TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Faaliyet Raporu 2006

2006 YILI
01/01/2006 – 31/12/2006 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

I- GENEL BİLGİLER
   A-
Misyon ve Vizyon
   B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
   C- İdareye İlişkin Bilgiler
      1- Fiziksel Yapı
      2- Örgüt Yapısı
      3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
      4- İnsan Kaynakları
      5- Sunulan Hizmetler
      6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
   D- Diğer Hususlar 
II- AMAÇ ve HEDEFLER
   A- İdarenin Amaç ve Hedefleri
   B- Temel Politikalar ve Öncelikler
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
   A- Mali Bilgiler
      1- Bütçe Uygulama Sonuçları
      2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
   B- Performans Bilgileri
      1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
      2- Performans Sonuçları Tablosu
      3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
      4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi
IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
   A-
Üstünlükler
   B- Zayıflıklar
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 

EKLER
2
2
2
5
5
5
6
7
9
10
12
12
12
13
13
13
13
14
14
14
26
26
26
26
26
27
27
28

I- GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

Misyon:

Bakanlık faaliyetlerinin stratejik amaçlara, etik ilkelere ve mevzuata uygun ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve kamu kaynaklarının verimli kullanılması için gerekli şeffaflığı ve denetim anlayışını kurumsallaştırılmak, denetim ve yol göstericilik amaçlarını gerçekleştirecek teftiş, inceleme ve soruşturmaları zamanında, etkin, tam ve mevzuata uygun yapmak, kurumsal bir hafıza yaratarak tüm kamuoyu ve kamu sektörü nezdinde gerekli güven ortamını yaratmaktır.

Vizyon:

Kültür ve Turizm Bakanlığı birimlerinin iş ve işlemlerinin, hizmetten yararlanan ve hizmet sunan tüm tarafların beklenti ve önerileri de dikkate alınarak ve hizmetin sürekli gelişimi amaçlanarak, yasal düzenlemelere, stratejik amaçlara, etik ilkelere uygun, etkin bir şekilde yürütülmesini ve bu çerçevede kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla Teftiş Kurulu Başkanlığına tevdi edilen teftiş, inceleme ve soruşturmaları zamanında ve eksiksiz yapmak, Kurulun çalışmalarından elde edilen bulguları da kullanarak Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmesi, Bakanlık birimlerinin mevzuata, stratejik amaçlara, plan ve programlara uygun çalışması için teklifler hazırlamaktır.

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda sayılmıştır.

Buna göre;

“Teftiş Kurulu Başkanlığı

Madde 18- Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın emri ve onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar:

a) Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtları ile bağlı kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak denetim, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,

b) Denetim, inceleme ve soruşturma sonucunda tespit ettikleri hususlarda Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plân ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,

c) Kanunlarla ve Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Teftiş Kurulunun çalışma usul ve esasları, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının seçilmesi ve yetiştirilmesi ile diğer hususlar tüzükle düzenlenir.”

4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Geçici 6’ncı maddesinde, bu Kanunda öngörülen tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağı hükmolunmuştur. Kültür ile Turizm Bakanlıklarının birleşmesini takiben Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü hazırlanması çalışmalarına başlanmış, hazırlanan taslak görüşleri alınmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilmiş ve gelen öneriler doğrultusunda revize edildikten sonra Başbakanlığa ve mevzuat gereği görüş alınmak üzere Danıştay Başkanlığına gönderilmiştir. Bu çalışmalar sonunda Danıştay Başkanlığının da uygun görüşünü alan Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü 28/09/2006 gün, 26303 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu bağlamda Tüzük hükümlerine göre;

“Kurul Başkanlığının görevleri

MADDE 5 – (1) Kurul Başkanlığının görevleri aşağıda gösterilmiştir:

a) Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatıyla bağlı kuruluşların ve Bakanlık denetimi altındaki kurum ve kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,

b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli önerileri hazırlayıp Bakana sunmak,

c) Bakan tarafından ve mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Kurul Başkanının görev ve yetkileri

