TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/1)

18/02/2015 tarih ve 29271 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARI İHALE YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ

PARASAL LİMİTLERİN GÜNCELLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/1)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 25/7/2013 tarihli ve 28718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 26 ncı maddesine dayanılarak Yönetmelikte yer alan parasal limitlerin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan 2014 yılının Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları esas alınarak güncellenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Güncellenen Hususlar

MADDE 3 – (1) “İhalenin ilanı ve şekli” başlıklı 14 üncü maddenin;

a) (a) bendinde belirtilen 480.994,- TL (Dörtyüzseksenbin dokuzyüzdoksandört Türk Lirası), 511.585,- TL (Beşyüzonbirbin beşyüzseksenbeş Türk Lirası); 1.923.985,- TL (Birmilyon dokuzyüzyirmiüçbin dokuzyüzseksenbeş Türk Lirası), 2.046.350,- TL (İkimilyon kırkaltıbin üçyüzelli Türk Lirası)

b) (b) bendinin 1 nolu alt bendinde belirtilen 480.994,- TL (Dörtyüzseksenbin dokuzyüzdoksandört Türk Lirası), 511.585,- TL (Beşyüzonbirbin beşyüzseksenbeş Türk Lirası); 961.993,- TL (Dokuzyüzaltmışbirbin dokuzyüzdoksanüç Türk Lirası), 1.023.176,- TL (Birmilyon yirmiüçbin yüzyetmişaltı Türk Lirası); 1.923.985,- TL (Birmilyon dokuzyüzyirmiüçbin dokuzyüzseksenbeş Türk Lirası), 2.046.350,- TL (İkimilyon kırkaltıbin üçyüzelli Türk Lirası); 3.847.975,- TL (Üçmilyon sekizyüzkırkyedibin dokuzyüzyetmişbeş Türk Lirası), 4.092.706,- TL (Dörtmilyon doksanikibin yediyüzaltı Türk Lirası),

c) (b) bendinin 2 nolu alt bendinde belirtilen 961.993,- TL (Dokuzyüzaltmışbirbin dokuzyüzdoksanüç Türk Lirası), 1.023.176,- TL (Birmilyon yirmiüçbin yüzyetmişaltı Türk Lirası); 3.847.975,- TL (Üçmilyon sekizyüzkırkyedibin dokuzyüzyetmişbeş Türk Lirası), 4.092.706,- TL (Dörtmilyon doksanikibin yediyüzaltı Türk Lirası),

olarak güncellenmiştir.

(2) “Pazarlık usulü” başlıklı 25 inci maddede belirtilen; 358.083,- TL (Üçyüzellisekizbin seksenüç Türk Lirası), 380.857,- TL (Üçyüzseksenbin sekizyüzelliyedi Türk Lirası), olarak güncellenmiştir.

(3) “Doğrudan temin” başlıklı 27 nci maddenin; (ç) bendinde belirtilen 143.233,- TL. (Yüzkırküçbin ikiyüzotuzüç Türk Lirası), 152.343,- TL. (Yüzelliikibin üçyüzkırküç Türk Lirası), olarak güncellenmiştir.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/2/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.