TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Çalışma Yönergesi

* Bakanlık Makamının 19/03/2008 tarih ve 757 sayılı Onayı ile yürürlüğe girmiştir.
*Bakanlık Makamının 07/08/2019 tarih ve 266 sayılı Onayı ile yürürlükten kalkmıştır.


BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Kapsam
Madde 1 -
(1) Müfettişlerin çalışma usul ve esasları ile yapacakları teftiş, inceleme, ön inceleme, araştırma ve soruşturma işlerine ait hususlar bu Yönergede belirtilmiştir.

Dayanak
Madde 2 -
(1) Bu Yönerge, 23/8/2006 tarih ve 2006/10894 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün 6 ncı maddesi (j) bendi ile 01/03/2007 tarih, 26449 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 57 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 -
(1) Bu Yönergede yer alan;
a) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,
b) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,
c) Başkan: Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanını,
ç) Başkanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığını,
d) Müfettiş: Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanını, başmüfettiş ve müfettişler ile resen teftiş ve soruşturmaya yetkili müfettiş yardımcılarını,
e) Müfettiş Yardımcısı: Resen teftiş ve soruşturma yetkisi bulunmayan Kültür ve Turizm Bakanlığı müfettiş yardımcılarını,
f) Teftiş Kurulu veya Kurul: Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulunu,
g) Tüzük: Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünü,
h) Yönetmelik: Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğini,
ı) Merkez: Teftiş Kurulunun görev merkezi olan Ankara İlini
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İdari ve Mali İşlemler

İzin işlemleri
MADDE 4 –
(1) İzin ve sağlık raporlarıyla ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlara uyulur.
a) (Değişik:16/09/2008-3030 sayılı B.O.)Merkez dışı görevlerde, verilen görevin bütünlüğünün bozulmaması için geçerli sebepler dışında, başlanmış olan görev tamamlanmadan izin isteğinde bulunulmamalı, izin dilekçesi yazılmadan önce, Başkanlıkla sözlü olarak görüşülerek mutabakata varılmalıdır.
b) Yetkisiz müfettiş yardımcılarının izin dönüşlerinde göreve başlama yazıları refakatinde bulunduğu müfettiş tarafından yazılır.
c) Müfettişler, izin istek formlarında, izin adreslerinin yanı sıra kendileri ile temas kurulabilecek bir de telefon numarası belirtirler; izinlerinin bir bölümünü izin istek formunda belirttikleri yer dışında geçirmeye karar vermeleri halinde, yeni adres ve telefon numaralarını da Başkanlığa bildirirler.
ç) Mesaiye uymaya azami riayet gösterilmelidir. Zorunlu hallere münhasır olmak üzere görev yerinden kısa süreli ayrılma veya kısa süreli görev yerine geç gelme durumlarında, Başkanlık sekreterine bulunulan yer ve/veya telefon numaraları bildirilir. Bu durumda, Başkanlıkça acilen bilgi istenebileceği ve irtibat kurulması gerekebileceği göz önünde bulundurularak cep telefonları açık tutulmalıdır.
d) Yetkisiz müfettiş yardımcıları, refakatinde bulundukları müfettişlerden izin almadan görev yerinden ayrılamazlar.
e) Grup çalışmalarında kısa süreli saatlik izinler grup başkanı tarafından verilir; yıllık ve mazeret izin istekleri grup başkanının muvafakati alındıktan sonra Başkanlığa intikal ettirilir. Yetkisiz müfettiş yardımcılarının izinleri için refakatinde bulunduğu müfettişin uygun görüşü ve parafı alınır.
f) Merkez ve merkez dışında alınan sağlık raporları hakkında zaman geçirilmeden Başkanlığa bilgi verilir ve alınan hastalık raporları Başkanlığa ulaştırılır.

Haberleşme ve yazışmalar
MADDE 5 –
(1) Kurum içi ve kurum dışı yazışmalarda 02/12/2004 tarih, 25658 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Resmi Yazışmalarda Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulur. Ayrıca bu yazışmalar şekil olarak Ek 1’de yer alan örneğe uygun olarak yazılır.
(2) Müfettişler, merkezden görev yerine veya görev yerinden başka bir görev yerine hareketleri ile görev ve izin dönüşü göreve başlamalarını yazı ile Teftiş Kurulu Yönetmeliğindeki usul ve esaslara uygun olarak yaparlar. Ayrıca;
a) Grup çalışması söz konusuysa, merkez dışında görev yerine harekete ilişkin yazılı bildirim sadece grup başkanı tarafından yapılır. Yazıda, göreve giden müfettiş ve müfettiş yardımcılarının isimleri belirtilir ve söz konusu bildirim yazılarında görev yazısı ilgi tutulur.
b) Merkeze gelindiği, göreve başlandığı gün yazıyla Başkanlığa bildirilir. Grup çalışmalarında her müfettiş göreve başladığını ayrı ayrı bildirir. Ayrıca refakatindeki müfettiş yardımcısı ile merkeze dönen müfettiş söz konusu yazıda müfettiş yardımcısının da göreve başladığını belirtir.
(3) Görev dönüşlerinde, Başkana, görevle ilgili şifahi bilgi verilir.
(4) Birlikte yürütülen görevlerle ilgili olarak Başkanlıkla yapılan yazışmalarda yazı yetkili müfettişlerce imzalanır. Ancak, diğer kuruluşlarla yapılan yazışmalarda, yazı grup başkanınca imzalanır, ikinci nüshası da gruptaki diğer müfettişlerce paraflanır.
(5)(Değişik:16/09/2008-3030 sayılı B.O.)Yürütülen görev yönünden gerekli görülen defter, evrak ve belgeler, teftiş, inceleme ve soruşturma yapılan birim ve kuruluşlardan, müfettiş tarafından kurum dışına çıkarılması gerekli görülmesi halinde yazıyla istenir. Bu durumda, söz konusu defter, evrak ve belgelerin tutanak düzenlenmek suretiyle teslim alınmasına dikkat edilir. Evrakın aslının alınmasına ihtiyaç duyulursa birimde kalan suret müfettiş tarafından “Aslı gibidir” denilerek mühürlenir ve imzalanır.

Değerlendirme belgesi
MADDE 6 –
Müfettişler, refakatte bulunan müfettiş yardımcıları hakkındaki görüşlerini belirtmek amacıyla, Başkanlıktan temin edecekleri değerlendirme belgesini refakatten ayrıldıkları tarihi izleyen bir hafta içinde düzenleyerek doğrudan Başkana verirler.

Temaslar
MADDE 7 –
(1) Müfettişler, görevli olarak gittikleri yerlerin mülki amir/misyon şefi ile temasta bulunmaya özen gösterirler.

Telefon görüşmeleri
MADDE 8 –
(1) Şehirlerarası ve milletlerarası resmi telefon görüşmesi yapılması gerektiğinde, Başkanlık Sekreterliğinde bulunan form doldurularak görüşme yapılır.

Demirbaş eşyanın kullanımı
MADDE 9 –
Oda değişikliklerinde ve zimmetli olarak teslim edilen demirbaşların değiştirilmesinde Başkanlığa ve taşınır kayıt ve kontrol yetkilisine mutlaka bilgi verilmelidir.

Maaşlar
MADDE 10 –
(1) Maaş bordrolarının zamanında çıkarılabilmesi ve banka hesap listesinin zamanında gönderilebilmesi için, sigorta poliçesi, aile yardımı ve çocuk yardımı vb. beyanname değişikliklerinin, her ayın altısına kadar Kurul Şube Müdürlüğüne verilmesi gerekir.

İş cetveli
MADDE 11 –
(1) Müfettişler çalışmalarını her ay, örneği Ek 2’de yer alan iş cetvelinde gösterirler. İş cetveli daktilo veya bilgisayarda doldurulur. Ad, soyad ve unvan yazılarak imzalanır.
(2) Her müfettiş, kendisine verilen veya kendisi tarafından el konulan ve sonucu Başkanlığa rapor ile intikal ettirilecek bütün işleri iş cetveline kaydeder.
(3) İş cetveline kaydedilen işlere her yılbaşında yeniden başlamak üzere müteselsil sıra numarası verilir (2008/1 gibi). Ancak işin sonuçlandırılarak raporun Başkanlığa verilmesinden sonra, herhangi bir nedenle, müfettişe yazıyla iade edilmesi halinde, yeni bir iş numarası verilmez, söz konusu iş eski numarasıyla yeniden iş cetveline kaydedilir. Başkanlığın iade yazısının tarih ve sayısı cetvelde belirtilir.
(4) İş grup halinde yürütülüyorsa “İşin Konusu” bölümünde, konu yazıldıktan sonra birlikte çalışılan müfettişlerin isimleri (… ile birlikte) şeklinde bir ibareyle belirtilir.
(5) Cetvelin 3 üncü sütununa, iş ile ilgili Başkanlık yazısının tarih ve sayısı, soruşturmaya veya incelemeye resen başlanmış ise durumu Başkanlığa bildiren müfettişlik yazısının tarih ve sayısı yazılır ve Tüzük gereği olduğu belirtilir.
(6) (Değişik:16/09/2008-3030 sayılı B.O.)Cetvelin 4 üncü sütununda muğlâk ifadeler kullanılmaz, bu bölümde yer alan maddelerle ilgili açık ve yeterli bilgi verilir. Fiilin işlendiği tarih tespit edilebiliyorsa mutlaka belirtilmeli, tam olarak tespit edilemiyorsa, fiilin işlenmiş olabileceği tarih aralığı belirtilmelidir.
(7) Verilen iş sonuçlandırıldığında iş cetvelinden çıkartılır, ancak yazılan raporun tür, tarih ve sayısı raporun verildiği aya ait cetvelde gösterilir. İşin bir başka müfettişe devredilmesi halinde de aynı işlem yapılır.

