Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamındaki şikayet ve ihbarların işleme konulabilmesi için;

Şikayet ve ihbarlar bizzat veya dilekçe ile başvurularak Bakanlığımıza/Başkanlığımıza yapılması; şayet elektronik ortam üzerinden şikayet ve ihbarda bulunulacak ise bunun da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)
 üzerinden yapılması gerekmektedir.

cimer.png

Merak ettiğiniz diğer konular için:Çalışma Usül ve Esasları

Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Tüzüğündeki Teftiş Kurulu ve Müfettişlerin çalışma usulleri ile ilgili hükümler şunlardır:

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Teftiş Kurulunun Çalışma Esasları

Görevlendirme
MADDE 21 –
(1) Müfettişler, Bakandan ya da Bakanın emir veya onayı üzerine Kurul Başkanından aldıkları talimatla görev yaparlar ve sonuçlarını Kurul Başkanlığına bildirirler.

Çalışma biçimi
MADDE 22 –
(1) Müfettişler görevlendirildikleri konularda müstakilen çalışırlar. Ancak, gerekli görülen durumlarda teftiş, inceleme ve soruşturma işlemlerinin birden fazla müfettiş tarafından birlikte yürütülmesi de mümkündür. Bu tür çalışmalarda en kıdemli müfettiş iş bölümünü yapmak, işlerin sağlıklı ve süratle sonuçlandırılmasını sağlamak ve Kurul Başkanlığıyla haberleşmeyi yürütmekle görevli ve yetkilidir.

Koordinasyon görevi
MADDE 23 – (1)
Müfettişler, görevlendirildikleri konuda Bakanlık teşkilatıyla bağlı kurum ve kuruluşlarca veya valilik ve kaymakamlıklarca başlatılmış olan denetleme, inceleme, soruşturma ve araştırmaların koordinasyonu görevini de yerine getirirler. Müfettişlerin istemesi halinde, yapılan bu tür çalışmalarla ilgili bilgi ve belgeler derhal kendilerine devredilir.

İşin devamlılığı ve devri
MADDE 24 – (1)
Müfettişler, başladıkları işleri ara vermeden bizzat yapıp bitirmek zorundadırlar. Geri bırakma veya devir zorunluluğu doğarsa, ellerindeki işleri Kurul Başkanından izin alarak geri bırakır veya devredebilirler.

Müfettişlerin uyacakları hususlar
MADDE 25 –
(1) Müfettişler, mesleğin ve sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak davranışlarda bulunamazlar. Ayrıca;

a) İcraya karışamazlar,

b) İnceledikleri belge ve defterlerde, işlemlerin denetlendiğini gösterir tarih ve imza dışında açıklama ve düzeltme yapamazlar,

c) Teftiş, inceleme, soruşturma ve araştırma için gidecekleri yerleri ve yapacakları işleri ve öğrendikleri sırları açıklayamazlar,

ç) Teftiş, inceleme ve soruşturmalarda; görevliler, iş sahipleri, şüpheli ve tanıklarla yansızlıklarından kuşku uyandıracak biçimde ilişki kuramazlar.

Yazışma yöntemi
MADDE 26 – (1)
Müfettişler, görevlerine ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Başbakanlık ve bakanlıkların merkez ve yurt dışı kuruluşlarıyla yazışmalarını Kurul Başkanlığı aracılığıyla yaparlar.

Yurt dışına gönderilme
MADDE 27 –(1) Müfettişler, Bakanlığı ilgilendiren konularda inceleme ve araştırmalar yapmak ve meslekî bilgilerini artırmak üzere, Kurul Başkanının önerisi ve Bakanın onayıyla kıdem esasına göre en çok bir yıl süreyle yurt dışına gönderilirler.

(2) Yurt dışına gönderilenler, inceleme ve araştırmalarına ilişkin olarak düzenledikleri raporları, döndükleri tarihten itibaren en geç üç ay içinde Kurul Başkanlığına verirler.

Kurul şube müdürlüğü
MADDE 28 – (1)
Kurul şube müdürlüğü, bir şube müdürü ile yeter sayıda personelden oluşur. Bunlar, Kurul Başkanının emirleri doğrultusunda büro işlerini gereği gibi yürütmekle görevli ve yetkilidirler.

(2) Şube müdürlüğü, Kurulda ve büroda görevli olanların özlük işlerini, yazı, kayıt, dosya, hesap, arşiv, demirbaş ve diğer büro işlerini yerine getirir.

(3) Büroda çalışanlar, görevleri dolayısıyla öğrendikleri bilgileri açıklayamazlar. Her çeşit evrak, defter ve raporu Kurul Başkanının izni olmaksızın hiç kimseye gösteremez ve veremezler.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Raporlar

Teftiş, inceleme ve araştırma raporları
MADDE 29 –
(1) Müfettişler, yaptıkları teftiş, inceleme ve araştırma sonucunda, duruma göre cevaplı rapor, inceleme raporu ya da araştırma raporu düzenlerler.

