TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN GİDERLERİ HAKKINDA YÖNERGE

ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN GİDERLERİ HAKKINDA YÖNERGE

Amaç

Madde 1- Bu yönergenin amacı; Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı bütçesinde yer alan temsil, ağırlama ve tören giderlerinin sarf esas ve usullerini düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu yönerge; Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanının yapacağı temsil, ağırlama ve tören giderlerinin sarfına dair esas ve usulleri belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Kanuni Dayanak 

Madde 3 - Bu yönerge 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunun 4. Maddesine ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Bütçe, Muhasebe Uygulamaları İle İç Denetime İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 27. Maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 4- Bu yönergede geçen;

a)Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

b)Başkanlık: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığını

c)Başkan:Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanını

ifade eder

Genel Kural

Madde 5- Temsil ağırlama ve törenlere ait giderlerin konu, kapsam ve miktarı ile davet edileceklerin tespit ve tayini Başkanın takdirine tabidir.

Bu giderlerin yapılmasını gerektiren tören veya toplantıya Başkanın katılması aranmaz. Bu giderler; Başkanın tensibi ile verilecek yetki çerçevesinde Başkan vekili, Başkan Yardımcısı veya Başkanlıktaki Grup Başkanları tarafından da yapılabilir.

Temsil ve ağırlama giderlerinin yapılmasında tasarrufa azamî özen gösterilir.

Temsil Giderleri

Madde 6- Temsil giderleri;

Çanakkale içinde ve dışında,

a) Ekonomik, sosyal, kültürel, sportif ve sanat alanlarında başarılı çalışmaları tespit edilen veya bu konularda ulusal veya uluslararası alanlarda başarılı çalışmalarıyla ödüllendirilen kişi veya kimseler için toplantılar düzenlenmesi, bu kişilere şilt, plaket, ödül ve hediye verilmesi ile çiçek veya çelenk gönderilmesi,

b) Çanakkale Savaşları ile 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi etkinlikleri kapsamındaki sosyal ve kültürel faaliyetler ilespor faaliyetleri, kongre, konferans ve seminer gibi toplantılara ilişkin karşılama, ağırlama ve organizasyon yapılması,

c) Gerçek veya tüzel kişilere plaket, ödül, hediye verilmesi, çiçek gönderilmesi,

d) Bakanlıkta, Başkanlıkta veyaÇanakkale’de göreve başlayan veya ayrılan protokole dahil kişiler için toplantılar düzenlenmesi, yemek verilmesi, plaket ve hediye verilmesi, çiçek gönderilmesi,

e)  Cenaze törenleri için alınacak çiçek bedellerinin ödenmesi,

f) Mahalli örf ve âdetin gerektirdiği faaliyetler ile diğer sosyal faaliyetlere iştirak edilmesi,

g) Dış ülkelere hediye gönderilmesi veya götürülmesi,

h) Ulusal ve uluslararası toplantılarla faaliyetlerde tanıtım için dağıtılması amaçlanan materyaller ile Ülkemize, Çanakkale’ye ve Tarihi Alana özgü hediyelere ilişkin giderlerdir.

Ağırlama Giderleri

Madde 7-Ağırlama Giderleri;

Çanakkale içinde ve dışında,

a) Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu Üyeleri,

b) Hükümet merkezi, Bakanlık veya diğer illerin protokole dahil kişileri

c) Yabancı ülke temsilcileri veya konukları,

d) Sanat, bilim, kültür ve spor alanlarında temayüz etmiş kişiler,

e) Başkanlığın çalışmalarına katkısı olanlar veya olacağı anlaşılanlar,

f) Basın mensupları,

ile bu maddede sayılan kişilerin eşleri ile yakınları ve refakatindeki görevliler için geleneklere ve davetin şümulüne göre Çanakkale içi veya dışındaki ağırlama ve konaklamalarının ve bu işlerle ilgili hazırlıkların gerektirdiği giderlerle verilecek yemek, resepsiyon, açık büfe kahvaltı, kokteyl, hediye, çiçek, bahşiş, taşıma ve kumanya giderleri ile benzer nitelikteki giderlerdir.

Tören Giderleri

Madde 8-Tören Giderleri;

a) Ulusal, resmi ve dini bayramlar ile anma günleri,

b) Kurtuluş günleri,

c) Festival ve fuarlar,

d) Temel atma ve açılış günleri,

e) Milli mücadeleye ait önemli günler için yapılacak giderlerdir.

Davetli Listesi

Madde 9- Ağırlama ve toplantılara katılan davetlilere ait listenin sarf evrakına eklenmesi zorunlu değildir.

Harcamanın Yapılması

Madde 10- Bu giderlere ait harcamalar Başkanın emir ve görüşü ile yapılır. Acele hallerde yapılan harcamalara ait işlemler sonradan ikmal edilir.

Yürürlük

Madde 11- Bu Yönerge Kültür ve Turizm Bakanının onayı tarihinde yürürlüğe girer.