TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Milli Kütüphane Başkanlığı Materyal Bağış Alma Yönergesi

* Bu Yönerge Bakanlık Makamının 26/06/2010 tarih ve 135323 Sayılı Onayı ile yürürlüğe girmiştir.

 

MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI

MATERYAL BAĞIŞ ALMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Milli Kütüphane Başkanlığına gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılacak materyal bağışlarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Milli Kütüphane Başkanlığına bağış yoluyla kazandırılacak materyallerin değerlendirilmesine ve seçimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilatı ve Görevleri Hakkında Kanunun 15 inci maddesi ile 5632 sayılı Milli Kütüphane Kuruluşu Hakkında Kanunun 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu yönergede geçen;

a) Başkanlık: Milli Kütüphane Başkanlığını,

b) Komisyon: Bağış Materyal Seçme ve Değerlendirme Komisyonunu,

c) Materyal: Kitap, süreli yayın, yazma ve nadir eser, takvim, mikrofilm, mikrofiş, disk, disket, compact disk (CD), DVD, plak, bant, harita, levha, pul, para, resim, heykel, tablo, fotoğraf, gravür, kupür, röprodüksiyon, video kaset, rozet, milli piyango bileti, ilan, pankart, figür, afiş, kartpostal ve benzeri arşiv malzemelerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Bağış Materyal Seçme ve Değerlendirme Komisyonu

Komisyonun kurulması

MADDE 5 - (1) Her yılın Ocak ayı içerisinde Başkanlık Makamının yazılı onayı ile “Bağış Materyal Seçme ve Değerlendirme Komisyonukurulur.

Komisyonun oluşumu ve çalışma esasları

MADDE 6- (1) Komisyon, Başkanlıkta görev yapmakta olan Kültür ve Turizm Uzmanı, Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı ve Kütüphaneciler arasından Başkanlıkça belirlenen konusunda uzman ve deneyimli en az 5 kişiden oluşur.

(2) Komisyonun başkanı, Aksesyon Şube Müdürüdür.

(3) Komisyon çalışmalarını komisyon başkanı düzenler. Çalışmalardan komisyon başkanı sorumludur. Komisyon başkanı, her yıl Aralık ayında komisyon çalışmalarına dair bir rapor düzenleyerek Başkanlığa sunar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bağış Başvurusu, Değerlendirme, Kontrol ve Kabul İşlemleri

Bağış başvurusu

MADDE 7– (1) Bağış yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler Başkanlığa yazılı olarak başvurur. Başvuran gerçek veya tüzel kişi, bağışlamak istediği materyalleri Başkanlığa kendisi gönderebileceği veya getirebileceği gibi, Başkanlık tarafından materyallerin yerinden teslim alınmasını da talep edebilir.

(2) Başvuru, değerlendirilmek üzere Komisyona yönlendirilir.

Bağış kabul kriterleri

MADDE 8- (1) Kütüphane koleksiyonunda mevcut olan yayınlar Başkanlığın uygun görmesi durumunda kabul edilir. Başkanlık, aşağıdaki niteliklere sahip materyalleri bağış olarak almaz;

a) Temel eğitim ders kitapları, yardımcı kitaplar,

b) Temel eğitim düzeyinde kullanılmak üzere hazırlanmış ansiklopedi, sözlük gibi danışma kaynakları,

c) Yazılı ders notları, ders defterleri,

ç) Teksir veya fotokopi ile çoğaltılmış materyaller,

d) Koleksiyon malzemesi olarak kullanılamayacak ölçüde yıpranmış, cildi parçalanmış, sayfaları yırtık, eksik veya karalanmış eserler,

e) Süreli yayınlarda; nadir nüshalar hariç, kendi içinde cilt bütünlüğü sağlamayan yayınlar ve tek sayılar.

(2) Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan materyaller Komisyon tarafından değerlendirilir.

Materyallerin teslim alınması ve değerlendirilmesi

MADDE 9- (1) Bağışlanmak istenen materyaller, sayısı ve niteliği açısından Komisyonca değerlendirilir.

(2) Gerçek veya tüzel kişinin, materyallerin yerinden teslim alınmasını talep ettiği durumlarda, eğer materyal sayısı 100’den fazla ise veya materyallerin nitelik itibariyle değerli olduğu düşünülüyorsa, en az iki komisyon üyesi, Başkanlığın tahsis edeceği bir araç ve personel ile birlikte, materyallerin bulunduğu mekana giderek ön inceleme yapar. Bu ön inceleme sonucunda, kabul edilmesine karar verilen materyallerin kısa bibliyografik listesi (Eser adı, Yazar adı ve Yayın tarihi ) ve bir tesellüm tutanağı hazırlanarak başvuran kişi ve ön incelemeyi yapan Komisyon üyeleri tarafından imzalanır.

(3) Başvuran kişi tarafından Başkanlığa gönderilen ya da getirilen materyaller ise, en az iki komisyon üyesi tarafından ön incelemeye tabi tutulur. Bu ön inceleme sonucunda, kabul edilmesine karar verilen materyallerin de kısa bibliyografik listesi ve bir tesellüm tutanağı hazırlanarak başvuran kişi ve ön incelemeyi yapan Komisyon üyeleri tarafından imzalanır.

Materyallerin kontrol ve kabul işlemleri

MADDE 10- (1) Teslim alınan materyallerin Milli Kütüphane koleksiyonunda bulunup bulunmadığı, nitelikleri Komisyon üyeleri veya Başkanlıkça görevlendirilecek personel tarafından kontrol edilir.

(2) Milli Kütüphane koleksiyonunda bulunmayan materyaller aksesyon işlemleri yapıldıktan sonra tutanak ve ekli listelerle materyal türlerine göre ilgili Şubelere teslim edilir. Materyallerin bibliyografik kimlikleri Milli Kütüphane veri tabanına aktarıldıktan sonra, taşınır mal işlemleri gerçekleştirilmek üzere yazı ile Taşınır Konsolide Görevlisine bildirilir. İşlemi tamamlanan materyaller kullanıcıların hizmetine sunulmak üzere depolara yerleştirilir.

(3) Milli Kütüphane koleksiyonunda bulunduğu için bağış fazlası olarak ayrılan materyaller talep eden kurumlara gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bağışlayan gerçek veya tüzel kişiye ilişkin hükümler

MADDE 11 - (1) Materyal bağışlayan kişilere, Başkan tarafından imzalanan bir Teşekkür belgesi gönderilir.

(2) Bağış yapan kişiler, yaptıkları bağışlarla ilgili herhangi bir hak ve talepte bulunamazlar.

(3) Bağış yapan kişiler için, Koleksiyonun bütünlüğünü bozacak şekilde özel bir derme, bölüm ya da raf oluşturulamaz.

(4) Yönergede düzenlenen hükümler dışında koşullu bağış ve benzeri talepler kabul edilmez.

Yürürlük

MADDE 12 - Bu Yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 - Bu Yönerge hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.