Hakediş cetveli
MADDE 12 –
(1) Müfettişler geçici göreve ilişkin almış oldukları yolluk ve diğer haklarını yolculuğun gerçekleştiği ay itibariyle hakediş cetvelinde gösterirler. Hakediş cetveli bilgisayar veya daktiloda Ek 3’de yer alan örneğe uygun olarak doldurulur ve ad, soyad ile unvan yazılarak imzalanır.
(2) Çekilen paranın hak edilen miktarı aşmaması asıldır.
(3) Yurtiçi geçici görev yolluğu avansı çekilirken, o ay içinde yapılacak giderlerle orantılı avans çekilmesine özen gösterilir. Merkeze dönüldükten sonra, fazla çekilen miktarlar, o ay içinde Saymanlığa yatırılır ve sonraki aya borç bakiyesi devredilmez.
(4) Yolluk bildirimi, avans çekilmesi için doldurulan “Yolluk ve Diğer Giderler Karşılığı Ödenecek Paralara İlişkin Talep Formu”nun bir örneği, iade edilen paraya ait belgeler ile varsa diğer giderlere ait belgeler hakediş cetveline eklenir.

Uçakla veya yataklı trenle seyahat
MADDE 13 –
(1) Yurt içi görev seyahatlerinin uçakla veya trenlerin yataklı vagonlarında yapılması Başkanlığın iznine bağlıdır. Bu hususta, göreve çıkmadan en az 3 gün önce Başkanlıktan yazılı olarak izin istenir.

Yolluk bildirimi
MADDE 14 –
(1) (Değişik:16/09/2008-3030 sayılı B.O.)Yolluk bildirimleri iki nüsha ve Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 27 nolu formuna uygun olarak Ek 4’de yer alan örneğe göre doldurulur ve Başkanlığa verilir.
(2) Uçakla yapılan seyahatlerde yolcu biletinin; bilette kayıtlı gidiş-dönüşten birisinin kullanılmaması nedeniyle biletin iadesi gerektiği takdirde, gerçekleşen seyahat ücretini gösteren belgenin, belediye hudutları dışında taksi ile yapılan seyahatlerde fatura veya perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişinin yolluk bildirimi ekinde verilmesi gerekmektedir.
(3) Aynı yere grup halinde seyahat eden müfettişlerin topluca taksi kiralamaları halinde, her müfettiş, tam taksi ücretini beyan etmez, yolluk bildirimlerinde verilen toplam ücretten payına düşen miktarı gösterir.
(4) (Değişik:16/09/2008-3030 sayılı B.O.)Yatacak yer temini için ödenen bedellere ait faturalar ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane veya benzeri yerlerden alınacak belgeler yolluk bildirimine eklenir. Söz konusu fatura ve belgelerde, ilgilinin adı, soyadı, konaklama tarihleri, fatura veya belgenin nereye ait olduğu, tarihi ve numarası, düzenleyenin imzasının bulunması, fatura ve belgelerde ödenen bedelin oda veya konaklama karşılığı olduğunun mutlaka belirtilmesi gerekir.
    Ayrıca, yatacak yer temini için özel şahıslardan ev veya pansiyon kiralanması halinde, ilk ödemede, kira sözleşmesinin aslı, sonraki ödemelerde ise onaylı örneği; kira ödemesinin ev veya pansiyonu kiraya verenin banka hesabına yatırıldığına ilişkin  banka makbuzu yolluk bildirimine eklenir. Bu bilgileri ihtiva etmeyen fatura veya belgeler Geçici Görev Yolluğu Bildirimine eklenmez.
(5) Yolculuk ve oturma tarihleri ilgili bölümde, gün, ay ve yıl olarak belirtilir.
(6) Yolluk Bildiriminde yer alan hareket saatleri bölümü, merkezden çıkış ve dönüşü 24 saati aşmayan seyahatler için doldurulur.

Haberleşme Giderleri
MADDE 15 –
(1) Merkezdeki posta işlemleri Başkanlık kanalıyla yapılacaktır.
(2) Seyahatlerde görevle ilgili yapılacak posta giderlerine ait makbuzlar, düzenlenecek liste ile birlikte yolluk bildirimine eklenir, liste toplamı yolluk bildiriminde beyan edilir.

Hakediş ve iş cetvelleri ile yolluk bildirimlerinin verilme zamanı
MADDE 16 –
(1) Merkezde bulunan müfettişler, hak ediş, yolluk bildirimi ve iş cetvellerini ayın bitiminden itibaren üç iş günü içinde Başkanlığa verirler. Merkez dışında görevde bulunan müfettişler, hakediş, iş cetveli ve yolluk bildirimlerini, ayın bitiminden itibaren beş iş günü içinde Başkanlığa verirler/ulaştırırlar. İzinli ve raporlu olan müfettişler ise göreve başladıkları gün bu cetvelleri Başkanlığa verirler.
(2) Mali yıl sonu nedeniyle, hakediş cetveli ile yolluk bildirimi 31 Aralık itibariyle düzenlenir ve Ocak ayının ilk üç iş günü içinde verilir. Kurul Şube Müdürlüğü ile mutabakat sağlanarak hesaplar denkleştirilir.
(3) Yetkisiz müfettiş yardımcılarının hakediş cetvelleri ile yolluk bildirimleri, refakatinde bulunduğu müfettiş tarafından “görülmüştür” şerhi konulup paraflanır.

Kayıt ve dosya işlemleri
MADDE 17 –
(1) Müfettişler, hazırladıkları rapor ve yazıları kendilerine ait kayıt ve zimmet defterine işlerler.

Ayrılmada yapılacak işlemler
MADDE 18 –
(1) Müfettişlikten ayrılanlar, sonuçlandırılmış görevlere ilişkin raporları, henüz sonuçlandırılmamış görevlere ilişkin belgeleri, kendilerine teslim edilen resmi mühür ve beratı, kimlik belgesi, demirbaş ve diğer eşyayı Yönetmelikte belirlenen süre içerisinde Başkanlığa iade etmek zorundadır.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kütüphane, Bilgisayar ve İnternet Kullanımı

Kütüphane kullanımı
MADDE 19 –
(1) Kütüphaneden kitap alınması halinde, bu husus, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi veya kütüphaneden sorumlu bir personel görevlendirilmiş ise bu personele bildirilmeli ve kitaplar kullanıldıktan sonra yahut en geç bir ay içinde iade edilmelidir.

Bilgisayar ve internet kullanımı
MADDE 20 –
(1) Müfettişin kullanımına verilen Başkanlığa ait bilgisayarlara orijinal programlar dışında, telif hakkı bulunmayan programlar ile oyun programları yüklenmemeli; virüs taşıdığından şüphe edilen disket, usb bellek veya CD’ler bilgisayarlarda kullanılmamalı; virüs bulaşan bilgisayarlardan diğer bilgisayarlara hiçbir program veya dosya aktarımı yapılmamalıdır.
(2) İnternette kaynağı belli olmayan, güvenilirliğinden endişe duyulan e-postalar hiç açılmadan silinmeli, internet erişimini güçleştirdiğinden ve erişimi sağlayan cihazların kapasitesini olumsuz etkilediğinden, özellikle hareketli görüntülerin indirilmemesine dikkat edilmelidir.
(3) Rapor ve yazışmalarda yazı tipi “Times New Roman”; karakter boyutu da 12 punto olmalıdır. Araştırma raporlarında, bunun dışında yazı tipleri ve büyüklükler kullanılabilir.

İKİNCİ KISIM
Teftiş, İnceleme, Ön İnceleme, Araştırma ve Soruşturmalarla İlgili İşlemler

BİRİNCİ BÖLÜM
Tanımlar

Teftiş
MADDE 21 –
(1) Teftiş, teftiş edilen birimin kuruluş amaçlarına uygun olarak çalışıp çalışmadığını, çalışmaların gelişen ihtiyaçlara cevap verip vermediğini, defter, belge ve kayıt düzeninin mevzuat hükümlerine uygun ve doğru olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılan; saptanan eksiklik, hata ve usulsüzlüklerin düzeltilmesine ve giderilmesine ilişkin önlemleri belirten, bu suretle etkin bir kamu düzeninin devamını hedef edinen sistemli faaliyetleri ifade eder.

İnceleme
MADDE 22 -
(1) İnceleme, Bakanlık teşkilatı, bağlı ve ilgili kuruluşlar ile denetimi Bakanlığa ait kurum, kuruluş ve işlerde, Bakanlık Makamınca gerekli görülen konularda yapılan, onay kapsamıyla sınırlı denetim faaliyetleri ile Bakanlık denetimine tabi söz konusu kurum ve kuruluşlar personelinin genel hükümlere göre değerlendirilmesi gereken faaliyetlerine ilişkin çalışmalardır.

Ön İnceleme
MADDE 23 –
(1) Ön İnceleme, 4483 sayılı Kanun hükümlerine göre ilgililer hakkında soruşturma izni verilmesi gerekip gerekmediğini ortaya çıkarmaya elverişli delilleri sağlamak amacıyla yapılan işlemlerdir.

Soruşturma
MADDE 24 –
(1) Soruşturma, 3628 sayılı Kanun ve diğer özel kanunlar kapsamına giren hususlarda, konunun yargı organlarına intikalinin gerekip gerekmediğini; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin hükümlerinin uygulanmasını gerektiren hususlarda, ilgililerin disiplin cezası vermeye yetkili amir veya kurullara sevkini sağlamak amacıyla yapılan işlemlerdir.

