TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Genelge 2013/01

 

                                                T.C

                       KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

                               Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü

 

Sayı   : 35865134-010.06- 4428                                                                      08 OCAK 2013

Konu : Mali Yardım                                                                                      

GENELGE

2013 / 01

Turizmin geliştirilmesi ve sürdürülebilir olması; konaklama, dinlenme ve eğlence ihtiyaçlarının karşılanmasının yanında; çevrenin korunması, mahalli idarelerce yapılan hizmetlerin kesintisiz, görünümleri itibarıyla çağdaş, düzenli ve etkin olması gibi  önem arz eden hususlara bağlıdır. Bu bağlamda altyapı sorunlarının çözülmüş olması ve üst yapıların da cazibelerinin arttırılması gerekmektedir.

            Bilindiği üzere; Bakanlığımızca yürütülen politikalar çerçevesinde kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri ve turizm potansiyeli olan illerin mahalli idarelerinden (belediye, il özel idaresi, mahalli idare birlikleri) turizm amaçlı çevre düzenlemesi veya alt yapı uygulamalarına ilişkin olarak mali yardım kapsamında gelen ödenek talepleri Bakanlık bütçe imkanları çerçevesinde değerlendirilmektedir.

            Mahalli idarelerin turizm amaçlı çevre düzenlemesi veya alt yapı uygulamalarına ilişkin mali yardım taleplerine, Bakanlığımızca yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülen miktardaki ödenekler, Bütçe Kanununun Resmi Gazetede yayımlanmasını müteakip alınan genel onay çerçevesinde İl Özel İdarelerine aktarılmaktadır.

            Bu çerçevede söz konusu ödeneklerin izlenebilmesi, zamanında, hızlı ve amacına uygun kullandırılması için turizm amaçlı çevre düzenlemesi veya alt yapı uygulamalarına Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü bütçesinden yapılacak yardımların aşağıda belirtilen şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

            Turizm amaçlıçevre düzenlemesi veya altyapı uygulamalarına ilişkin mali yardım taleplerinde;

            1-Dilekçe, gerekçe raporu, talebe ilişkin encümen kararı (il daimi encümeni-belediye encümeni-birlik yönetim kurulu), uygulama alanına ait doküman (imar planı, harita, v.b.), mülkiyet sorunu olmadığına dair belge, uygulanacak proje (proje yapımı talebinde istenmez), yaklaşık maliyet, yapılacak işin zaman çizelgesini veya işin yapım süresini, içeren dosya (Belgelerin asılları ya da yetkililer tarafınca onaylı suretleri) ile müracaatın yapılması,

            2-Yardım taleplerinin öncelikle Valiliklere (İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine) yapılması, ancak Bakanlığa doğrudan yapılan başvuruların da işleme alınması,

            3-Valiliklere yapılan başvurularda dosyanın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce eksiksiz olarak alınması, arşivlenmesi ve listelenmesi,

4-Valiliklere eksiksiz sunulan dosyadaki belgelere göre ekteki Talep Listesi’nin doldurulması, onaylanması ve üst yazısı ekinde Bakanlığa iletilmesi,

5-Bir yıl önce başvuran ve talebi karşılanamayan mahalli idarelerin; bu Genelge kapsamında, varsa eksik belgelerini de eklemek suretiyle dilekçe ile başvurarak talebini güncelleyebilmesi, daha eski yıllara ait taleplerin güncellenememesi,

6-Bakanlığa iletilen söz konusu taleplerin, mali yardım için uygun görülen miktarlarını belirlemek üzere makam onayına sunulması,

7-Gönderilen ödeneklerin ilgili idare tarafından amacına uygun ve zamanında kullanılmasını teminen İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri tarafından; işin konusu, yetkilisi/sorumlu

imza sahibi, süresi ve harcamaların takibi, ödemelerin gerçekleşme şekli, ortaya çıkabilecek ihtilafların halli ve kabul işlemlerinin, gerektiğinde bir protokol ile belirlenmesi,

8-Talebi uygun görülen yerlere ilişkin gönderilen ödeneğin İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri tarafından işin gerçekleşme durumuna göre ilgili idare hesabına aktarılması,

9-Ödenek gönderilen her iş için, ilgili idare tarafından inşaat süresince ve işin tamamlanmasını müteakip “………. Yapımı işi Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla yapılmaktadır/yapılmıştır.” ibaresinin bulunduğu levhaların görünür şekilde yer almasının sağlanması,

10-İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerince, yılın 6’ncı ve 12’nci aylarını takiben ödeneklerin kullanımlarına ilişkin bilgiler ve işlerin gerçekleşme durumlarının, ayrıca “Söz konusu ödeneklerle ilgili yapılan harcamaların amacına uygun gerçekleştirildiğini ve varsa kalan ödenek miktarını” belirtir Valilik yazısının Bakanlığımıza gönderilmesi,

11-Mahalli idarelere aktarılan ödeneğin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı, hizmeti yerine getiren kamu kuruluşunca takip ve kontrol edilmesigerekmekte olup, bu iş ve işlemlerin yerine getirilmesine ilişkin mali ve hukuki sorumluluk, hizmeti yerine getiren kamu kuruluşunun en üst amirine ait olduğundan; harcama belgelerinin birer nüshasından oluşan dosyanın İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine iletilerek muhafaza edilmesi,

            12-İlgili idarelerin, projelerin uygulanmasında her türlü yasal mevzuata uyması gerekmekle birlikte,Valilikler (İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri) tarafından, Bakanlığımızca gönderilen ödeneklerin yerinde kullanımının, titizlikle takip ve kontrol edilmesi, amaç dışı ödenek kullanımına imkan verilmemesi, kamu kaynaklarının verimli kullanılması için azami gayret gösterilmesi,

13-İhtiyaç duyulduğunda ildeki kamu kurum ve kuruluşları teknik personelinden istifade imkanlarının araştırılması, gerek görüldüğü takdirde Bakanlıktan teknik yardım talep edilebilmesi,

Uygun görülmüş olup, bu Genelge 01/01/2013 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

2010/1 sayılı Genelge ile 23.02.2012 tarih ve 41824 sayılı yazı ekinde Valiliklere gönderilen 16.02.2012 tarih ve 36395 sayılı Olur yürürlükten kaldırılmıştır.

            Bilgi ve gereğini rica ederim.

                                                                                                                      Ertuğrul GÜNAY

                                                                                                                             Bakan

EK: Talep Listesi

DAĞITIM:

-81 İl Valiliğine

 

  

EK
2013/01 GENELGE GEREĞİ TURİZM AMAÇLI ALTYAPI VEYA ÇEVRE DÜZENLEMESİ İÇİN MALİ YARDIM TALEP LİSTESİDİR
NOTALEBİN GELDİĞİ YERTALEBİN KONUSU TALEBE AİT EVRAK TALEP EDİLEN MİKTAR TL 
İLİLÇEBELEDİYEİL ÖZ. İDR.BİRLİKTARİHSAYIAÇIKLAMALAR
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
YUKARIDAKİ LİSTEDE YAZILI YEREL YÖNETİMLERE AİT YARDIM TALEP DOSYALARININ 2013/01 GENELGE GEREĞİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE EKSİKSİZ OLARAK TESLİM ALINDIĞINI VE ARŞİVLENDİĞİNİ ONAYLARIZ
                 
İNCELEYENKONTROL EDEN
İMZAİMZA
ADI SOYADIADI SOYADI
UNVANIUNVANI