TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemleri Kullanımına İlişkin Yönerge

*04/10/2011 tarih, 201589 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM SİSTEMLERİ KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- Bu yönergenin amacı, Kültür ve Turizm Bakanlığı bilgi işlem sistemlerinden en verimli şekilde yararlanmak, bilgi işlem sistemlerinin güvenli bir şekilde çalışmasını temin etmek, sunucular (Server) ile kullanıcı bilgisayarlarına (Client) yüklenen yazılımların amacına uygun ve yüksek performansla kullanılmasını sağlamak, ağ kaynaklarından mümkün olan en yüksek düzeyde yararlanmak, internet sunum hizmetlerinin tanıtım alanında en iyi faydayı sağlayacak şekilde yürütülmesini sağlamak, iletişim ağının (e-posta hesaplarının) yasal düzenlemeler çerçevesinde amacına uygun kullanılmasını sağlamak üzere sistem kullanımı ve güvenliğine yönelik genel kuralları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu yönerge, Kültür ve Turizm Bakanlığı bilgi sistemlerini kullanan personel ile kendilerine herhangi bir nedenle bilgi işlem sistemlerini kullanma yetkisi verilen paydaş ve konukları kapsar.

Dayanak

Madde 3- (1)Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) tarafından hazırlanan “Erişim Kontrol Politikası Oluşturma Kılavuzu” (19/11/2007) ve “Bilgi Sistemleri Kabul Edilebilir Kullanım Politikası Oluşturma Kılavuzu” (18/04/2008), TÜRKSAT tarafından hazırlanan ve 2009 tarihinde güncellenen “Kamu Kurumları İnternet Siteleri Standartları ve Önerileri Rehberi” ile Kültür ve Turizm Bakanlığı 2010-2014 Stratejik Planı dikkate alınarak oluşturulan bu Yönerge;

a) 4848 sayılı “Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun”

b) 5237 sayılı “Türk Ceza Kanunu”nun, Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar ile ilgili 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 nolu maddeleri, Bilişim Alanında Suçlar ile ilgili 243, 244, 245, 246 nolu maddeleri,

c) 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Kanunu,

ç) 01/11/2007 tarihli ve 26687 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik,

d) 30/11/2007 tarihli ve 26716 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

e) 20/07/2008 tarihli ve 26942 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektronik Haberleşme Güvenliği Yönetmeliği,

f) 16/07/2008 tarihli ve 26938 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008/17 sayılı Lisanslı Yazılım Kullanılması konulu Başbakanlık Genelgesi

esas alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu yönergede geçen;

a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

b)             Başkanlık: Strateji Geliştirme Başkanlığını,

c) BİBYDB: Bilgi İşlem ve Bilgi Yönetimi Dairesi Başkanlığını,

ç) Bilgi İşlem Sistemi: Kullanıcıların hesap bilgilerinin ve şifrelerinin tutulduğu sunucular, kurumsal yazılımların çalıştığı sunucular, veritabanı sunucuları, internet ve kurumsal ağ bağlantıları ve ağ trafiğini kontrol eden muhtelif aktif cihazlar ile kişisel bilgisayarlardan oluşan sistemini,

d)             Kurumsal ağ: Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez birimlerindeki bilgisayarlar arasında kurulu bulunan ve kurumsal yazılımların kullanımı için taşra teşkilatı birimlerinin de eriştikleri; bilgi ve veri iletişiminin yapılabildiği ve paylaşılabildiği, sunucular, kişisel bilgisayarlar, çevre birimleri, yazılımlar ve bağlantılardan meydana gelen yapıyı,

e) Birim Bilgi İşlem Sorumlusu: BİBYDB personeli dışında kalan ve teknik yeterliliğe sahip olup, Bakanlık birimlerinde Başkanlığın bilgisi dahilinde bilgisayar donanım ve yazılımlarına müdahale yetkisi olan personelini,

f) Kullanıcı: Bakanlık genelinde bilgisayar ve çevre birimlerini kullanan ve Bakanlık bilgisayar ağına erişen Bakanlık personelini,

g) Yetki: Kullanıcıların bir bilgisayar sistemindeki çevre birimlere ve depolanmış verilere erişebilmesi veya sisteme girebilmesi için verilmiş olan izni,

ğ) Güvenlik Duvarı (Firewall): Yetkisiz erişimi ve her türlü saldırıyı engellemek amacıyla, güvenilir bir ağ ile herkese açık bir ağ arasına yerleştirilen güvenlik programını,

h) Sunucu (Server): Kendisine bağlanan kullanıcılara belirli hizmet ve fonksiyonları sağlayan gelişmiş bilgisayarları,

ı)   Internet: Dünya çapında belli bir protokolü (TCP/IP) kullanarak, bilgisayarlar arasında haberleşme ve bilgi paylaşımını sağlayan iletişim ağını,

i)   İndirme (download): İnternetten veya herhangi bir uygulamadan yapılan bilgi transferini,

j)  Parola-Şifre: Verilere ve bilgisayar sistemine yetkisiz erişimi önlemek için tanımlanmış kod veya karakterleri,

k) Virüs: Bilgisayarlara değişik yollarla girebilen ve bu bilgisayarlarda programların asıl fonksiyonlarını engelleyen, kısıtlayan veya yanlış işlemler yaptıran, istenmeyen sonuç ve zararlara yol açan yazılım parçalarını,

l) WİYS:   Web İçerik Yönetim Sistemini,

m) Grafik Tasarım: Bilgisayarda satırlar, çizgiler, geometrik şekiller biçimindeki simgesel, çizimsel girdi ve çıktılarını,

n) Piksel:   Bilgisayar ekranını küçük kare, nokta veya hücreler hâlinde satır ve sütunlara bölen, bağımsızca denetlenebilen en küçük görünü birimini,

o) Hosting: Gerekli donanım ve programlar ile siteleri barındırma ve internet üzerinde erişim sağlama hizmetini,

ö) İnternet Sayfası: Web servisine bağlandıktan sonra tek seferde ekrana gelen sayfayı,

p) İnternet Sitesi: İnternet üzerinde bir veya daha fazla sayfayı barındıran içerik toplamını,

r) W3C (World Wide Web Consortium): Uluslararası Dünya Çapında Ağ (WWW) standartlarını belirleyen uluslararası bir topluluğu,

s) dpi: İnç başına nokta sayısını,

ş) css: Bir web sayfasındaki yazı, başlık, font, arka plan, imaj, katman, tablo ve liste gibi elemanların kolay ve temiz olarak biçimlendirilmesini sağlayan stil şablonlarını,

t) ATBS : Arıza ve Teknik Servis Bilgi Sistemini,

u) FTP (File Transfer Protokol) : Dosya transferini,

ü) ip: İnternet protokol numarasını,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Bakanlık Bilgi İşlem Sisteminin Yönetimi

Sistem Yönetimi

Madde 5- Kültür ve Turizm Bakanlığı birimleri tarafından kullanılmakta olan Bilgi İşlem Sisteminin ve Bilgi İşlem hizmetlerinin yönetimi ve denetimi işlemleri Strateji Geliştirme Başkanlığı BİBYDB koordinasyonunda yürütülür. Bilgi İşlem Sisteminde yer alan tüm donanım ve yazılımlar Bakanlığa ait olup, Bakanlık hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için personelin kullanımına tahsis edilir.