Araştırma
MADDE 25 –
(1) Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik, karar, genelge ve emirlerin uygulanmasında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilmesi yolları ile yeniden konulması gereken hüküm ve usuller ile Bakanlıkça araştırma yaptırılan çeşitli konular hakkındaki görüş ve önerilerin ve mesleki veya bilimsel çalışmaların sonuçlarının bildirilmesi amacıyla yapılan çalışmaları ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Teftiş, İnceleme, Ön İnceleme, Araştırma ve Soruşturmalarda Ortak Hususlar

Göreve başlama süreleri
MADDE 26 –
(1)Üzerinde başka bir görev bulunmayan müfettiş, verilen göreve, görev yeri merkezde ise bir gün sonra, merkez dışında ise görev verildikten en geç üç gün sonra başlar.
(2) Merkez dışındaki görev yerlerine hareket edilirken haftanın ilk iki gününde yola çıkılmasına, zorunluluk olmadıkça haftanın son üç günü yola çıkılmamasına özen gösterilir.

Grup çalışması
MADDE 27 –
(1) Birden fazla müfettişin görevlendirildiği işlerde, en kıdemli müfettiş grup başkanı olarak görev yapar. Grup başkanı, işbölümü yaparak işlerin sağlıklı ve süratle sonuçlandırılmasını sağlamakla ve Başkanlıkla haberleşmeyi yürütmekle yükümlüdür. Gruptaki müfettişlerin çalışmalarından, mesaiye devamlarından ve görevle ilgili davranışlarından grup başkanı sorumludur. Çalışmalarda meydana gelebilecek aksama ve uyumsuzluklar, grup başkanı tarafından derhal Başkanlığa bildirilir.
(2) Birim yetkilileri ile temaslar grup başkanınca yürütülür, grup başkanının bulunmadığı zamanlarda, vereceği talimata göre hareket edilir.

Yazılı açıklama istemleri
MADDE 28 –
(1) Müfettişlerce yapılan inceleme ve soruşturmalarda, ilgililerden belgelere atıfta bulunularak yazılı açıklama istenmesi halinde, açıklama istenen konu belirtilmek suretiyle açıklama istemine dayanak teşkil eden söz konusu belgelerin birer örneği de Müfettişlik yazısı ekinde gönderilir. İlgililerce bunlardan başka belge istenmesi halinde 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 2 nci maddesi göz önünde tutulur.
(2) Yazılı açıklama istemlerinde, ilgiliye makul bir cevaplandırma süresi verilmelidir.

İfade tutanakları
MADDE 29 –
(1)(Değişik:16/09/2008-3030 sayılı B.O.)İnceleme veya soruşturmalarda ilgililerin dinlenmesi gerektiğinde durum Ek 5’de yer alan örneğe uygun olarak hazırlanacak tutanakla tespit olunur.
(2) Tutanak, Müfettiş veya Müfettişler, varsa zabıt kâtibi ve ilgililerce imzalanır. İmzadan kaçınma halinde tutanağın altına durumu bildiren bir not yazılarak bu halin sebepleri belirtilir.
(3)  (Mülga:16/09/2008-3030 sayılı B.O.)

Zamanaşımı
MADDE 30 –
(1) Gerek Türk Ceza Kanunu kapsamını giren suçlar, gerekse 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan disiplin suçları için anılan Kanunlarda değişik zamanaşımı süreleri öngörülmüştür. Bir fiilin zamanaşımına uğrayıp uğramadığı müfettişlerce resen dikkate alınır.
(2) Müfettişler, yürüttükleri soruşturmalarda, işin tamamlanmasına kadar zamanaşımına uğrayıp uğramayacağını resen inceleyerek tespit ederler. Soruşturma konusu olayın disiplin ve ceza hukuku yönünden zamanaşımı süreleri sona ermeden sonuçlandırılmasında gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilmelidir.
(3) Soruşturma konularının zamanaşımına uğradığı veya uğramak üzere bulunduğu ve işin zamanaşımına uğramadan tamamlanması imkânı bulunamayacağı anlaşıldığı takdirde, durum derhal Başkanlığa bildirilmelidir.
(4) Birden fazla iddianın yer aldığı soruşturmalarda, iddialardan bir ya da birkaçının zamanaşımına uğramasına az bir süre kaldığı tespit edilirse, Başkanlığın bilgisi dahilinde o iddiaların soruşturulmasına öncelik verilir, iddianın sabit görülmesi ve cezai teklif getirilmesi durumunda bu konudaki rapor ivedilikle düzenlenir.
(5) Zamanaşımına uğramasına kısa bir süre kalmış işlere ait raporların Başkanlığa sunuş yazısında işin aciliyeti ve zamanaşımı süresinin dolacağı tarih belirtilir.

Görevden uzaklaştırma
MADDE 31 –
(1) Müfettişler, kanunlara göre haklarında görevden uzaklaştırma hükümleri uygulanabilecek kişileri aşağıdaki durumlarda görevlerinden uzaklaştırabilirler:
a) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı, bunların hesap, belge ve defterlerini göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınmak, teftiş, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek ve yanlış yollara sürükleyecek davranışlarda bulunmak,
b) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunmak,
c) Evrakta sahtecilik, kayıtlarda tahrifat yapmak,
ç) Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde, görevi başında kalmasında sakınca bulunmak.

Görevden uzaklaştırmaya ilişkin işlemler
MADDE 32 –
(1) Görevden uzaklaştırma işleme sırasında gerek 657 sayılı Kanun, gerekse Teftiş Kurulu Tüzüğündeki ilgili hükümlere uyulur. Görevden uzaklaştırma önlemi, teftiş, inceleme veya soruşturmanın her aşamasında alınabilir. Ancak, ilgilinin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğunun açık biçimde ortaya konması gerekir.
(2) Başkanlığa sunulacak yazıda, görevden uzaklaştırma gerekçesine açıkça yer verilmesi; diğer kişi ve mercilere yazılacak yazılarda, işleme dayanak olan ilgili mevzuat maddeleri yanında, “soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi” veya “görev başında kalmasının sakıncalı bulunduğu” gerekçeleri belirtilerek, bu hususların dışında ayrıntılı bilgilere yer verilmemesi gerekmektedir.

Kamu zararı tespit edilmesi halinde yapılacak işlemler
MADDE 33–
(1) Yapılan inceleme, teftiş ve soruşturmalarda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71 inci maddesi ile Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sayılan sebep ve hallerden kaynaklanan ve 01/01/2006 tarihinden sonra oluşmuş kamu zararının varlığının tespit edilmesi halinde, bu zararlara ilişkin olarak Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Bu nedenle, müfettişler yaptıkları işle ilgili raporun yanında, ayrıca, söz konusu hallerden kaynaklanan kamu zararıyla ilgili olarak bu konudaki her türlü bilgi ve belgeyi içeren ek bir “İnceleme Raporu” hazırlar ve Başkanlığa sunarlar.
(2) (Ek Fıkra:16/09/2008-3030 sayılı B.O.) Bu şekilde düzenlenecek İnceleme Raporunun dayandığı İnceleme/Soruşturma Raporuna atıfta bulunularak, bu raporun yapılan inceleme/soruşturma sonucunda tespit olunan kamu zararının ödettirilmesine ilişkin olduğu belirtilir.

Sosyal ilişkiler
MADDE 34 – (
1) Müfettişler, teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturmayla görevli bulundukları sırada bu işlerle ilgili kimselere konuk olamazlar. Doğrudan veya dolaylı olarak soruşturma/incelemeyle ilgili olan kişilerin hizmet ve ikramlarını kabul edemez, bunlarla alışveriş yapamaz, borç alıp veremezler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Teftiş İşlemleri

Teftişe çıkmadan önce yapılacak işlemler
MADDE 35 –
(1) İl teşkilatının teftişi söz konusuysa, teftişe çıkılmadan önce, mümkünse gidilecek yerin kültür ve turizm değerleri ve potansiyeli araştırılmalı, yörenin tarihi ve kültürel değerleri incelenmelidir. Bu bağlamda daha önceki teftiş raporları da gözden geçirilmelidir.

Teftiş Programı
MADDE 36 –
Merkez birimleri dışında, teftişi yapılacak birim sayısı tek dahi olsa bir teftiş programı hazırlanır, teftiş edilecek birim sayısı birden fazla ise her birim için teftişe başlama ve bitiş tarihleri yapılacak programda ayrı ayrı belirtilir.

Teftiş usulü
MADDE 37 –
(1) Teftişe ani ve habersiz olarak başlanması esastır. Teftişler tarama veya sondaj usulü ile yapılır. Sondaj usulü ile teftiş sürdürülürken, müfettiş yanlış ve eksikle karşılaşırsa, sondaj oranını artırır ve gerektiğinde tarama usulü ile teftişi yapar.
(2) Teftiş kapsamı dışındaki işlemleri de incelemek gereği ortaya çıkarsa, müfettiş, durumu Başkanlığa bildirir ve alacağı talimata göre hareket eder.

Teftiş defteri
MADDE 38 –
(1) Teftiş sonunda, teftiş defterine, birimin teftiş dönemi, teftişin başlama ve sona erme tarihleri, cevaplı raporun tarih ve sayısı ile kaç maddeden oluştuğu yazılır, teftişi yapan bütün müfettişler tarafından imzalanarak grup başkanı tarafından mühürlenir.
(2) Teftiş defterine;
a) Cevaplı Rapor düzenlendiği takdirde; “ … Genel Müdürlüğünün / Müdürlüğünün / Ataşeliğinin …/…/….. - …/…/….. tarihleri arasındaki işlemleri …/…/…..-…/…/….. tarihleri arasında tarafımızdan teftiş edilmiş olup, … maddeden oluşan …/…/….. tarih ve … sayılı Cevaplı Rapor düzenlenmiştir. …/…/…..”,
b) Cevaplı Rapor düzenlenmediği takdirde; “ … Genel Müdürlüğünün / Müdürlüğünün / Ataşeliğinin …/…/….. - …/…/….. tarihleri arasındaki işlemleri …/…/…..-…/…/….. tarihleri arasında tarafımızdan teftiş edilmiş olup, cevaplı rapor düzenlenmesini gerektirir herhangi bir hususa rastlanmamıştır. …/…/…..
şeklinde şerh düşülür.

