TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Stajyer Kontrolörlük Giriş ve Kontrolör Yeterlik Sınavları ile Atama, Yetiştirilme ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik     20/10/2006 tarih ve 26325 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STAJYER KONTROLÖRLÜK GİRİŞ VE KONTROLÖR YETERLİK SINAVLARI İLE ATAMA, YETİŞTİRİLME VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kontrolörlerin seçilme esasları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kültür ve Turizm Bakanlığında görevli stajyer kontrolör ve kontrolörleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

b) Başkan: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü veya Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünde görevlendirilen Kontrolörlerin kendi aralarında koordinasyon sağlamak üzere Bakan Onayı ile görevlendirilen kontrolörü,

c) Kontrolör: Kültür yatırım ve girişimleri ile turizm yatırım ve işletmelerini denetlemekle görevli Bakanlık merkez teşkilatında stajyer kontrolör, kontrolör ve baş kontrolör ünvanı ile çalışan denetim elemanlarını,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Stajyer Kontrolörlük Giriş ve Yeterlik Sınavı

 

Stajyer kontrolör ihtiyacının belirlenmesi

MADDE 5 – (Değişik:RG-17/10/2018-30568)

(1) Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ya da Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünde kontrolöre ihtiyaç duyulması halinde ilgili Bakan Yardımcısı ile Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü ve Personel Dairesi Başkanı tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda alınacak stajyer kontrolör sayısı belirlenir. Alınan karar Bakan tarafından onaylanarak yürürlüğe girer.

Stajyer kontrolörlüğe giriş

MADDE 6 – (1) Kamu Personel Seçme Sınavından,  her sınav döneminde Bakanlıkça belirlenen puan türünde tespit edilecek asgari puanı almış olanlar, Bakanlıkça açılacak stajyer kontrolörlük giriş sınavına başvurma hakkını kazanırlar.

(2) Atama yapılacak kadroların; Bakanlıkça belirlenen derece ve sayıları, öğrenim dalları ve kontenjanları, KPSS puan türleri, asgari taban puan ve puan sıralamasına göre kaç adayın çağrılacağı, giriş sınavına katılacaklarda aranan genel ve özel şartlar, başvuru tarihi, yeri, şekli ve istenecek belgeler; giriş sınavının; yeri, şekli, tarihi, sınav konuları ile ağırlık puanları ve diğer hususlar son başvuru tarihinden en az  otuz gün önce Resmî Gazete’de ve Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ilan verilmek suretiyle duyurulur.

(3) Bakanlık, 14/7/2004 tarihli ve 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu, 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun denetim alanına giren konulardaki fakülte veya yüksek okulların bölümlerini ihtiyaca göre tespit eder.

(4) İlanda, 5225 sayılı Kanun, 2634 sayılı Kanun ile 1618 sayılı Kanunun denetim alanına giren konularda istihdam edilecek stajyer kontrolör adaylarının eğitim müfredatına uygun olarak sorumlu tutulacakları mesleki bilginin alt konuları da belirtilir.

(5) Giriş sınavına, öğrenim dalları itibariyle alınacak Stajyer Kontrolör sayısı kadar başvurunun olmaması halinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.

Giriş sınavı

MADDE 7 – (1) Stajyer kontrolörlük giriş sınavları kadro ve ihtiyaç durumlarına göre 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre sınav ilanında belirtilen asgari taban puan esas alınarak, atama izni alınmış kadro kontenjanın yirmi katından fazla olmamak üzere Bakanlıkça belirlenen sayıda aday arasından;

a) Yazılı ve/veya sözlü sınav uygulanmak,

b) Yabancı dil sınavlarının yapılması konusunda uzman kamu kurum veya kuruluşlarına yaptırılan sınavdan en az  yetmiş ve üzerinde puan alan adaylara sözlü sınav uygulanmak,

şeklinde yapılabilir.

Giriş sınavı şartları

MADDE 8 – (1) Giriş sınavına katılabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartları haiz olmak.

b) (Değişik:RG-24/12/2013-28861)  Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

c) 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılan Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerince, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından A Grubu Kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) her sınav döneminde Bakanlıkça belirlenecek puan türünde belirlenen asgari puanı almış olmak.

