TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALANINDA TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞINA TAHSİSLİ YERLERDE ÇEKİM YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNERGE

ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALANINDA TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞINA TAHSİSLİ YERLERDE ÇEKİM YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNERGE

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, 6546 sayılı Kanun gereğince Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanında Tarihi Alan Başkanlığına tahsis edilen yerlerde 2863 sayılı Kanun gereği tescilli veya tescilsiz her türlü taşınır ve taşınmazların kapalı ve açık alanlarında kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından video, film, slayt, fotoğraf vb. her türlü teknik araç ile yapılan görüntü alma ile ilgili taleplerin değerlendirilmesi, izin alınması, izin için yapılacak taleplerin şekli, çekimler için alınacak ücretler ve çekimlerde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, 6546 sayılı Kanun gereğince Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanında Tarihi Alan Başkanlığına tahsis edilen yerlerde 2863 sayılı Kanun gereği tescilli veya tescilsiz her türlü taşınır ve taşınmazların kapalı ve açık alanlarında kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından video, film, slayt, fotoğraf vb. her türlü teknik araç ile yapılan görüntü alma ile ilgili taleplerin değerlendirilmesine, iznin alınmasına, izin için yapılacak taleplerin şekline, çekimler için alınacak ücretlere dair esaslar ile çekimlerde uygulanacak usul ve esasları kapsar.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Bakanlık; Kültür ve Turizm Bakanlığını,

b) Başkanlık; Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığını,

c) Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Başkanlığı; 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunun 5’inci maddesinin 5’inci fıkrasında belirtilen görevleri yapmakla yükümlü Başkanlık hizmet birimini,

ç) Tarihi Alan; 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanuna ekli harita ve koordinat listesinde sınırları belirtilen ve bu Kanunla Başkanlığa tahsis edilen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanını,

d) Çekim; Her türlü teknik araç ile yapılan fotoğraf, film, slayt, video vb. gibi görüntü alma işlemini

ifade eder.

Başvuru

Madde 4- (1) Tarihi Alanda amatör olanlar hariç, çekim yapmak isteyen kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler;

a) Başvuru sahibi ve/veya sahipleri tarafından yapacakları faaliyetin konusunu, amacını, yer ve zamanını gösteren ıslak imzalı başvuru dilekçesini,

b) Film senaryosunu,

c) Çekim ekibinin tüm üyelerinin adres bilgileri ile nüfus cüzdanı fotokopilerini,

ç) Çekimde kullanılacak her türlü araç, gereç ve ekipman bilgilerini ilişkin listeyi,

d) Adına çekim yapılacak kişi veya kuruluşun izin onayını,

e) Çekim sırasında doğabilecek her türlü sorumluluğun kendilerine ait olduğunu belirten yazılı belgeyi,

çekimin başlayacağı tarihten en az 30 gün önce Başkanlığa verirler. Belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular Başkanlıkça değerlendirilmez.

(2) Çekim ekibinde gerçekleşebilecek her türlü değişiklik derhal yazılı olarak, yukarıda belirlenen esaslara uygun şekilde Başkanlığa bildirilir.

            Başvuruların değerlendirilmesi ve izin

MADDE 5- (1) Bu Yönergenin 1’inci maddesinde belirtilen yerlerde turistik gezi çekimleri dışında, ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak ve Başkanlığın yazılı iznini almak koşullarıyla çekim yapılabilir.

a) Turistik Gezi Çekimleri: 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununda sayılan yerler ile Başkanlık tarafından belirlenen yerler dışında turistik amaçlı çekimler izne tabi değildir ve bu çekimlerden ücret alınmaz.

b) Bilimsel Amaçlı İnceleme ve Araştırma Çekimleri: Ticari olmamak kaydıyla bilimsel amaçlı inceleme ve araştırma çekimleri ücretsiz olup izne tabidir. Alınan görseller başka amaçlarla kullanılmak için çoğaltılamaz.

c) Belgesel ya da Tanıtım Amaçlı Çekimler: Senaryo ve çekim metinleri Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Başkanlığı tarafından onaylanan belgesel ya da tanıtım amaçlı çekimler,  ticari olmamak kaydıyla ücretsiz olup izne tabidir.