Sigortasız işçi çalıştırılıp çalıştırılmadığı
MADDE 39 –
(1) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 130 uncu maddesi son fıkrası hükmü uyarınca, işyeri niteliğindeki yerlerde yapılan teftiş veya incelemelerde, anılan Kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin Ek: 1 ve Ek: 2 sayılı formları doldurulmalıdır.

Teftiş sırasında dikkat edilecek hususlar
MADDE 40 –
(1) Teftişler, aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir.
a) “Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilatının Teftişinde Dikkate Alınacak Esaslar” ile görev emrinde belirtilen esaslar uyarınca teftiş yapılır.
b) Teftişlerde, teftiş edilen iş ve işlemin gerçekleştiği tarihteki mevzuat hükümleri esas alınır. Rapor yazımı sırasında mevzuat değişikliği ortaya çıkarsa bu da dikkate alınır.
c) Müfettiş teftiş edeceği yere vardığında ilk olarak kasa, kıymetli evrak ve gerek göreceği kurum mallarını sayar ve kontrol eder. Teftiş sırasında eser, kitap ve demirbaşlar da sayılır ve kontrol edilir. Bu işlemlerin sonunda düzenlenecek tutanaklar kayıtlar ile karşılaştırılır.
ç) Teftişlerde, daha önceki teftişlerde düzenlenen cevaplı rapor maddelerindeki hususların yerine getirilip getirilmediği ve aynı hataların tekrarlanıp tekrarlanmadığı kontrol edilir. Gerekirse yerine getirilmeyen hususlar hakkında soruşturma yapılması istenir.
d) Teftişlerin esas ilkesinin, “teftiş edilen birimin, amacına en verimli şekilde, zamanında ve geçerli hukuk düzenine uygun, rasyonel bir şekilde ulaşıp ulaşmadığını, amaca yönelmede izlenen yöntemler ile yapılan işlem ve eylemlerin uygunluğunu, bunların verimlilik, etkinlik ve ekonomikliği ile hizmet kalitesini meydana çıkarıp, aksayan hususlara düzeltme çareleri tavsiye etmek” olduğu göz önünde bulundurularak, raporlarda bu hususlarla ilgili öneriler getirilmesine özen gösterilir.
e) Teftişte, cevaplı rapor düzenlemeyi gerektirecek herhangi bir husus yoksa inceleme raporu düzenlenir.
f) Teftişlerde teftiş edilen birimin ihtiyaç duyduğu demirbaş malzeme ihtiyacı olup olmadığı tespit edilerek raporda gerekli önerilere yer verilir.
g) İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin teftişinde kültür, turizm ve tanıtma faaliyetleri de ele alınır, bu konudaki eksiklikler üzerinde durulur.
h) Şube kütüphanelerinin (veya bağlı birimlerin) teftişi sonunda düzenlenen cevaplı raporlarda eleştiri maddeleri ile ilgili olarak gerek görülmesi halinde üst amirlerin görüşleri de alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
4483 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılacak Ön İncelemeler

4483 sayılı Kanun kapsamına giren eylemler
MADDE 41 –
(1) Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlar hakkında, 4483 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Görev sırasında işlenmiş olsa dahi, görev suçu tanımına girmeyen suçların takibinde genel hükümler uygulanır.

İhbar, şikâyetler ve ön inceleme onayı istenmesi
MADDE 42 –
(1) Müfettişler, 4483 sayılı Kanun kapsamına giren bir fiili, ihbar, şikâyet veya görev sırasında öğrendiklerinde, kaybolma ihtimali bulunan ve ivedilikle toplanması gereken delilleri toplar ve bir yazıyla durumu derhal Başkanlığa bildirerek ön inceleme izni isterler. Ön inceleme istemli yazıda, haklarında ön inceleme istenenler ile fiilleri belirtilir.

Ön incelemenin kapsamı
MADDE 43 –
(1) Ön inceleme onayında belirtilen ihbar, şikâyet veya iddia konusu olaylar ile bunlara bağlı olarak ön inceleme sırasında ortaya çıkabilecek konular, ön inceleme onayının kapsamını oluşturur.
(2) Ön inceleme onayında belirtilenlerin dışında Bakanlığımızın başka kamu görevlilerinin de iddia konusu olaylara iştirak ettiklerinin anlaşılması halinde, bunlar da yeni bir inceleme onayı alınmaksızın ön incelemeye dahil edilirler.
(3) Ön inceleme sırasında, ön inceleme onayında belirtilen olay ve konudan tamamen ayrı veya farklı bir suç olarak nitelendirilebilecek bir fiil veya işlem tespit edildiğinde, durum yazılı olarak en hızlı haberleşme araçları ile bu konuda ön inceleme izni alınmak üzere Başkanlığa bildirilir.
(4) Ön inceleme sırasında başka kamu kurum ve kuruluşlarından çalışan memur veya diğer kamu görevlilerinin de 4483 sayılı Kanuna göre takibi gerektiren fiillerine rastlanması halinde durum, bir yazıyla bu kişiler hakkında ön inceleme izni vermeye yetkili mercie gönderilmek üzere ilgili belgelerle birlikte Başkanlığa bildirilir.

Müfettişlerin ön inceleme sırasında uyacakları süreler
MADDE 44 –
(1) 4483 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki süreler, yetkili mercie soruşturma izni konusundaki kararını vermesi için tanınan süreler olduğundan, müfettişler, ön inceleme raporunu, rapor üzerindeki inceleme ve varsa eksiklerin giderilmesini teminen, Kanunda öngörülen sürenin dolmasından en az beş işgünü önce Başkanlığa tevdi ederler.
(2) Ek süre talepleri ise, gerekçeleriyle birlikte, otuz günlük sürenin dolmasından en az yedi gün önce Başkanlığa intikal ettirilir.

Yazılı açıklama istenmesi ve ifade alınması
MADDE 45 –
(1) Yazılı açıklama ve ifadeler, ön inceleme izni onayından sonra alınır. Ancak, ön inceleme izni onayından önce aynı kişinin aynı konuda ifadesine başvurulmuşsa ve müfettişçe yeni bir ifade alınmasına gerek duyulmuyorsa, bu ifadelerle de yetinilebilir.
(2) Huzurda ifade alınması esas olmakla birlikte, süre yetersizliği veya ilgili kişiye ulaşmada zorluklar bulunduğu takdirde, yazılı olarak açıklama istenebilir. Yazılı açıklama istenmesi halinde, ilgiliye, açıklama yapmasına imkân verecek belgeler de eklenmek suretiyle makul bir süre verilerek açıklamasını yapması resmi yazıyla istenir.
(3) İfadesine başvurulacak kişiye ön inceleme süresi içinde ulaşılması mümkün olmamışsa, yazılı açıklama istem yazısının Tebligat Kanunu hükümlerine göre gönderildiğini belirten bir belge de ön inceleme raporu ekleri arasına konur ve raporda bu konuya değinilir.

Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerinin uygulanması
MADDE 46–
(1) Ön incelemeyle görevlendirilen müfettişler, 4483 sayılı Kanunda hüküm bulunmayan konularda anılan Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre işlem yapabilirler.

Ön İnceleme Raporunun düzenlenmesi
MADDE 47 –
(1) Hakkında ön inceleme yapılan kişinin leh ve aleyhindeki tüm bilgi ve belgeler toplanarak “soruşturma izni verilmesi” veya “soruşturma izni verilmemesi” görüşünü içeren bir Ön İnceleme Raporu düzenlenir. Bu Rapor Başkanlığa sunulur. Soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi önerilerinde gerekçe belirtilmesi zorunludur.
(2) Birden fazla müfettiş tarafından yapılan ön incelemelerde, müfettişler arasında farklı görüşler ortaya çıkması durumunda bu durum rapor üzerine şerh düşülerek belirtilir ve farklı görüşler gerekçeleriyle birlikte Raporda ayrı ayrı yazılır.
(3) Ön inceleme sırasında fiilin, zamanaşımı veya affa uğraması veya ilgilinin vefat etmesi halinde, ön incelemeye devam edilmeyip, yazılacak Raporda gerekçesi belirtilmek ve/veya belgelendirmek suretiyle “soruşturma izni verilmemesi” önerisinde bulunulur.
(4) Ön inceleme izni verilen durumlarda, ön inceleme konusu fiilin, 4483 sayılı Kanun kapsamında olmadığının anlaşılması halinde de ön inceleme raporu düzenlenir.
(5) 4483 sayılı Kanun kapsamına giren bir fiilin, idari veya mali bir işlemi gerektirmesi halinde, bu konudaki önerilere ön inceleme raporunda yer verilebilir. Ön inceleme konusu fiil veya işlem, aynı zamanda disiplin soruşturması da gerektiriyorsa, ayrı bir yazıyla bu konuda soruşturma onayı istenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
657 Sayılı Kanuna Göre Yapılacak Disiplin Soruşturmaları

Yasal dayanak ve disiplin soruşturmasına başlanması
MADDE 48 –
(1) Memurlar hakkında yapılacak disiplin soruşturmalarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümlerine uyulur.
(2) Disiplin soruşturmasına “soruşturma” onayı üzerine başlanır. Ancak, teftiş ve inceleme görevleri sırasında karşılaşılan veya bu sırada gelen bir ihbar ve şikâyet konusunun disiplin hükümlerine girdiği kanaati edinilen olaylarda, durum, gerekli belgelerin eklendiği bir yazıyla Başkanlığa bildirilir. Onayın gelmesi beklenmeden gerekli bilgi ve belgeler toplanabilir ve ilgililerin ifadeleri alınabilir.