İletişim ve Koordinasyon

Madde 6-

a)Bakanlık birimleri eğer varsa kendi bünyelerinde bilgi işlem hizmetlerini yürütebilecek teknik yeterliliğe sahip personelini Birim Bilgi İşlem Sorumlusu olarak görevlendirir ve hizmetleri BİBYDB ile koordineli olarak yürütmek üzere resmi yazı ile Başkanlığa bildirir.

b) Bilgi İşlem Sistemine ilişkin talepler ve sorunlar kullanıcılar tarafından eğer varsa kendi birimlerindeki Birim Bilgi İşlem Sorumlusu personele iletilir, birim bünyesinde karşılanamayan talep veya giderilemeyen sorunlar birimin Bilgi İşlem Sorumlusu tarafından BİBYDB’na iletilir, böylece koordinasyon zinciri korunur. Bünyesinde bilgisayar teknik personeli bulunmayan birimler doğrudan BİBYDB teknik personeline ulaşır.

c) Bünyesinde Birim Bilgi İşlem Sorumlusu bulunmayan birimler tarafından satın alınan donanım ve yazılımların muayene ve kabulleri sırasında Başkanlıktan teknik personel talep edilebilir.

Sistem Bütünlüğünün Korunması

Madde 9-

a) Merkez ve taşra teşkilatı birimlerince yapılacak donanım ve yazılım ile ilgili satın alma ve anlaşmalarda, ihtiyacın tespiti ve mevcut sisteme uyumluluk konularında Başkanlıktan uygun görüş alınır.

b) Birimlerin kişisel bilgisayar alımlarındaki sayı, birimin sahip olduğu ağ altyapısına (kablolama/uç sayısı) uygun olarak belirlenir. Eğer mevcut ağ altyapısının kapasitesini aşan sayıda ihtiyaç söz konusu ise yeni bilgisayarların ağa dahil edilmesi için gereken kablolama ve anahtar (switch) ihtiyacı da BİBYDB uygun görüşü ile şartnameye dahil edilir.

c) Birimler tarafından yapılacak alımlarda, asgari Başkanlıkça onaylanan teknik şartname ya da sözleşme şartlarına uyulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurumsal Ağ Kullanımı, Güvenliği ve İnternet Erişim Yetkileri

Kurumsal ağ kullanımı

Madde 10-

a) Kurumsal faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla alınan ve kurumsal ağ üzerinde yapılandırılan bilgisayarlar şahsi amaçlarla kullanılamaz.

b)Kullanıcılar,Bakanlık kurumsal ağına Başkanlığın yazılı onayını almadan masaüstü veya dizüstü bilgisayar, kamera vb. bir cihazla bağlanamaz.

c) Bakanlık kurumsal ağında bulunan hiçbir kullanıcıya yönetici yetkisi verilmez. Kullanıcılar, standart kullanıcı olarak yetkilendirilir.

ç) Bakanlık kurumsal ağına dahil edilen her bilgisayar için BİBYDB tarafından “Kullanıcı Adı” ve “Bilgisayar Adı” tanımlanması için belirlenen standartlar kullanılır.  Birim Bilgi İşlem Sorumlusu personel de dahil olmak üzere tüm yetkili teknik personel bu standartlara uyar.

d) Bakanlık İnönü Bulvarı No.5 Emek/Ankara adresindeki hizmet binasında kurulan kablosuz sistemden faydalanmak isteyen dizüstü bilgisayar kullanıcıları bir defaya mahsus olmak üzere Başkanlığa başvurarak dizüstü bilgisayarlarını sisteme kayıt ettirir ve tanıtırlar. Özellikleri ve koruma sistemleri bilinmeyen ve Bakanlık sistem güvenlik gereklerine uymayan, tanımsız cihazların sistemden faydalanmaları engellenir.

Kurumsal ağ güvenliği

Madde 11-

a) Bakanlık kurumsal ağ güvenliğinin sağlanabilmesi için ağa dahil olmayan sunucu ve bilgisayarlar internet erişimi, güvenlik ve antivirüs yazılımları vb. ağ hizmetlerinden faydalanamaz. Bakanlık birimlerinin, sistem bütünlüğü ve veri güvenliği açısından, kurumsal ağ dışında hizmet vermeleri sakıncalı olduğundan, bu şekilde hizmet vermekte olan birimler ağa dahil olmak üzere Başkanlıktan talepte bulunurlar.

b)Bakanlık ağına bağlı tüm bilgisayarların ve verilerin güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde güvenlik ihlali yaratılmaması, kurumsal ağ trafiğinin olumsuz yönde etkilenmemesi, sistem kaynaklarının gereksiz şekilde tüketilerek ağ üzerinden kullanılan uygulama yazılımlarının veritabanı sunucuları ile iletişiminin olumsuz yönde etkilenmemesi için tüm kullanıcılar tarafından aşağıdaki ilke ve kurallar uygulanır.

1) Kullanıcılar tarafından internet üzerinden kendi bilgisayarlarına özel yazılım, oyun, film, mp3 vb. materyalleri kesinlikle indirilemez,

2) İnternet üzerinden canlı televizyon yayınları ve video izlenemez,

3) LimeWire, eMula, bitTorent vb. paylaşım esaslı programlar kullanılamaz,

4) Web kamera kullanılamaz,

5) Resmi işlemler dışında internet üzerinden oynanan oyunlar, mesajlaşma vb. interaktif uygulamalar kullanılamaz.