ç) Ticari Amaçlı Çekimler: Senaryo ve çekim metinleri Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Başkanlığı tarafından onaylanan ticari amaçlı çekimler, Başkanlık tarafından belirlenecek koşullarda ve uygun görülecek yerlerde, ücret karşılığında yapılabilir.

d) Ürün, Film ve Firma Tanıtımına Konu Reklam Çekimler:, Senaryo ve çekim metinleri Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Başkanlığı tarafından onaylanan ürün, film ve firma tanıtımına konu reklam çekimleri, Başkanlık tarafından belirlenecek koşullarda ve uygun görülecek yerlerde, ücret karşılığında yapılabilir

e) Yerli ve yabancı basında yayımlanacak güncel haber çekimleri ile Başkanlığa tahsis edilen Tarihi Alanın tanıtımıyla ilgili aktüel haber ve belgesel çekimleri, izin almak koşuluyla ücretsizdir.

f) Tarihi Alanda dış mekanlarda Başkanlık tarafından uygun görülen yerlerde nişan ve düğün fotoğrafı çekimleri, izin almak koşuluyla ücret karşılığında yapılabilir.  Şehitliklerde ve Anıtlarda nişan, düğün, yemek düzenlenmesi ve bunlar için çekim yapılması yasaktır.

(2) Başkanlık, çekim başvurularını, Tarihi Alanın tanıtımı ile bilim, kültür ve eğitime katkı sağlayıp sağlamadığı, ideolojik amaç taşıyıp taşımadığı, ticari amaçlı olup olmadığı, çekim yapılmak istenen mekan ya da kültürel varlığın çekime uygun olup olmadığı, çekim yapılmak istenen yerdeki ziyareti engelleyip engellemediği, teşhir düzeninin bozulup bozulmayacağı vb. hususları denetleyerek değerlendirir.

(3) Bu maddenin 2 nci fıkrasına göre değerlendirilerek uygun bulunan, ücrete tabi olmayan çekimlere ilişkin başvurular için de Başkanlıkça çekim yerini, konusunu, amacını, çekiminin başlangıç ve bitiş tarihlerini, kullanılabilecek araç, gereç ve ekipmanları açıkça belirten izin belgesi verilir.

(4) Başvuruları uygun görülenlere, çekim ücretini Başkanlıkça bildirilen banka hesabına peşin olarak yatırıldığını gösteren banka dekontunu ibraz etmesini takiben,  Başkanlıkça çekim yerini, konusunu, amacını, çekiminin başlangıç ve bitiş tarihlerini, kullanılabilecek araç, gereç ve ekipmanları açıkça belirten izin belgesi verilir.

 

MADDE 6- (1) Aşağıda belirtilen konu ve durumlarda çekim izni verilmez.

a) Tarihi Alanın tarihi, kültürel ve manevi değerleri ile doğal dokusunu zedeleyebilecek konu ve durumlar,

b) Tarihi alanın kapalı ve açık mekânlarında yer alan yapı, anıt ve objelerin güvenliğini tehlikeye düşürebilecek konu ve durumlar.

c) Başkanlığın kurumsal kimliğine zarar verebilecek konu ve durumlar.

(2) Yukarıda belirtilen hallerin çekim izni verildikten sonra tespit edilmesi durumunda, çekim izni iptal edilir ve bir daha izin verilmez.

Süre

MADDE 7- (1) Çekimin başlangıç ve bitiş tarihleri izin belgesinde belirtilir. Sürenin aşılması halinde mevcut izin geçersiz olup talep yenilenmeli ve kişi, kurum ve kuruluşlarca tekrar izin belgesi alınmalıdır. Çekimin başlayacağı tarihten itibaren 15 gün içinde çekime başlanmaması halinde izin belgesi iptal edilir ve yatırılan çekim bedelleri geri ödenmez.