İfade alınması
MADDE 49–
(1) Soruşturma sırasında ilgili memurun ve olayla ilgisi görülenlerin ayrı ayrı ifadesine başvurulur ve alınan ifadeler örneği Ek 5’te yer alan “İfade Tutanağı”na bağlanır.
(2) İfade alınması sırasında Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri geçerli değildir. Buna göre, ifade sahipleri yeminsiz dinlenir; yeminli zabıt kâtibi bulundurma zorunluluğu yoktur; ifadelerde, şikâyetçi, muhbir, tanık vb. sıfatlara yer verilmez; her tutanakta “İfade Sahibi” ibaresinin kullanılması yeterlidir.
(3) Bakanlığımızda, müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür, kurul başkanı ve bağımsız daire başkanı unvanı taşıyanlar ile daha önce bu görevleri yapmış olanlardan, konunun özelliği dikkate alınarak, huzurda ifade alınması yerine, yazılı açıklama istenebilir. Yazılı açıklama savunma yerine geçmez.
(4) 4483 ve 3628 sayılı Kanunların kapsamına giren bir fiilin, disiplin yönünden de soruşturulması halinde, o işle ilgili ifade tutanaklarının onaylı fotokopileri soruşturma raporuna eklenebilir.

Savunma istenmesi
MADDE 50 -
(1) 657 sayılı Kanunun 130 uncu maddesine göre, memura, savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Savunması alınacak kişiye savunma istem yazısı gönderilir. Savunmanın hangi tarihte ilgiliye verildiği Tebligat Kanunu hükümlerine göre belgelendirilir. Savunma süresi 7 günden az olamaz. Bu süreler ile savunma yapmaması durumunda memurun savunma hakkında vazgeçmiş sayılacağı savunma istem yazısında açıkça belirtilir.
(2) Onay “incelenmesi, gerekirse soruşturulması” şeklinde ise, müfettiş gerekli incelemeyi yaptıktan sonra disiplin suçu kapsamına giren bir fiil tespit ederse, ilgilinin savunmasını ister. Aksi durumda, soruşturma yapılmaz, dolayısıyla savunma istenmez.
(3)(Değişik:16/09/2008-3030 sayılı B.O.)Soruşturma yapılan memurun/memurların hakkında ‘uyarma’ cezasıyla tecziyesinin/tecziyelerinin gerektiği, fakat sicil ve geçmiş çalışmaları dikkate alındığında 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin sondan beşinci fıkrası gereğince ceza indirimine gidilerek “cezai mahiyette olmamak üzere yazılı olarak dikkatinin çekilmesinin/çekilmelerinin yerinde olacağı” şeklinde öneri getirilirken de ilgili memurun/memurların savunmasının alınmış olması gerektiğine dikkat edilmelidir.
(4) (Değişik:22/10/2008-3506 sayılı B.O.)Ayrıca, uyarma cezalarında, memurun sicil ve çalışmaları dikkate alınarak bir alt ceza uygulamasında indirim “cezai mahiyette olmamak üzere yazılı olarak dikkatinin çekilmesi” şeklinde uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM
Özel Kanunlara Göre Yapılacak Soruşturmalar

3628 Sayılı Kanuna göre yapılacak soruşturmalar
MADDE 51 –
(1) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda sayılan suçları işleyenler veya bu suçlara iştirak edenler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanır.
(2) Kanunun ismi zikredilerek alınan soruşturma onayları veya genel bir “inceleme/soruşturma” onayı alınmış bir görev sırasında, 3628 sayılı Kanun kapsamına giren bir suç tespit edilirse, soruşturma 3628 sayılı Kanuna göre yapılır.

3628 Sayılı Kanunda soruşturmacının yetki ve yükümlülükleri
MADDE 52 –
(1) Soruşturmayı yapan müfettişin yetkisi, 3628 sayılı Kanunla sınırlıdır. Bu soruşturmalarda, Ceza Muhakemesi Kanunundaki şekil şartları geçerli değildir.
(2) Bu Kanuna göre yapılan soruşturmalarda, soruşturma tamamlandıktan sonra düzenlenecek “Soruşturma Raporu”nun aslı, ilgili Müfettiş tarafından, gereği için doğrudan yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına bir yazı ekinde tevdi edilir. Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen raporun bir örneği de eş zamanlı olarak, Başkanlığa sunulur.
(3) Müfettiş, 3628 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi uyarınca, soruşturmaya başladıktan sonra, suç ihbarını doğrulayan emareler bulduğu takdirde, hakkında soruşturma yapılan kişiden, haksız edinilen malın kaçırıldığı yolunda delil ve emare elde ettiği takdirde hakkında soruşturma yapılan kişinin ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları ile gelini ve damadından da mal bildiriminde bulunmasını istemekle yükümlüdür. Bu husus bir yazıyla ilgililere bildirilir. İlgililer, Kanunda belirtilen 7 günlük süre içinde mal bildirimini vermek zorundadır.

Diğer kanunlara göre yapılacak soruşturmalar
MADDE 53 –
(1) Soruşturma usulü özel hükümler taşıyan diğer kanunlara göre yapılacak soruşturmalarda, usul işlemleri, bu kanunlarla müfettişe verilen görev ve yetkiler çerçevesinde yürütülür.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Raporlar

BİRİNCİ BÖLÜM
Rapor Çeşitleri ve Bölümleri
Rapor Yazımında Dikkat Edilecek Hususlar

Cevaplı rapor yazımında dikkat edilecek hususlar
MADDE 54–
(1) Ek 6’da yer alan örneğine uygun olarak hazırlanacak Cevaplı Raporda aşağıdaki hususlara dikkat edilir.

a) Giriş bölümünde, görev emrinin tarih ve sayısı, teftiş edilen birim, teftiş dönemi ile teftişin başlama ve bitiş tarihleri belirtilir ve görev emri ve Bakan Onayı da rapora eklenir.
b) Her birim için tek bir cevaplı rapor düzenlenmesi esas olmakla birlikte, zorunlu hallerde servis veya fonksiyonları dikkate alınarak ayrı ayrı cevaplı raporlar da düzenlenebilir.
c) Çeşitli konuları içeren çok sayıda eleştiri söz konusu olduğunda, eleştirilen hususlar, konuları itibariyle bölümlendirilerek (teftiş rehberindeki konu sıralamasına göre) rapor düzenlenebilir.
ç) (Değişik:16/09/2008-3030 sayılı B.O.) Eleştiri konusu yapılan hususlar maddeler halinde rapor kâğıdına yazılır, eleştiri maddelerinin bitiminde, raporun kaç sayfa, kaç madde ve ekten oluştuğu, ne kadar sürede cevaplandırılması gerektiği, rapor cevaplandırıldıktan sonra bir nüshasının birimdeki dosyasına konularak diğer nüshaların iade edilmesi gerektiği hususlarına yer verilir.
d)(Değişik:16/09/2008-3030 sayılı B.O.) İlgililerden de, cevaplarını yine maddeler halinde yazmaları, kâğıtların sol alt köşesinin resmi mühürle mühürlenip birim amirince paraflanması, son sayfaya, merkez teşkilatında şube müdürü ve üstü personel ile ayniyat saymanının (taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi/yetkilileri); taşra teşkilatında ise birim amiri, birim amirinin yardımcısı/yardımcıları, şube müdürü, ayniyat saymanı (taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi/yetkilileri) ile iş ve işlemlerle ilgili diğer personelin isim ve unvanları açılarak imzalamaları istenir.
e) (Mülga:16/09/2008-3030 sayılı B.O.)
f) Amir ve memurlardan, yöneltilen eleştiriler hakkında doğru ve kesin cevap alınabilmesi, dolayısıyla raporda isabetli teklifler getirilebilmesi için, noksan ve hatalı görülen hususlardaki eleştirilerin maddeler halinde, açık ve kesin bir şekilde kaleme alınması; işlemlerin dayanağını oluşturan yazıların tarih ve sayılarının, işlemin hangi kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ ve kararların hangi maddelerine ilişkin olduğunun açıkça belirtilmesi veya eleştirinin mantıklı bir gerekçeye dayandırılması gerekmektedir.
g) Cevaplı rapor üç nüsha düzenlenerek ilgili birime tebliğ edilir. Müfettiş, rapordaki sorulara cevap verilmesi için on günden az olmamak üzere süre verir. Bu süre bitiminde ilgili memur ve amirler tarafından cevaplandırılan raporun iki nüshası müfettişe geri verilir.
ğ) Raporları verilen süre içinde cevaplandırarak müfettişe geri vermeyen ilgililerin gecikme sebebini bildirmeleri gerekir. Gecikme gerekçesi göstermeyen veya gösterdiği gerekçe haklı nedenlere dayanmayan ilgililer hakkında disiplin hükümlerinin uygulanması için müfettişlerce Başkanlığa yazı yazılır.
h) İlgililerce verilen cevapların müfettişlikçe uygun görülmemesi halinde, son görüş ve tekliflerin açık ve gerekçeli yazılmasına önem verilir.
ı) Müfettişler, verilen cevaplar ve eleştiri konusu yapılmayan hususlarda birimin genel durumunu belirtir son görüşlerini yazarlar, ayrıca, “Müfettişin son görüşü ve diğer hususlar” olarak adlandırılan bu bölümünde; bina durumu, personel durumu, emniyet tedbirleri, hesap işleri, evrak dosyalama işleriyle ilgili olarak görülen aksaklık ve eksiklikler ve bunlara ilişkin önerilere yer verirler.
i) Cevaplı raporlara, denetlenen memurların adları, soyadları, unvanları ve gerekli diğer bilgileri ihtiva eden personel listesi, denetim sırasında tutulan tutanaklar ile gerekli diğer belgeler de eklenir.
j) Teftiş sonunda eksik ve hatalı işlem bulunmaması dolayısıyla eleştiri maddesi olmaması halinde, cevaplı rapor düzenlenmez. Birimin genel durumunu içeren hususlar hakkında inceleme raporu hazırlanır. Bu husus müfettiş tarafından denetim defterine yazılır.
k) Cevaplı raporlarda, teftiş edilenlerin ve amirlerin şahsiyetlerini ilgilendiren durumlara yer verilmez. Bu durumlarla ilgili olarak personel denetleme raporu düzenlenir.
l) Soruşturma istenmesi halinde bu husus Cevaplı Raporda belirtilmeyip ayrı bir yazı ile Başkanlığa bildirilir.