ç) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler ve Mimarlık Fakülteleri ile 5225 sayılı Kanunun denetim alanına giren konulardaki diğer fakültelerden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

d) Sağlık durumu itibariyle iklim değişikliklerine ve her türlü yolculuk koşullarına elverişli olmak, kontrolörlük görevini yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl sağlığı veya vücut sağlığı ile (Değişik ibare:RG-24/12/2013-28861) engelli bulunmamak.

e) Yapılacak inceleme sonucunda sicili, tutumu ve davranışları yönünden stajyer kontrolörlüğe engel bir durumu olmamak.

f) Bu sınava daha önce iki defadan fazla katılmamış olmak.

Giriş sınavı için başvuru

MADDE 9 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyen adaylardan, aşağıdaki belgeler istenir:

a) Başvuru formu,

b) (Değişik:RG-4/2/2010-27483) Yüksek öğrenim mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylı örneği,

c) (Değişik:RG-4/2/2010-27483) T.C. Kimlik Numarası yazılı beyanı,

ç) 4,5x6 ebadında iki adet vesikalık fotoğraf,

d) (Değişik:RG-4/2/2010-27483)  KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da Kurumca onaylı örneği,

(2) (Değişik:RG-24/12/2013-28861) Adaylar, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne ya da Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne, son başvuru tarihi mesai bitimine kadar başvururlar. Başvurusu uygun görülen adaylara Sınav Giriş Belgesi verilir.

(3) Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihinin mesai bitimine kadar teslim edilmesi gerekir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Sınav başvurusu sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav hazırlık komisyonu

MADDE 10 – (Değişik:RG-24/12/2013-28861)

(1) (Değişik ibare:RG-17/10/2018-30568) ilgili Bakan Yardımcısı onayı ile Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü ya da Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından, kendi personeli arasından seçilecek bir başkan ve iki üye olmak üzere üç kişiden oluşan Sınav Hazırlık Komisyonu kurulur. Aynı şekilde iki yedek üye belirlenir.

Sınav hazırlık komisyonunun görevleri

MADDE 11 – (1) Sınav Hazırlık Komisyonu, giriş sınavı hazırlık çalışmaları yapar, giriş sınavı başvurularını inceler ve aranılan şartların adaylarda mevcut olup olmadığını tespit eder. Sınava katılacak sayıda adayı tutanakla belirleyerek, son başvuru tarihinden itibaren on gün içinde (Değişik ibare:RG-24/12/2013-28861) Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne ya da Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünebildirir.

Sekretarya hizmetleri

MADDE 12 – (1) Sınav Hazırlık Komisyonu, Sınav Komisyonu ve Yeterlik Sınav Komisyonunun sekretarya hizmetleri (Değişik ibare:RG-24/12/2013-28861) Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce ya da Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünceyürütülür.

(2) Bakanlıkça belirlenen aday arasına giremeyen aday adaylarının ve yapılan sınavlar sonucu başarılı olamayanların belgeleri, istemeleri halinde kendilerine teslim edilir.

(3) (Değişik ibare:RG-24/12/2013-28861) Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü ya da Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğütarafından, sınava girme hakkı kazanan adaylara fotoğraflı sınava giriş belgesi verilir. Sınav giriş belgesinde kimlik bilgileri, sınav yeri ve tarihi yer alır. Sınav giriş belgesi olmayan aday sınava katılamaz.

Sınav komisyonu

MADDE 13 – (1) (Değişik cümle:RG-17/10/2018-30568) Sınav Komisyonu; Bakan Yardımcılarından birinin başkanlığında, birim amirleri ve bunların yardımcıları, daire başkanları veya konusunda uzman kurum personeli arasından belirlenen, bir başkan ve altı üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Bunlar arasından üç yedek üye belirlenir. İhtiyaç duyulması halinde üniversite öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişi sınav komisyonu asil üyesi olarak görevlendirilebilir.

(2) Sınav komisyonu asil ve yedek üyelerini belirlemeye Bakan yetkilidir.

Sınav komisyonunun görevleri

MADDE 14 – (1) Sınav komisyonu; giriş sınavı sorularını hazırlar, yazılı ve/veya sözlü sınavı yapar, sınavların sonuçlarını değerlendirir,  giriş sınavı başarı sıralaması yapar, stajyer kontrolör aday listesini hazırlayarak Bakana sunar.

