TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


TARİHİ ALANDA YER ALAN MÜZE, TANITIM VE SİMÜLASYON MERKEZLERİ İLE ÖREN YERLERİNE GİRİŞLERDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE

TARİHİ ALANDA YER ALAN MÜZE, TANITIM VE SİMÜLASYON MERKEZLERİ İLE ÖREN YERLERİNE GİRİŞLERDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE

Kapsam

Madde 1- Bu yönerge, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına bağlı müze, örenyerleri, tanıtım ve simülasyon merkezleri ile tarihi alan içerisinde yer alan kale, şehitlik, tabya, abide vb. tescilli / tescilsiz yapıların ziyaret usul ve esasları ile bunların ziyaretine olanak sağlayan araçlara ilişkin düzenlemeleri içerir.

Bilet Fiyatları

Madde 2- Müze, örenyerleri, tanıtım ve simülasyon merkezleri ile tarihi alan içerisinde yer alan kale, şehitlik, abide vb. tescilli / tescilsiz yapıların giriş bileti ücretleri bu yönergeye ekli listede gösterilmektedir. Giriş ücretlerinin yıllık artışlarını belirlemeye Başkanlık yetkilidir.

Ücretsiz Ziyaret Hakları

Madde 3- Aşağıda belirtilenler müze, tanıtım ve simülasyon merkezleri ile örenyerlerine kimlik/sözleşme göstermek suretiyle ücretsiz girerler.

3.1- 18 yaş ve altındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençler ve çocuklar ile bu yaş grubundaki öğrenci gruplarına refakat eden öğretmenler,

3.2- 65 yaş ve üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,

3.3- Gaziler ve refakatindeki anne, baba, eş ve çocukları ile şehit yakını kimlik kartı sahipleri,

3.4- T.C. Vatandaşı ve Yabancı Engelliler ile bir refakatçisi, (Görünür bir engel ve/veya belge ibrazı ile)

3.5- Er ve erbaşlar,

3.6- ICOM ve ICOMOS ile UNESCO kartı sahipleri,

3.7- Yerli ve yabancı basın kimlik kartı sahipleri,

3.8- Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı personeli ve emeklileri ile refakatindeki anne, baba, eş ve çocukları,

3.9- 12 yaş ve altındaki yabancı uyruklu çocuklar,

3.10- Hayatboyu Öğrenme Programı çerçevesinde Comenius Okul Ortaklıkları ile Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamındaki gruplar ile bu gruplara refakat eden öğretmenler (ülkemizdeki muhatapları ile yapılan sözleşmelerini ibraz etmeleri kaydıyla kimlik ibrazı aranmaksızın ücretsiz giriş olanağı sağlanacaktır).

3.11- Çanakkale Valisi ve Kültür ve Turizmden sorumlu Vali Yardımcısı ile Eceabat İlçesi Kaymakamı, Çanakkale ve Eceabat Belediye Başkanları ile en fazla 10 kişi olmak üzere refakatindekiler.

3.12-İç İşleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Daire Başkanlığı (Merkez ve bağlı taşra teşkilatında görevli) personeli.

Madde 4- Aşağıda belirtilen grupların ücretsiz ziyaretleri Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından temin edilecek izin belgesi ile gerçekleştirilir.

4.1- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kendi bütçeleriyle ağırlamakta oldukları Bakan Yardımcısı ve daha üst düzeydeki resmi heyetler ile Kuvvet Komutanları ve üstü askeri heyetler, bu heyetlerde bulunanların eşleri ve beraberindekiler ile refakat eden resmi görevliler ve güvenlik amaçlı ön inceleme heyetleri,

4.2- Uluslararası kongre organizasyonlarına destek kapsamındaki ağırlamalar ile yalnızca şehir turu ve/veya transfer desteği sağlanan ağırlamalar hariç olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ve Tanıtma Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Tanıtma Müşavirlik/Ataşeliklerince ağırlanan konuk ve heyetler ile refakatçileri (Talep yazısına ağırlamaya ilişkin makam onayı eklenecektir)

4.3- Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Tanıtma Müşavirlik/Ataşeliklerince ağırlanan medya grupları ve refakatçileri (Talep yazısına ağırlamaya ilişkin makam onayı eklenecektir)

4.4- Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği tarafından bildirilen yabancı tur operatörleri ve yabancı info grupları,

4.5- Çanakkale Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve/veya Müze Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez birimleri tarafından Tarihi Alanın tanıtımına katkı sağlamak üzere Tarihi Alan ile birinci maddede sayılan yerlerde düzenlenen etkinliklere katılanlar,

Madde 5- Tarihi Alan, Simülasyon Merkezleri, Müze ve Örenyerlerinin Süreli Kullanım Yönergesi kapsamında tahsisi ile gerçekleştirilen etkinliklerde girişler aşağıdaki şekilde düzenlenir.

5.1- “Tarihi Alan, Simülasyon Merkezleri Müze ve Örenyerlerinin Süreli Kullanım Yönergesi” kapsamında ücretli olarak tahsis edilmesi ile gerçekleştirilecek etkinliklerde alınacak giriş ücretleri konusunda bu yönerge hükümleri uygulanır.

5.2- “Tarihi Alan, Simülasyon Merkezleri Müze ve Örenyerlerinin Süreli Kullanım Yönergesi” kapsamında ücretsiz olarak tahsis edilmesi halinde katılımcılardan giriş ücreti alınıp alınmayacağı Başkanlık tarafından ayrıca belirtilir.