Çekim Kuralları

MADDE 8- (1) Çekimler, aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde gerçekleştirilir. Aksi takdirde çekim izni Başkanlık tarafından iptal edilir.

a) Çekimlerde izin verilenler haricinde araç, gereç ve ekipman kullanılamaz. İhtiyaç duyulması halinde, Başkanlıkça izin verilmesi kaydıyla, yeni araç, gereç ve ekipman kullanılabilir.

b) Sadece izin verilen mekan ve objelerin çekimi yapılabilir.

c) Işık tipleri önceden bildirilir ve ışıklar objelere ve mekânlara zarar vermeyecek şekilde yerleştirilir.

ç) Harici jeneratör aracılığıyla elektrik kullanımı daha önceden bildirilir ve bu kullanım görevlilerin gözetiminde gerçekleştirilir.

d) Çekimler sırasında Başkanlığa ait elektrikten yararlanılmak istenmesi halinde bu durum önceden bildirilir ve Başkanlık tarafından uygun bulunduğu takdirde kullanıma izin verilir.

e) Çekim zamanları, Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Başkanlığı tarafından belirlenen gün ve saatlerdir.

f) Çekim süreleri önceden belirlenir. Bu sürelerde değişiklik yapılması istenildiği takdirde yeniden değerlendirme yapılır.

g) Çekim esnasında alanda yer alan objeler yerlerinden oynatılamaz ve herhangi bir müdahalede bulunulamaz.

ğ) Günlük çalışma ve ziyareti engelleyici durumlar yaratılamaz.

h) Her türlü çalışmada görevlilerin ikazlarına uyulmak zorundadır.

ı) Çekimler, Başkanlık tarafından gerekli görülen durumlarda genel görevliler dışında konusunda uzman kişilerin görevlendirilmesi ile onların gözetim ve denetiminde yapılır.

i) Çalışma sırasında Tarihi Alan ve Tarihi Alan içerisinde yer alan 2863 sayılı Kanun gereği tescilli veya tescilsiz her türlü taşınır ve taşınmaza yönelik zarar verici hareketlerden kaçınmak ve Başkanlığın belirleyeceği kurallara uyulmak zorunludur.

j) Hiç bir şekilde objelerin, mekanların ve yapıların tarihi ve sanatsal değerini küçültücü anlam ve istikamette çekim yapılamaz.

k) Çalışmalar sırasında meydana gelen her türlü zarar ve ziyan başvuru sahibi/sahipleri tarafından tazmin edilir.

Ücretlendirme

MADDE 9- (1) Çekim ücretleri, Başkanlık tarafından belirlenen ve onaylanan işbu Yönerge ekindeki tarifeye göre belirlenir. Söz konusu ücret tarifesi yeni ücret tarifesinin belirlenmesine kadar uygulanır. Ücret tarifesinin güncellenmesinde Başkanlık yetkilidir. Ücret alınmayacağı açıkça belirtilen durumlar dışında yapılacak tüm çekimler ücrete tabidir. Tarifedeki çekim ücretleri Başkanlık tarafından bildirilen banka hesabına peşin olarak yatırılır.

(2) Başkanlık tarafından uygun görülmesi halinde, her türlü gece çekimlerinden saat başına günlük reklam çekim bedelinin %10'u oranında ek ücret alınır.

MADDE 10- (1) Kültür ve Turizm Bakanlığı birimlerinin kendi adlarına yapacakları (dernekler, vakıflar vb. ile ortak yapılanlar hariç) çekimler ile Türk ve yabancı basın kuruluşlarının haber nitelikli çekimlerinden, Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı, Başbakanlık veya bakanlıkların konuğu olarak gelen ve ilgili kurumlarca özel olarak davet edilen yabancı basın kurumlarının çekimlerinden önceden bildirilerek randevu alınması ve Başkanlıkça uygun görülmesi koşuluyla ücret alınmaz.

