TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Her Türlü Boş Video Kaseti, Ses Kaseti, Bilgisayar Disketi, Cd, Dvd Gibi Taşiyici Materyaller İle Fik. Ve San. Eser. Çoğaltilmasina Yarayan Her Türlü Teknik Cihazin İmalat Veya İthalat Bedeli Üzerinden Yapilacak Kesinti Oranlarinin Belir. İlş.Karar

21/10/2008 tarih, 27031 sayılı Resmi Gazete

 

 

Karar Sayısı : 2008/14193

             Ekli “Her Türlü Boş Video Kaseti, Ses Kaseti, Bilgisayar Disketi, CD, DVD Gibi Taşıyıcı Materyaller ile Fikir ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Her Türlü Teknik Cihazın İmalat veya İthalat Bedeli Üzerinden Yapılacak Kesinti Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Kültür ve Turizm Bakanlığının 15/9/2008 tarihli ve 170503 sayılı yazısı üzerine, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 44 üncü maddesine göre, Ba­kan­lar Ku­ru­lu’nca 22/9/2008 ta­ri­hin­de ka­rar­laş­tı­rıl­mış­tır.

 

 

DVD GİBİ TAŞIYICI MATERYALLER İLE FİKİR VE SANAT ESERLERİNİN

ÇOĞALTILMASINA YARAYAN HER TÜRLÜ TEKNİK CİHAZIN İMALAT

VEYA İTHALAT BEDELİ ÜZERİNDEN YAPILACAK KESİNTİ

ORANLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

 

             Kesinti oranları

             MADDE 1 – (1) Fikir ve sanat eserlerinin tespit edildiği taşıyıcı materyaller ile bu eserleri çoğaltmaya yarayan teknik cihazların imalat veya ithalat bedelleri üzerinden yapılacak kesinti oranları ekli listedeki şekilde belirlenmiştir.

             (2) Söz konusu materyallerin ve teknik cihazların;

             a) Üretimini yapan gerçek ve tüzel kişiler, bir ay içinde sattıkları materyaller ve teknik cihazların imalat bedeli üzerinden, ekli listede belirtilen oranlardaki tutarı, takip eden ayın en geç onbeşinci gününe kadar,

             b) Serbest dolaşıma girişini sağlayan gerçek ve tüzel kişiler, CIF kıymeti üzerinden, ekli listede belirtilen oranlardaki tutarı, serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescilinden önce,

             Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek bir ulusal bankada Bakanlık adına açılan özel hesaba yatırmakla yükümlüdür. Ayrıca (b) bendinde belirtilen gerçek ve tüzel kişiler tarafından tutarın banka hesabına yatırıldığını tevsik eden belgeye ilişkin bilgiler gümrük beyannamesinin 44 numaralı kutusuna kaydedilir. Belirtilen belgenin beyanname ekinde yer almadığı durumlarda gümrük beyannamesinin kabul işlemi yapılmaz.

             (3) İkinci fıkrada bahsi geçen gerçek ve tüzel kişiler, anılan materyal ve teknik cihaz-ların aylık üretim ve ithalat miktarlarını ve bedellerini gösterir bir listeyi üçer aylık devrelerde Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirmek zorundadır.

             (4) Söz konusu gerçek ve tüzel kişiler tarafından tevdi edilen listelerin kontrolü neticesinde süresinde yatırılmadığı anlaşılan meblağlar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

             Kaldırılan mevzuat

             MADDE 2 – (1) 2/5/2002 tarihli ve 2002/4101 sayılı Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 3 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

 

Liste için tıklayınız.