TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Kamu İhale Tebliği No: 2007/1 (Eşik Değerler ve Parasal Limitler)

TEBLİĞ

Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2007/1)

 

                MADDE 1  –  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun "Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi" başlıklı 67 nci maddesinde,  "Bu Kanunda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler bir önceki yılın Toptan Eşya Fiyat Endeksi esas alınarak Kamu İhale Kurumu tarafından güncellenir ve her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere aynı tarihe kadar Resmî Gazete’de ilan edilir. Ancak güncellemede bir milyon Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz…….." hükmü yer almaktadır.

                4734 sayılı Kanunda yer alan eşik değerler ve parasal limitler, Kamu İhale Kurumu tarafından Kanunun yukarıda belirtilen hükmü çerçevesinde, 2006 yılı Toptan Eşya Fiyat Endeksi esas alınarak güncellenmiş olup 1 Şubat 2007 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak limitler anılan Kanunun ilgili maddeleri bazında aşağıda belirtilmiştir.

                Buna göre;

                1 – "İstisnalar" başlıklı 3 üncü maddenin;

                (g) bendinde belirtilen 3.968.935,- YTL. (Üçmilyondokuzyüzaltmışsekizbindokuzyüzotuzbeş Yeni Türk Lirası), 4.428.537,- YTL (Dörtmilyondörtyüzyirmisekizbinbeşyüzotuzyedi Yeni Türk Lirası),

                2 – "Eşik Değerler" başlıklı 8. maddenin;

                (a) bendinde belirtilen 474.468,- YTL. (Dörtyüzyetmişdörtbindörtyüzaltmışsekiz Yeni Türk Lirası), 529.411,- YTL. (Beşyüzyirmidokuzbindörtyüzonbir Yeni Türk Lirası),

                (b) bendinde belirtilen 790.780,- YTL. (Yediyüzdoksanbinyediyüzseksen Yeni Türk Lirası), 882.352,- YTL. (Sekizyüzseksenikibinüçyüzelliiki Yeni Türk Lirası),

                (c) bendinde belirtilen 17.397.187,- YTL. (Onyedimilyonüçyüzdoksanyedibinyüzseksenyedi Yeni Türk Lirası), 19.411.781,- YTL. (Ondokuzmilyondörtyüzonbirbinyediyüzseksenbir Yeni Türk Lirası),

                3 – "İhale İlan Süreleri ve Kuralları" başlıklı 13 üncü maddenin (b) bendinin;

                (1) nolu bendinde belirtilen 51.767,- YTL. (Ellibirbinyediyüzaltmışyedi Yeni Türk Lirası), 57.761,- YTL. (Elliyedibinyediyüzaltmışbir Yeni Türk Lirası), 103.535,- YTL. (Yüzüçbinbeşyüzotuzbeş Yeni Türk Lirası), 115.524,- YTL. (Yüzonbeşbinbeşyüzyirmidört Yeni Türk Lirası),

                (2) nolu  bendinde belirtilen 51.767,- YTL. ile 103.535,- YTL. (Ellibirbinyediyüzaltmışyedi Yeni Türk Lirası) ile (Yüzüçbinbeşyüzotuzbeş Yeni Türk Lirası); 57.761,- YTL ile 115.524,- YTL. (Elliyedibinyediyüzaltmışbir Yeni Türk Lirası) ile (Yüzonbeşbinbeşyüzyirmidört Yeni Türk Lirası), 103.535,- YTL. ile 862.810,- YTL. (Yüzüçbinbeşyüzotuzbeş Yeni Türk Lirası) ile (Sekizyüzaltmışikibinsekizyüzon Yeni Türk Lirası); 115.524,- YTL. ile 962.723,- YTL. (Yüzonbeşbinbeşyüzyirmidört Yeni Türk Lirası) ile (Dokuzyüzaltmışikibinyediyüzyirmiüç Yeni Türk Lirası),

                (3) nolu bendinde belirtilen 103.535,- YTL. (Yüzüçbinbeşyüzotuzbeş Yeni Türk Lirası), 115.524,- YTL. (Yüzonbeşbinbeşyüzyirmidört Yeni Türk Lirası), 862.810,- YTL. (Sekizyüzaltmışikibinsekizyüzon Yeni Türk Lirası), 962.723,- YTL. (Dokuzyüzaltmışikibinyediyüzyirmiüç Yeni Türk Lirası),

                4 – "Pazarlık Usulü" başlıklı 21 inci maddenin;

                (f) bendinde belirtilen 86.278,- YTL. (Seksenaltıbinikiyüzyetmişsekiz Yeni Türk Lirası), 96.268,- YTL. (Doksanaltıbinikiyüzaltmışsekiz Yeni Türk Lirası),

                5 – "Doğrudan Temin" başlıklı 22 nci maddenin;

                (d) bendinde belirtilen 25.883,- YTL. (Yirmibeşbinsekizyüzseksenüç Yeni Türk Lirası), 28.880,- YTL. (Yirmisekizbinsekizyüzseksen Yeni Türk Lirası), 8.626,- YTL. (Sekizbinaltıyüzyirmialtı Yeni Türk Lirası), 9.624,- YTL. (Dokuzbinaltıyüzyirmidört Yeni Türk Lirası),

                6 – "İhale sonucunun ilanı" başlıklı 47 nci maddenin;

                Birinci fıkrasında belirtilen 1.725.624,- YTL. (Birmilyonyediyüzyirmibeşbinaltıyüzyirmidört Yeni Türk Lirası), 1.925.451,- YTL. (Birmilyondokuzyüzyirmibeşbindörtyüzellibir Yeni Türk Lirası), 3.451.249,- YTL. (Üçmilyondörtyüzellibirbinikiyüzkırkdokuz Yeni Türk Lirası), 3.850.903,- YTL. (Üçmilyonsekizyüzellibindokuzyüzüç Yeni Türk Lirası),

                7 – "Kamu İhale Kurumu" başlıklı 53 üncü maddenin (j) fıkrasının;

                (1) nolu bendinde belirtilen 172.560,- YTL. (Yüzyetmişikibinbeşyüzaltmış Yeni Türk Lirası), 192.542,- YTL. (Yüzdoksanikibinbeşyüzkırkiki Yeni Türk Lirası),

                (2) nolu bendinde belirtilen 256,- YTL. (İkiyüzellialtı Yeni Türk Lirası), 285,- YTL. (İkiyüzseksenbeş Yeni Türk Lirası),

                8 – "İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar" başlıklı 62 nci maddenin;

                (h) bendinde belirtilen 103.536,- YTL. (Yüzüçbinbeşyüzotuzaltı Yeni Türk Lirası), 115.525,- YTL. (Yüzonbeşbinbeşyüzyirmibeş Yeni Türk Lirası),

                olarak güncellenmiştir.

                1 Şubat 2007 tarihinden itibaren geçerli olacak yukarıda belirtilen Eşik Değerler ve Parasal Limitlere ilişkin, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı değerler, ayrıca tablo halinde ekte yer almaktadır.

                MADDE 2 – Bütçe türleri 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeniden  düzenlenen idarelerin, 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesi kapsamındaki uygulamalarını 5018 sayılı Kanun ile belirlenen bütçe türlerini esas alarak  devam etmeleri gerekmektedir.

                MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/2/2007 tarihinde yürürlüğe girer.

                MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

 

EK: 1 Tablo

 

                                                                                                                                     EK 1

 

 

4734 SAYILI KANUNDA GEÇEN EŞİK DEĞERLER VE PARASAL LİMİTLERİN BİR ÖNCEKİ DÖNEM İLE KARŞILAŞTIRMALI  DEĞERLERİNE İLİŞKİN TABLO

 

 

01.02.2006 – 31.01.2007 DÖNEMİ DEĞERİ

 

01.02.2007 – 31.01.2008 DÖNEMİ DEĞERİ

 

EŞİK DEĞERLER

 

EŞİK DEĞERLER

MADDE8

                                      YTL.

 

YTL.

 

474.468,00

529.411,00

 

790.780,00

882.352,00

 

17.397.187,00

19.411.781,00

 

PARASAL LİMİTLER

 

PARASAL LİMİTLER

MADDE 3 (g)

                                      YTL.

 

YTL.

 

3.968.935,00

4.428.537,00

MADDE 13(b)

 

51.767,00

57.761,00

 

103.535,00

115.524,00

 

862.810,00

962.723,00

MADDE 21 (f)

 

86.278,00

96.268,00

MADDE 22(d)

 

8.626,00

9.624,00

 

25.883,00

28.880,00

MADDE 47

 

1.725.624,00

1.925.451,00

 

3.451.249,00

3.850.903,00

MADDE 53(j) 1-2

 

172.560,00

192.542,00

 

256,00

285,00

MADDE 62(h)

 

103.536,00

115.525,00