İnceleme raporu
MADDE 55–
(1) Teftişlerde cevaplı rapor düzenlenmemesi halinde birimin genel durumunu içeren hususların, Bakanlıkça incelettirilen çeşitli konular hakkında düşüncelerin ve ihbar ve şikâyet üzerine yapılan inceleme sonucunda soruşturmayı gerektirir hal bulunmadığı takdirde, yapılacak işleme esas görüşlerin bildirilmesi maksadıyla Ek 7’de yer alan örneğe uygun olarak inceleme raporu düzenlenir.

Araştırma raporu
MADDE 56– (1) Araştırma Raporu;
a) Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik, karar, genelge ve emirlerin uygulanmasında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilmesi yolları ile yeniden konulması gereken hüküm ve usuller hakkındaki görüş ve önerilerin,
b) Bakanlıkça araştırma yaptırılan çeşitli konular hakkındaki düşüncelerin,
c) Mesleki ve bilimsel çalışmaların sonuçlarının, bildirilmesi maksadıyla Ek 8’de yer alan örneğe uygun olarak düzenlenir.
(2) Araştırma raporları, konularının ilgilendirdiği birimler göz önünde tutularak, yeterli sayıda hazırlanır.
(3) Teftiş Kurulu Tüzüğü veya 657 sayılı Kanun kapsamında yurtdışına gönderilen müfettişler hazırladıkları araştırma raporlarını Kuruldaki görevlerine başladıktan sonraki ilk üç ay içinde Başkanlığa verirler.
(4) Başkanın istemesi halinde, araştırma raporlarında yer alan konularla ilgili olarak ayrıca bir sunum hazırlanır ve raporla birlikte Başkanlığa sunulur.

İnceleme ve araştırma raporlarının bölümleri
MADDE 57–
(1) İnceleme/Araştırma raporları aşağıdaki ana bölümler halinde düzenlenir.
a) GİRİŞ : Müfettişe intikal eden konuya ilişkin onay ve Başkanlığın görev emrinin tarih ve sayıları belirtilir.
b) KONU : İnceleme ve araştırmanın konusu özet olarak yazılır.
c) İNCELEME/ARAŞTIRMA : Toplanan verilerin mahiyeti etraflıca belirtilir. Verilerin değerlendirilmesine girilmeden, objektif tekliflere yer verilir.
ç) DEĞERLENDİRME : Toplanan verilerin değerlendirmesi bu bölümde yapılır.
d) SONUÇ : Varılan sonucun kısa özeti ve varsa görüş ve öneriler yazılır.
(2) İnceleme/Araştırma ve değerlendirme bölümleri birleştirilebilir.

Soruşturma raporu
MADDE 58–
(1) Yürürlükteki ceza mevzuatına göre suç ya da personel mevzuatına göre disiplin suçu oluşturan eylem ve işlemlerden dolayı yapılan soruşturmaların sonuçları Ek 9’da yer alan örneğe uygun olarak hazırlanacak soruşturma raporuna bağlanır.
(2) Soruşturma raporlarında; soruşturma konuları ve işlenen suçlar ile suçlular hakkında hangi kanun hükümlerinin tatbik edileceği ve suçlu veya kusurlu olanların fiillerinin hangi disiplin suçunu oluşturduğu belirtilir.
(3) Disiplin yaptırımı ya da idari karar alınmasına esas olan soruşturma raporları yeterli sayıda düzenlenerek Kurul Başkanlığına sunulur.
(4) 19/04/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu uyarınca yapılan soruşturma sonucu, Kanunun 17 nci maddesindeki suçlardan dolayı düzenlenen soruşturma raporunun aslı müfettiş tarafından doğrudan yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına, diğer bir nüshası da eş zamanlı olarak Teftiş Kurulu Başkanlığına sunulur.

Ön inceleme raporu
MADDE 59–
(1) Müfettişler, 02/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgililer hakkında gerekli bilgi ve belgeleri toplayıp görüşlerini içeren bir ön inceleme raporu tanzim ederek Başkanlığa sunarlar. Ön İnceleme Raporu Ek 10’da yer alan örneğe uygun olarak hazırlanır.
(2) 4483 sayılı Kanuna göre yapılan ön incelemelerde, inceleme emrinin tarihi ve sayısı ile incelemeye nasıl başlandığı gösterilir. Hakkında ön inceleme yapılanın görevi ve kimliği, incelemeye konu olan olay ve suçlar, incelemenin ne şekilde geliştiği ile elde edilen deliller ve hakkında ön inceleme yapılan şahsın ifadesinin özeti yazılır. Hakkında ön inceleme yürütülen memur veya diğer kamu görevlilerinin işledikleri belirtilen suç birden fazla ise söz konusu suçların her biri ayrı ayrı ele alınarak elde edilen delillere göre suçun sabit olup olmadığı tartışılır ve ön inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmesine gerek olup olmadığına, gerekiyorsa hakkında uygulanması gereken ceza maddesine ilişkin görüş belirtilir.

Ön inceleme ve soruşturma raporlarının bölümleri
MADDE 60 –
(1) Ön İnceleme ve Soruşturma raporlarında aşağıdaki ana bölümlere yer verilir.
a) GİRİŞ : Bu bölümde, Müfettişliğe intikal eden konuya ilişkin Bakan Onayı ile Teftiş Kurulu Başkanlığının görev yazısının tarih ve sayıları, varsa ve gerekli görülürse ihbar veya şikâyet mektubunun veya yazısının tarih ve sayısı belirtilir. 3628 sayılı Kanuna göre yapılacak soruşturma sonunda düzenlenecek soruşturma raporlarında “GİRİŞ” bölümünün sonuna “ … durumunun … Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarı ve evrakın tevdii amacıyla düzenlenmiştir.” şeklinde bir ifadeye yer verilir. Giriş bölümünde ek numarasına yer verilmez.
b) KONU : Konu bölümünde, ön incelemenin/soruşturmanın konusu açık bir şekilde ve Raporun türü belirtilir.
c) ÖN İNCELEME/SORUŞTURMA : Bu bölümde; belgeler üzerinde yapılan inceleme belirtilir, başvurulan ifadeler özetlenir; varsa bilirkişi raporları, yapılan yazışmalarla elde edilen bilgiler ve kanıtlar bir mantık silsilesi içinde ve ayrı alt bölümler halinde objektif olarak anlatılır. Bu bölümde, herhangi bir değerlendirme ve yoruma yer verilmez.
ç) DEĞERLENDİRME : 1) Bu bölüm, hangi tür soruşturma yapılıyorsa, o soruşturma türüne ve konunun özelliğine göre, alt bölümlere ayrılabilir.
2) Değerlendirme bölümünde; olayın cereyan tarzı, elde edilen kanıtlara dayanılarak objektif bir şekilde ortaya konulmalı; mevzuata ve hizmetin gereğine aykırılıklar, personelin mali, idari, cezai sorumlulukları, kamu zararının söz konusu olup olmadığı, vb. hususlar ve sorumluluk dereceleri anlatılmalıdır. Bu bölüm yazılırken mümkün olduğu kadar uzun paragraf ve cümlelerden kaçınılmalıdır. Kısaca bu bölüm; konunun açıklandığı, örneklendiği, kanıtlandığı, konuların tartışılıp çözümlendiği kısımdır.
3) Ön İnceleme Raporunda, fiilin Türk Ceza Kanununun hangi maddesiyle ilgili olduğu, bu maddede tanımlanan suçun maddi, manevi ve diğer unsurlarının mevcut olup olmadığı; soruşturma raporunda ise eylem ve davranışın mevzuata ve hizmetin gereğine aykırılıkları, personelin mali, idari ve cezai sorumlulukları, kamu zararının olup olmadığı gibi hususlar yeterli ölçüde tartışılarak, usulsüzlük veya yolsuzluğun ya da kusurlu hareketin ihlal ettiği yasal düzenleme, herhangi bir kuşkuya yer bırakmayacak bir açıklıkla ortaya konulmalı ve ilgililerin sorumlulukların dereceleri gerekçeleriyle birlikte belirtilmelidir.
4) 3628 sayılı Kanun uyarınca yapılan soruşturmalarda, olayın cereyan tarzı eklere dayalı ve mümkün olduğu kadar kısa olarak yazılır, filin hangi kanun maddesiyle ilgili olduğu belirtilir, konuyla ilgili müfettişlik değerlendirme ve kanaati açıklandıktan sonra 3628 sayılı Mal Bildiriminde bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu gereğince ilgili hakkında işlem yapılması gerektiği belirtilir. Bu raporun Cumhuriyet Başsavcılığına hitaplı üst yazısında “Müfettişliğimizce yapılan soruşturma sonucunda … Müdürlüğü memuru … hakkında düzenlenen … tarih, … sayılı Soruşturma Raporu, 3628 sayılı Mal Bildiriminde bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu uyarınca gerekli işlem yapılmak üzere ilişikte sunulmuştur” ibaresi yer alır.
5) Değerlendirmenin, kişisel kanaate göre değil, kesinlikle hukuki kanıtlara dayanılarak yapılması gerekir. Kesin kanıt mevcut olmayan durumlarda, fikir yürüterek veya karinelere dayanarak değerlendirme yapılmamalı, suç ve ceza tayini yoluna gidilmemelidir. Suçun ve yolsuzluğun belirlenmesinde sadece ifadelerle yetinilmemeli, ifadelerde ileri sürülen iddiaların başka kanıtlarla da desteklenmesine çalışılmalı, leh ve aleyhteki kanıtlar ve diğer veriler etraflıca tartışılmalıdır.
6) Disiplin soruşturmasında bu bölümün sonunda, ceza önerilen personelin durumunu değerlendirme ve 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin sondan 3, 5 ve 6 ncı fıkralarındaki hususların mevcut olup olmadığını ortaya koymak açısından, ilgililerin sicil dosyaları incelenerek, sicilden silinmemiş disiplin cezası bulunup bulunmadığı (varsa rapora ek olarak konulması) ve soruşturma tarihinden geriye doğru son üç yılın sicil raporlarının not ortalaması; disiplin affından yararlanıp yararlanmadıkları; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası teklif edilmesi halinde ise, yükselebilecekleri kadronun son kademesinde bulunup bulunmadıkları belirlenip, buna göre uygun görülen teklif getirilmelidir.
7) Daha önce disiplin cezası almış ve bu cezası henüz sicilden silinmemiş veya son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi veya çok iyi derecede olmayan personel için ceza indirimi teklif edilmemesi gerekir. Daha önce disiplin cezası olmayan ve son üç yıla ait sicil not ortalamaları iyi veya çok iyi derecede olan personel için bir alt ceza teklifi getirilmemesi durumunda, indirim teklif edilmemesinin nedeni açık ve net bir şekilde belirtilmelidir. Bir derece ağır cezayı gerektiren durumlarda önceki cezalara ilişkin belgeler rapora eklenmelidir.
e) SONUÇ : 1) Bu bölümde, ön inceleme/soruşturma konusu olaya mümkün olduğu kadar kısaca değinilerek, buna bağlı olarak sonuç ve teklifler ortaya konulmalı, getirilen teklifle ilgili fiilin tarihi mutlaka belirtilmeli, sonuca etki eden kanıtlara yer verilmemelidir.
2) Kısa olan ve teklif getirilmeyen raporlarda uygun görülmesi halinde ön inceleme/soruşturma ve değerlendirme bölümleri rapor bütünlüğünü bozmamak şartıyla birleştirilebilir. Ancak, her halükarda sonuç bölümü ayrı olarak yazılır.
3) Raporda, değerlendirme ile sonuç bölümleri arasında tutarlılık bulunmalı, bu bölümde cezanın tenziline ilişkin koşullar değerlendirilirken ilgilinin sicil notları açıkça yazılmamalı, sadece “iyi” ya da “çok iyi” olduğu belirtilmelidir.
4) Bu bölümün kısa ve öz olmasına dikkat edilmeli, değerlendirme bölümünde tartışılan ayrıntılara yer vermeksizin sadece tekliflerin belirtilmesiyle yetinilmelidir.