MADDE 11- (1) Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın kurumsal kimliğine katkısı olacağı düşünülen bilim, kültür, sanat, spor konularında yapılacak etkinlikler için Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Başkanlığı tarafından belirlenecek mekanlarda, yapılacak protokol kapsamında ücretsiz çekim yapılabilir.

Diğer Hükümler

MADDE 12- (1) Başkanlık gerekli gördüğü durumlarda çekim izninin yanı sıra koşulları taraflarca belirlenecek detaylı çekim protokolü yapma talebinde bulunabilir. Bu durumda protokol hükümleri diğer yasal düzenlemeler ile birlikte uygulanır.

MADDE 13- (1) Bu Yönerge hükümlerine aykırı hareketi tespit edilenlerin çekim izni iptal edilebilir. 9’uncu maddenin (g), (j) ve (k) bentlerinde düzenlenen çekim kurallarına aykırılık nedeniyle çekim izni iptal edilenlere bir daha izin verilmez.

MADDE 14- (1) Yapılan tüm çekimlerden cd formatında birer kopya Başkanlığa verilir. Çekimler sonucunda elde edilen materyaller, Başkanlığa bildirilen çekim amacı dışında kullanılamaz.

MADDE 15- (1) Bu Yönerge hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde doğacak her türlü zarardan çekim izni verilen kişi, kurum ve kuruluşlar sorumludur. Verilen zarar Başkanlık tarafından oluşturulacak komisyonca belirlenir ve sorumlulardan tahsil edilir.

MADDE 16- (1) Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının adı, logosu ve görselleri Başkanlık izni olmadan kullanılamaz. Başkanlığın adı, logosu ve görsellerinin her türlü kullanımına ilişkin esaslar yapılacak protokol ile belirlenir.

MADDE 17- (1) Bu Yönergede düzenlenmeyen hususlarda çekimler için 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun ilgili maddeleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18- (1) Bu Yönerge, Kültür ve Turizm Bakanının onayı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19- (1) Bu Yönerge hükümlerini Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı yürütür.

ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALANINDA TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞINA TAHSİSLİ YERLERDE ÇEKİM YAPILMASINA İLİŞKİN

15/06/2015 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ÜCRET TARİFESİ

DIŞ ÇEKİM

İÇ ÇEKİM

Ürün, film ve firma tanıtımına konu reklam çekimlerinde günlük çekim ücreti

5.000.-TL

6.000.-TL

Ürün, film ve firma tanıtımına konu reklam çekimleri dışındaki çekimlerde aşağıdaki ücretler uygulanır:

Video ve film çekimleri için saat başına

1.000.-TL

1.500.-TL

Çekimler sırasında Başkanlığa ait elektrikten yararlanılması durumunda saat başına

1500.-TL

2.000.-TL

Fotoğraf çekimi (adet)

200.-TL

250.-TL

Slayt çekimi (adet)

250.-TL

300.-TL

Düğün ve nişan fotoğraf çekimleri için saat başına

500.-TL

yapılamaz

-          Günlük çekim ücretlerinin hesabında bir günlük süre, izin belgesinde belirtilen saatte başlar ve aynı gün saat 23:59’da sona erer.  Takip eden günler 24 saat esasına göre belirlenir.

-          Çekim öncesi hazırlık aşamasında geçen süre için saat başı çekim ücretinin % 50'si oranında ücret alınır.

-          Bir saatten az sürede gerçekleştirilecek çekimlerde bir saatlik ücret alınır.

-          Ürün, film ve firma tanıtımına konu olacak reklam filmi ve reklam fotoğrafı çekimlerinin birlikte gerçekleştirilmesi durumunda, reklam filmi ücretleri esas alınır.