TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

“Yetki Devri” ne ilişkin 24/12/2009 tarih ve 243553 sayılı Bakan Onayı

* Personel Dairesi Başkanlığınca alınan “Yetki Devri” ne ilişkin 24/12/2009 tarih ve 243553 sayılı Bakan Onayı. 

    
    Bakanlığımız görev alanı çerçevesinde, imzaya yetkili makamları belirlemek; yetki kullanımını belli ilke ve usullere bağlamak, alt kademedeki yöneticilere yetki tanıyarak sorumluluk duygusunu geliştirmek amacıyla Makamınızın 06.02.2008 tarih ve 21741 sayılı onayı ile İmza Yetkileri Yönergesi Yürürlüğe konulmuş ve Müsteşar, Müsteşar Yardımcıları ile Birim Amirlerinin yetkileri söz konusu yönergenin 8, 9 ve 10. maddelerinde belirlenmişti.
 

    Anılan Yönergenin 


8/m
bendinde 7 nci maddenin (j) (k) ve (r) bentlerinde belirtilen unvanların dışında görev yapan personelin atama, kurumlar arası naklen atama, yer değiştirme, vekalet, görevlendirme, istifa, görevinden çekilmiş sayılma ve emeklilik onayları ile muvafakat isteme yazıları, 


8/n
bendinde 7 nci maddenin (k) bendinde sayılan personelin yer değiştirme, istifa, görevden çekilmiş sayılma ve emeklilik onayları ile muvafakat isteme yazıları,

8/o bendinde 7 nci maddenin (o) bendi uyarınca alınan personelin atama onaylarını imza yetkileri Müsteşarlık Makamına verilmiş, 


9/d
bendinde 1-4 üncü dereceli kadro değişikliği onayları ile adaylıklarının kaldırılması; Bakan veya Müsteşarın imzalaması gerekenler dışında kalan muvafakat isteme yazıları 


9/e
bendinde 2451 sayılı kanuna tabi olanlar hariç soruşturmaya dayalı atama ve yer değiştirme onaylan, 


9/f
bendinde 657 sayılı Kanunun değişik 4/B maddesi ile ek geçici 16 nci maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personelin yer değiştirme onayları ile 4857 saydı İş kanununa göre çalışan işçilerin nakil onaylarının imza yetkileri Personel Dairesi Başkanlığının bağlı bulunduğu ilgili Müsteşar Yardımcısına verilmişti. 

 

    Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde üst makamlara; politika belirleme ve önemli konularda düşünme, daha sağlıklı karar almak için zaman kazandırmak, bürokratik işlemleri kısaltarak hizmetlerde sürat ve verimliliği sağlamak amacıyla 3046 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanunun 38 nci maddesi ile 4848 sayılı Bakanlığımız Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri, gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak yetki devri yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz." hükmü çerçevesinde Makamınızca Müsteşar ve ilgili Müsteşar Yardımcısı ile Personel Dairesi Başkanına verilen imza yetkilerinin, ek listedeki şekliyle düzenlenmesini, söz konusu Yönergenin 5.maddesinin (n) fıkrası gereğince olurlarınıza arz ederim.

 

Ek Liste:

İMZA YETKİ DEVRİ

YETKİ DEVRİNE İLİŞKİN KONU

YETKİNİN VERİLDİĞİ MAKAM

Şube Müdürü ve üst unvanlar hariç olmak üzere Kontrolör/Başkontrolör unvanları ve 1-4 derecelerde görev yapan diğer Personelin kurum içi yer değiştirme, görevlendirme, vekalet, görevinden çekilmiş sayılma, emeklilik onayları (Ek ibare: 08/03/2010-48545 B.O.) ile 657 sayılı Kanunun Ek Geçici 16 ncı maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personelin istifa, görevden çekilme, emeklilik, adaylık kaldırma onayları.

İlgili Müsteşar Yardımcısı

Kurum içi her türlü 5-15 derecelerde görev yapan personelin yer değiştirme, vekalet, görevlendirme, istifa, görevinden çekilmiş sayılma, adaylık kaldırma, emeklilik onayları, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi ile ek geçici 16 ncı maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personelin yer değiştirme onayları, Ek ibare: 08/03/2010-48545 B.O.) askerlik ve diğer ücretsiz izin onayları, askerlik dönüşü göreve başlama onayları,4857 sayılı İş Kanununa göre çalışan işçilerin nakil onayları ile 2451 sayılı Kanunla atanılan unvanlar hariç olmak üzere her türlü derece değişikliği onayları.

Onaylayan Personel Dairesi Başkam, teklif eden ilgili Şube Müdürü

Personel Dairesi Başkanlığının görev alanına giren konularda Müsteşar ve Müsteşar Yardımcılığı Makamından alman Birim ve Görev ibarelerine ilişkin düzeltmeler hariç olmak üzere her türlü onayın düzeltmelerine ilişkin onaylar.

Onaylayan Personel Dairesi Başkanı teklif eden ilgili Şube Müdürü

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği, Başbakanlık personeli ile 2547 sayılı Kanunun 38. maddesi gereğince görevlendirilecekler hariç olmak üzere her türlü personelin muvafakat ve belge isteme yazıları ile 2451 sayılı Kanunla atanılan unvanlara ilişkin Biyografi ve Gerekçe Formlarının imzalanması.

Personel Dairesi Başkanı

Personel Dairesi Başkanı tarafından onaylanan yazıların tebligat ve üst duyuru yazıları.

Personel Dairesi Başkanı

Personel Dairesi Başkanlığından istenilen ve daha önce işlem     görmüş belgelere ilişkin evrakın fotokopilerinin ve örneklerinin "Aslı Gibidir, Suretinin Aynıdır, Aslına Uygundur v.b." ifadeli onaylanması işlemleri.

Şube Müdürü, Kültür ve Turizm Uzmanı, Uzman,  Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı ve Şef