama, projelendirme ve uygulama başvurularının değerlendirilmesinde aşağıdaki öncelik sırası dikkate alınır.

a) Mevcut durumu nedeniyle aciliyet arz eden taşınmaz kültür varlıkları,

1) Onarımı devam edenler,

2) Malzeme, taşıyıcı sistem ve zemin sağlamlaştırılması gerekenler,

b) Koruma amaçlı imar planları,

c) Koruma amaçlı imar planlarında özel proje uygulama alanı olarak ayrılmış yerlerdeki proje ve uygulamalar,

ç) Çevre düzenlemesi, kentsel tasarım ve sokak sağlıklaştırma uygulamaları,

d) Kentsel sit alanlarındaki kamuya ait taşınmaz kültür varlıkları ve anıt yapılar ile koruma alanlarına ilişkin proje ve uygulamalar,

e) Yönetim planları,

f) Diğer taşınmaz kültür varlıklarına ilişkin proje ve uygulamalar,

g) Kamulaştırmalar.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 12 – (Değişik R.G 08/11/2012-28461)9 Katkı payı aktarılacak projeler, başvuru dönemini takip eden ay sonuna kadar valilerce değerlendirilir. Gerekli görülmesi halinde başvuruların değerlendirilmesi ve projelerin öncelik sırasının belirlenmesi amacıyla vali başkanlığında istişari nitelikte bir komisyon oluşturulur. Bu komisyon, il kültür ve turizm müdürü, il özel idare genel sekreteri ve proje gönderen belediyelerin başkanları ile il genel meclisinden bir üyenin katılımıyla oluşur.

Takip eden yıllarda; yıllara sâri işlerin ödenek dilimleri ile öngörülmeyen durumlar nedeniyle ortaya çıkan zorunlu iş artışları (%50’sine kadar) sözleşme hükümleri dikkate alınarak öncelikle değerlendirilir. Valilik makamının onayı ile yıl içerisinde gerçekleştirilir.

Ödeme

MADDE 13 – (Değişik R.G 08/11/2012-28461)10 Bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler için katkı payı hesabından hangi oranlarda ödeme yapılacağı valilikçe yazılı olarak il özel idaresi ve ilgili belediyelere bildirilir. Valilikçe uygun görülen plan, proje ve uygulama yaklaşık maliyetleri ile kamulaştırmaların tahmini maliyet bedellerine göre belirlenen tutar, katkı payı hesabında bloke edilir. Proje sonuçlandırılana kadar bloke devam eder.

Ödemeler, kamulaştırmada anlaşma tutanağı veya asliye hukuk mahkemelerince yaptırılan tespite göre, diğer işlerde ise fatura veya hak edişlere göre yapılır. Bloke edilen tutar, ödeme tutarından fazla ise aradaki fark katkı payı hesabına aktarılır.

Katkı payı hesabından yapılacak ödemelerde mali yıl esas alınmaz. Katkı payı hesabında bloke edilen tutar proje sonuçlandırılana kadar yıllara sâri olarak kullanılır.

Dördüncü Bölüm

Çeşitli ve Son Hükümler

Katkı payından ikinci kez yararlanma

Madde 14 — Projenin uygulanması kapsamında katkı payı aktarılan ve tamamlanan bir iş için ikinci defa katkı payı talep edilebilmesi için, bir önceki işe ilişkin geçici kabulün yapıldığı yılı takip eden yıldan itibaren en az on yıl geçmesi gerekir.

 Katkı payı hesabının açık olması

MADDE 15 – (Değişik R.G 08/11/2012-28461)11 Başvuruların değerlendirildiği ayın başında, katkı payı ve katkı payından elde edilen (nema v.b.) gelirlerden oluşan hesabın son durumu ile bu hesaptan il özel idaresine ve belediyelere aktarılan ve/veya aktarılmak üzere bloke edilen miktar ve bu miktarın kullanıcılara göre dağılımı, valilikçe kamuoyuna duyurulur.

Valilik, ayrıca birinci fıkrada belirtilen bilgi ve listeleri Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere yılda iki defa bir rapor halinde İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirir.

Denetim
Madde 16 —
Katkı Payı’nın tahsili, özel hesaba aktarılması ve bu hesaptan yapılacak ödemeler valilerce denetlenir.

Yürürlük
Madde 17 —
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 18 —
Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ile Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Değişikliklerden Önceki Haller:

1 Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, belediyelerin görev alanlarında kalan taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla emlak vergisinin yüzde on (%10) u oranında tarh, tahakkuk ve tahsil edilecek Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payının uygulama esaslarını belirlemektir.

