TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Teftiş Kurulu Başkanlığının Görev ve Yetkileri


(1) Kurul Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatıyla bağlı kuruluşların ve Bakanlık denetimi altındaki diğer kurum ve kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek.

b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek; mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlayıp Bakana sunmak.

c) Bakan veya mevzuat tarafından verilen diğer görevleri yapmak.