(2) Sınav sonuçları Bakan Onayı ile kesinleşir. Bakan onayını takiben Sınav Komisyonunun görevi sona erer.

Yazılı sınav

MADDE 15 – (1) Yazılı sınav, klasik veya test usulünde Bakanlıkça yapılabileceği gibi ÖSYM’ye,  Milli Eğitim Bakanlığına ya da üniversitelere yaptırılabilir. Bu takdirde sınava ilişkin hususlar, Bakanlık ile ilgili kuruluş arasında yapılacak protokol ile belirlenir.

(2) Giriş sınavına KPSS sonuçlarına göre belirlenen adaylardan atama izni alınmış kadro kontenjanının  yirmi katından fazla olmamak üzere Bakanlıkça belirlenen sayıda aday çağrılır.

(3) Yazılı Sınavın Bakanlıkça yapılması halinde, yazılı sınav soruları, sınavın hangi usulle yapılacağı, süre ve puanları komisyon tarafından sınavdan bir gün önce tespit edilir ve bir tutanakla kapalı ve mühürlü zarf içinde komisyon başkanına teslim edilir.

(4) Sınav sonunda toplanan isim kısımları kapalı sınav kağıtları ve düzenlenen tutanaklar da kapalı ve mühürlü bir zarf içine konularak, tanzim edilen bir tutanakla beraber Komisyon Başkanına teslim edilir.

(5) Yazılı sınavın bu maddenin birinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara yaptırılması durumunda, sınav soruları ilgili kurum veya kuruluş tarafından hazırlanır.

(6) Yazılı sınav yalnızca yabancı dil sınavı şeklinde yapılabilir.

Yazılı sınav konuları

MADDE 16 – (1) Bakanlığın faaliyet alanlarına giren konularda Bakanlıkça belirlenen ve ilanda belirtilen bölümlerden mezun olanların tabi tutulacağı sınav konuları aşağıda belirtilmiştir.

a) Alan bilgisi,

b) Genel kültür, genel yetenek,

c) Yabancı dil.

(2) Üniversitelerin hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların tabi tutulacağı sınav konu ve alt konuları aşağıda belirtilmiştir.

a) Hukuk:

1) Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası

2) Medenî Hukuk (Başlangıç Hükümleri ve Şahsın Hukuku)

3) İdare Hukuku

4) İdari Yargı

5) Ceza Hukuku (Genel Hükümler ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler)

b) İktisat:

1) Mikro İktisat

2) Makro İktisat

3) Uluslararası İktisat

4) Türkiye Ekonomisi

c) İşletme:

1) İşletme Temel Kavramlar

2) İşletme Yönetimi

3) Üretim-Pazarlama-Finans Yönetimi

ç) Maliye:

1) Kamu Maliyesi

2) Maliye Politikası

3) Bütçe

d) Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler:

1) Siyaset Bilimi

2) Siyasi Tarih

3) Türk Dış Politikası

e) Genel Muhasebe,

f) Genel kültür, genel yetenek,

g) Yabancı dil.

Yazılı sınavın uygulanma şekli

MADDE 17 – (1) Yazılı sınavlarda isim yeri kapalı özel cevap kağıtları kullanılır. Sınavın Bakanlık tarafından yapılması halinde; Sınav, Sınav Komisyonunca, Bakanlıkça görevlendirilecek yeterli sayıda salon başkanı ve gözetmenin gözetimi ve denetimi altında, ÖSYM’ye veya Milli Eğitim Bakanlığına ya da  üniversitelerce yapılması durumunda ise kendi denetim elemanlarının gözetimi ve denetimi altında yapılır. Sınav başlamadan önce Sınav Komisyonunca, adayların hüviyetlerinin kontrol edildiği, soru zarfının sağlam, kapalı ve mühürlü olduğu hususunda tutanak düzenlenir. Sınav kuralları açıklanarak, adayların önünde kapalı soru zarfı açılarak sorular dağıtılır.

(2) Sınavın başlama ve bitiş saati, kaç adayın katıldığı, her adayın kullandığı kağıt adedini gösteren tutanak düzenlenir. Toplanan cevap kağıtları ve tutanaklar zarf içine konularak kapatılıp mühürlendikten sonra Sınav Komisyonu Başkanına teslim edilir.

