TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Çini Eseri Değerlendirme Komisyonu Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge

15/09/2008 tarih ve 170570 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir.

AMAÇ

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, 22/06/2001 tarih ve 2326 sayılı Bakanlık Makamının Olurları ile; Çinicilik alanında meydana getirilen ürünlerin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında "eser" niteliğini taşıdığını gösterir raporların verilmesine ilişkin olarak oluşturulması öngörülen "Çini Eseri Değerlendirme Komisyonu"nun çalışma usul ve esasları ile başvuru konusu ürünün 5846 sayılı Kanun kapsamında eser olarak kabul edildiğini gösterir belge verilmesine dair uygulanacak kriterleri düzenlemektir.

KAPSAM

Madde 2- Bu Yönerge, Çini Eseri Değerlendirme Komisyonunun oluşturulmasına, Komisyon başkanının seçimine, komisyon üyelerinin görev sürelerine, Komisyonun toplantı ve karar yeter sayılarına ve ürünün 5846 sayılı Kanun kapsamında eser olarak kabul edildiğini gösterir belge verilmesine ilişkin teknik ve hukuki konulara ilişkin usul ve esaslar ile ilgili hükümleri kapsar.

DAYANAK

Madde 3- Bu Yönerge Bakanlık Makamının 05/07/2002 tarih ve 543-1169 sayılı Olurlarının 9 uncu maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

TANIMLAR

Madde 4-BuYönergede geçen:

a)      Eser; sahibinin hususiyetini taşıyan ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanat ve sinema eseri olarak sayılan her tür fikir ve sanat ürünlerini,

 

b)     Birlikte Eser Sahipleri; 5846 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca; birden fazla kimsenin iştirakiyle vücuda getirilen ve ayrılmaz bir bütün teşkil eden eseri vücuda getirenlerin birliğini,

c)Hak Sahipleri; 5846 sayılı Kanun uyarınca eser sahipleri ve eser üzerindeki diğer hak sahiplerini,

ç) Kayıt-Tescil; 5846 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, sinema ve müzik eserleri için zorunlu, diğer eser grupları için ise eser sahibinin isteğine bağlı olarak eser üzerindeki mali ve manevi hakların ihlal edilmemesi, mali haklara ilişkin yararlanma yetkilerinin takip edilmesi maksadıyla, 17/05/2006 tarih ve 26171 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Fikir Ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelik ile düzenlenen prosedüre uygun olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen, hak oluşturucu olmayan ancak sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlayan işlemi,

d)  Eser Belgesi; İlgililerin başvuruları üzerine, çinicilik alanında fikri yaratıcılık sonucu meydana getirilen ürünlerin. 5846 sayılı Kanun kapsamında "eser" olarak kabul edildiğini gösterir belgeyi,

e)       Komisyon;   Bakanlık Makamının  22/06/2001   tarih ve 2326   sayılı   Olurları  ile oluşturulan, işbu yönerge ile oluşumu yeniden düzenlenen, başvuru konusu ürünün 5846 sayılı Kanun kapsamında eser kategorilerinde bulunup bulunmadığı hususunu değerlendiren Komisyonu,                                

f) Bakanlık; Kültür ve Turizm Bakanlığını,                              

İfade eder.                                                                                   

KOMİSYONUN OLUŞUMU

Madde 5- Komisyon üyeleri, Kütahya Müzesi Müdürlüğüne bağlı Çini Müzesinden çini-seramik konusunda uzmanlaşmış bir görevli, bulunmaması halinde Müze Müdürü, Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Meslek Yüksek Okulu Çini Bölümünden bu alanda uzman birer öğretim elemanı, Kütahya Endüstri Meslek Lisesi Çinicilik Bölümünden bu alanda uzman bir öğretmen. Kütahya Çiniciler Odasından çini konusunda uzman (değişik 18/07/2009-144814 sayılı B.O ) Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasından bir üye olmak üzere, ilgili kuruluşların belirledikleri isimlerden oluşmak suretiyle İl Kültür ve Turizm Müdürü tarafından, bağlı olarak çalıştığı Valilik Makamından yazılı bir onay alınarak, onay tarihinden itibaren bir yıl görev yapmak üzere belirlenir. Komisyon üyelerinin görev süresi aynı usul ve süre ile yeniden onay alınmak suretiyle uzatılabilir.