6) Bakanlık ağı üzerindeki bilgisayarlara yetkisi olmayan kişiler tarafından erişilemez,

7) Herhangi bir kullanıcının şifresini kırmak veya ele geçirmek amaçlı programlar kullanılamaz,

8) Kurumsal ağ üzerindeki paketleri yakalama, izleme, değiştirme, ip değiştirme, msn dinleme vb. işlemleri gerçekleştirmeye yönelik işlemler yapılamaz bu amaçla herhangi bir program kullanılamaz,

9) Bakanlık kurumsal hizmetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında işlemleri hızlandırmak ve haberleşme giderlerinde tasarruf sağlamak amacıyla e-posta kullanılması esastır, ancak hizmetin gerektirdiği durumlarda anlık mesajlaşma yazılımı olarak MSN Messenger kullanılabilir,

10) Mesajlaşma yazılımlarından ICQ, GTALK, SKYP vb. kullanılamaz,

11) MSN Messenger kullanımı sırasında, Bakanlığımız resmi bilgi ve belgelerinin Bakanlığımız sistemi dışında farklı sunuculara kaydedilmesine olanak sağlayacak şekilde Messenger üzerinden dosya transferi yapılamaz. Dosya transferleri Bakanlık sunucuları üzerinden hizmet verilen e-postalara eklenmek suretiyle gerçekleştirilir.

c) Merkez ve taşra teşkilatı birimlerinin kullanmakta olduğu “İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi”, “Evrak Bilgi Sistemi”, “Web İçerik Yönetim Sistemi” vb. uygulamalar için birimlerin talepleri doğrultusunda Başkanlık tarafından belirli yetkiler çerçevesinde “Kullanıcı Adı” ve “Şifre” tanımları yapılır. Bu konudaki talepler için, kişisel bilgiler ve yetkilendirme seçeneklerinin açıkça belirtildiği “Kullanıcı Yetki Belgesi Formu”  doldurulur ve yetki verilecek kişinin bir üst amirine onaylatılarak Başkanlığa iletilir.

ç) Bakanlığımız veri güvenliğinin sağlanabilmesi için herhangi bir sebeple görevinden ayrılan ya da yetkileri değişen personelin kurumsal ağ,  uygulama yazılımları, e-posta, FTP hesaplarının iptal edilmesi ya da gereken yetki değişikliklerinin ivedilikle yapılması büyük önem arz etmektedir. Kullanıcı adı ve şifrenin zamanında değiştirilmemesi ya da iptal edilmemesi sebepleriyle Bakanlık uygulamalarında ve verilerinde oluşabilecek zararlardan ilgili birim amirleri sorumludur. Bu nedenle kurumdan ayrılma, emekli olma, birim değiştirme gibi tüm personel hareketleri ilgili birim amiri tarafından aynı gün içerisinde Başkanlığa resmi yazı ile bildirilir.

d) BİBYDB’nce tanımlanan “Kullanıcı Adı” ve “Şifre”lerin güvenliğinden her kullanıcı kendisi sorumlu olup şifrelerini sisteme ilk girişte değiştirmekle yükümlüdür. Şifre bilgisini başkası ile paylaşmayacağını veya şifresinin öğrenilme şüphesi durumunda en kısa sürede değiştirme sorumluluğunun kendilerine ait olduğunu kabul ederler

İnternet erişim yetkileri

Madde 12-

a) Başkanlık tarafından ilgili kanunda belirtilen kapsama giren internet adresleri ile Bakanlık sistem güvenliği ve kaynak kullanımı açısından tehlike yaratabilecek nitelikte zararlı olduğu tespit edilen internet adreslerine erişim tüm kullanıcılar için engellenir. Bakanlık personeli internet erişim yetkileri makam onayı ile belirlenmiş olup kullanıcılar ve birimler tarafından engellemelerin tamamen kaldırılması konusunda BİBYDB personelinden talepte bulunulamaz.

b) Makam oluru ile belirlenen internet erişim yetkileri dışında, yürütülen hizmet gereği özel yetkileri içeren “Kullanıcı İnternet Erişim Yetkisi Talep Formlarının” (Ek-1) kişisel talepleri içermemesi, birim amiri tarafından sisteme getireceği yük ve yüklediği sorumluluk göz önünde bulundurularak onaylanması gerekmektedir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Elektronik Posta

Elektronik posta kullanım koşulları

Madde 13- (1) Bakanlık e-posta (@kulturturizm.gov.tr uzantılı) hesabı kullanan her kullanıcı işbu yönergede belirtilmiş tüm koşulları kabul etmiş sayılır. BAKANLIK kullanıcılarının kendilerine verilen hesabın kullanımı sırasında aşağıdaki kurallara uyulması kullanıcının sorumluluğundadır. Kurallara uyulmaması durumunda ortaya çıkan zararlardan BİBYDB sorumlu değildir.

a) Bakanlık bünyesinde e-posta hesaplarının tanımlanması, yönetimi ve denetimi BİBYDB koordinasyonunda yürütülür. Kullanıcıların e-posta hesaplarının işbu Yönerge kapsamında belirlenen kurallara uygun kullanımının, kullanıcının kişilik hakları saklı kalmak üzere, BİBYDB tarafından kontrol edebileceğinden haberdardır ve bunu açıkça kabul ederler.

b) Bakanlık personeli adına açılacak e-postalar için Bakanlık Uygulamaları Kullanıcı Talep Formu (Ek-2)  doldurularak, etkinlik ve projelerde kullanılmak üzere açılacak e-posta hesapları için ise ilgili birimler tarafından resmi yazı ile talepte bulunulması gerekmektedir.

c) Bakanlığımız sisteminde veri kirliliğini önlemek, kaynakların doğru kullanımını ve veri güvenliğini sağlamak amacıyla birimden ayrılan personele ait ya da kullanımına ihtiyaç kalmayan e-posta hesaplarının iptali için birimler tarafından Başkanlığa bildirimde bulunulması gerekmektedir. Bakanlıktan ayrılan personelin e-posta hesabı, bildirimlerin zamanında yapılamaması ihtimaline karşılık Personel Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları Sisteminden otomatik olarak gelen bilgi çerçevesinde 30 (otuz) günlük süre sonunda kullanıma kapatılır.

ç)Bakanlık personeli e-posta hesapları isim benzerlikleri ve istisnai durumlar dışında isim.soyad@kulturturizm.gov.tr formatında tanımlanmaktadır. Farklı formatlarda tanım yapılması konusunda talepte bulunulmamalıdır.

d) Bakanlık veya birimler adına gerçekleştirilen işlemlerde Bakanlık e-posta adresleri kullanılır. Bakanlık e-posta adresinden gönderilmeyen talepler dikkate alınmayacaktır. hotmail.com, yahoo.com, mynet.com vb. özel e-postalar yalnızca kullanıcıların şahsi işlemlerinde kullanılır.  Şahsi e-postalar ile ilgili sorunlar konusunda BİBYDB ya da Birim Bilgi İşlem Sorumlusu tarafından teknik destek verilmez.

e) İstenmeyen e-postalar (özellikle ekli olanlar) virüs veya başka zararlı yazılımlar barındırabilirler. Bu tür şüpheli durumlarda e-posta derhal silinir veya e-postayı açmadan önce gönderen kişiyle temasa geçilir.

f) Kullanıcılar teknik bir sorunla karşılaştıklarında sorunun giderilmesi için ATBS üzerinden şifrelerinin sıfırlanmasını talep ederler. Sorunun giderilmesi ile birlikte şifrelerini değiştirmek zorundadırlar. Değiştirilmeyen e-posta şifrelerinin sorumluluğu kullanıcıya aittir.

g)E-postalarını webmail üzerinden kullanan personel e-posta kutularının ilgili sunucu üzerinde tutulacağını kabul etmiş sayılır. Outlook Express / MS Outlook gibi programları kullanarak mesajlarını, kişisel bilgisayarlarına indiren kullanıcılar, e-postaların güvenliğini kendileri sağlar ve bilgi kaybını önlemek için yedeklemeyi yaparlar.