MADDE 6 – (1) Kurul Başkanının görev ve yetkileri aşağıda göstermiştir:

a) Kurulun, 5 inci maddede belirtilen görevlerini Bakanın emir veya onayı üzerine Bakan adına yürütmek,

b) Kurulu yönetmek, çalışmalarını düzenlemek, denetlemek ve gelecek yıl giderlerinin tahmini tutarını bildirmek,

c) Gerektiğinde bizzat teftiş, inceleme, soruşturma ve araştırma yaprak,

ç) Yıllık teftiş ve çalışma programlarını hazırlamak, Bakanın onayından sonra bunların uygulanmasını sağlamak,

d) Müfettişlerden gelen raporları incelemek, yanlışlık ve eksiklerinin giderilmesini sağlamak, ilgili mercilere göndermek, yapılan işlemlerin sonuçlarını izlemek ve alınması gereken önlemlere ilişkin önerilerde bulunmak,

e) Müfettişlerce düzenlenen ve doğrudan yetkili mercilere verilen soruşturma raporlarının Kurul Başkanlığına sunulan örneğini incelemek, usul ve esas yönünden göreceği eksiklikleri tamamlattırmak ve mercilerine ek soruşturma raporu gönderilmek için müfettişlere yazılı emir vermek,

f) Gerektiğinde Kurulun yıllık çalışmalarının sonuçlarına göre, Bakanlıkça uygulanan politikaların ve yürütülen hizmetlerin genel durumu, idarede gözlenen yetersizlikler, mevzuat yetersizliği ve bunların giderilmesi için alınacak yasal ve idarî önlemlere ilişkin görüş ve önerileri içeren rapor düzenlemek ve Bakana sunmak,

g) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarıyla şube müdürlüğü personelinin sicillerini düzenlemek, atanma ve yükselmeleri için önerilerde bulunmak,

ğ) Müfettiş yardımcılığı giriş ve yeterlik sınavlarının yapılmasını sağlamak, müfettiş yardımcılarının yetiştirilmelerine ilişkin programlar düzenlemek ve uygulanmasını denetlemek,

h) Müfettişleri mesleki ve bilimsel çalışmalar yapmaya özendirmek, bu çalışmaları düzenlemek,

ı) Mevzuatın, müfettişler arasında değişik yorumlandığı hallerde görüş ve uygulama birliğinin sağlanması için gerekli önlemleri almak,

i) Kurula intikal eden ve teftiş, inceleme, soruşturma ve araştırma yapılmasını gerektiren konuları Bakanın onayına sunmak ve sonuçlarını izlemek,

j) Kurulun uygulamaları ile çalışma esas ve usulleri hakkında yönergeler çıkarmak.

Müfettişlerin görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Müfettişler, Bakanın emri ya da onayı üzerine, Bakan adına aşağıdaki görevleri yaparlar:

a) Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatıyla bağlı kuruluşların ve Bakanlık denetimi altındaki kurum ve kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak,

b) Görevlerini yaparken öğrenmiş oldukları yolsuzluklar için, sorumlular hakkında tâbi oldukları soruşturma usulüne uygun olarak gecikmeden soruşturmaya basamak ve durumu derhal Başkanlığa bildirmek,

c) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak, görülecek yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırmak ve işlerin istenen düzeyde yürümesini sağlamak için alınması gereken önlemler ve düşüncelerini raporla Başkanlığa bildirmek,

ç) Bakanlığı ilgilendiren konularda araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak,

d) Refakatlerine verilen müfettiş yardımcılarının meslekte yetişmelerini sağlamak,

e) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Görevden uzaklaştırma

MADDE 9 – (1) Müfettişler, kanunlara göre haklarında görevden uzaklaştırma hükümleri uygulanabilecek kişileri aşağıdaki durumlarda görevlerinden uzaklaştırabilirler:

a) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı, bunların hesap, belge ve defterlerini göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınmak, teftiş, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek ve yanlış yollara sürükleyecek davranışlarda bulunmak,

b) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunmak,

c) Evrakta sahtecilik, kayıtlarda tahrifat yapmak,

ç) Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde, görevi başında kalmasında sakınca bulunmak”

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı

Teftiş Kurulu Başkanlığı hizmet binası Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, No:121 Maltepe adresindeki 7 katlı kiralık bir bina olup bir katı idari kat, 5 katı da Müfettiş odaları olarak kullanılmaktadır. Ayrıca binada bir kütüphane ve bir çay ocağı ile alt kısımda bir yemekhane bulunmaktadır, Müfettişlerin tümünün birer telefon ve bilgisayarı mevcuttur.

