TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


2014/7 (Hijyen ve Çevre Sağlığı)

T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü

Sayı: 71490862-010.06.02-121918                                                                                         23/06/2014

Konu: Hijyen ve çevre sağlığı

GENELGE 2014/07

Ülkemizin turizm alanındaki pazar payının arttırılması, gelir artışındaki sürekliliğin sağlanması, turizm tesislerinin niteliğinin yükseltilmesi, turist sağlığı ve can güvenliğinin sağlanması gibi ülke imajımızla birlikte ülkemize gelen ziyaretçilerin can ve mal güvenliklerinin sağlanması suretiyle üst düzeyde memnuniyet oluşturulması konularında ilgili tüm kurum ve kuruluşlara önemli ölçüde sorumluluk düşmektedir. Özellikle turizm tesislerinde zaman zaman yaşanılan gıda zehirlenmesi vakaları, havuz ve deniz ortamlarında gerçekleşen boğulma olayları gibi olumsuzluklar, turist sağlığı ve yaşamını tehdit eden istenilmeyen durumların yaşanılmasına neden olmakta ve söz konusu durum iç ve dış basında geniş yer bularak ülkemiz turizmine zarar vermektedir.

Turizm işletmeleri ve kuruluşlarının, bu sorumluluk bilinci çerçevesinde, tesislerin fiziksel nitelikleri, hizmet kalitesi, personelin niteliği ve eğitimi ile sağlık, hijyen ve güvenlik konularında azami özeni göstermesi gerekmektedir. Söz konusu çaba, sadece insan sağlığı ve tüketici açısından değil aynı zamanda ülkemizin uluslararası alandaki imajının olumsuz etkilenmemesi açısından da önem taşımaktadır.

Turizm tesislerinin kendi bünyeleriyle birlikte çevresiyle bir bütün oluşturduğu değerlendirildiğinde alınacak temel tedbirlerin;

1) Tesislerde iç ve dış mekan tasarımında kullanılacak malzemelerin seçiminde fonksiyon ile birlikte estetik unsuruna da dikkat edilmesi,

2) Kent mobilyası olarak tanımlanan ve alan kullanımında kullanıcı memnuniyetini arttıran aydınlatma direkleri, oturma bankları, çeşmeler, güneşlikler, pergolalar vb. unsurların tasarımıyla birlikte işlevsellik ve görsellik unsuruna dikkat edilmesi,

3) Tesis içi ve dışı sosyal, kültürel ve etkinlik alanları gibi mekanların tasarım amacına uygun ve can güvenliğini sağlayacak nitelik ve nicelikte yapılıp işletilmesinin sağlanması,

4) Tesis bünyesinde kullanılan suyun tesise alınması, depolanması, atık su kontrolü, atık yağ kontrolü, klorlama aşamaları ile tesisat, musluklar, tuvalet, banyo, mutfak vb. ıslak mekanların temiz tutulması hususlarında gerekli sağlık ve hijyen koşullarına riayet edilmesi,

5) Isıtma ve soğutma sistemlerinin düzenli bakım ve kontrolünün yapılması,

6) Sıvı ve katı gıdaların (yiyecek-içecek) temini, nakli, depolanması, işlenmesi, tüketime hazır hale getirilmesi, sunumu, muhafazası ve atıkların düzenli bir şekilde tahliyesi gibi konularda herhangi bir ihmale ve insan sağlığını tehdit edecek nitelikte gelişmelere mahal bırakmayacak şekilde gerekli ve yeterli nitelikteki sağlık ve hijyen tedbirlerinin alınması ve hassasiyetle denetlenip sürdürülebilir hale getirilmesi,

7) Tesislerin temizlik ve bakımlarının düzenli olarak yapılması, iç denetim sistemi oluşturulması, ihtiyaç duyulan sağlık, hijyen ve temizlik tedbirlerinin tavizsiz uygulanmasının sağlanması,

8) Tesislerde tüketilen su ürünlerinin (balık, midye vb.) belgeli işletmelerden alınması yoluyla, hem kaçak avlanmanın engellenmesi hem de lisanslı ürün alım yoluyla gıda kontrolünün ve vergilendirme sisteminin işlerliğinin sağlanması,

9) Mevzuat gereği çocuk havuzu bulundurulması, cankurtaran sertifikalı personel, sağlık personeli/ilkyardım sertifikalı personel istihdam edilmesi ve tesis bünyesinde revir/sağlık birimi düzenlemesinin yapılması zorunlu olan tesislerde anılan hususlara titizlikle uyulması, şeklinde sıralanması mümkündür.

Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesinde “Belgeli turizm işletmelerinde temizlik, intizam, servis, fiyat, idare ve işletme, belge almaya esas olan vasıflarla, personel niteliklerinin tespit ve denetimi yetkisi Bakanlığa aittir. Sağlık ve çevre kirliliği ile ilgili denetimler, görevli kamu kurum ve kuruluşlarının tabip ve sağlık elemanlarınca, işyeri açma ve çalışma ruhsatları ile ilgili denetimler, işyeri açma ve çalışma ruhsatı veren kamu kurumu tarafından yapılır. İlgili mercilerin bu konularda yapacakları denetimlerde, denetim raporunun bir nüshası Bakanlığa gönderilir.” hükmü ile Bakanlığımızın denetim yetkisi ve bu yetkinin çerçevesi belirlenmiş olup, Bakanlığımız görev alanı dışında uzmanlık gerektiren sağlık, gıda ve çevre gibi konulardaki denetim yetkisi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ilgili Yerel İdarelere (Valilik, Belediye) aittir.

Bu kapsamda; Bakanlığımızdan belgeli olan veya Bakanlığımızdan belge almadan mahalli idarelerin izni kapsamında faaliyet gösteren tüm turizm tesislerinde, yaşanılan olumsuzlukların önlenmesi ve tesislerin nitelik ve nicelik açısından daha iyiye ulaşmaları konusunda sürekliliğin sağlanması amacıyla, ilgili mevzuat çerçevesinde İl Sağlık Müdürlükleri, Halk Sağlığı Müdürlükleri, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ve Mahalli İdarelerce turizm tesislerinde yapılan denetimlerin gerekli ve yeterli düzeyde gerçekleştirilmesi ve turizm işletmelerince de gerekli hassasiyetin gösterilmesini sağlayacak tedbirlerin alınması ve devamlılığının sağlanmasını önemle arz/rica ederim.

                                                                                                                                              Özgür ÖZASLAN

                                                                                                                                                       Bakan a.

                                                                                                                                                       Müsteşar