(3) Sınavda düzenlenen tutanaklar salon başkanı ve gözetmenlerce de imzalanır.

Yazılı sınav kağıtlarının değerlendirilmesi

MADDE 18 – (1) Sınav komisyonu sınav kağıtlarını değerlendirmek üzere üye tam sayısıyla toplanır,  cevap kağıtlarının bulunduğu kapalı zarf açılır ve cevap kağıtları numaralandırılır.

(2) Her cevap kağıdı sınav komisyonunca her sınav konusu için 100 puan üzerinden değerlendirilir. Sınav komisyonu üyelerince verilen notların aritmetik ortalaması alınır.

(3) Cevap kağıtlarının son değerlendirme notu, kağıtların numaralarının yer aldığı cetvele yazılarak sınav kağıdı ile birlikte Sınav Komisyonu Başkanlığına teslim edilir. Sınav Komisyonu Başkanlığınca cevap kağıtlarının ad yazılı kısmı açılarak adayların isimleri cevap kağıdı numarasına göre değerlendirme notunun yer aldığı cetvelin ilgili sütununa yazılır.

(4) Yazılı sınavda başarılı sayılmak için her sınav konusundan 100 üzerinden 50 puandan az olmamak kaydıyla, ortalama en az 70 puan almak gerekir.

(5) Başarı sırasına göre oluşturulan liste sınav bitimini takip eden üç iş günü içinde Bakan onayına sunulur.

(6) Yazılı sınavı kazananlara, en geç sözlü sınavdan on beş gün önce yazılı olarak sözlü sınava davet edilmek üzere bildirimde bulunulur. Sözlü sınava davet yazısında sözlü sınav tarihi ve yeri belirtilir. Ayrıca sınav sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilir. 

Sözlü sınav

MADDE 19 – (1) Yazılı sınavda başarı gösterenler veya yazılı sınav yapılmaması durumunda sözlü sınava katılmaya hak kazananlar sözlü sınava alınırlar.

(2) Sözlü sınavda; adayların yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyleri ile birlikte hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadığı, davranışları, zeka ve kavrayış durumları, anlatım ve temsil yetenekleri gibi hususlar da göz önünde bulundurularak her adaya Sınav Komisyonu üyelerince ayrı ayrı 100 puan üzerinden not verilir ve bunların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu belirler.

(3) Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 üzerinden en az 70 puan almaları şarttır.

(4) Sadece sözlü sınav yapılması durumunda; adayların başarılı sayılabilmeleri için yabancı dil konusundan en az 70 puan, diğer konuların her birinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama 70 ve daha yukarı puan almaları şarttır.

(5) Giriş sınavının; ÖSYM, Milli Eğitim Bakanlığı,  üniversiteler veya üniversitelere bağlı yabancı dil merkezlerine yaptırılan  yazılı yabancı dil sınavından en az 70 ve üzerinde puan alan adaylara sözlü sınav uygulamak şeklinde yapılması durumunda adayların başarılı sayılabilmeleri için sözlü sınav konularının her birinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama 70 ve daha yukarı puan almaları şarttır.

(6) Giriş sınavı başarı notu, yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasından oluşur.

(7) Giriş sınavı puanının eşitliği halinde yabancı dil puanı yüksek aday tercih edilir.

(8) Yazılı ve sözlü sınavı kazanmış olmak kazanılmış hak sayılmaz.

(9) Sınav sonuçları sınav komisyonu tarafından bir tutanakla tespit edilir. Sınav Komisyonunca gerek görülmesi halinde yedek liste belirlenebilir. Sınav komisyonu giriş sınavı başarı listesini ve stajyer kontrolör aday listesini sözlü sınavın bittiği günü takip eden üç iş günü içinde Bakana teslim eder. Onaylanan liste, Bakanlıkta ve internet sitesinde yayınlanmak suretiyle duyurulur. Giriş sınavını kazanan stajyer kontrolör adaylarına ayrıca yazılı tebligat yapılır.