Komisyon oluşumunda bu maddede adı geçen kuruluşlar Komisyonda görev yapmak üzere bir asil ve bir yedek olmak üzere ikişer isim bildirirler. Herhangi bir nedenle Komisyon üyeliğinin boşalması halinde kalan süre için boşalan üyeliğe gecikmeksizin aynı usul ile öncelikle ayrılan üyenin bağlı olduğu kuruluştan yedek olarak bildirilen kişi olmak üzere, yeni bir üye atanır.

Çini Eseri Değerlendirme Komisyonu yalnızca Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde kurulur ve çini ürünlere ilişkin eser belgesi başvuruları yalnızca bu Komisyona yapılır.

TOPLANTI USULÜ VE KARAR YETER SAYISI

Madde 6- Komisyon, işbu Yönergenin yürürlüğe girmesini takiben Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yapılan çağrı üzerine, 15 gün içinde toplanır. Komisyon üyeleri bu ilk toplantıda kendi arasından başkanını seçer. Komisyon, Başkanının herhangi bir mazereti nedeniyle toplantılarda bulunamayacağı durumlarda Komisyona başkanlık yapacak üyeyi de belirler. Komisyon Başkanı ilk toplantıda seçilemediği takdirde İl Kültür ve Turizm Müdürünün önerisi, Valilik Makamının Onayı ile atanır. Komisyon Başkanı, üyeleri toplantıya çağırır, toplantılara başkanlık eder; Komisyona yapılan başvuruların kabulü ve değerlendirilmesi aşamasında hukuki ve teknik yardım alınması, toplantıların düzenli şekilde gerçekleşmesi, kararların usulüne uygun alınması, Komisyona yapılan şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi gibi konulan, üyelerin de görüşünü almak suretiyle karara bağlar.

Komisyon belirleyeceği bir günde, her ayın ilk haftasında olağan olarak Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde toplanır. Komisyon ayrıca başkanın çağrısı üzerine toplanabilir ve çalışmalarını sürdürebilir. Komisyon Sekreteryası Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Komisyonda kararlar oyçokluğu ile alınır. (değişik 18/07/2009-144814 sayılı B.O ) Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu teşkil eder. Karara katılmayan üyeler, katılmama gerekçelerini yazılı olarak Başkana sunarlar. Kararların bir örneği ekleriyle birlikte komisyon dosyasında muhafaza edilir.

Komisyon üyelerinin yolluk ve olağan toplantı başına ödenecek huzur haklan Kütahya Sanayi ve Ticaret Odası tarafından karşılanır.

BAŞVURU                                                                                                           

Madde 7- Eser sahipleri, belge almak istedikleri ürünün veya ürünlerin birer örneği veya fotoğrafı, üç boyutlu görüntü gibi tanıtıcı temsilleri, ürünün adı, ölçüleri, atölye adı ve adresi, başvuranın adı soyadı, nüfus cüzdanı fotokopisi, birlikte eser sahipliği söz konusu olduğunda üretime katılanların isimleri ve esere katkıları, ve Komisyon tarafından gerekli görülebilecek diğer bilgi ve belgelerle birlikte, tarihli ve imzalı bir dilekçe ve başvuru ücretinin Kütahya Sanayi ve Ticaret Odasına yatırıldığına dair belge ile başvuruda bulunurlar. Başvuruda ayrıca form, kompozisyon, tahrir ve boyama işlerinin başvurana ait olup olmadığı belirtilir. Komisyon tarafından bu maddede belirtilen bilgilen içeren bir form düzenlenir ve başvurular bu formların doldurulması suretiyle gerçekleştirilir. Aynı eserin, 5846 sayılı Kanunda belirtilen çoğaltma hakkının kullanımı sonucunda aynı yöntemlerle çoğaltılmış nüshaları için ayrıca belge düzenlenmez. Bir özgün eser ortaya çıktıktan sonra, eser sahipleri veya hak sahipleri tarafından bu ürünün her defasında şekil, ölçü, renk ve tasarımında değişiklik yaratılmayacak şekilde aynı yöntemlerle birden fazla vücuda getirilmesi durumunda, düzenlenecek tek bir eser belgesi birbiri ile farklılık arz etmeyen tüm eserler için kullanılabilir. Başvuru sahiplerinden alınacak başvuru ücretinin ve Komisyon üyelerine yolluk ve olağan toplantı başına huzur hakkı için sağlanacak ödeneğin miktarı Kütahya Sanayi ve Ticaret Odasının da görüşü alınmak suretiyle, Kütahya Sanayi ve Ticaret Odası yıllık aidatının yarısını geçmeyecek şekilde, İl Kültür ve Turizm_Müdürlüğü tarafından Valilik Makamından alınacak onay ile belirlenir. Başvuru ücretleri Kütahya Sanayi ve Ticaret Odasına yatırılır.