Hizmet binası esasen mesken olarak projelendirilmiş olduğundan hizmetlerin etkin bir biçimde yürütülmesinde ve kurum içi ilişkilerin artırılmasında sorunlar yaratmaktadır. Bu hususlarla birlikte binanın kira olması da dikkate alınarak önümüzdeki yıl Kurulun Bakanlığımıza ait başka bir hizmet binasına taşınması planlanmaktadır.

2- Örgüt Yapısı

Teftiş Kurulu, bir Başkanla, başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarından oluşur. Kurul doğrudan Bakana bağlıdır. Kurulun yazı, hesap, arşiv ve benzeri işleri, Başkanlığa bağlı Şube Müdürlüğü (Büro) tarafından yürütülür.

Teftiş Kurulunda şu anda, bir Başkan ve üç Başkan Yardımcısı ile Kurul dışında geçici görevli olan üç başmüfettiş de dahil olmak üzere toplam 33 başmüfettiş ve 22 müfettiş görev yapmaktadır.

Kuruluş Şeması

Şekil 1: Teftiş Kurulu Başkanlığı Örgüt Yapısı

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Kurul demirbaşına kayıtlı 39 adet dizüstü, 64 adet masaüstü bilgisayarı bulunmakla birlikte bunlardan ancak 40 adet masaüstü bilgisayarı ile 31 adet dizüstü bilgisayar verim alınarak kullanılabilecek durumdadır. Yıl içerisinde kullanılabilecek fakat atıl durumda olan bilgisayarlarımız İMİD Başkanlığına devredilmiş ve bu suretle ihtiyaç olan başka birimlerde kullanılmaları temin edilmiştir. Bunun dışında Kurulda, 61 adet yazıcı, 3 adet fotokopi makinesi, 2 adet tarayıcı ve 65 adet veri taşıyıcısı bulunmaktadır.

Hizmet binasının kiralık olması ve yakın zamanda taşınılmasının planlanması nedeniyle ekonomik bir çözüm olmayacağından kablo döşenmesi suretiyle internet erişimi dağıtılmak yerine mevcut ADSL aboneliğinin kablosuz modem ve yeter sayıda kablosuz erişim noktası vasıtasıyla dağıtılması tercih edilmiştir. Bu çerçevede her müfettiş odasında ve büroda internet bağlantısı bulunan en az bir bilgisayar mevcuttur. Binamız henüz Bakanlık yerel ağına dahil olmamıştır. Bina değişikliğinin planlanması ve kısa süreli hat kiralamanın yüksek maliyeti dolayısıyla bu hizmetin alınması/tesisi ertelenmiştir.

Müfettişlerimiz, Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği tarafından sunulan Bahum Hukuk Bilişim Sistemine üyedirler. Ayrıca Bakanlığımız Web sayfasına, Teftiş Kurulu ve mevzuat bilgileri yüklenmiş olup sürekli güncellenmektedir. Teftiş Kurulu Başkanlığının 2 nüsha Resmi Gazete aboneliği mevcuttur. Ayrıca Müfettişler Resmi Gazeteyi ve diğer gelişmeleri, Başbakanlık e-mevzuat ve e-Genelge, Adalet Bakanlığı UYAP, Yargıtay, Danıştay ve TBMM gibi kamu kaynaklı elektronik kaynaklardan da takip etmektedirler.

Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanlıkların birleştiği 2003 yılını başlangıç alarak bu tarihten sonra Kurulun ürettiği tüm evrakın (raporlar, yayımlar, yazışmalar vs.) sayısal ortamda saklanması ve ulaşılmasını sağlamak amacıyla gerekli ön çalışmaları başlatmış olup orta vadede, gerekirse hizmet satın alınmak yolu da değerlendirilmek suretiyle mevcut verileri girerek bir veri tabanı oluşturmayı ve bunu sürdürmeyi amaçlamaktadır.

Ayrıca bilişim teknolojilerindeki gelişiminin doğal bir sonucu ve bu gelişmelerden beklenen çevrenin korunması, arşiv alanlarından ve mekândan tasarruf gibi faydalara ulaşılması açısından en önemli adım olarak elektronik belge kullanımı ve elektronik imzaya geçilebilmesi ve bu meyanda Strateji Geliştirme Başkanlığıyla işbirliği yapılması planlanmaktadır.

Hizmet içi eğitimde etkinliğin artırılmasını teminen kullanılmak üzere bir adet projeksiyon cihazı alımı ile bilgisayar sayısının artırılarak her müfettişe birer adet dizüstü bilgisayar tedariki de planlanmaktadır.

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca, Başkanlığımıza, Başkanlık hizmetlerinde kullanılmak ve diğer personelin hizmetine de sunmak üzere iki hizmet aracı ayrılmıştır.

BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

 

Demirbaş Kaydı

Kullanılabilir Durumda Olanlar

Diz üstü bilgisayar

39

31

Masaüstü bilgisayar

64

40

Yazıcı

71

61

Fotokopi makinesi

3

3

Veri taşıyıcısı

65

65

Tarayıcı

3

2

Taşıt

 

2

Tablo 1: Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

4- İnsan Kaynakları

Müfettişliğin gerektirdiği nitelik ve koşullara uygun adaylar arasından sınavla Müfettiş Yardımcısı seçilmesi ve Kurul içinde yetiştirilmesi kamu yönetimindeki kariyer ilkesinin gereğidir. Müfettiş Yardımcıları, üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki fakülte veya yüksek okullardan mezun olan adaylar arasından Teftiş Kurulu Tüzüğü ve Yönetmelikte belirtilen konularda Müfettiş Yardımcığı Giriş Sınavına tabi tutulurlar. Bu sınavı kazananlar Başkanlıkça 3 yıllık bir eğitim sürecinden geçirilmekte; bu süre içinde kendilerine teftiş ve soruşturma usulleri yanında, idari, adli, mali ve Bakanlığımız mevzuatı, teşkilat yapısı ve işleyişiyle ilgili bilgiler verilmekte, bu konu ve alanlarda pratik yaptırılmakta, mesleğin gerektirdiği bilgi ve tecrübe ile disiplin kazandırılmakta ve eğitim dönemi ile bu dönem sonunda yapılan özel yeterlik sınavında başarı gösterenler müşterek kararname ile müfettişliğe atanmaktadır. Dolayısıyla Teftiş Kurulunda Müfettiş Yardımcılarının işe alınması, yetiştirilmeleri ve Müfettişliğe atanmaları ilgili tüzük çerçevesinde kariyer ilkesi esas alınarak gerçekleşmektedir.

Teftiş Kurulu Başkanlığında Kurul Başkanı dahil 33 başmüfettiş ve 22 müfettiş olmak üzere toplam 55 müfettiş görev yapmaktadır. Kültür ile Turizm Bakanlıkların birleşmesinden sonra, 7 müfettiş yardımcısı başka kamu kurumlarına geçmiş, 7 müfettiş yurtdışı görevlere, 2 müfettiş ise iç denetçi olarak atanmış, 1 müfettiş asaleten 3 müfettiş de vekaleten Bakanlığımızın başka birimlerine yönetici olarak atanmış, 2 müfettiş de emekli olmuştur. Birleşmeden bu yana toplam 19 müfettiş Teftiş Kurulundan ayrılırken bu süre zarfında Kurula hiç müfettiş yardımcısı alınmamıştır.