(2) Müfettişlerce, teftiş edilen görevlilerden haklarında olumlu ya da olumsuz kanıya varılanlar için sicil dosyalarına konulmak üzere ayrıca personel denetleme raporu düzenlenir.

Ön inceleme ve soruşturma raporları
MADDE 30 – (1)
4483 sayılı Kanuna göre düzenlenen ön inceleme raporlarının asılları yetkili mercie iletilmek üzere Kurul Başkanlığına gönderilir.

(2) Soruşturma raporlarının asılları, müfettiş tarafından doğrudan yetkili mercie gönderilir.

(3) Disiplin yaptırımı ya da idari karar alınmasına esas olan soruşturma raporları yetkili mercie iletilmek üzere Kurul Başkanlığına gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM
Denetlenenlerin Yükümlülük ve Sorumlulukları

Denetime yardımcı olunması
MADDE 31 – (1)
Bakanlık teşkilatı, bağlı ve Bakanlık denetimi altındaki kurum ve kuruluşlarda görevli bulunanlar, müfettişlerin yürüttükleri hizmet yönünden gerekli gördükleri, gizli de olsa bütün belge, defter, dosya ve kayıtları, para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı, istendiğinde müfettişlere geciktirmeden vermek ve bunların incelenme ve sayılmasını kolaylaştırmak zorundadırlar. Müfettişler bunların onaylı örneklerini, bir yolsuzluğun kanıtını oluşturanların asıllarını almak, kasa, depo ve ambarları incelemek ve saymak, bunları mühürlemek, inceleme ve sayma işlerinde yardım isteminde bulunmak, gerektiğinde diğer kamu idare ve kurumlarıyla gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek yetkisine sahiptirler.

(2) Asılları alınan belgelerin, müfettişlerin mühür ve imzasıyla onanmış örnekleri, dosyasında saklanmak üzere alındığı yere verilir.

(3) Denetlenenler, müfettişlerce sorulan sözlü ve yazılı soruları da geciktirmeden yanıtlamakla yükümlüdürler.

(4) Teftiş, inceleme, soruşturma ve araştırma yapılan birim ve kuruluşların yöneticileri, hizmetin gereği gibi yürütülebilmesi için, müfettişlere görevleri süresince konumlarına uygun bir yer sağlamak ve diğer önlemleri almak zorundadırlar.

Denetlenenlerce izin kullanılması
MADDE 32 –
(1) Denetlenen kuruluş görevlilerinin, hastalık ve benzeri zorunlu nedenler dışında, izne ayrılmasından önce müfettişin olumlu görüşü alınır; izin kullanmaya başlamış olan görevliler, zorunluluk bulunmadıkça geri çağrılamaz.

Teftiş defteri ve dosyası
MADDE 33 – (1)
Teftiş edilen daire ve kuruluşlarda bir teftiş defteri ve dosyası tutulur. Bu defter ve dosyanın tutulması ve saklanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Teftiş defteri ve dosyasının müfettişlerce incelenmesi
MADDE 34 –
(1) Müfettişler, teftiş ettikleri birimlerdeki teftiş defter ve dosyalarını inceleyerek eleştirilen konularda ne ölçüde düzeltme yapıldığına, teftiş sonunda gönderilen tâlimat ve emirlere uyulup uyulmadığına bakarlar.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Kimlik belgesi ve mühür
MADDE 35 –
(1) Müfettişlere ve yetkili kılınmış müfettiş yardımcılarına beratıyla birlikte mühür ile Bakan ve Kurul Başkanı tarafından imzalanmış fotoğraflı kimlik belgesi verilir. Kimlik belgesinde müfettişlerin görev ve yetkilerini belirten bir özet yer alır. Kimlik belgesi, gerektiğinde veya istek üzerine gösterilir.

Yolluk ve diğer hakların alınması
MADDE 36 – (1)
Müfettiş ve müfettiş yardımcıları 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) bendi hükmünden yararlanırlar.

İş cetveli ve hakediş cetveli
MADDE 37 –
(1) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları çalışmalarını her ay düzenleyecekleri iş cetvelinde, almış oldukları yolluk ve diğer haklarını ise hakediş cetvelinde gösterirler.

Şifre anahtarı
MADDE 38 –
(1) Çok gizli ve acele işler için, müfettişlerin birbirleriyle ve Kurul Başkanlığıyla haberleşmelerinde şifre anahtarı kullanılabilir. Şifre anahtarı müfettişlere imza karşılığında verilir.

Bakanlık Ana Sayfa | Bakanlık Birimleri | Kültür ve Turizm Bakanlığı Etik Komisyonu | Webmail | Personel Sorgulama

Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.