2 Madde 3 — Bu Yönetmelik, 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 12 nci maddesinin beşinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

3 Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Kanun: 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununu,

Belediye:
Büyükşehir, il, ilçe, ilk kademe ve belde belediyelerini,

Katkı payı: Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payını,

Katkı payı hesabı: İl özel idarelerince bu amaçla açılacak banka hesabını,

Tescil kararı: Taşınmazın koruma kurullarınca, taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesiyle ilgili verilen kararı,

Koruma kurulu: Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını koruma bölge kurulunu,

Taşınmaz kültür varlığı: 2863 sayılı Kanun kapsamına giren taşınmaz kültür varlıklarını,

Proje maliyeti: Planlama, projelendirme veya uygulama projelerinin ihale bedeli, mal veya hizmet satın alma bedelini,

Tahmini proje maliyeti: İşin ihalesi yapılmadan önce ilgili kurumların birim fiyatlarına veya birim fiyatı bulunmayan iş kalemleri için piyasa fiyatlarına veya teklif edilen fiyatlara göre belirlenen projenin tahmini gerçekleşme maliyetini,

Kamulaştırma bedeli: Anlaşma tutanağı veya asliye hukuk mahkemelerince yaptırılan tespite göre belirlenen kamulaştırma bedelini,

Tahmini kamulaştırma bedeli: Belediyece taşınmaz için takdir edilen kamulaştırma bedelini,
ifade eder.

4 Madde 7 — Katkı payı hesabında toplanan miktar, belediyelerce taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan projelerin maliyetinin veya kamulaştırma bedelinin yüzde kırkdokuz (%49) unu aşmamak üzere belediyelerin sınırları içindeki mevcut taşınmaz kültür varlığı oranı, mevcut durumu, ilin kültürel değerlerine katkısı dikkate alınarak valilik tarafından hakkaniyet ölçüsünde kullandırılır.

Ancak, planlama, projelendirme ve bunların uygulamalarına münhasır olmak üzere, gerekli görülen hallerde bu oranı büyükşehir belediyeleri için yüzde altmış (%60) a, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçe belediyeleri ile ilk kademe belediyeleri için yüzde seksen (%80) e, büyükşehir belediyeleri dışındaki il belediyeleri için yüzde seksenbeş (%85) e ve diğer belediyeler için yüzde doksanbeş (%95) e kadar artırmaya vali yetkilidir

5 Madde 8 — Taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan projeler için katkı payından yararlanmak amacıyla belediyelerce yapılacak başvurular, iki dönem halinde Ocak ve Haziran ayı sonuna kadar il özel idaresi müdürlüğüne yapılır. Valilerce gerek görülmesi halinde başvuru dönemlerinde değişiklik yapılarak il sınırı içindeki belediyelere duyurulur.


6 Madde 9 — Taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan projeler kapsamında kamulaştırma, projelendirme, planlama ve uygulama konularında belediyelerce valiliğe yapılacak başvurularda aşağıda belirtilen belgeler istenir:

a) Projelendirme ve planlama konusunda;

1) Koruma amaçlı imar planı için;
Planlama alanının kentsel sit sınırlarını gösteren Koruma Kurulu kararı ve onaylı pafta,
Teknik rapor,
Belediye meclis kararı,
Tahmini proje maliyeti.

2) Kentsel tasarım ve sokak sağlıklaştırma projeleri için;
Proje alanının sınırlarını ve alandaki korunması gerekli ögeleri gösteren koruma kurulu kararı ve onaylı pafta,

Proje alanını, çevresini ve önemli yapıları gösteren panaromikler ve minumum 9x13 ebadında çekilmiş fotoğrafları,

Tahmini proje maliyeti.

3) Tek yapı ölçeğindeki projeler için;
Yapının tesciline ilişkin koruma kurulu kararı,

Yapının konumunu, çevresini ve yerini gösteren ölçekli harita ve pafta,

Yapının iç, dış ve çevresini gösteren fotoğraflar,

Tahmini proje maliyeti.

Uygulama projeleri konusunda;

1) Kentsel tasarım ve sokak sağlıklaştırma projeleri uygulamaları için;

Koruma Kurulunca onaylı uygulama projesi,

Alanın panaromikleri ve 9x13 ebadında fotoğrafları,

İş programı,

Tahmini proje maliyeti:

2) Tek yapı projesi uygulamaları için;

Koruma kurulu onaylı uygulama projesi,

Restorasyon raporu,

İş programı,

Yapının iç dış ve çevresini gösteren fotoğraflar,

Tahmini proje maliyeti.

c) Kamulaştırma konusunda;

1) Kamulaştırılacak taşınmazın tescil kararı,

2) Kesinleşmiş kamulaştırma kararı,

3) Kamulaştırma bedeli.

d) (a), (b) ve (c) bendlerine ek olarak valilikçe gerek görülen bilgi ve belgeler.

Yukarıdaki taleplerin tümünde ayrıca mali yıl esasına göre hazırlanmış, yıllara sari işlerde ise her yıl içinde bitirilecek kısımlar için ayrı keşif özetini içeren mali rapor ile başvuruyu yapan belediyece ödenecek miktarı gösteren taahhütname sunulur.

