TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapılacak Araştırma, Sondaj ve Kazılar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
     05/06/2020 tarih ve 31146 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapılacak Araştırma, Sondaj ve Kazılar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARIYLA İLGİLİ OLARAK YAPILACAK

ARAŞTIRMA, SONDAJ VE KAZILAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/8/1984 tarihli ve 18485 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapılacak Araştırma, Sondaj ve Kazılar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan “Anıtlar ve Müzeler” ibaresi “Kültür Varlıkları ve Müzeler” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “yeterli ödeneğin sağlandığının” ibaresi “ayni/nakdi destek sağlanacağının” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “dosya Bakanlar kurulu Kararı alınmak üzere Başbakanlığa gönderilir.” ibaresi “teklif Cumhurbaşkanı Kararı alınmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“l) Bakanlık ve sponsorlar tarafından sağlanan ödeneklerle kazı kapsamında alınan taşınır malların kayıtları ile bilim heyetleri tarafından yürütülen kazı çalışmalarına yurt içinden veya yurt dışından kurum ve kuruluşlarca verilen destekle alınan ya da bu kurum ve kuruluşlarca hibe edilen taşınır malların kayıtları, 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak tutulur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Anıtlar ve Müzeler” ibaresi “Kültür Varlıkları ve Müzeler” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 18 - Temsilcilerin seçiminde;

a) Görevlendirilecekleri kazı veya araştırma ile ilgili bilim dalında uzman olmaları,

b) Yabancı bilim heyetlerinin yaptıkları kazı veya araştırmalarda görevlendirilen temsilcilerin yaşayan batı dillerinden birini bilmeleri,

c) Bakanlıkça yapılan “Bakanlık Yetkili Uzmanı/Bakanlık Temsilcisi Eğitimi”ne katılmış olmaları,

öncelikli tercih nedenidir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 19 - Uzmanların seçiminde;

a) Görevlendirilecekleri kazı ve araştırma ile ilgili bilim dalında uzman olmaları,

b) Bakanlıkça yapılan “Bakanlık Yetkili Uzmanı/Bakanlık Temsilcisi Eğitimi”ne katılmış olmaları,

öncelikli tercih nedenidir.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.