5.3- Müze, simülasyon merkezi ve örenyerlerinin, kapalı olduğu günlerde veya mesai saatleri dışında, Süreli Kullanım Yönergesi kapsamında tahsis gerçekleştirilmesi halinde etkinliğe katılan ziyaretçi grupları için tek bilet tarifesi uygulanır.

5.4- Müze, simülasyon merkezi ve örenyerlerinin kapalı olduğu günlerde veya mesai saatleri dışında, Başkanlık Makamının onayı alınmak kaydıyla en az 50 kişilik ziyaretçi grupları için çift bilet tarifesi uygulanarak ziyarete açılabilir. Bu sayıya, grup içerisindeki ücretsiz ziyaret olanağına sahip kişiler dahil edilmez.

Grup ziyaretlerinde ziyaretçi sayısının 300 ve üzerinde olması halinde tek bilet tarifesi uygulanır.

İndirimli Ziyaret Hakkı

Madde 6- 18 yaşın üzerindeki öğrenciler işbu yönerge kapsamında belirtilen yerlere indirimli bilet ile giriş yapacak olup indirimli bilet bedeli tam bilet bedelinin %50’sidir.

Toplu Bilet Alımları

Madde 7- Toplu bilet alımlarında ziyaretçi sayısı

200 – 400 arasında ise %10,

400 – 750 arasında ise %20,

750 – 1000 arasında ise %30

1000 kişinin üzerinde ise %50 oranında indirim uygulanır.

Bu sayıya, grup içerisindeki ücretsiz ziyaret olanağına sahip kişiler dahil edilmez.

Madde 8- Aşağıda belirtilen kişi ve grupların çalışma yaptıkları müze, simülasyon merkezi ve ören yerine ücretsiz girişleri ilgili mercilerden temin edilecek izin belgesi ile gerçekleştirilir.

8.1- Müze ve örenyerlerinde bilimsel araştırma yapan TC uyruklu ve yabancı uyruklu ekipler Başkanlık Makamından temin ettikleri izin belgesini gişeye ibraz edeceklerdir.

8.2- Müze ve örenyerlerinde ticari amaçlı olmayan tanıtım ve eğitim amaçlı video, film ve fotoğraf çekim izni uygun görülen kişi ve ekipler, Başkanlıktan alacakları izin yazısını gişeye veya alanda görevli personele ibraz edeceklerdir.

Müze ve ören yeri Giriş Kartları Alımı ve Kullanımı :

Madde 9- Başkanlığa bağlı müze,simülasyon merkezi ve örenyerlerinde kullanılan biletlerin yanı sıra Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünce düzenlenen Müze Kart, Müze Kart +, Müze Kart Diplomatik, Acenta Müze Kart, Museum Pass, Rehber Kart ve Kurumsal Kartlar ile giriş sağlanabilir. Bu kartların temini, kullanımı, hak ve sorumlulukları ile cezai hükümleri konusunda Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün Müze ve Örenyerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönergesi uygulanır.

Madde 10- Başkanlığa bağlı ve işbu yönerge gereğince bilet ile giriş yapılan yerlerin açılış-kapanış saatleri ile tatil günleri, Başkanlıkça belirlenir.

Bu yerler dini bayramların birinci günü saat 13:00’e kadar kapalıdır.

Diğer Hususlar

Madde 11- Müze, simülasyon merkezi ve ören yeri girişlerinde, kullanılan biletler gezi süresince saklanır ve kontrollerde gösterilir.

Madde 12- Ücretsiz girişlerde yönergenin 3. Maddesi kapsamındaki ziyaretçiler kimliklerini/sözleşmelerini, yönergenin 4. Maddesi kapsamındaki ziyaretçiler ise ücretsiz ziyaret izin belgelerini ibraz ederler.

Madde 13- Müze simülasyon merkezi ve ören yeri personeli gerekli gördüğü hallerde Müzekart sahiplerinden, kimlik ibraz etmelerini isteyebilir.

Madde 14- Toplu ziyaretler, düzenleyen kurumlarca Başkanlığa önceden bildirilir.

Öğrenci gruplarının ziyaretleri Başkanlıktan alınacak randevu çerçevesinde gerçekleştirilir.

Madde 13- Bu yönergede yer almayan hususlar ile yer alan hususlara ilişkin istisnai uygulamalar Başkanlık tarafından belirlenir.

Yürürlük

Madde 14- Bu Yönerge Kültür ve Turizm Bakanının onayı tarihinde yürürlüğe girer.

Ek: Ücret tarifesi

ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞINA BAĞLI MÜZE VE ÖRENYERLERİ GİRİŞ ÜCRETLERİNDE UYGULANACAK

GİRİŞ ÜCRETLERİ

MÜZE ADI

ÜCRETİ

Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi Simülasyon Odaları

13.-TL

Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi Müzesi Sergi Salonları

3.-TL

Namazgah Tabyası

2.-TL

Ertuğrul Tabyası

1.-TL

Mecidiye Tabyası

Ücretsiz

Şehitler Abidesi

Ücretsiz

Şehitlikler

Ücretsiz

Atatürk Evi Müzesi

Ücretsiz

Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi Simülasyon Odalarına girenlerden Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi Müzesi Sergi Salonlarına girişlerde ücret alınmaz.