Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamındaki şikayet ve ihbarların işleme konulabilmesi için;

Şikayet ve ihbarlar bizzat veya dilekçe ile başvurularak Bakanlığımıza/Başkanlığımıza yapılması; şayet elektronik ortam üzerinden şikayet ve ihbarda bulunulacak ise bunun da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)
 üzerinden yapılması gerekmektedir.

cimer.png

Merak ettiğiniz diğer konular için:Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının merkez teşkilatı ile taşra teşkilatında görev yapan personelin disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının merkez teşkilatı ile taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 28/12/2010 tarihli ve 6093 sayılı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ve 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanını,

b) Diğer personel: Ekli cetvelde her birim için belirtilen unvanlar dışında kalmakla birlikte Başkanlık teşkilatında çalışan bu Yönetmelik kapsamına dahil personeli,

c) Disiplin amiri: Bu Yönetmeliğe ekli cetvelde unvanları belirtilen disiplin ve üst disiplin amirlerini,

ifade eder.

Disiplin amirleri

MADDE 5 – (1) Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının personelinin disiplin ve üst disiplin amirleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan cetvelde gösterilmiştir.

En üst disiplin amiri

MADDE 6 – (1) Başkan, Başkanlıkta görevli bütün personelin en üst disiplin amiridir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak hükümler

MADDE 7 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı yürütür.

 

Disiplin Amirleri Cetvelleri için tıklayınız.
Bakanlık Ana Sayfa | Bakanlık Birimleri | Kültür ve Turizm Bakanlığı Etik Komisyonu | Webmail | Personel Sorgulama

Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.