Atanacaklardan istenecek belgeler

MADDE 20 – (1) Yapılan sınavda başarılı olanlardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) (Değişik:RG-4/2/2010-27483) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı bir şekilde yapmaya engel bir durum bulunmadığına dair yazılı beyanı,

b) (Değişik:RG-4/2/2010-27483) Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

c) (Değişik:RG-4/2/2010-27483) Sabıkasının bulunmadığına dair yazılı adli sicil beyanı,

ç) Adayın kendi el yazısıyla yazılmış, kendisi hakkında bilgi alınabilecek en az iki kişinin adı, soyadı ve adreslerini de içeren detaylı özgeçmişi,

d) Aday tarafından doldurulmuş güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin form.

(2) Yukarıdaki belgeleri ibraz edemeyenlerin atamaları yapılmaz.

Stajyer kontrolörlüğe atanma

MADDE 21 – (1) Giriş sınavını kazananlardan, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen belgeleri 15 gün içerisinde Bakanlığa ibraz etmeleri istenir. Süresinde belgelerini ibraz eden adaylar, başarı derecesi sıralamasına göre boş stajyer kontrolör kadrolarına atanırlar.

Temel ve hazırlayıcı eğitim

MADDE 22 – (1) Stajyer kontrolörlük süresi en az üç yıldır.  Stajyer kontrolör olarak atananlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 55 inci maddesi ve bu maddeye dayanılarak 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmeliğe uygun olarak temel ve hazırlayıcı bir eğitime tabi tutulurlar.

(2) Stajyer kontrolörler, eğitim süresince başkontrolör veya kontrolörlerin refakatinde çalışır.

Re’sen denetleme yetkisi

MADDE 23 – (1) En az onsekiz ay başarıyla görev yapan stajyer kontrolörlere, refakatinde çalıştığı başkontrolör veya kontrolörlerin uygun görüşü üzerine Başkanın teklifi ve görevli bulunduğu yerin genel müdürünün Onayı ile re’sen denetleme yetkisi verilebilir. Yetkili stajyer kontrolörler, kontrolörlerin tüm yetkilerini kullanırlar.

Raporlar (Değişik başlık:RG-31/12/2011-28159)

MADDE 24 – (1) Stajyer Kontrolörlere, refakatinde çalıştığı kontrolör tarafından yeterliği konusunda  (Mülga ibare:RG-31/12/2011-28159) (…) bir rapor  verilir.

Yeterlik Sınav Komisyonu

MADDE 25 – (1) Yeterlik sınavı, sınava katılacak stajyer kontrolörlerin görevli olduğu genel müdürlüğün teklifi ve Bakan onayı ile görevli bulunduğu yerin genel müdürü, Teftiş Kurulu Başkanlığından görevlendirilecek bir müfettiş ile Kontrolörler Başkanı ve yardımcıları arasından seçilecek iki üye ile birlikte bir başkan ve dört üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşan  bir komisyon tarafından yapılır.

(2) Komisyon kararlarına karşı itiraz edilemez.

Yeterlik sınavı

MADDE 26 – (1) Stajyer kontrolörler, ücretsiz izin ve askerlik hizmetinde geçen süreler hariç en az üç  yıllık stajyer kontrolörlükte fiilen geçen yetişme döneminden sonra, (Değişik ibare:RG-31/12/2011-28159) son üç yıl içinde disiplin cezası almamış olması şartıyla yeterlik sınavına tabi tutulurlar.

(2) Yeterlik sınavı, sınav komisyonu tarafından yazılı ve sözlü olarak yapılır.

(3) Yeterlik sınavı tarihleri sınavın yapılmasından bir ay önce duyurulur.

(4) Yeterlik yazılı sınavı; denetim mevzuatı, teşvik mevzuatı, Bakanlık teşkilatı ve görevleri ile alan bilgisi konularında yapılır.

(5) Sözlü sınavda, yazılı sınav konularındaki bilgi düzeyinin yanı sıra adayların genel kültürü, ifade kabiliyeti, temsil yeteneği gibi özellikleri değerlendirilir.

(6) Yazılı ve sözlü sınavda 100 üzerinden en az 50 puan olmak üzere, ortalama en az 70 puan alanlar başarılı sayılır ve kontrolör olarak atanır.

(7) Sınav komisyonu başarılı ve başarısız olanların listesini Bakanlığa teslim eder.

(8) Yeterlik sınavını kazanamayan veya mazeretsiz olarak sınava girmeyenler durumuna uygun kadrolardan birine naklen atanırlar.

(9) Geçerli mazereti olanlar, bir defaya mahsus sınava alınırlar.

Kontrolörlerin kıdemi

MADDE 27 – (1) Stajyer kontrolörlük giriş sınavları ve yeterlik sınavlarında alınan yazılı ve sözlü notların genel ortalaması, başarı derecesini belirler ve atamalar bu sıraya göre yapılır. Kontrolörlüğe atananların kıdemi yeterlik sınavındaki başarı sıralamasına göre belirlenir. Kontrolörlüğe atananlardan, bir başka göreve atandıktan sonra tekrar dönenler kıdem bakımından dönemlerinin sonuna alınırlar. Ancak kontrolörlük görevinden ayrıldıktan sonra özel sektörde çalışanların tekrar kontrolörlük görevine dönmeleri halinde kıdeminin belirlenmesinde kontrolörlükte geçen hizmet süreleri esas alınır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kontrolörlerin Çalışma Usul ve Esasları

 

Kontrolörlerin görevlendirilmesi

MADDE 28 – (1) Kontrolörler ihtiyaca göre Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü veya Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünde, Bakan Onayı ile görevlendirilir.

(2) Kontrolörler Bakan Onayı ile görevlendirilecek bir başkan koordinasyonunda çalışır.

Başkanın görevlendirilmesi ve çalışma esasları

MADDE 29 – (1) Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü ya da Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı kontrolörlerin kendi aralarındaki koordinasyonunu sağlamak üzere her genel müdürlükte bir başkan görevlendirilir. Başkan doğrudan genel müdüre bağlı olarak çalışır.

(2) Başkan, görevlendirileceği yerin genel müdürünün teklifi ve Bakan Onayı ile stajyer kontrolörlük süresi de dahil olmak üzere kontrolörlükte on yılını dolduran kontrolörler arasından atanır.

(3) Gerekli görüldüğü hallerde, Başkana yardımcı olmak üzere, yeterli sayıda kontrolör Başkanın teklifi ve genel müdür onayı ile Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilebilir.

(4) Başkanın çalışma esasları şunlardır: 

a) Kontrolörleri yönetmek, çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek.

b) Kontrolörlerin çalışmalarında yöntem belirlemek ve mevcut yöntemlerin geliştirilmesini sağlamak.

c) 5225 sayılı Kanun, 2634 sayılı Kanun ile 1618 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerce belirtilen denetim ve belgelendirme işlemlerinin öngörülen süreler içerisinde yapılmasını sağlamak.

ç) Gerektiğinde re’sen inceleme, araştırma ve denetleme yapmak.

d)Yıllık denetim ve çalışma programlarını hazırlamak ve görevli bulunduğu genel müdürlüğün onayından sonra uygulanmasını sağlamak.

e) Kontrolörlerce hazırlanan raporları görevli bulunduğu genel müdürlüğün onayına sunmak ve sonuçlarının uygulanmasını sağlamak.

f) Kontrolörlerin çalışması, genel durum ve mevzuat konularında rapor hazırlayarak görevli bulunduğu genel müdürlüğe sunmak, varsa değişiklik önerilerini teklif etmek.

g) Kontrolörlerle büro personelinin (Mülga ibare:RG-31/12/2011-28159) (…) atanma ve yükselmeleri için önerilerde bulunmak.

ğ) Stajyer kontrolörlerin yetiştirilmelerini sağlamak.

h) Kontrolörleri mesleki ve bilimsel çalışmalar yapmaya özendirmek, bu çalışmaları düzenlemek ve başarılı sonuçların yayınlanmasını sağlamak.

ı) Büroyu yönetmek, çalışma yöntemlerini düzenlemek ve gerektiğinde raporları incelemek amacıyla kontrolörler arasından tetkik grubu oluşturmak.

i) Görevli bulunduğu genel müdürlükte, genel müdür tarafından verilecek görevler ile bu yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yürütmek.

Kontrolörlerin çalışma esasları 

MADDE 30 – (1) Kontrolörler, aşağıdaki esaslara göre çalışır:

a) Kontrolörler, istihdam edildikleri genel müdürlüğün görev alanına giren konularda her türlü inceleme, araştırma ve denetim işlerini; 5225 sayılı Kanun,  2634 sayılı Kanun ve 1618 sayılı Kanun ile 10/5/2005 tarihli ve 2005/8948 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik, 16/8/2005 tarihli ve 25908 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür Yatırım ve Girişimlerinin Nitelikleri ve Nicelikleri Yönetmeliği, 4/9/1996 tarihli ve 22747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği ve ilgili mevzuatta belirlenen esaslara göre yürütürler.

b) Kontrolörler, bu fıkranın (a) bendinde belirtilen hususları; 5225 sayılı Kanun,  2634 sayılı Kanun ile 1618 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerin amaçlarına Bakanlığın genel ilke ve politikalarına göre gerçekleştirir, uygulamaların mevzuata, plan ve programlara uygun olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla gerekli önerileri hazırlayıp görevli bulundukları genel müdürlüğe sunarlar.

c) Görevlerini yaparken öğrenmiş oldukları her türlü mevzuata aykırı işlem ve faaliyetleri gereği yapılmak üzere derhal Başkana bildirirler.

ç) Mevzuatın uygulanmasından doğan eksiklik ve yanlışlıkların giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırır, alınması gerekli önlemleri ve tekliflerini Başkana bildirirler.

d) Refakatlerine verilecek stajyer kontrolörlerin meslekte yetişmelerini sağlarlar.

e) Görevli bulunduğu genel müdürlükçe verilen diğer görevleri yaparlar.

Kontrolörlerin yükümlülükleri

MADDE 31 – (1) Kontrolörlerin çalışmaları sırasında uyacakları yükümlülükleri aşağıda sayılmıştır:

a) Kontrolörler, 5225 sayılı Kanun,  2634 sayılı Kanun veya 1618 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerce kendilerine verilen görevleri eksiksiz yerine getirmekten sorumludurlar.

b) Kontrolörler, görevli bulundukları yerlerde görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar.

c) Görevleri dolayısıyla edindikleri bilgi ve belgeleri üçüncü kişilere açıklayamazlar.

Kontrolörler bürosu

MADDE 32 – (1) Kontrolörlerin personel, özlük, yazışma ve dosyalama gibi işlemlerini yapmak üzere bir şube müdürü ile yeteri kadar personel görevlendirilir.

Tespit ve görüşler

MADDE 33 – (1) Yatırım ve işletmeler Genel Müdürlüğü ya da Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü; belge talebinde bulunulan veya belgeli yatırım, girişim ya da projelerin bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılacak tespitleri, iş yoğunluğu, kaynakların etkin ve verimli kullanımı ile işin niteliğini dikkate alarak aşağıda belirtilen personel aracılığıyla da yapabilir:

a) İl Kültür ve Turizm Müdürleri,

b) Geçici veya özellik arz eden yatırım ve girişimler için Bakan tarafından belirli bir görev ve süre ile görevlendirilecek Bakanlık personeli.

(2) Yukarıdaki fıkra uyarınca yaptırılan tespitler Bakanlık kontrolörlerince incelenir. İnceleme sonucunda denetim yapılmasını veya ceza uygulamasını gerektirir bir sonuç ortaya çıkarsa Bakanlık kontrolörleri veya Bakan tarafından görev verilmesi halinde Bakanlık müfettişleri gerekli incelemeleri ve değerlendirmeyi yaparlar.

(3) Ayrıca; Yatırım ve işletmeler Genel Müdürlüğü ya da Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce, gerek görülmesi halinde özel uzmanlık gerektiren konularda faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilerin veya ilgili Bakanlık birimlerinin görüşünden yararlanılabilir.

Kontrolörlerin Görevlendirilmesi

MADDE 34 – (1) Kontrolörler, Başkan tarafından görevlendirilir ve görevlendirildikleri konuda denetlemeleri sonunda düzenleyecekleri raporları Başkana verirler.

(2) Kontrolörler, çalışmaları sonunda işin özelliğine göre denetim, inceleme ve araştırma raporu düzenlerler. Raporlarda, denetim konusu hakkında yapılması önerilen işlem açıkça belirtilir.

Kontrolörlerin birlikte çalışması

MADDE 35 – (1) İnceleme, araştırma ve denetim görevinin grup halinde yürütülmesi halinde en kıdemli kontrolör gruba başkanlık eder. Gruba başkanlık eden kontrolör, işlerin süratli ve etkin bir şekilde yürütülmesinden yetkili ve sorumludur.

Görevin devamlılığı ve devri

MADDE 36 – (1) Kontrolör, Başkanca verilen araştırma, inceleme, değerlendirme ve denetleme görevini görevlendirme onayında belirtilen yer, şekil ve süre zarfında bitirmekle yükümlüdür. Ancak; verilen işi geri bırakma ve devir zorunluluğu doğarsa, Başkanın uygun görmesi halinde işi geri bırakabilir veya devredebilir. Devir durumunda, yapılan çalışmalar görevi devralan kontrolöre yazılı olarak bildirilir. Görevi devralan kontrolör, Başkan tarafından belirtilen yer, şekil ve süre zarfında görevi sonuçlandırır.

Bilgi toplama ve yazışma

MADDE 37 – (1) Kontrolörler, görevleri ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi inceler, denetimi ile görevli oldukları gerçek ve tüzel kişilerden yazılı olarak bilgi ve belge isteyebilirler.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yükselme

MADDE 38 – (1) Stajyer kontrolörlük dönemi de dahil olmak üzere en az on yıl kontrolör olarak görev yapanlar, kıdem sırası dikkate alınarak Başkanın uygun görüşü üzerine başkontrolör olarak atanabilirler.           

Kontrolör güvencesi

MADDE 39 – (1) İsteği üzerine bir başka göreve atanan kontrolörler, istekleri üzerine, boş kadro bulunması halinde eski görevlerine yeniden atanabilirler.

(2) Kontrolörlük hizmetleri, diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olarak düzenlendiğinden; kontrolörler kendi istekleri dışında veya kontrolörlük hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz; diğer idari görevlere atanamazlar.

(3) Sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin; yargı kararı, sağlık kurulu raporu, müfettiş raporu ile belgelendirilmesi gerekir.

Denetlenenlerin yükümlülüğü

MADDE 40 – (1) Kültür veya turizm belgesi alanlar veya kültür veya turizm belgesi talebinde bulunanlar bu Yönetmelik esasları çerçevesinde görevli denetim elemanlarına istenilen her türlü bilgi ve belgenin aslı veya onaylı suretini verir, denetim sırasında gerekli kolaylığı gösterirler.

Yurt dışına gönderme

MADDE 41 – (1) Kontrolörler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan usul ve esaslar çerçevesinde, Bakanlığı ilgilendiren konularda inceleme ve araştırma yapmak, mesleki bilgi ve görgülerini artırmak amacıyla Başkanın önerisi ve Bakan Onayı ile bir aydan az bir yıldan fazla olmamak üzere yurt dışına gönderilebilir.

Denetim ve şikayet defteri              

MADDE 42 – (1) Tüm belge sahipleri, bir denetleme defteri ve bir şikayet defteri bulundururlar. Bu defterler İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri tarafından her sayfası numaralandırıldıktan sonra mühürlenerek tasdik olunur. Denetim elemanları, her denetimden sonra girişimin denetlendiği tarihi belirterek şikayet ve denetleme defterini inceler ve kimliklerini yazıp imzalarını atarlar. Şikayet defteri, şikayet ve temennilerini yazmak isteyecek kişilerce rahatça ulaşılabilecek bir yerde bulundurulur. 

Görev belgesi, Resmî mühür ve beratı

MADDE 43 – (1) Başkontrolör, kontrolör ve stajyer kontrolörlere, Bakanlıkça tasdik edilmiş ve imzalanmış fotoğraflı bir kimlik belgesi, Resmî mühür ve beratı verilir.

GEÇİCİ MADDE 1 – (Ek: RG-4/11/2006-26336)(1)

Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce duyurusu yapılmış ve yürürlüğe konulmuş olan sınavlar, sınav duyurusunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

_________________________

(1)    Yönetmeliğe, 4/11/2006 tarihli ve 26336 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle eklenen Geçici Madde, 20/10/2006 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


            Yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız.