Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamındaki şikayet ve ihbarların işleme konulabilmesi için;

Şikayet ve ihbarlar bizzat veya dilekçe ile başvurularak Bakanlığımıza/Başkanlığımıza yapılması; şayet elektronik ortam üzerinden şikayet ve ihbarda bulunulacak ise bunun da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)
 üzerinden yapılması gerekmektedir.

cimer.png

Merak ettiğiniz diğer konular için:Vekalet Ücretlerinin Dağıtımına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

5929

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL

VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/6/2012 No : 2012/3327

Dayandığı KHK’nin Tarihi : 26/9/2011 No : 659

Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/7/2012 No : 28347

Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5 Cilt : 52

 

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ve özel kanunlar uyarınca 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesine göre ödenecek vekalet ücretlerinin dağıtımına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Hukuk birimi: İdarelerde hukuk hizmetlerini yürüten birimi,

b) Hukuk birim amiri: İdarelerin merkez teşkilatındaki hukuk biriminin amirini,

c) Hukuk hizmetleri: Muhakemat hizmetleri ile hukuk danışmanlığına ilişkin her türlü iş ve işlemleri,

ç) Vekalet ücreti: Mahkemeler, hakemler veya icra daireleri tarafından idare lehine Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenen ücreti,

ifade eder.

Vekalet ücretinin bir hesapta toplanması

MADDE 4- (1) İdareler lehine karara bağlanan ve tahsil edilen vekalet ücretleri, dava ve icra takibini yapan hukuk biriminin bağlı olduğu idarenin merkez muhasebe birimi nezdinde açılan bir emanet hesabında toplanır.

(2) Vekalet ücretini tahsil eden birim tarafından dağıtıma esas olmak üzere ilgili mahkeme kararına ve icra dosyasına ilişkin bilgiler ile bu dava ve icra dosyasının takibinin kimler tarafından yapıldığına dair bilgiler ek-1’de yer alan Vekalet Ücreti Ödemesine Esas Veri Tablosuna işlenir ve ilgililer tarafından imzalanarak merkez teşkilatındaki hukuk birimine gönderilir.

5930

Vekalet ücreti ödenecekler

MADDE 5- (1) İdareleri adli ve idari yargıda, icra mercileri ve hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili kılınanlardan aylık ücret ve tazminatları 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 10 uncu maddesine göre ödenenler dışındaki hukuk birim amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü ve avukatlara bu Yönetmelik kapsamında vekalet ücreti ödenir.

Ödenecek vekalet ücretinin limiti ve dağıtım şekli

MADDE 6- (1) Emanet hesabında toplanan vekalet ücretleri, vekalet ücretinden yararlanacak kişilere yıllık tutarı; (10.000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak aylık brüt tutarın oniki katını geçmemek üzere, aşağıdaki şekilde dağıtılır:

a) Dava veya icra dosyasını takip eden hukuk birim amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü veya avukata %55’i, vekalet ücreti dağıtımının yapıldığı yıl içerisinde altı aydan fazla süreyle hukuk biriminde fiilen görev yapmış olmak şartıyla, hukuk birim amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü ve avukatlara %40’ı eşit olarak ödenir.

b) Davanın takibi ve sonuçlandırılmasında birbiri ardına veya birlikte hizmeti geçenlere (a) bendine göre ayrılan hisseler bu kişilerin hizmet ve karara tesir derecesine göre hukuk birim amiri tarafından paylaştırılır.

c) Dağıtımı yapılmayan %5’lik kısım muhasebe birimince Hazineye gelir kaydedilir.

Limit dışı vekalet ücretinin dağıtımı

MADDE 7- (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci ve 6 ncı maddelerine göre vekalet ücreti ödenen ve limitini dolduramayan hukuk birim amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü ve avukatlara ödenecek tutarlar, mali yılı takip eden Ocak ayı sonuna kadar tahakkuka bağlanmak suretiyle hukuk biriminin bağlı olduğu merkez muhasebe birimince emanet hesabındaki limit dışı vekalet ücretinden ödenir.

Bütçeye gelir kaydedilmesi

MADDE 8- (1) Emanet hesabında toplanan ve dağıtımı yapılamayan vekalet ücretleri tahsilini takip eden üçüncü bütçe yılının sonunda gelir kaydedilir.

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 9- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında doğacak tereddütlerin giderilmesine Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 10- (1) 12/8/1961 tarihli ve 5/1560 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 1389 Sayılı Kanuna Göre Vekâlet Ücreti Tevzi Yönetmeliği ile 22/3/1983 tarihli ve 83/6259 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Limit Dışı Kalan Vekâlet Ücretlerinin Dağıtım Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

5931

Emanet hesabında toplanan vekalet ücretlerinin dağıtımı

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 2/11/2011-31/12/2011 dönemine ilişkin olmak üzere emanet hesabında toplanan vekalet ücretlerinin %5’lik kısmı, hukuk birim amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü ve avukat dışında hukuk biriminde görev yapan personele 2011 yılında almış oldukları vekalet ücretleri de dahil olmak üzere yıllık tutarı, (6.000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak aylık brüt tutarın oniki katını geçmemek üzere dağıtılır.

Yürürlük

MADDE 11- (1) Sayıştayın görüşü alınan bu Yönetmelik 2/11/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

5932

 

VEKALET ÜCRETİ ÖDEMESİNE ESAS VERİ TABLOSU

Sıra No

T.C. Kimlik Numarası

Davayı

Kovuşturan Avukatın Adı ve Soyadı

Avukatın Görev Yaptığı

Mahkeme veya İcranın Adı

Mahkeme veya İcra Dosya No

Tahsilinde

Verilen Alındının

Tahsilatın Kimden Yapıldığı

Tahsil Olunan Tutar

Dava ve İcrayı Kovuştıran Avukatın Payı

İl

İlçe

Tarihi

Numarası

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

TOPLAM :

Dava veya icra dosyasının takip edildiği hukuk birimi tarafından doldurulacaktır.

Düzenleyen

Kontrol eden

Onaylayan

Adı ve Soyadı

…………………………

…………………………

…………………………

Unvanı

…………………………

…………………………

…………………………

İmzası

…………………………

…………………………

…………………………

Örnek No: 1

Bakanlık Ana Sayfa | Bakanlık Birimleri | Kültür ve Turizm Bakanlığı Etik Komisyonu | Webmail | Personel Sorgulama

Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.