TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Limit Dışı Kalan Vekalet Ücretlerinin Dağıtım Esasları Hakkında Yönetmelik

1617-1619

LİMİT DIŞI KALAN VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIM

ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22/3/1983, No: 83/6259

Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1985, No: 657

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 19/4/1983, No: 18023

Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cilt: 22, S. 3172

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

 

Amaç:

Madde 1 – Bu Yönetmelik, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar ile İl Özel İdareleri ve Belediyeler ve

Özel Kanunlarındaki hükümlerle 1389 Sayılı Kanuna atfen vekalet ücretinden yararlanan tüm kamu kurum ve

kuruluşları ile bunlara bağlı birliklerde çalışan avukatlara ait limit dışı kalan vekalet ücretlerinin dağıtım usul ve

esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam:

Madde 2 – Bu Yönetmelik, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar ile İl Özel İdareleri ve Belediyeler ve

Özel Kanunlarındaki hükümlerle 1389 sayılı Kanuna atfen vekalet ücretinden yararlanan tüm kamu kurum ve

kuruluşları ile bunlara bağlı birliklerde ilgili bütçe yılı içinde fiilen görevde bulunmuş olup da kanunlarına göre

vekalet ücreti almağa hak kazanmış bulunan tüm avukatların, 657 sayılı Kanunun değişik 146. maddesinde

belirlenen ve limit dışı kalan ücretlerinin dağıtılmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Yasal Dayanak:

Madde 3 – Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 12/2/1982 tarih ve 2595 sayılı

Kanunun 9. maddesi ile değişik 146. maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

HESABIN AÇILMASI VE DAĞITIM ŞEKLİ

Hesap açmak:

Madde 4 – Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri ve Belediyeler ile bunlara bağlı

birliklerin ve 1389 Sayılı Kanuna göre vekalet ücreti alan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının merkez

teşkilatlarında bulunan Merkez Saymanlıkları veya saymanlık işlerini yürüten birimleri nezdinde adi emanet

hasabında ayrı bir bölüm açılır.

Paraların toplanması:

Madde 5 – Bir mali yıl içinde kanunda ön görülen limit sınırını aşan tutarlar bütçeye gelir

kaydedilmiyerek merkezdeki saymanlıklarına veya bu işleri yürüten merkez birimlerine ilgili dairelerince

gönderilir.

Beyanname ve listelerin gönderilmesi:

Madde 6 – Kurumların merkez ve taşra örgütleri, her mali yıl sonunu takip eden ayın 20 nci

gününe kadar bünyesinde çalışan ve limiti doldurmayan avukatlardan beyanname alarak o mali yıl

içerisinde almış oldukları vekalet ücretinin bürüt miktarlarını ve avukatların isimlerini gösteren, daire

amiri tarafından onaylı listeler ile beyannameleri bağlı bulundukları merkez teşkilatına göndermekle yüküm1618-

1654

lüdürler. Belirtilen süre içerisinde beyanname vermeyen kurum avukatları o yıl içinde dağıtılacak avukatlık

ücretinden yararlandırılmazlar.

Dağıtım şekli:

Madde 7 – Listeler her birim merkezinde birim başkanının başkanlığında 3 kişiden oluşan bir kurul

tarafından kanuni limit esas alınarak değerlendirmeye tabi tutulur. Değerlendirmeden sonra hesapta toplanan

para tüm hak sahipleri sayısına bölünmek suretiyle bulunacak meblağ eşit olarak hak sahiplerine dağıtılır. Bu

dağıtım sırasında kanuni limiti dolduranlardan artan miktar yine geri kalan hak sahipleri sayısına bölünmek

suretiyle eşit olarak dağıtıma devam olunur.

Ancak, bu dağıtımlardan artan miktar bir sonraki yıl kullanılmak üzere adi emanet hesabında bekletilir.

Bir sonraki yıl tahsil edilen limit dışı vekalet ücreti önceki yıla ait emanet hesabındaki meblağ ile birleştirilmek

suretiyle dağıtıma tabi tutulur.

Dağıtım sonucu hazırlanacak liste yetkili daire amirince tasdik edilerek bir örneği Merkez

Saymanlıklarınca veya bu işleri yürüten merkez birimine, birer örneği de bu hesaptan ödeme yapacak olan

saymanlıklara gönderilir.

Saymanlıklarca ödeme şekil ve süresi:

Madde 8 – Merkez hesabında toplanan limit artığı vekalet ücretleri Merkez Kurulu tarafından tesbit

edilen listenin gelmesini takiben bir ay içerisinde tahakkuka bağlanarak hak sahiplerine ödenmek üzere bağlı

bulundukları saymanlıklara gönderilir. Bu saymanlıklarca gerekli ödeme derhal yapılır.

Merkezde ise saymanlıklarca listelerin gelmesini takiben bir ay içerisinde hak sahiplerine ödenir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SON HÜKÜMLER

Gözetim:

Madde 9 – Bu Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmesinde daire amirleri gözetimle görevlidirler.

GEÇİCİ MADDE 1 – 1983 Mali Yılı uygulamasında bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen

süreler dikkate alınmaz.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

Yürürlük:

Madde 10 – 832 Sayılı Kanun uyarınca Sayıştay'ın görüşü alınan bu Yönetmelik 1/1/1983 tarihinden

geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme:

Madde 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.