ğ) Kullanıcı, başka bir kullanıcının e-posta hesabını ilgili kişinin izni olmadan herhangi bir amaçla kullanamaz.

h) Gönderilen e-postanın ulaşıp ulaşmadığının takibi gönderenin sorumluluğundadır. E-posta gönderilirken “Seçenekler” bölümünde “Bu ileti için teslim bilgisi iste” ve “Bu ileti için okundu bilgisi iste” kutuları işaretlenerek e-postanın takibi yapılabilir.

ı) Bir e-posta hedefe ulaşamadığında sistem tarafından otomatik olarak yarım saat arayla tekrar gönderilmeye çalışılır. 6 saat içinde gönderilemezse orijinal mesaj ve ekleri göndericisine geri döner. Geri dönen mesajda karşı sunucunun yanıt vermemesi, ilgili hedef adresin karşı sunucuda bulunmaması, hedef e-posta kutusunun dolu olması vb. e-postanın ilgili adrese gönderilememe gerekçesi yer alır. Gönderilemeyen e-postaların gerekçelerine bakılarak hedef e-posta adresinin düzeltilmesi ve önceki adrese tekrar e-posta gönderilmemesi gerekir. Gönderilemeyen e-postaların sayısı arttığında fazlaca log kaydı oluşmakta sistemde tıkanmalara neden olmaktadır. Sistemde yeterli yer bulunmaması durumunda, e-posta sunucu dış dünya ve iç ağla olan bağlantısını kesmekte, tüm e-posta akışını ve mevcut e-posta kutularına erişimi durdurmaktadır. Bu durumun oluşmaması için e-posta kullanıcılarının, kendilerine sistem tarafından gönderilen mesajları dikkatle okumaları ve önlemlerini almaları gerekmektedir. Anlaşılmayan durumlarda sistem sorumlularından destek alabilirler.

            E-posta İçeriği

            Madde 14-  

a) Bakanlık kaynaklarının doğru ve eşit kullanılarak iletişim hizmetinin yavaşlaması veya aksamasını önlemek amacıyla her bir e-posta gönderimi/alımı 10 MB ile sınırlandırılmıştır. Bu limiti aşan e-postalar sistem tarafından otomatik olarak bloke edilmektedir. Resmi hizmetlerin yürütülmesinde daha büyük boyutlu bir e-posta gönderimi/alımına ihtiyaç duyulduğu durumlarda BİBYDB’dan FTP konusunda talepte bulunulmalıdır.   

b) Kullanıcılar, ilgili makamlardan yetki almadan, Bakanlık veya bağlı olduğu hizmet birimi adına veya adına olduğunu çağrıştıracak şekilde yazışma yapamazlar. Kullanıcılar yetkileri dahilinde yaptıkları yazışmalarda, mesajın sonuna adı ve soyadı ile temsil ettiği kurumdaki görevini açık bir şekilde yazmak zorundadır.

c) Bakanlık e-posta servisleri kullanılarak reklam, siyasi avantaj sağlama, istenmeyen e-posta (Spam) gönderilemez.

ç) Kullanıcılar, Bakanlığın itibarını zedeleyecek, e-posta sunucularını zorlayıp sağlıklı servis vermesini güçleştirecek, servis kalitesini etkileyecek, bozacak, karışıklık yaratacak ve gereksiz trafik oluşturacak zincirleme e-posta gönderemezler,

d) Kullanıcı, e-posta sırasında dile getirdiği tüm ifadelerin kendisine ait olduğunu kabul eder. Suç teşkil edebilecek materyal ve belgelere yer veremez,  tehditkar, yasadışı, hakaret edici, küfür veya iftira içeren, ahlaka aykırı mesajlar gönderemez, şahsi hesap sahiplerine zarar verici uygulamalar kullanamaz.

e) Kullanıcı, e-posta hesabını kullanarak kamu kurum veya kuruluşları ile gerçek/tüzel kişiler hakkında karalama ve benzeri yayın yapamaz, yapılması için özendirici olamaz. İftira mahiyetinde, gerçek dışı, sıkıntı ve rahatsızlık verici, gereksiz korku yaratacak materyalin üretim ve dağıtımını yapamaz.

f) Kullanıcı, e-posta içeriğinde ya da e-posta kutusunda pornografik içerikli resim, animasyon, video, Hack/Crack temelli belgeleri bulunduramaz, benzeri içerikli sitelere link veremez.

g) Kullanıcının, hesabında yer alan her türlü bilginin yayın haklarından doğabilecek hukuki sorumluluklar kullanıcıya aittir.

ğ) Kullanıcılar tarafından gönderilen e-postaların tümüne sistem tarafından gereken YASAL UYARI metni eklenir. İhtiyaç duyulduğunda BİBYDB tarafından söz konusu metin üzerinde değişiklik yapılır. 

            E-posta Kutuları

Madde 15-

a)Sistemde ilk defa oluşturulan her e-posta kutusu için 50 MB disk alanı tahsis edilir ve kullanıcılara bu sınırı aşmamaları tavsiye edilir.

b)E-posta kutusunun boyutu

1) 100 MB’ı aştığında kullanıcı bir e-posta gönderilerek uyarılır,

2) 150 MB’ı aştığında kullanıcının e-posta göndermesi engellenir,

3) 200 MB’ı aştığında kullanıcı e-posta göndermesi ve alması engellenir. 

c) Başkanlık gerekli gördüğünde uyarı ve engelleme seviyelerinde değişiklik yapabilir.

ç) Kullanıcıların e-posta kutularını düzenli olarak kontrol etmeleri gerekir.

d) İstenmeyen ve gereksiz e-postalar kullanıcılar tarafından silinmelidir. E-posta klasörlerinin yönetimi ve e-posta kotalarının kontrolü kullanıcıların sorumluluğundadır.