Müfettişler

Başmüfettişler

33

Müfettiş

22

Müfettiş Yardımcısı

0


 

 

Tablo 2: Müfettişlerin Kadroları İtibariyle Dağılımı

Kurulda görevli kadrolu memur sayısı 7 olup bu memurların 1’i başka bir birimde geçici görevli olarak çalışmaktadır. Ayrıca Kurulumuzda kadrosu başka birimlerde olan 5 memur da geçici görevli olarak çalışmaktadır. Kurulda toplam 9 DÖSİMM işçisi çalışmaktadır. 1 geçici işçi de DÖSİMM’e bağlı Ankara İşletme Müdürlüğü çalışanı olup Teftiş Kurulunda istihdam edilmektedir. Personel Dairesi Başkanlığının 1 işçisi de geçici işçi olarak Kurulumuzda çalışmaktadır. 3 DÖSİMM işçisi de kurulumuzda geçici görevli olarak çalışmaktadır.

İSTİHDAM ŞEKİLLERİ

Memur

Kadrolu Memur

7

Kadrolu memurlardan başka birimde geçici görevli

1

Başka Birimden Geçici Görevli

5

İşçi

DÖSİMM İşçisi

10

Personel Dairesi Bşk. İşçisi (geçici işçi)

1

 

 

 
Tablo 3: Müfettişler Dışındaki Personelin Dağılımı

ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavında (KPDS) 1 Müfettiş (A) düzeyinde, 8 Müfettiş (B) düzeyinde, 17 Müfettiş (C) düzeyinde başarılı olmuşlardır. Ayrıca 3 müfettiş de (B) ve (C) düzeyinde olmak üzere iki ayrı dilden başarılı olmuşlardır. Ayrıca son bu yıl Amerikan Kültür Derneği tarafından yapılan TOEFL (Test of English as a Foreign Language) sınavından 6 Müfettiş 190 ve üstü puanla başarılı olmuşlardır.

KPDS Durumu

A alanlar

1

B olanlar

8

C olanlar

17

2 dilden B ve C

2 Tablo 4: Müfettişlerin KPDS Başarı Durumları

Bir müfettiş doktorasını tamamlamış olup, 1 müfettiş de doktora eğitimine devam etmektedir. 3 müfettiş de yüksek lisans eğitimini tamamlamış olup, halen 4 müfettiş de yüksek lisans eğitimini sürdürmektedir. Ayrıca 8 müfettiş ATAUM temel eğitim ve uzmanlık eğitimini tamamlamış olup, 1 müfettiş de eğitimine devam etmektedir. Bir müfettişimiz de halen A.Ü TÖMER Yabancı Dil kursuna devam etmektedir.

Teftiş Kurulu Tüzüğü ve Devlet Memurları Kanunu hükümleri gereğince; Bakanlığımızı ilgilendiren konularda inceleme ve araştırmalar yapmak ve mesleki bilgilerini artırmak amacıyla bu yıl 2 Müfettiş İsviçre ve Avusturya’ya, 2 müfettiş ise İngiltere’ye gönderilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlıklarının birleştiği tarihten bu yana 5 müfettiş yurt dışında uzmanlık ve yüksek lisansını tamamlamış olup halen 2 müfettiş de bu amaçla İngiltere’de eğitimini sürdürmektedir.

Eğitim Durumları

Doktora

1

Yüksek Lisans

3

Doktora (devam eden)

1

Yüksek Lisans (devam eden)

4

Ataum (Temel Eğitim ve Uzmanlık)

8

 

 

 

Tablo 5: Müfettişlerin Lisans Eğitimi Üstündeki Eğitim Durumları

5- Sunulan Hizmetler

Teftiş Kurulu Başkanlığı, görev ve yetkilerinin bir yandan Bakanlığımız kuruluş Kanunu, diğer yandan Teftiş Kurulu Tüzüğü ile belirlenmiş olması ve Kuruluş Kanunumuzda Teftiş Kurulu Başkanlığının “Danışma ve Denetim Birimleri” arasında sayılmış olması nedeniyle Bakanlığımız görev alanıyla ilgili olarak doğrudan vatandaşlarımıza hizmet sunan diğer idari birimlerden farklılık arz etmektedir. Bununla birlikte Kurul tarafından yürütülen görev ve hizmetleri şu başlıklar altında toplayabiliriz:

