TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeline Koruyucu Gıda Verilmesine Dair Yönerge

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONELİNE KORUYUCU GIDA VERİLMESİNE DAİR YÖNERGE   (Bakanlık Makamının 09/06/2016 tarih, 110098 sayılı Onayı ile yürürlüğe girmiştir.) 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 Amaç

 MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluş personelinden, İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı Müdürlüğünde, Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüklerinde, sanat teknik atölyelerinde ve laboratuvarlarda zehirli, gazlı ve radyasyonlu ortamlarda fiilen çalışanlara koruyucu gıda verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 Kapsam

 MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) fıkrasına göre memur, (B) fıkrasına ve ek geçici 12, 14, 15, 16 ncı maddelerine göre sözleşmeli ve (C) fıkrasına göre geçici personel statüsünde istihdam edilen personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge; Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmenin Kültür ve Sanat Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme başlıklı Onbirinci Bölüm 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

b) Bakanlık teşkilatı: Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarını,

c) Birim: Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluş birimlerini,

ç) Birim amiri: Bakanlık birimlerinin en üst amirini,

d) İzin: İlgili mevzuatları gereğince verilen; yıllık, analık, babalık, ölüm, mazeret, hastalık, refakat, aylıksız izinleri,

 e) Personel: Bakanlık teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A), (B), (C) fıkralarında ve ek geçici 12, 14, 15, 16 ncı maddelerinde sayılan şekilde istihdam edilenleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Koruyucu Gıda Verilmesi Gereken Çalışma Alanları, Koruyucu Gıdanın Cinsi ve Miktarı

Koruyucu gıda verilmesi gereken çalışma alanları

MADDE 5 — (1) Koruyucu gıda İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı Müdürlüğünde, Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüklerinde,sanat teknik atölyeleri ve laboratuvarlarda zehirli, gazlı ve radyasyonlu ortamlarda bilfiil çalışan personele verilir.

Koruyucu gıdanın cinsi ve miktarı

MADDE 6 - (1) İş sağlığı ve güvenliği açısından risk arz eden ve bu Yönergenin beşinci maddesinde belirtilen çalışma alanlarında görev yapan personele, işin özelliği de dikkate alınarak fiilen çalıştıkları her bir gün için 200 gr. yoğurt, 1/2 lt. ayran, 1/2 lt. pastörize günlük süt, 100 gr. çekirdekli kuru üzüm, 100 gr. tahin helvası, 100 gr. tahin-pekmez, 100 gr. hurma, 100 gr. dut kurusu, 100 gr. kuru incir, 100 gr. kayısı kurusu, 100 gr. erik kurusu, 100 gr. iç fındık, 100 gr. iç ceviz koruyucu gıdalarından sadece birisi verilir.

Koruyucu gıda verilmesinin şekli ve kullanımı

MADDE 7- (1) Bu Yönergenin beşinci maddesinde belirtilen çalışma alanlarında fiilen görev yapan personele koruyucu gıda maddelerinin ayni olarak verilmesi ve personel tarafından görev yerinde tüketilmesi zorunludur.

(2) Koruyucu gıda yerine çek, kupon veya benzerleri verilemez ve nakdi ödemede bulunulamaz. Ayrıca, bu gider için personele fatura ya da diğer ödeme belgeleri karşılığı ödeme yapılamaz.

(3) Koruyucu gıda bu Yönergenin beşinci maddesinde belirtilen çalışma alanlarında fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak verilir. İzin nedeniyle görev başında bulunulmayan günler için koruyucu gıda verilmez. Fiilen çalışılan gün sayısı, ilgili personel tarafından düzenlenecek ve birim amiri tarafından onaylanacak puantaj cetveli esas alınarak belirlenir.

(4) Koruyucu gıda verilmesi gereken çalışma alanının yer aldığı Bakanlık birimlerinde geçici olarak görevlendirilen ve zehirli, gazlı, radyasyonlu ortamlarda fiilen çalışan personele koruyucu gıda, personelin geçici görevli olduğu birimce verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sorumluluk

MADDE 8-(1) Bakanlık teşkilatı birimlerinde bu Yönergenin beşinci maddesinde belirtilen çalışma alanlarında fiilen görev yapan personelin tespit edilmesi, verilmesi gereken gıda maddelerinin tespiti ve temini ile görev yerinde tüketiminden 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda tanımı yapılan harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlileri sorumludur.

(2) Verilecek koruyucu gıdaların ilgili personelin sağlığı üzerindeki olumsuz etkileriyle ilgili olarak ilgilinin beyanı alınır. Koruyucu gıda verilirken ilgili personelin bu beyanı da göz önünde bulundurulur.

(3) Bu Yönerge hükümlerinin uygulanmasından ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Strateji Geliştirme Başkanlığı yetkilidir.

Ödenek

MADDE 9 - (1) Birimler koruyucu gıda maddelerinin temini amacıyla bütçelerinin ilgili tertibine yeterli miktarda ödenek koyarlar.

Belge düzenleme

MADDE 10- (1) Koruyucu gıda alımına ilişkin giderin ödenebilmesi için mevzuatı gereği düzenlenmesi gereken belgeler ile Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen diğer kanıtlayıcı belgeler ilgili birim tarafından düzenlenir.

Yürürlük

MADDE 11 - (1) Bu Yönerge hükümleri onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 12 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.