7 Madde 10 — Özel hesapta toplanan katkı payları, taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan projeler kapsamında kamulaştırma, projelendirme, planlama ve uygulama konularında aşağıda belirtilen alanlarda kullandırılır:

a) Kamulaştırma alanında;

1) Kanunun 15 inci maddesi ile belediyelere verilen yetkiler kapsamında yapılacak kamulaştırmalar,

2) Koruma amaçlı imar planları veya projelerin uygulanmasında ihtiyaç duyulan kamulaştırmalar,

b) Projelendirme, planlama ve uygulama alanında;

1) Koruma amaçlı imar planlarının,

2) Koruma amaçlı imar planları ile tespit edilmiş özel proje alanlarının projelendirilmesinin,

3) Sokak sağlıklaştırma projelerinin,

4) Çevre düzenleme projelerinin,

5) Rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin yaptırılması ve bunların uygulanması.

8 Madde 11 — Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde sayılan kamulaştırma, projelendirme, planlama ve uygulama taleplerinin değerlendirilmesinde aşağıdaki öncelik sırası dikkate alınır.

a) Mevcut durumu nedeniyle aciliyet arz eden taşınmaz kültür varlıkları,

1) Onarımı devam edenler,
2) Malzeme, taşıyıcı sistem ve zemin sağlamlaştırılması gerekenler,
3) Nakil gerektirenler.

b) Koruma amaçlı imar planları,

c) Koruma amaçlı imar planlarında özel proje uygulama alanı olarak ayrılmış yerlerdeki proje ve uygulamalar,

d) Sokak sağlıklaştırma ile çevre düzenleme proje ve uygulamaları,

e) Kentsel sit alanlarındaki kamuya ait taşınmaz kültür varlıkları ve anıt yapılar ile koruma alanlarına ilişkin proje ve uygulamalar,

f) Diğer taşınmaz kültür varlıklarına ilişkin proje ve uygulamalar,

g) Kamulaştırmalar.

Değerlendirmede öncelik sırası, belediyelerin maliyete katılma oranı da dikkate alınarak vali tarafından belirlenir.

9 Madde 12 — Katkı payı aktarılacak projeler, başvuru dönemini takip eden ay sonuna kadar valilerce değerlendirilir. Gerekli görülmesi halinde başvuruların değerlendirilmesi ve projelerin öncelik sırasının belirlenmesi amacıyla vali başkanlığında istişari nitelikte bir komisyon oluşturulur. Bu komisyon, il kültür ve turizm müdürü, il özel idare müdürü ve proje gönderen belediyelerin başkanları ile il genel meclisinden bir üyenin katılımıyla oluşur.

Yıllara sari projeler kapsamında yapılacak işler bölünerek yıl içinde bitirilecek her kısım için ayrıca keşif özeti hazırlanır. Bu durumda keşif özeti bazında değerlendirme yapılır. Takip eden yıllarda işin devamı niteliğindeki keşif özetleri öncelikle değerlendirilir.
Keşif artışları değerlendirmeye alınmaz.

10 Madde 13 — Katkı payı aktarılmasına karar verilen kamulaştırma, projelendirme, planlama veya uygulama projelerinin maliyet veya kamulaştırma bedelinin, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirlenen oranlarda ödeneceği valilikçe yazılı olarak ilgili belediyelere bildirilir. Valilikçe uygun görülen proje ve kamulaştırmaların tahmini maliyet bedellerine göre belirlenen tutar, katkı payı hesabında bloke edilir.

Ödemeler, kamulaştırmada anlaşma tutanağı veya asliye hukuk mahkemelerince yaptırılan tespite göre, diğer işlerde ise fatura veya hak edişlere göre belediyelerce ödenir. Bloke edilen tutar, proje maliyeti veya kamulaştırma bedelinden fazla ise aradaki fark ilgili belediyeye ödenmez ve katkı payı hesabına aktarılır.

Katkı payı hesabından yapılacak ödemelerde mali yıl esastır. Uygun görülen kamulaştırma ve projeler için Katkı Payı hesabında bloke edilen tutarlar yılı içinde harcanır. Bloke edilen tutarların yılı içinde harcanmayan miktarın ödemesi iptal edilerek bir sonraki yılda değerlendirilecek projelerde kullanılır.

11 Madde 15 — Başvuruların değerlendirildiği ayın başındaki katkı payı hesabının miktarı, bu hesaptan hangi belediyeye ne kadar ödenek aktarıldığı ve/veya aktarılmak üzere bloke edildiği valilikçe uygun yöntemlerle il sınırları içindeki belediyelere ve kamuoyuna duyurulur.

Valilik, her yıl katkı payı hesabının miktarını, bu hesaptan hangi belediyeye ne kadar ödenek aktarıldığını ve/veya aktarılmak üzere bloke edildiğini gösteren bilgi ve listeleri yıl sonu itibariyle İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirir.