TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Kamu İhale Tebliği No: 2013/1 (Eşik Değerler ve Parasal Limitler)

30/01/2013 tarih ve 28544 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

KAMU İHALE TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/1)

MADDE 1 – (1) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 67 nci maddesine göre, 1/2/2013 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2012 yılı Aralık ayı Toptan Eşya Fiyat Endeksi (Toptan Eşya Fiyatları Genel Endeksi Tablosunda 2012 Aralık ayının bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı % 2,45) esas alınarak güncellenmiş olup Kanunun ilgili maddeleri bazında aşağıda belirtilmiştir:

a) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen 6.629.154,- TL (Altımilyonaltıyüzyirmidokuzbinyüzellidört Türk Lirası), 6.791.568,- TL (Altımilyonyediyüzdoksanbirbinbeşyüzaltmışsekiz Türk Lirası).

b) 8 inci maddenin birinci fıkrasının;

1) (a) bendinde belirtilen 792.482,- TL (Yediyüzdoksanikibindörtyüzsekseniki Türk Lirası), 811.897,- TL (Sekizyüzonbirbinsekizyüzdoksanyedi Türk Lirası).

2) (b) bendinde belirtilen 1.320.805,- TL (Birmilyonüçyüzyirmibinsekizyüzbeş Türk Lirası), 1.353.164,- TL (Birmilyonüçyüzelliüçbinyüzaltmışdört Türk Lirası).

3) (c) bendinde belirtilen 29.057.835,- TL (Yirmidokuzmilyonelliyedibinsekizyüzotuzbeş Türk Lirası), 29.769.751,- TL (Yirmidokuzmilyonyediyüzaltmışdokuzbinyediyüzellibir Türk Lirası).

c) 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin;

1) (1) numaralı alt bendinde belirtilen 86.460,- TL (Seksenaltıbindörtyüzaltmış Türk Lirası), 88.578,- TL (Seksensekizbinbeşyüzyetmişsekiz Türk Lirası), 172.927,- TL (Yüzyetmişikibindokuzyüzyirmiyedi Türk Lirası), 177.163,- TL (Yüzyetmişyedibinyüzaltmışüç Türk Lirası).

2) (2) numaralı alt bendinde belirtilen 86.460,- TL (Seksenaltıbindörtyüzaltmış Türk Lirası), 88.578,- TL (Seksensekizbinbeşyüzyetmişsekiz Türk Lirası), 172.927,- TL (Yüzyetmişikibindokuzyüzyirmiyedi Türk Lirası), 177.163,- TL (Yüzyetmişyedibinyüzaltmışüç Türk Lirası), 1.441.114,- TL (Birmilyondörtyüzkırkbirbinyüzondört Türk Lirası), 1.476.421,- TL (Birmilyondörtyüzyetmişaltıbindörtyüzyirmibir Türk Lirası).

3) (3) numaralı alt bendinde belirtilen 172.927,- TL (Yüzyetmişikibindokuzyüzyirmiyedi Türk Lirası), 177.163,- TL (Yüzyetmişyedibinyüzaltmışüç Türk Lirası), 1.441.114,- TL (Birmilyondörtyüzkırkbirbinyüzondört Türk Lirası) 1.476.421,- TL (Birmilyondörtyüzyetmişaltıbindörtyüzyirmibir Türk Lirası).

ç) 21 inci maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen 144.103,- TL (Yüzkırkdörtbinyüzüç Türk Lirası), 147.633,- TL (Yüzkırkyedibinaltıyüzotuzüç Türk Lirası).

d) 22 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen 43.228,- TL (Kırküçbinikiyüzyirmisekiz Türk Lirası), 44.287,- TL (Kırkdörtbinikiyüzseksenyedi Türk Lirası), 14.403,- TL (Ondörtbindörtyüzüç Türk Lirası), 14.755,- TL (Ondörtbinyediyüzellibeş Türk Lirası).

e) 53 üncü maddenin birinci fıkrasının (j) bendinin;

1) (1) numaralı alt bendinde belirtilen 288.215,- TL (İkiyüzseksensekizbinikiyüzonbeş Türk Lirası), 295.276,- TL (İkiyüzdoksanbeşbinikiyüzyetmişaltı Türk Lirası).

2) (2) numaralı alt bendinde belirtilen 653.493,- TL (Altıyüzelliüçbindörtyüzdoksanüç Türk Lirası), 669.503,- TL (Altıyüzaltmışdokuzbinbeşyüzüç Türk Lirası), 1.305,- TL (Bin üçyüzbeş Türk Lirası), 1.336,- TL (Bin üçyüzotuzaltı Türk Lirası), 1.306.988,- TL (Birmilyonüçyüzaltıbindokuzyüzseksensekiz Türk Lirası), 1.339.009,- TL (Birmilyonüçyüzotuzdokuzbin dokuz Türk Lirası), 2.612,- TL (İkibinaltıyüzoniki Türk Lirası), 2.675,- TL (İkibinaltıyüzyetmişbeş Türk Lirası), 3.918,- TL (Üçbindokuzyüzonsekiz Türk Lirası), 4.013,- TL (Dörtbinonüç Türk Lirası), 13.069.894,- TL (Onüçmilyonaltmışdokuzbinsekizyüzdoksandört Türk Lirası), 13.390.106,- TL (Onüçmilyonüçyüzdoksanbinyüzaltı Türk Lirası), 26.139.788,- TL (Yirmialtımilyonyüzotuzdokuzbinyediyüzseksensekiz Türk Lirası), 26.780.212,- TL (Yirmialtımilyonyediyüzseksenbinikiyüzoniki Türk Lirası), 5.226,- TL (Beşbinikiyüzyirmialtı Türk Lirası), 5.354,- TL (Beşbinüçyüzellidört Türk Lirası).

f) 62 nci maddenin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen 159.957,- TL (Yüzellidokuzbindokuzyüzelliyedi Türk Lirası), 163.875,- TL (Yüzaltmışüçbinsekizyüzyetmişbeş Türk Lirası).

(2) 1/2/2013 tarihinden itibaren geçerli olacak yukarıda belirtilen Eşik Değerler ve Parasal Limitlere ilişkin, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı değerler, ayrıca tablo halinde ekte yer almaktadır.

MADDE 2 – (1) İdarelerin tabi oldukları eşik değer ve parasal limitlerin belirlenmesinde; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malȋ Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesinden önceki bütçe statüleri göz önünde bulundurulur.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/2/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

 

EK-1

 

4734 SAYILI KANUNDA YER ALAN EŞİK DEĞERLER VE PARASAL LİMİTLERİN BİR ÖNCEKİ DÖNEM İLE KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLERİNE İLİŞKİN TABLO

 

31/1/2013 TARİHİNE KADAR UYGULANAN
EŞİK DEĞERLER İLE PARASAL
LİMİTLER VE TUTARLAR

1/2/2013 – 31/1/2014 DÖNEMİNDE
UYGULANACAK EŞİK DEĞERLER İLE
PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR

EŞİK DEĞERLER

EŞİK DEĞERLER

MADDE 8

TL

TL

792.482

811.897

1.320.805

1.353.164

29.057.835

29.769.751

PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR

PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR

MADDE 3 (g)

TL

TL

6.629.154

6.791.568

MADDE 13 (b)

86.460

88.578

172.927

177.163

1.441.114

1.476.421

MADDE 21 (f)

144.103

147.633

MADDE 22 (d)

43.228

44.287

14.403

14.755

MADDE 53 (j)/1

288.215

295.276

MADDE 53 (j)/2

653.493

669.503

1.305

1.336

1.306.988

1.339.009

2.612

2.675

3.918

4.013

13.069.894

13.390.106

26.139.788

26.780.212

5.226

5.354

MADDE 62 (h)

159.957

163.875