TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği     27/11/2013 tarih ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı personelinden 5 inci maddede belirtilen kadrolara görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 28/12/2010 tarihli ve 6093 sayılı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanını,

b) Başkanlık: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığını,

c) Başkanlık Teşkilatı: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye işletmesini,

ç) Birim: 6093 sayılı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda yer alan merkez teşkilatı hizmet birimleri, taşra teşkilatı yazma eserler bölge müdürlükleri ve yazma eser kütüphanesi müdürlükleri ile döner sermaye işletmesini,

d) Görev grupları: Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

e) Hizmet süresi: Aylıksız izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlik süresi dâhil olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde sayılan süreleri,

f) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

g) Personel: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye işletmesi kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışanları,

ğ) Sınav Kurulu: Görevde yükselme  ve unvan değişikliği sınavlarına ilişkin çalışmaları yürütmek üzere atamaya yetkili amirin onayı ile kurulacak kurulu,

h) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

ı) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı sınavı,

i) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

j) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

k) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolar gruplar halinde aşağıda belirtilmiştir.

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü, Yazma Eser Kütüphane Müdürü, Şube Müdürü, İşletme Müdürü,

2) Koruma ve Güvenlik Şefi.

b) İdari Hizmetler Grubu;

1) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni, Memur, Şoför.

c) Destek Hizmetleri Grubu;

1) Teknisyen Yardımcısı, Hizmetli.

(2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

a) Avukat, Kütüphaneci, Kimyager, Tekniker, Kitap Patoloğu, Teknisyen, Mütercim, Programcı, Biyolog, Laborant, Restoratör.

Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak  şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğe tâbi kadrolara görevde yükselme sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü, Yazma Eser Kütüphane Müdürü, Şube Müdürü veya İşletme Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen hizmet süresine sahip olmak,

2) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

3) Yazılı ve sözlü olmak üzere, iki aşamalı olarak yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

b) Koruma ve Güvenlik Şefi kadrosuna atanabilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen hizmet süresine sahip olmak,

2) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

4) Sadece yazılı olarak yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

c) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak,

3) Sadece yazılı olarak yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

ç) Memur kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Sadece yazılı olarak yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

d) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

3) Sadece yazılı olarak yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

gerekir.

Unvan değişikliği sınavı sonucu atanacaklarda aranacak şartlar

MADDE 7 – (1) Unvan değişikliğine tâbi kadrolara atanacaklarda unvan değişikliği sınavında başarılı olma şartının yanında aşağıda belirtilen özel şartlar aranır.

a) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

b) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının kütüphanecilikle ilgili bölümlerinden mezun olmak,

c) Kimyager, Biyolog, Kitap Patoloğu kadrosuna atanabilmek için;

1) İlgili bilim dallarında en az dört yıllık yükseköğretim mezunu olmak,

ç) Restoratör, Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) İlgili bilim dallarında en az iki yıllık yükseköğretim mezunu olmak,

d) Teknisyen, Laborant kadrosuna atanabilmek için;

1) Meslek lisesinin ilgili bölümünden mezun olmak,

e) Programcı kadrosuna atanabilmeleri için;

1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölüm mezunu olmak,

f) Mütercim kadrosuna atanabilmeleri için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölüm mezunu olmak,

gerekir.

Duyuru ve başvuru

MADDE 8 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadro ve pozisyonlar, yapılacak sınava ilişkin konu başlıkları yazılı sınavlardan önce Başkanlık İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Başkanlık merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye işletmesi personeline duyurulur.

(2) İlan edilen kadro ve pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadro ve pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde birimine başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan Başkanlık personelinin, görevde yükselme sınavına katılmaları mümkündür.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 9 – (1) Duyurunun yapılmasından sonra durumları aranılan niteliklere uygun olan personel, Başkanlığın internet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurarak sınava katılma isteklerini birimlerine bildirirler.

(2) Birim amirleri, başvuru formlarını beş iş günü içinde Başkanlık İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gönderir.

(3) Başkanlık İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanının başkanlığında  oluşturulan inceleme komisyonu, birimler tarafından gönderilen başvuruların bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarını tespit eder. Aranan şartları taşıyanlar Başkanlık resmi internet sitesinde ilan edilir. İstenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(4) Görevde yükselmeye ilişkin sekretarya hizmetleri Başkanlık İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

Görevde yükselme sınavı

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme sınavı; Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü, Yazma Eser Kütüphane Müdürü, Şube Müdürü ve İşletme Müdürü kadrolarına atanabilmek için yazılı ve sözlü sınav şeklinde, diğer kadrolara atanabilmek için ise sadece yazılı sınav şeklinde yapılır.

Yazılı sınav

MADDE 11 – (1) Yazılı sınav, duyuruda yer verilen konular kapsamında, Başkanlık tarafından yapılabileceği gibi, Başkanlık tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(2) Bu sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(3) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadro veya pozisyonlara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

Sözlü sınav

MADDE 12 – (1) Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü, Yazma Eser Kütüphane Müdürü, Şube Müdürü veya İşletme Müdürü kadrolarına atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültür ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 13 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü, Yazma Eser Kütüphane Müdürü, Şube Müdürü veya İşletme Müdürü kadrolarına atanacaklar için sözlü sınav; diğer kadro veya pozisyonlara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Başkanlık resmi internet adresinde ilan edilir.

(2) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro ve pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenir.

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 14 – (1) 5 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, sözlü sınava ilişkin hükümler hariç olmak üzere yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yapılır.

(3) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Başkanlığın kendi personeli başvurabilir.

(4) Bu sınavda yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(5) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

(6) Bu sınava katılacaklarda Başkanlıkta veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(7) Unvan değişikliği sınavlarıyla ilgili iş ve işlemleri Sınav Kurulu yürütür.

Sınav Kurulu

MADDE 15 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına ilişkin işlemleri yürütmek üzere, beş kişiden oluşan Sınav Kurulu teşkil edilir. Sınav Kurulu, Başkan veya Başkanın görevlendireceği bir Daire Başkanının Başkanlığında, Başkan tarafından belirlenecek personel birimi temsilcisi veya temsilcileri ile diğer üyeler olmak üzere beş kişiden teşekkül eder. Ayrıca aynı usulle yedek üye de seçilir. Kurul, üye tamsayısı ile toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır, çekimser oy kullanılmaz.

(2) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvan itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

(3) Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler Sınav Kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

(4) Sınav Kurulunun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

Sınav Kurulunun görevleri

MADDE 16 – (1) Sınav Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yazılı ve/veya sözlü sınavları yapmak.

b) Yazılı sınav konularının kapsamına giren ve yazılı sınavlarda sorulacak soruların konularını belirlemek.

c) Sınav sonuçlarını ilan ederek ilgililere duyurmak.

ç) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak.

d) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

Sınavların ertelenmesi ve geçersiz sayılması

MADDE 17 – (1) Yazılı sınav, deprem, sel ve benzeri doğal afetler veya soruların sınav öncesi çalındığının tespiti hallerinde ertelenebilir.

(2) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, bu durum bir tutanakla saptanarak ilgilinin sınavı geçersiz sayılır. Ayrıca ilgililer hakkında kanuni işlem yapılır.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

MADDE 18 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavı sonuçları Sınav Kuruluna intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde Başkanlık resmi internet sitesinde ilan edilir ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(2) İlgililer, kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Sınav Kurulu itirazın intikalinden itibaren en geç on gün içinde itirazla ilgili işlemleri sonuçlandırarak sonucunu ilgiliye yazılı olarak bildirir.

(3) Yapılan sınavlarda hatalı soru tespit edilmesi durumunda, hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun ikinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

(4) Sınav kesin sonucuna ilişkin her unvan için en yüksek puandan başlanmak üzere başarı sırasına göre hazırlanan isim listeleri, atanacakları görevlerin belirlenmesi için, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına intikalinden itibaren en geç on beş gün içinde ilan edilir ve birim amirleri aracılığıyla ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 19 – (1) Sınavda başarı gösteren adayların sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarısız olanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca saklanır.

Sınavı kazananların değerlendirilmesi ve atanması

MADDE 20 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olanların duyurulan boş kadrolara atamaları üç ay içinde başarı sıralamasına göre yapılır.

(2) Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

(3) Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadrolara ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

(4) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması veya atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara veya başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(5) Görevde yükselme sınavını veya unvan değişikliği sınavını kazandığı halde atamaya yetkili makama başvurarak her ne sebeple olursa olsun atanmak istemediğini yazılı olarak bildiren personel atanma hakkını kaybeder.

(6) Sınavda başarılı olanlardan; atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile atanma yapılıncaya kadar olan dönemde atanma şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sayılır. Atamaları yapılanların ise atamaları iptal edilir.

(7) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarında başarılı olan adaylardan sınavına girdikleri unvana atananlar, göreve başlamadıkça bu unvanı kazanılmış hak olarak elde edemezler.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında veya aynı grup içerisindeki geçişler

MADDE 21 – (1) 5 inci maddede sayılan görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Aynı hizmet grubunun alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atanmak mümkündür.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tâbidir. Ancak, Başkanlık teşkilatında veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tâbi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

Naklen atamalar

MADDE 22 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlardan, bu Yönetmelikte belirtilen aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir. Ancak, bu şekilde atanacaklarda bu Yönetmelikte o kadro veya unvan için öngörülen şartlardan Başkanlıkta belli bir süre çalışmış olmanın dışındaki şartlar aranır.

(2) Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 23 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Engellilerin sınavları

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen unvanlardaki gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının  engel durumlarına uygun olarak yapılabilmesi için gerekli tedbirler alınır.

Kazanılmış haklar

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren ve görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavları sonucunda atama yapılan unvanları ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Öğrenim düzeyi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki veya üç yıllık yükseköğrenim görenler, diğer şartlara sahip oldukları takdirde 6 ncı maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı yürütür.


           Yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız.