TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/1)

12/03/2014 tarih ve 28939 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARI İHALE YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ PARASAL LİMİTLERİN GÜNCELLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/1)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 25/7/2013 tarihli ve 28718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 26 ncı maddesine dayanılarak, Yönetmelikte yer alan parasal limitlerin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan, 2013 yılı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranlarını esas alarak güncellemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 25/7/2013 tarihli ve 28718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Güncellenen hususlar

MADDE 3 – (1) Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin;

a) (a) bendinde belirtilen 449.653,- TL (Dörtyüzkırkdokuzbin altıyüzelliüç Türk Lirası), 480.994,- TL (Dörtyüzseksenbin dokuzyüzdoksandört Türk Lirası); 1.798.621,- TL (Birmilyon yediyüzdoksansekizbinaltıyüzyirmibir Türk Lirası), 1.923.985,- TL (Birmilyon dokuzyüzyirmiüçbin dokuzyüzseksenbeş Türk Lirası),

b) (b) bendinin bir nolu alt bendinde belirtilen 449.653,- TL (Dörtyüzkırkdokuzbin altıyüzelliüç Türk Lirası), 480.994,- TL (Dörtyüzseksenbin dokuzyüzdoksandört Türk Lirası); 899.311,- TL (Sekizyüzdoksandokuzbinüçyüzonbir Türk Lirası), 961.993,- TL (Dokuzyüzaltmışbirbin dokuzyüzdoksanüç Türk Lirası); 1.798.621,- TL (Birmilyon yediyüzdoksansekizbin altıyüzyirmibir Türk Lirası), 1.923.985,- TL (Birmilyon dokuzyüzyirmiüçbindokuzyüzseksenbeş Türk Lirası); 3.597.247,- TL (Üçmilyon beşyüzdoksanyedibin ikiyüzkırkyedi Türk Lirası), 3.847.975,- TL (Üçmilyon sekizyüzkırkyedibin dokuzyüzyetmişbeş Türk Lirası),

c) (b) bendinin iki nolu alt bendinde belirtilen 899.311,- TL (Sekizyüzdoksandokuzbin üçyüzonbir Türk Lirası), 961.993,- TL (Dokuzyüzaltmışbirbin dokuzyüzdoksanüç Türk Lirası); 3.597.247,- TL (Üçmilyonbeşyüzdoksanyedibin ikiyüzkırkyedi Türk Lirası), 3.847.975,- TL (Üçmilyon sekizyüzkırkyedibindokuzyüzyetmişbeş Türk Lirası),

olarak güncellenmiştir.

(2) "Pazarlık usulü" başlıklı 25 inci maddede belirtilen; 334.751,- TL (Üçyüzotuzdörtbin yediyüzellibir Türk Lirası), 358.083,- TL (Üçyüzellisekizbin seksenüç Türk Lirası), olarak güncellenmiştir.

(3) "Doğrudan temin" başlıklı 27 nci maddenin (d) bendinde belirtilen 133.900,-TL. (Yüzotuzüçbin dokuzyüz Türk Lirası), 143.233,- TL. (Yüzkırküçbin ikiyüzotuzüç Türk Lirası), olarak güncellenmiştir.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/2/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.