            Yönetim ve Denetim

Madde 16-

a) BİBYDB, rutin şekilde e-posta mesajlarını izlemez veya e-postalara erişmez. Ancak, tüm e-postalar spam ve virüse karşı taranır, bu kategoriye giren e-postalar sistem tarafından otomatik olarak silinir. Bununla birlikte, virüs tarama/filtreleme hiçbir zaman %100 etkili olmadığından istenmeyen e-postalara ve eklentilere dikkatle yaklaşmak gerekir.  İçeriğinden dolayı virüslü veya spam kategorisine giren e-postalar sistem tarafından  bloklanmış olabilir

b) BİBYDB, kullanıcıların e-posta ve izleme loglarına hem istemci bilgisayar tarafında hem de sunucu tarafında ulaşma hakkını, yasal çerçevede kalmak kaydıyla (örneğin herhangi bir soruşturma olması durumunda), saklı tutar. Kullanıcı uyarılmadan e-postaların içerikleri ve/veya izleme logları, gönderilen ve alınan tüm e-postalar için (kişisel e-postalar dahil) araştırılabilir. E-postalara erişim ile ilgili izin bu yönerge ile BİBYDB’na verilmiş bulunmaktadır.

c)BİBYDB, e-postaların gizliliğine önem vermektedir. Herhangi bir sebeple görevi başında olmayan personelin e-posta hesabı, resmi talep doğrultusunda görevlendirilecek başka bir kullanıcının erişimine açılabilir. Böyle bir durumda erişime açılan e-posta sahibi Birimi tarafından bilgilendirilir.

ç) BİBYDB, e-posta sisteminin ve kurumsal ağın yönetimi ile ilgili, sistem bütünlüğü, güvenliği ve işlerliğini koruma adına her türlü önlemi (e-posta hesabına erişimin geçici olarak engellenmesi ve e-posta hesabının silinmesi vb.) alabilir.

E-posta Kullanım Etiği

Madde 17- (1)Kullanıcılar e-posta hesaplarını kullanırken aşağıda belirtilen etik kuralları dikkate almalıdır;

a) Yanlış adreslememeye özen gösterilmelidir. Mesaj bir kez gönderildiğinde artık geriye alma imkanı yoktur. Göndermeden önce alıcı kısmının kontrol edilmesinde fayda vardır.

b) Hazırlanan mesajın Konu bölümünün açıklayıcı ve mesajın içeriğine uygun olmasına dikkat edilmeli, boş bırakılmamalıdır.

c) E-postanın tamamında BÜYÜK HARF KULLANILMAMALIDIR, Bu bağırma anlamına gelir.

ç) Gönderilecek e-posta içeriğinin kalıcı bir delil olabileceği ve başkalarına iletilebileceği unutulmamalıdır.

d) Gönderilecek olan e-postanın mümkün olduğunca küçük boyutlu olmasına dikkat edilmelidir. Böylece alıcıların e-posta kutusu sınırlarının aşılmasının önüne geçilmiş olur.

e) Çok gerekli olmayan durumlarda, ekte dosya gönderilmemelidir. Bunun yerine, kullanıcıya mesaj, doğrudan e-postanın ana bölümünde, bilginin en kısa yoldan iletilmesini sağlayacak şekilde gönderilmelidir.

f) E-postalarda kredi kartı numarası, şifre vb. özel bilgiler gerekmedikçe yazılmamalıdır.

g) Birden çok kişiye gönderilmesi gereken e-postalarda, alıcı adreslerinin diğer alıcılar tarafından görülmesinin sakıncalı olabileceği unutulmamalıdır. Görülmesi istenmeyen  alıcı adreslerinin “Kime” veya “Bilgi” bölümleri yerine “Gizli” bölümüne yazılması gerekir. Böylece her bir alıcı yalnızca kendi adını görecek, kişilerin e-posta adreslerinin istemleri dışında başkaları tarafından görülmesi ve yayılması engellenebilecektir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Donanım ve Lisanslı Yazılım Kullanımı

Lisanslı yazılım kullanımı

Madde 18-

a)Bakanlığa ait tüm masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda sadece lisanslı programlar kullanılır. Halihazırda kullanılmakta olan lisanssız programlar varsa derhal silinir. Kuruma ait lisansı olmayan kopya programlar kesinlikle bilgisayarlara yüklenemez ve kullanılamaz. İhtiyaç duyulan yazılım lisansları, ilgili birimler tarafından temin edilir. Lisansı olmayan yazılımların bilgisayarlara yüklenmesi konusunda BİBYDB teknik personelinden talepte bulunulamaz.

b) Bakanlık Lisans Sicili oluşturulması kapsamında birimlerce temin edilen yazılım lisanslarının onaylı fotokopileri Başkanlığa gönderilir.

c)Kullanıcıların ihtiyaç duydukları yazılımlar, Başkanlığın uygun görüşü alınarak birimlerin kendi imkanları ile temin edilir, yazılımların kurulumu ve kaldırılması BİBYDB teknik personeli tarafından ya da BİBYDB kontrolünde, yazılımın temin edildiği firma tarafından gerçekleştirilir.

Donanım kullanımı

Madde 19-

a) Bakanlık kurumsal ağında yer alan tüm bilgisayarlar, yazıcılar, tarayıcılar ve yazılımların envanter bilgileri takip edilmekte olup, BİBYDB bilgisi dışında, yetkisiz kişiler tarafından ekran kartı, TV kartı takılıp sökülmesi, yazılım yüklenmesi veya kaldırılması vb. herhangi bir değişiklik yapılamaz.

b)Bilgisayar, yazıcı, tarayıcı vb. cihazlar sürekli enerji tükettiğinden, uzun süre kullanılmamaları durumunda kapalı tutulmaları gerekmektedir. Söz konusu cihazların verimli kullanılması esas olup, cihazlar mesai sonunda mutlak surette kapatılır.

c) Bilgisayar, yazıcı, tarayıcı vb. cihazların data ve enerji kablolarının hasar görmemesi için gereken önlemleri almak kullanıcının sorumluluğundadır.

ç) Bilgisayarların elektrik kesintilerinden zarar görmemesi için konumlandırılan Kesintisiz Güç Kaynağına bağlı prizlere yazıcı, tarayıcı vb. cihazlar ile Bakanlık içinde kullanımı yasak olan ısıtıcı, çaydanlık vb. özel kullanım amaçlı cihazlar kesinlikle takılamaz.

 

Kurumsal uygulama yazılımları

Madde 20-

a) Alınması veya yaptırılması düşünülen uygulama yazılımı ile ilgili teknik şartname, ilgili birimce hazırlanır ve Başkanlığın uygun görüşü alınır. Uygun görüş alınmadan hiçbir birim tarafından uygulama yazılımı yaptırılamaz, satın alınamaz ve hibe kabul edilemez. Uygun görüş alınan ve Bakanlık mevcut sistemiyle uyumlu olduğu belirlenen teknik şartnameler doğrultusunda, yazılımın temin edilmesi işlemleri ilgili birim tarafından gerçekleştirilir.

b) Genel kullanıma yönelik olarak hazırlanmış, kurumsal kullanım yetenekleri sınırlı, kaynak kodları olmayan ve ilgili mevzuattaki değişiklikler nedeniyle kullanım dışı kalabilecek türden hazır paket programlar, zorunlu haller dışında, satın alınamaz.

c) Bakanlık birimlerinin ortak kullanımına sunulan kurumsal yazılımların yıllık bakımı Başkanlık tarafından yaptırılır.

ç) Bakanlık birimlerinde hizmetin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan yeni uygulama yazılımlarının yaptırılması, mevcut yazılımların güncellenmesi, yeni modüllerin eklenmesi ve yıllık bakım anlaşmaları (BİBYDB bünyesindeki sunucular üzerinde çalışanlar dahil) için ilgili birim bütçesinden yeterli ödenek ayrılır. Bedeli birim bütçesinden karşılanmak üzere Başkanlık tarafından, ya da Başkanlıktan uygun görüş alınarak ilgili birim tarafından yaptırılır.

 

ALTINCI BÖLÜM

İnternet Sunumu

Genel Kurallar

Madde 21-

a)İnternet sitesi kurum merkezli değil, vatandaş merkezli bir yaklaşımla hazırlanmalıdır.

b) Grafik tasarım haricindeki yazılı içerik alanlarının, arka plan renginin beyaz kullanılması tavsiye edilir. Ancak, tasarıma bağlı olarak açık renk tonlar da kullanılabilir.

c)WEB sitesi grafik tasarımında, site başlık grafiği sayfanın en üstünde yer almalı, yüksekliği 200 pikselden büyük 60 pikselden küçük ve yoğunluğu 72 dpi’den yüksek olmamalıdır. Değer ne kadar yüksek olursa, görüntü kalitesi o kadar yüksek olur.

ç)Standart Bakanlık logosu kullanılmalıdır. Logosunun orantısı ve rengi değiştirilmemelidir.

d) Site başlık grafik kompozisyonu Bakanlık logosu ve ilgili resimlerden oluşmalıdır.

e) Site başlık grafiğinde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ibaresi ve birim adı açık bir şekilde yer almalıdır. Merkez teşkilatı ve il kültür turizm müdürlükleri hariç diğer birimlerin bağlı bulunduğu il bilgisi bulunmalıdır.

f) Sayfa tasarımı yapılırken 1024x768 çözünürlük temel alınmalıdır.

g) Site W3C standartlarını desteklemelidir.

ğ) Site tasarlanırken engelli vatandaşlar da dikkate alınmalı, metin dışında kullanılan resim, çizim, film vb. diğer nesnelerin görme engelliler için bir açıklaması konulmalıdır.

h) Ziyaretçilerin sayfalar arasında kolaylıkla geçiş yapabilmelerini sağlayacak, site içerisinde kaybolmalarını engelleyecek yönlendirmeler ve bağlantılar her sayfada mutlaka bulunmalıdır.

ı) Bant genişliğinin verimli kullanımı için tasarımda kullanılan tüm görsel ve işitsel unsurlar; diskte az yer kaplayacak şekilde optimize edilerek düzenlenmelidir.

i) İnternet sitelerinin taşınabilirliğini arttırmak ve bağlantıların çalışmama riskini azaltmak için aşağıdaki dosya ve dizin isimlendirme kurallarına uyulmalıdır.

1) Küçük harfle yazılmalı

2) Alt çizgi ve kısa çizgi dışında boşluk vb. özel karakterleri içermemeli

3) 20 karakterden az olmalı,

4) ç, ş, ü, ı, ö, ğ Türkçe karakterlerini barındırmamalı.

5) htm, html, gif, jpg, rtf, pdf vb. uzantılar doğru tanımlanmış olmalıdır.

j)En az iki personel WEB sitesinden sorumlu olarak görevlendirilmelidir.

k) İçerik; sade, güncel, gözü yormayan bir tasarım ile sunulmalıdır. Tasarım Bakanlık kimliğini yansıtmalı ve site içerisindeki her sayfa, tasarımıyla bir bütünlük teşkil etmeli ve kişiselleşmemesine dikkat edilmelidir.

l) Hazırlanan sitede birimin teşkilat yapısı, görev tanımı, iletişim bilgileri, bağlı tüm birimlerin telefon numaraları, projeleri, haberler-duyuruları, bilgi edinme menüleri, birim sorumlularının isimleri ve e-posta adresleri yer almalıdır.

m)  Birimden en çok talep edilen hizmetler ve yöneltilen sorular dikkate alınarak öncelik sırasına göre internet site içeriği oluşturulmalıdır.

n) Tüm merkez ve taşra teşkilatı birim internet sitelerinden bir üst birime ve Kültür Turizm Bakanlığı www.kulturturizm.gov.tr bağlantısı olmalıdır.

o) Grafik tasarım ve başlıklar haricindeki yazılı içerikte kullanılan yazı boyutu 8 puntodan küçük, 12 puntodan büyük olmamalıdır. Yazı tipi seçiminde Arial, Verdana, Tahoma, vb kolay okunabilir fontlar tercih edilmelidir. Site bütünlüğü açısından tüm yazı ve başlıklarda yazı tipi birlikteliği sağlanmış olmalıdır.

ö) Hazırlanan her Türkçe sayfada Türkçe karakter setleri ayarlanmalıdır.

p) Site dili öncelikle Türkçe olmalı imkanlar dahilinde diğer dillerde de hazırlanmalıdır.

r) Sitede kullanılan dil, o dilin yazım kurallarına uygun ve yalın olmalıdır.

s) Siyasî, pornografik ve sitenin yapım amacına uygun olmayan içeriğe sahip reklam, logo ve linkler sitede yer almamalıdır.

ş) Sitenin internet explorer, mozilla firefox ve google crom vb. çok kullanılan tarayıcılarda sorunsuz çalıştığı test edilmelidir.

t) Bilgi İşlem ve Bilgi Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bakanlık web portalından bağımsız oluşturulan sitelere hosting dışında teknik destek vermeyecektir. Hosting yapılacak siteler BİBYDB'nca incelenerek uygun bulunanlar host edilecektir.

u) Birimler ihtiyaçlarına yönelik olarak internet sitelerini kendileri kurabilir ya da kurulum işini bir firmaya ihale edebilir.

ü) Firmaya internet sitesi yaptırılması durumunda hazırlanacak şartnamede işin boyutu, firmadan istenenler ve hazırlanan ürünün kabulü gibi konularda belirsizlikler ve muğlak ifadeler bulunmamalıdır

v) İnternet siteleri için gov.tr uzantılı alan adları BİBYDB’nca alınır. com.tr, com, org.tr vb. diğer uzantılara sahip alan adları ilgili birim tarafından alınır.

Tasarım Şablonlarının üçüncü şahıslara veya özel firmalara hazırlatılması

Madde 22- (1)YalnızcaGrafik Tasarım Şablonlarının üçüncü şahıslara veya özel firmalara hazırlatılması durumunda;

a) Birim üçüncü şahıslara hazırlatacağı web tasarım bedelini kendi bütçesinden karşılar.

b) Firmaya ana sayfa ve iç sayfa tasarımları hazırlatılmalıdır.

c) Hazırlatılan tasarımın orijinali, html'de kodlanmış hali ve css dosyası CD ortamında, şifresiz olarak birim tarafından teslim alınmalıdır.

ç)  Taşra teşkilatı birimlerince hazırlatılan web sitesi şablonları öncelikle bağlı oldukları birime resmi yazı ekinde gönderilmelidir.

d) Talep, ana birim tarafından uygun görülmesi durumunda Başkanlık BİBYDB’na resmi yazı ile iletilmelidir.

e) Birim tarafından hazırlatılarak yazı ekinde gönderilen görsel tasarım şablonu Bakanlık Portal alt yapısına uygun asp .net olarak BİBYDB’nca kodlanır.

f) İlgili birim tarafından internet sitesini güncellemek için görevlendirilmiş personele WİYS'de kullanıcı tanımlanabilmesi için Bakanlık Uygulamaları Kullanıcı Talep Formu (EK-2) doldurularak BİBYDB’na gönderilir.

g) Talep edildiği takdirde yollukları Birimleri tarafından karşılanmak koşuluyla eğitime gönderilen personele BİBYDB’nca  WİYS eğitimi verilir.

ğ) Site tasarımı ve kodlaması tamamlandığında site test yayına alınır.

h) Görevlendirilen kullanıcı tarafından site içerikleri tamamlanır.

ı) İlgili Birime kontrol için adres bildirilir ve kontrol edilmesi istenir.

i) Birim tarafından sitenin asıl yayına alınması yönünde onay yazısı geldiğinde site testten alınarak alan adıyla ilgili tanımlamalar yapılır ve asıl yayına alınır.

Tasarım şablonlarının BİBYDB’nca hazırlanması

Madde 23- (1)Grafik Tasarım Şablonlarının BİBYDB’nca hazırlanması durumunda;

a) Taşra teşkilatı birimleri internet sitesi yaptırma talepleri bağlı oldukları birim tarafından onaylanarak Başkanlığa iletilir.

b) Talep, Başkanlık tarafından incelenir, uygun bulunmadığı durumda nedenleriyle birlikte ana birime resmi yazı ile bildirir.

c) Talep uygun bulunduğu durumda ise talep eden birimden web sitesinde yer alacak ana başlıklar, görsel tasarıma ilişkin detaylar ve tasarımda kullanılacak fotoğraflar e-posta yolu ile istenir.

ç) İlgili birim tarafından internet sitesini güncellemek için görevlendirilmiş personele WİYS'de kullanıcı tanımlanabilmesi için Bakanlık Uygulamaları Kullanıcı Talep Formu (EK-2) doldurularak BİBYDB’na gönderilir.

d) Talep edildiği takdirde yollukları Birimleri tarafından karşılanmak koşuluyla eğitime gönderilen personele BİBYDB’nca  WİYS eğitimi verilir.

e) BİBYDB’nca alt yapısı ve tasarımı hazırlanan site  test yayınına alınır.

f) Birim kullanıcısı tarafından site içerikleri tamamlanır.

g) İlgili Birime kontrol için adres bildirilir ve  kontrol etmesi istenir.

ğ) Birim tarafından sitenin asıl yayına alınması yönünde onay yazısı geldiğinde site testten alınarak alan adıyla ilgili tanımlamalar yapılır ve asıl yayına alınır.

İçerik girişi ve güncelleme işlemleri

Madde 24-

a) Veri girişi ve güncelleme işlemleri birimlerin kendi personeli tarafından gerçekleştirilir. Birim personelinin gerçekleştiremediği karmaşık işlemler ya da teknik arızalar haricinde veri girişi ve güncelleme konularında Başkanlıktan talepte bulunulamaz.

b) WİYS’nde tanımlanan kullanıcının (emekli olması, ayrılması veya herhangi bir nedenle İnternet sitesi güncelleme yetkisinin alınması vb.) değiştirilmesi durumunda Birim amiri, kullanıcı yetkilerinin kaldırılmasını ve görevlendireceği yeni personelin yetkilendirilmesini BİBYDB’ndan resmi yazı ile talep eder.

c) Her birim internet sitesini güncellemekle sorumludur. Ancak Bakanlık internet sitesinde birim faaliyet alanı ile ilgili bilginin güncellenmesi için BİBYDB’na resmi yazı ile talepte bulunur.

ç) Bakanlık birimlerinin kendi internet sitelerine ekledikleri “Haber ve Duyurular” dan Bakanlık ana sayfasında yer verilmesi talep edilenler birim web sorumlusu tarafından  “Merkez Ve Taşra Teşkilatı Web Sitelerine Eklenen Bilginin Bakanlık Web Sitesinde Yayımlanma Talep Formu” (EK-3) doldurularak kurumsal mail adresinden  webhizmetleri@kulturturizm.gov.tr adresine e-posta ile bildirilir.

d) Bakanlık internet portalında çapraz linklerin oluşturulabilmesi için, birimlerin kendi internet sitelerine yeni ekledikleri ya da güncelledikleri bölümlerden, aynı zamanda Bakanlık internet sitesine eklenmesi gerekenler birim web sorumlusu tarafından  webhizmetleri@kulturturizm.gov.tr adresine e-posta ile bildirilir.

e) Bakanlık birimlerine farklı kaynaklardan gelen ve Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanması talep edilen içerikler, ilgili birim tarafından değerlendirilerek uygun görülmesi halinde “Dış Kaynaklı Bilginin Bakanlık Web Sitesinde Yayımlanma Talep Formu” (EK-4) doldurularak Resmi yazı ekinde BİBYDB’na gönderilir.

f) Taşra teşkilatı birimleri tarafından Bakanlık internet sitesi “İhale Duyuruları” bölümünde yer alması istenen duyurular, öncelikle bağlı bulunduğu merkez birimin internet sitesine ekletilir. Duyurunun Bakanlık internet sitesinde yayımlanması konusunda ilgili merkez birim tarafından talepte bulunulur, doğrudan Başkanlığa gelen talepler dikkate alınmaz.

g) Bakanlığımız ana sayfa tasarımı, kullanılacak banner sayısı ve ölçüleri Bakanlık Makamı tarafından belirlenir. Bakanlık internet sitesine mevcut sayı haricinde banner eklenemeyeceğinden, çıkarılacak ve eklenecek bannerlar ilgili birimler tarafından Makam onayı alınarak Başkanlığa bildirilir.  

ğ) Bakanlık intranet sitesinde yayınlanması istenen ilanlar “İntranet Sitesinde Yayımlanmak Üzere” ibaresi eklenerek webhizmetleri@kulturturizm.gov.tr adresine e-posta ile bildirilir.

Hukuki sorumluluk

Madde 25- İlgili yasal düzenleme gereği Başkanlığın yer sağladığı içeriklerin sağlayıcısı durumundaki merkez ve taşra teşkilatı birimleri, yalnızca verileri güncellemekle görevli olmayıp, aynı zamanda hukuki sorumluluk taşırlar.

YEDİNCİ BÖLÜM

Teknik Destek Hizmetleri

Arıza ve kurulum işlemleri

Madde 26-

a) Bakanlık birimlerinde bilgisayar donanımı, yazılımı, ağ bağlantısı, internet vb. hizmetlerle ilgili yaşanan arızalara eğer varsa birim bünyesinde görevlendirilmiş Birim Bilgi İşlem Sorumlusu tarafından, teknik personeli bulunmayan birimlerde ise BİBYDB yetkili personeli tarafından müdahale edilir. Yetkili olmayan personel tarafından müdahale edilen bilgisayarlara BİBYDB tarafından teknik destek verilmez. Bu tür müdahaleler sonucunda ortaya çıkabilecek arızalar, maddi hasarlar ya da Bakanlık sistem güvenliğinin ihlaline yol açan uygulamalar, ilgili bilgisayar kullanıcısının sorumluluğundadır.

b) Bakanlık bilgi işlem hizmetleri ile ilgili tüm talepler ve arızalar Arıza ve Teknik Servis Bilgi Sistemi üzerinden bildirilmelidir. Sürecin tamamı kayıt altına alınıp gerektiğinde raporlandığından telefon ya da şifahi bildirimlerle ilgili işlem yapılmayacaktır.

c) Birimlerce satın alınan bilgisayarların ve ek donanımların kurulumları, cihazların garanti dışı kalmaması için, BİBYDB kontrolünde, satın alınan firmaya yaptırılır, bu konuda BİBYDB’ndan talepte bulunulamaz.

ç) Birimler tarafından yapılacak toplu satın almalarda, bilgisayarların Bakanlık ağına dahil edilmesi işlemleri için mutlaka BİBYDB’ndan randevu alınır, randevu dışı işlem yapılması konusunda BİBYDB teknik personeline ısrar edilmez.

d) Birimler tarafından yapılan bilgisayar alımlarında bilgisayarın beraberinde gelen işletim sistemi ve donanımla ilgili sürücü (driver) cd’leri ileride oluşabilecek sorunların giderilebilmesi için ilgili personel tarafından itina ile muhafaza edilir. Sistemin onarılması ya da yeniden yüklenmesi sırasında BİBYDB teknik personeline teslim edilir.

e) Bakanlık kurumsal ağında darboğazlar yaşanmaması için Başkanlıktan yazılı onay alınmadan odalarda bulunan data iletim hattı uç sayıları çoklayıcı (HUB cihazı)  ile çoğaltılamaz.

f) Birimlerden arıza sebebiyle BİBYDB’na gönderilen bilgisayarlar üzerindeki verilerin yedeklenerek korunması kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı tarafından alınan yedekler BİBYDB personeli kontrolünde geri yüklenir. 

g) Kullanıcı bilgisayarlarında tutulan verilerin güvenliği için birimlerce temin edilen bilgisayarların sabit disklerinin C ve D olmak üzere en az iki bölümde konumlandırılması sağlanır. Kullanıcılar tarafından üretilen tüm kurumsal veriler Windows XP kullanıcıları için D diskinde \\masaüstü\belgelerim klasöründe, Windows Vista kullanıcıları için yine D diskinde \\kullanıcı\belgeler klasöründe tasnif edilir. Bilgisayarın herhangi bir sebeple yeniden formatlanması gerektiğinde yalnızca belirtilen klasörler yedeklenir. Donanımsal bir arıza oluşmadığı sürece, bu bölümde yer alan verilerin aynen korunması mümkün olabileceğinden, belirtilen klasörler dışındaki verilerin yedeklenmesi konusunda işlem yapılmaz. Bu nedenle başka klasörlere konumlandırılmış herhangi bir verinin kaybından BİBYDB sorumlu değildir.

ğ) Yedekleme ve geri yükleme işlemleri sırasında işbu yönerge ile kurulumu ve kullanımı yasaklanmış olan öğeler tespit edildiğinde BİBYDB teknik personeli tarafından derhal silinir.

h) Bakanlık demirbaşına kayıtlı olmayan, Bakanlık personelinin şahsi bilgisayarlarına arıza bakım ve teknik destek hizmeti verilmez. Bu bilgisayarlara Bakanlığın lisanslı yazılımlarının yüklenmesi kesinlikle yasak olup, BİBYDB personelinden bu konuda talepte bulunulamaz.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Uygulama

Madde 27-

a) Bakanlık kullanıcılarına sunulan bilişim kaynaklarının Yönerge kapsamında belirtilen hususlar doğrultusunda kullanımını sağlamak ve yasal gereklilikleri yerine getirmek amacıyla kullanıcıların internet ve ağ kullanımları izlenir ve kayıt altına alınır.

b)Bu Yönergenin tüm kullanıcılara duyurulması birim amirlerinin sorumluluğundadır. Kullanıcılar ayrıca Yönergenin ilgili olduğu Kanun ve Yönetmeliklere de aykırı davranamazlar.

Yaptırım

Madde 28-  Yürürlükteki mevzuatta mevcut ceza hükümleri saklı kalmak üzere, Bakanlık Bilgi İşlem Sistemlerinin bu Yönergeye ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine aykırı biçimde kullanılması veya herhangi bir güvenlik ihlali oluşması durumunda Kültür ve Turizm Bakanlığı’ nın yetkili Makamları, kullanımın yoğunluğuna, kaynaklara veya kişi ya da kurumlara verilen zararın büyüklüğüne göre kullanıcının sözlü veya yazılı olarak uyarılması, ağ bağlantısını süreli veya süresiz olarak kesme, kullanıcı hesabını dondurma, Bakanlık içi idari soruşturmanın başlatılması için gerekli girişimlerde bulunma ya da Türkiye Cumhuriyeti yasaları doğrultusunda adli mekanizmaları harekete geçirme işlemlerinden bir veya birkaçına başvurabilir.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemleri Kullanımına İlişkin Yönerge

Madde 29- 17/03/2009 tarih ve B.16.SGB.0.77.00.00/10.04/51124 sayılı onay ile yürürlüğe giren yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 30- Bu yönerge Bakanlık Makamınca onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 31- Bu Yönerge hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.