DEĞERLENDİRME

Madde 8- Komisyon, yapılan başvuruları başvuru tarihlerine göre ve başvuru konusu her ürün için ayrı inceleme yapmak üzere değerlendirmeye alır. Eksik veya usulüne uygun olmayan başvurular eksikliklerin giderilmesine yönelik bilgi verilerek geri çevrilir. Eksikliklerin tamamlanmasından sonra yeniden başvuru yapılır ve bu başvuru için ayrıca ücret alınmaz.

Komisyon üyeleri başvuru konusu ürünün altında üreten gerçek kişinin adı veya imzasına, birlikte eser sahipliği söz konusu olduğunda başvuru sahibinin, 5846 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre eser üzerindeki haklan kullanma hakkına sahip olup olmadığına, fabrikasyon ya da el yapımı çini olup olmadığına, ürünün "üretenin hususiyetini" taşıyıp taşımadığına, form tasarımı veya desen hazırlığının, kişisel yaratıcılık içermesine, anonim ya da bir başka sanatçının eserlerinden yararlanılmış ise 5846 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi kapsamında işlenme eser olup olmadığına, ürünün üretenin adı ya da imzasını taşıyıp taşımadığına ilişkin hususları değerlendirerek, 5846 sayılı Kanun kapsamında "Eser" olarak kabul edilen bir ürün olup olmadığına, hak oluşturucu nitelikte olmaksızın ve yargı yolu açık olmak üzere karar verir ve rapor düzenler. Özgün çini eserin taklidi niteliğindeki ürünler eser olarak nitelendirilemeyeceğinden bu ürünlere eser belgesi verilemez.

KOMİSYON KARARLARI

Madde 9- Komisyon tarafından, usulüne uygun olarak yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda sunulan ürünün, veya ürünlerin fikri yaratıcılık sonucu meydana getirilen, sahibinin hususiyetini taşıyan, 5846 sayılı Kanunda belirtilen eser kategorilerinde yer alan bir ürün olduğu tespit edilmiş ise; ürünün adı, ölçüleri, kaç adet üretildiği, atölye adı ve adresi, üretime katılanlar ve katkıları, başvuranın / başvuranların ad, soyad ve imzaları, Komisyona Başvuru Kayıt No ile Belge No ve Tarihleri ile "Sanatçı Beyanı ve Değerlendirme Komisyonunun .....................   tarih ve sayılı raporuna göre başvuru yapılan ve yukarıda tanımlanan ürünün 5846 sayılı Kanun kapsamında güzel sanat eseri olduğu oybirliği / oyçokluğu ile tespit edilmiştir" ibaresini içeren bir rapor düzenlenir. Rapor altında üyelerin imzalan ve varsa karşı oy gerekçeleri yer alır.

Komisyon raporlarının bir örneği talebi halinde başvuru sahibine verilir. Komisyon raporlarına karşı yargı yolu açıktır.                                                                                                                  

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Değerlendirme Komisyonu Raporu uyarınca verilecek karara esas teşkil etmek üzere ek bilgi ve belge istenirse Komisyon bunları ayrıca değerlendirir. İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından başvuru sahibine verilecek "5846 sayılı Kanun kapsamında eser olduğunu gösterir belge" Komisyon Raporundaki bilgiler ile eserin şekil, Ölçü, renk ve tasarım gibi özelliklerini kapsayan açıklama bölümü ve eserin bütün yönlerinden çekilmiş fotoğraflarını kapsar ve ayrıca 'bu belge eser üzerinde hak ihdas etmez' ibaresi ile Fikir Ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelik uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığına müracaat edilerek eserin isteğe bağlı Kayıt ve Tescilinin yaptırılabileceğine dair bir kaydı içerir.

YÜRÜRLÜK

Madde 10- Bu Yönerge hükümleri Bakanlık Makamınca onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 11- Bu Yönerge Hükümleri Kültür ve Turizm Bakanı tarafından uygulanır.