Personel denetleme raporu 
MADDE 61 –
(Mülga: 21/04/2011 tarih ve 2028 sayılı Bakan Onayı)

Personel denetleme raporlarının düzenlenmesi
MADDE 62 – (Mülga: 21/04/2011 tarih ve 2028 sayılı Bakan Onayı)

İKİNCİ BÖLÜM
Rapor Kapağı

Rapor Kapağı
MADDE 63 –
(1) Ek 11’de yer alan örneğe uygun olarak hazırlanacak Rapor kapağının ilgili bölümüne, raporu yazan müfettişlerin adı, soyadı ve unvanı, kıdem sırasına göre yazılır.
(2) “Raporun Cinsi” kısmına Tüzükte belirtilen rapor cinsi yazılır.
(3) “Raporun Konusu” kısmında, yapılan çalışmanın konusu özet olarak yazılır.
(4) Kapağın “Öneri” kısmında, rapordaki teklifler özetlenir. Teftişler sonunda düzenlenen raporlar dışında “Raporda belirtilmiştir.” ibaresi, ancak raporda yer alan tekliflerin özetlerinin kapağın bu kısmına sığmayacak kadar uzun olması halinde kullanılabilir.
(5) Bir müfettiş tarafından yazılan değişik cinsteki raporların tümüne, müfettişlik yazı sayısından ayrı olarak, tek seri halinde her yıl 1’den başlayarak rapor sayısı verilir. Rapor sayısının önüne müfettişin mühür numarası yazılır (17/4 gibi). Grup çalışmalarında, rapor sayısı, her müfettiş tarafından verilecektir. Raporun Başkanlıkça iade edilmesi halinde, yeniden sunulan raporun sayısı değiştirilmeyecektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ek Çizelgesi ve Ekler

Ek Çizelgesi
MADDE 64 –
(1) Ek 12’de yer alan örneğe uygun olarak hazırlanacak Ek Çizelgesi düzenlenirken aşağıdaki hususlara uyulacaktır.
a) Birden fazla eki bulunan raporlarda “Ek Çizelgesi” düzenlenir; ek çizelgesi rapor kâğıdına yazılır; ek çizelgesinin birden fazla sayfaya taşması halinde, her sayfa numaralandırılır; ek çizelgesine, “….. hususunda yapılan inceleme/araştırma/soruşturma/ön inceleme sonunda hazırlanan …/…/…. tarih ve … sayılı … … raporuna ait ek çizelgesi” şeklinde başlık verilir.
b) Çizelge başlığının altına, “Sıra No”, “Tarih”, “Sayı”, “Parça Adedi” ve “Açıklama” sütunları açılır ve her ekle ilgili bilgiler bu sütunlarda belirtilir. Son sütunun altı çizilecek; çizginin sol alt köşesine “Ekler… (yazıyla) sıra numarasında … (yazıyla) parçadan ibarettir.” ibaresi yazılır. Rapor nüshası kadar temin edilemeyen CD, kaset, fotoğraf gibi ekler için raporun ekleri arasına durumu belirtir bir not yazılır. Ayrıca, hangi nüshalara hangi eklerin konulamadığı ek çizelgesinin altına düşülen notta belirtilir.
c) Ek çizelgesine müfettişin adı, soyadı yazılmaz, imza atılmaz; sadece, sayfaların sol alt köşesi, rapor metni sayfalarında olduğu gibi mühürlenip, paraflanır.

Ekler
MADDE 65 –
(1) Raporlara eklenecek belgelerde aşağıdaki hususlar dikkate alınır.
a) Ek numarası verilirken birbirinden bağımsız belgeler ayrı ayrı numaralandırılır.
b) Raporlara eklenecek her asıl veya müfettiş dışında ilgililerce tasdik edilen ekin sağ üst köşesi, müfettiş tarafından mühürlenip paraflanır. Birden fazla müfettiş tarafından düzenlenen raporlara bu işlem en kıdemli müfettiş tarafından yapılır. Her ek için sağ üst köşeye kırmızı kalemle ek numarası verilir.
c) Birden fazla sayfadan oluşan eklerde sayfalar birbirini izleyen tek bir metnin parçalarıysa bunlar ayrı ayrı numaralandırılmaz, ek numarası ilk sayfaya yazılır, ancak her sayfa mühürlenip paraflanır. Kendi içinde ayrı bir bütünlük bulunan ekin eklerine 1/1,1/2, 1/3 …veya 1/A, 1/B… şeklinde numara verilir. Bunların sağ üst köşesi yukarıda belirtildiği gibi mühürlenip paraflanır. Bu şekilde numaralandırılmış ekler “Ek Çizelgesi”nde ayrıca gösterilmeyebilir.
ç) Fotokopi halindeki eklerde sayfanın uygun bir yerine “aslı/sureti/fotokopisi gibidir” yazılarak tasdik edilir. Bu tasdikte müfettişin adı, soyadı, unvanı, imzası ve mührü bulunur. Müfettiş tarafından bu şekilde tasdik edilen sayfaların sağ üst köşeleri ayrıca mühürlenmez ve paraflanmaz. Bu ekler birden fazla sayfadan oluşuyorsa sadece son sayfanın uygun yerine aslı/ sureti/fotokopisi gibidir” yazılarak müfettişin ismi ve unvanı da belirtilerek imzalanır ve mühürlenir, önceki sayfaların ise sağ üst köşeleri yalnızca mühürlenir ve paraflanır.
d) Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilecek rapor ve yazılar ile ön inceleme raporunun birinci nüshasına, bir yolsuzluğun kanıtını oluşturan belgelerin asıllarının eklenmesine özen gösterilir.
e) Rapor konusu ile doğrudan bir ilgisi bulunmayan ve özellikle inceleme ve soruşturmalarda sonucu etkilemeyecek nitelikteki belgeler, ek olarak rapora alınmaz. Ancak, açıklama veya savunma yazılarına eklenmiş olarak gönderilen belgelere yer verilir.
f) Başkanlığa sunulacak tüm rapor eklerinin tam olmasına dikkat edilir. Ancak, görev yazısı ekinde müfettişe bir dosya verilmişse ve bu dosyadaki bazı belgeler kullanılmaksızın raporla birlikte iade ediliyorsa, bunların çoğaltılıp her rapor nüshasına eklenmesine gerek bulunmamaktadır. Ayrıca düzenlenen raporda idari, adli, mali, disiplin gibi herhangi bir öneri getirilmemiş ise raporun ikinci nüshasına ek konmasına gerek bulunmamaktadır. Bu durum raporun sunuş yazısında belirtilir.
g) Cevaplı raporda eleştirilen hususlara birimce verilen cevaplarda ek verilirse, bu ek numaraların varsa müfettişin verdiği ek numaralarını takip etmesi sağlanmalıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hususlar

