TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Kamu İhale Tebliği No: 2006/1 (Eşik Değerler ve Parasal Limitler)

RESMİ GAZETE SAYISI: 26062 RESMİ GAZETE TARİHİ: 27.01.2006

Kamu İhale Tebliği

(Tebliğ No: 2006/1 )

MADDE 1- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi” başlıklı 67 nci maddesinde, “Bu Kanunda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler bir önceki yılın Toptan Eşya Fiyat Endeksi esas alınarak Kamu İhale Kurumu tarafından güncellenir ve her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere aynı tarihe kadar Resmi Gazetede ilan edilir. Ancak güncellemede bir milyon Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz……..” hükmü yer almaktadır. 4734 sayılı Kanunda yer alan eşik değerler ve parasal limitler, Kamu İhale Kurumu tarafından Kanunun yukarıda belirtilen hükmü çerçevesinde, 2005 yılı Toptan Eşya Fiyat Endeksi esas alınarak güncellenmiş olup 1 Şubat 2006 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak limitler anılan Kanunun ilgili maddeleri bazında aşağıda belirtilmiştir.

Buna göre;

1- “İstisnalar” başlıklı 3 üncü maddenin;

(g) bendinde belirtilen 3.796.571,- YTL. (Üçmilyon yediyüzdoksanaltıbin beşyüzyetmişbir Yeni Türk Lirası), 3.968.935,- YTL (Üçmilyon dokuzyüzaltmışsekizbin dokuzyüzotuzbeş Yeni Türk Lirası),

2- “Eşik Değerler” başlıklı 8. maddenin;

(a) bendinde belirtilen 453.863,- YTL. (Dörtyüzelliüçbin sekizyüzaltmışüç Yeni Türk Lirası),474.468,- YTL. (Dörtyüzyetmişdörtbin dörtyüzaltmışsekiz Yeni Türk Lirası),

(b) bendinde belirtilen 756.438,- YTL. (Yediyüzellialtıbin dörtyüzotuzsekiz Yeni Türk Lirası), 790.780,- YTL. (Yediyüzdoksanbin yediyüzseksen Yeni Türk Lirası),

(c) bendinde belirtilen 16.641.656,- YTL. (Onaltımilyon altıyüzkırkbirbin altıyüzellialtı Yeni Türk Lirası), 17.397.187,- YTL. (Onyedimilyon üçyüzdoksanyedibin yüzseksenyedi Yeni Türk Lirası),

3- “İhale İlan Süreleri ve Kuralları” başlıklı 13 üncü maddenin (b) bendinin;

(1) nolu bendinde belirtilen 49.519,- YTL. (Kırkdokuzbin beşyüzondokuz Yeni Türk Lirası), 51.767,- YTL. (Ellibirbin yediyüzaltmışyedi Yeni Türk Lirası), 99.039,- YTL. (Doksandokuzbin otuzdokuz Yeni Türk Lirası), 103.535,- YTL. (Yüzüçbin beşyüzotuzbeş Yeni Türk Lirası),

(2) nolu bendinde belirtilen 49.519,- YTL ile 99.039,- YTL. (Kırkdokuzbin beşyüzondokuz Yeni Türk Lirası) ile (Doksandokuzbin otuzdokuz Yeni Türk Lirası); 51.767,- YTL. ile 103.535,- YTL. (Ellibirbin yediyüzaltmışyedi Yeni Türk Lirası) ile (Yüzüçbin beşyüzotuzbeş Yeni Türk Lirası), 99.039,- YTL. ile 825.340,- YTL. (Doksandokuzbin otuzdokuz Yeni Türk Lirası) ile (Sekizyüzyirmibeşbin üçyüzkırk Yeni Türk Lirası); 103.535,- YTL. ile 862.810,- YTL. (Yüzüçbin beşyüzotuzbeş Yeni Türk Lirası) ile (Sekizyüzaltmışikibin sekizyüzon Yeni Türk Lirası),

(3) nolu bendinde belirtilen 99.039,- YTL. (Doksandokuzbin otuzdokuz Yeni Türk Lirası), 103.535,- YTL. (Yüzüçbin beşyüzotuzbeş Yeni Türk Lirası), 825.340,- YTL. (Sekizyüzyirmibeşbin üçyüzkırk Yeni Türk Lirası), 862.810,- YTL (Sekizyüzaltmışikibin sekizyüzon Yeni Türk Lirası),

4- “Pazarlık Usulü” başlıklı 21 inci maddenin;

(f) bendinde belirtilen 82.532,- YTL. (Seksenikibin beşyüzotuziki Yeni Türk Lirası), 86.278,- YTL. (Seksenaltıbin ikiyüzyetmişsekiz Yeni Türk Lirası),

5- “Doğrudan Temin” başlıklı 22 nci maddenin;

(d) bendinde belirtilen 24.759,- YTL., (Yirmidörtbin yediyüzellidokuz Yeni Türk Lirası), 25.883,- YTL. (Yirmibeşbin sekizyüzseksenüç Yeni Türk Lirası), 8.252,- YTL (Sekizbin ikiyüzelliiki Yeni Türk Lirası), 8.626,- YTL. (Sekizbin altıyüzyirmialtı Yeni Türk Lirası),

6- “İhale sonucunun ilanı” başlıklı 47 nci maddenin;

Birinci fıkrasında belirtilen 1.650.683,- YTL. (Birmilyon altıyüzellibin altıyüzseksenüç Yeni Türk Lirası), 1.725.624,- YTL. (Birmilyon yediyüzyirmibeşbin altıyüzyirmidört Yeni Türk Lirası), 3.301.367,- YTL. (Üçmilyon üçyüzbirbin üçyüzaltmışyedi Yeni Türk Lirası), 3.451.249,- YTL. (Üçmilyon dörtyüzellibirbin ikiyüzkırkdokuz Yeni Türk Lirası),

7- “Kamu İhale Kurumu” başlıklı 53 üncü maddenin (j) fıkrasının;

(1) nolu bendinde belirtilen 165.066,- YTL. (Yüzaltmışbeşbin altmışaltı Yeni Türk Lirası), 172.560,- YTL. (Yüzyetmişikibin beşyüzaltmış Yeni Türk Lirası),

(2) nolu bendinde belirtilen 245,- YTL. (İkiyüzkırkbeş Yeni Türk Lirası), 256,- YTL. (İkiyüzellialtı Yeni Türk Lirası),

8- “İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar” başlıklı 62 nci maddenin;

(h) bendinde belirtilen 99.040,- YTL. (Doksandokuzbin kırk Yeni Türk Lirası), 103.536,- YTL. (Yüzüçbin beşyüzotuzaltı Yeni Türk Lirası),
olarak güncellenmiştir.

1 Şubat 2006 tarihinden itibaren geçerli olacak yukarıda belirtilen Eşik Değerler ve Parasal Limitlere ilişkin, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı değerler, ayrıca tablo halinde ekte yer almaktadır.

MADDE 2- Bütçe türleri 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeniden düzenlenen idarelerin, 4734 sayılı kanunun 8 inci maddesi kapsamındaki uygulamalarını 5018 sayılı kanun ile belirlenen bütçe türlerini esas alarak devam etmeleri gerekmektedir.

MADDE 3- Bu Tebliğ, 1 inci maddesi 1/2/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

EK 1
4734 SAYILI KANUNDA GEÇEN EŞİK DEĞERLER VE PARASAL LİMİTLERİN BİR ÖNCEKİ DÖNEM İLE KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLERİNE İLİŞKİN TABLO