Rapor yazımıyla ilgili ortak hususlar
MADDE 66 –
(1) Rapor yazımında aşağıdaki hususlara dikkat edilir.
a) Aynı olaydan dolayı, hem 657 sayılı Kanun hem de 4483 sayılı Kanun veya 3628 sayılı Kanun uyarınca yapılan soruşturmaların sonuçları ayrı ayrı raporlara bağlanır.
b) Raporlarda, konuyla ilgisi olmayan hususlara ve gereksiz ayrıntılara yer verilmemeli, eleştiri ve düşünceler açık ve kesin delillere dayandırılmalıdır.
c) Raporun değerlendirme ve sonuç bölümlerinde, fiilin işlendiği tarihe mutlaka yer verilmelidir.
ç) Bakanlık dışındaki kurum ve kuruluşlara gönderilmesi gereken rapor ve ön inceleme raporlarının gönderilecekleri yerler, raporun sonuç bölümünde belirtilir.
d) Rapor bilgisayarda yazılırsa, “Times New Roman” yazı tipinin kullanılması, boyutunun da 12 punto olmasına özen gösterilmeli, mümkün olduğunca altı çizili veya koyulaştırma türü (başlıklar hariç) yazım şekillerinden kaçınılmalıdır.
e) Raporlarda silinti, çizinti, kazıntı ve çıkıntı yapılmaz, zorunlu hallerde düzeltmeler, parafla onaylanır.
f) Rapor sayfasının sağ alt köşesine “Sayfa:” kelimesinden sonra gelmek üzere sayfa numarası konulur.
g) Rapor yazımı sırasında, raporun “Giriş”, “Konu” ve “Sonuç” bölümlerine, zorunlu olmadıkça ek numarası yazılmaz.
ğ) Raporların her sayfasının sol alt köşesi, mümkünse yazıları kapatmayacak şekilde ve okunacak netlikte mühürlenir. Grup çalışmalarında kıdemli müfettişin mührü kullanılır. Mühür basılırken “T.C.” ibaresinin üste gelmesine özen gösterilir. Raporun son sayfasındaki mühür, ait olduğu müfettişin isim, imza ve unvanının altına basılır. İmza, isim ve unvanın üzerine atılır.
h) Rapor kapağına, sayfalarına ve ek çizelgelerine basılan mühürlerin üzeri müfettişçe paraflanır; rapor birden fazla müfettişin imzasını taşıyorsa, mühürlerin üzeri bunlardan en kıdemlisi tarafından paraflanır.
ı) Raporun son sayfasında, isim ve imzadan önce, satırbaşından başlamak üzere, raporun yazıldığı yer ve tarih yazılır. Raporun son sayfasında isimler, en kıdemliden en kıdemsize doğru, soldan başlamak üzere sırayla yazılır.
i) Düzenlenen rapor, işin gereğine uygun, tam ve hatasız olmalıdır.
j) İnceleme, Ön İnceleme ve Soruşturma Raporlarında, Tüzük uyarınca resen teftiş yetkisi verilmemiş müfettiş yardımcılarının imzaları alınmaz.

Değerlendirme ve idari öneriler getirilmesi
MADDE 67 –
(1) Raporlarda, müfettiş tarafından yapılan değerlendirmeler ve idari öneriler getirilirken aşağıdaki hususlara dikkat edilir.
a) Raporlarda, getirilen önerilerin yasal dayanakları herhangi bir tereddüde yol açmayacak şekilde belirtilir.
b) Rapor ve yazılarda, hakkında inceleme/soruşturma yapılan kişiyle ilgili olarak, müfettişi peşin hükümlü gösterebilecek, tarafsızlığına gölge düşürecek mahiyette tanımlamalardan kaçınılır.
c) Rapor tanziminde, fiilin Türk Ceza Kanununun hangi maddesiyle ilgili olduğu, bu maddede tanımlanan suçun maddi, manevi ve diğer unsurlarının mevcut olup olmadığı; eylem ve davranışın 657 sayılı Kanun veya diğer kanunlar kapsamına girmesi halinde, bu kanunların hangi maddelerine aykırı olduğu, yeterli ölçüde tartışılarak usulsüzlük, yolsuzluk ve kusurlu hareketin ihlal ettiği yasal düzenlemenin herhangi bir kuşkuya yer bırakmayacak bir açıklıkla ortaya konulması; değerlendirmenin kişisel kanaate göre değil kesinlikle hukuki kanıtlara dayanılarak yapılması gerekmektedir.
d) Hakkında soruşturma yapılan personel için getirilecek “başka birime nakil” teklifinin gerekçelerinin raporda açık ve net bir şekilde tartışılıp ortaya konmasına özen gösterilmeli, bu teklifin personelin tutum ve davranışı ile izahı mümkün olmalı, görevli bulunduğu müessesede hizmetin gereğince yürütülmesi ve diğer görevlilerin huzurlu bir ortam içinde çalışabilmeleri için o personelin başka bir birime naklinde kesin zaruret olması halinde bu teklif yapılmalıdır.
e) 4483 ve 3628 sayılı Kanunların kapsamı dışında yapılan görevler sonunda düzenlenen raporlarda, hizmetin iyileştirilmesi, verimliliğin artırılması ve bürokrasinin azaltılması yönünde gerekli tekliflere de yer verilmelidir.
f) Düzenlenen raporlarda, gerekli hallerde, 657 sayılı Kanunun “İsnat ve İftiralara Karşı Koruma” başlığını taşıyan 25 inci maddesinin işletilmesi yolundaki önerilere de yer verilmelidir.
g) Kişilerin veya kurumların ihbar ve şikayetleri üzerine gerek Başkanlıkça gerekse Bakanlığın ilgili birimlerince alınan Bakan Onayları ihbar veya şikayetin özeti niteliğinde olduğundan inceleme veya soruşturma sırasında Bakan onayında belirtilen hususlarla yetinilmeyip ihbar veya şikayet dilekçesi ile varsa bunların eklerinde belirtilen hususların da incelenmesi gerekirse soruşturulması gerektiği hususlarına dikkat edilmelidir.

Rapor nüshası adedi
MADDE 68 –
(1) Başkanlığa verilen raporların bir nüshasının Kurul arşivinde kalacağı dikkate alınarak, raporun Kurul dışında gideceği merci sayısına göre kaç nüsha verileceği tespit edilir. 3628 sayılı Kanuna göre yapılan soruşturmalar dışında, raporlar en az iki nüsha olarak Başkanlığa verilir.
(2) 3628 sayılı Kanuna göre yapılan soruşturma sonunda düzenlenen raporlar hariç, Bakanlık içi ve dışı mercilere gönderilecek bütün raporlar Başkanlık aracılığıyla intikal ettirilir.

Raporların verilme süresi
MADDE 69 –
(1) Verilen görevlerin güncelliğini ve önemini yitirmemesi ve sonuçlarının zamanında uygulamaya konulabilmesi amacıyla, düzenlenecek raporların, makul sürede bitirilmesi için gereken çaba gösterilmeli; adli, mali veya disiplin cezası içeren raporlarda önerilen tekliflerin zamanaşımına uğramasını engellemek amacıyla zamanaşımı tarihinden en az iki ay önce rapor Başkanlığa teslim edilmeli, sunuş yazısında da fiilin zamanaşımı tarihi açıkça belirtilmelidir.

Raporların Başkanlığa sunulması ve düzeltilmesi
MADDE 70 –
(1) Düzenlenen raporlar, bir yazı ekinde Başkanlığa sunulur. Raporların birden fazla müfettiş tarafından hazırlanması halinde sunuş yazısı, sadece kıdemli müfettişin imzasını taşır.
(2) Düzenlenen raporla ilgili konuda ivedilik, zamanaşımı, vb. hususlar söz konusu olduğunda, bu hususlar sunuş yazısında belirtilir.
(3) Başkanlıkça okunan raporlarda, yorum farklılığından kaynaklanmayan hukuki hatalar ile diğer maddi eksiklikler müfettişe bildirilir. Müfettiş, Başkanlığın tespitleri doğrultusunda, raporda gerekli düzeltmeleri yapar ve eksiklikleri giderir.

BEŞİNCİ KISIM
Son Hükümler

Yürürlükten kaldırma
MADDE 71–
(1) Daha önce Mülga Kültür Bakanlığı ve Mülga Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlıklarınca çıkarılan talimatlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca çıkarılan talimatlar ekleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 72–
(1) Bu yönerge Bakanlık Makamının onayladığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 73
–(1) Bu yönergenin hükümleri Kültür ve Turizm Bakanı tarafından yürütülür.

Ek 1 : Müfetttişlik Antetli Yazı

Ek 2 : İş Cetveli

Ek 3 : Hakediş Cetveli

Ek 4 : Yurtiçi/Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi 4/A

Ek 4 : Yurtiçi/Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi 4/B

Ek 5 : İfade Tutanağı

Ek 6/1 : Müfettişçe Tenkit Edilen İşlemler

Ek 6/2 : İlgililerin Cevabı

Ek 6/3 : Müfettişin Son Görüşü ve Diğer Hususlar

Ek 7 : İnceleme Raporu

Ek 8 : Araştırma Raporu

Ek 9 : Soruşturma Raporu

Ek 10 : İnceleme Raporu

Ek 11 : Rapor Kapağı

Ek 12 : Ek Çizelgesi