Teftiş

Teftiş, teftiş edilen birimin kuruluş amaçlarına uygun olarak çalışıp çalışmadığını, çalışmaların gelişen ihtiyaçlara cevap verip vermediğini, defter, belge ve kayıt düzeninin mevzuat hükümlerine uygun ve doğru olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılan; saptanan eksiklik, hata ve usulsüzlüklerin düzeltilmesine ve giderilmesine ilişkin önlemleri belirten, bu suretle etkin bir kamu düzeninin devamını sağlamayı hedef edinen sistemli faaliyetleri ifade etmektedir.

İnceleme

Bakanlık teşkilatı, bağlı ve ilgili kuruluşlar ile denetimi Bakanlığa ait kurum, kuruluş ve işlerde, Bakanlık Makamınca gerekli görülen konularda yapılan, onay kapsamıyla sınırlı denetim faaliyetleri ile Bakanlık denetimine tabi söz konusu kurum ve kuruluşlar personelinin genel hükümlere göre değerlendirilmesi gereken faaliyetlerine ilişkin yapılan çalışmaları ifade etmektedir.

Ön İnceleme

4483 sayılı Kanun ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre sanık memurun yargılanmasının gerekip gerekmediğini ortaya çıkarmaya elverişli delilleri sağlamak amacıyla yapılan işlemleri ifade etmektedir.

Soruşturma

3628 sayılı Kanun ve diğer özel kanunlar kapsamına giren suçlarda, konunun yargı organlarına intikalinin gerekip gerekmediğini; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin hükümlerinin uygulanmasını gerektiren hususlarda, ilgililerin disiplin cezası vermeye yetkili amir veya kurullara sevkini sağlamak amacıyla yapılan işlemleri ifade etmektedir.

Diğer Görevler

Kurul, ayrıca Kanunlarla ve Bakan tarafından verilen diğer görevleri de yapar. Bunun yanı sıra Kurul tarafından Bakanlığımız Hukuk Müşavirliğinden gelen, gerek Bakanlığımızı, gerekse başka kurum ve kuruluşları ilgilendiren görüş talep yazılarına Müfettişlerce yapılan araştırma sonucunda cevap verilmektedir.

Diğer yandan; Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatını ve personeli en iyi tanıyan birim olan Teftiş Kurulu özellikle teşkilatlanmaya, personele ve mevzuata yönelik çalışmalarda Bakanlık Makamına ve birimlere yardımcı olmakta, zaman zaman da Bakanlığın kariyer Bakanlığı haline getirilmesine ilişkin çalışmalar kapsamında Teşkilat Tasarısı hazırlanması, Bakanlık taşra teşkilatının yeniden düzenlenmesi, Bölge Teşkilatına geçilme esaslarının hazırlanması, Bakanlıkla ve Turizmle ilgili mevzuatın tek bir metin haline getirilmesi, Bakanlığın ISO Kalite Belgesi almasında önemli katkılar sağlaması, Bakanlık içi internet ağı "lalenet" projesinin gerçekleştirilmesine yardımcı olunması, 81 ilin turizm potansiyelini ve değerlerini yansıtan İl Turizm envanterlerinin alt yapısının oluşturulması, önemli bazı turizm ülkeleri hakkında Pazar Raporu hazırlanması gibi çalışmaları bizzat yürütmektedir.

Öte yandan; Bakanlığımızı ilgilendiren konularda çeşitli toplantı ve sempozyumlarda Müfettişlerce sunumlar yapılmakta yahut eğitim verilmektedir. Bu bağlamda, Başmüfettiş Hülya Muratlı ve Müfettiş Hakan Helva tarafından Alanya’da “Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu”nda, yine Başmüfettiş Hülya Muratlı ve Müfettiş Emin Kaya tarafından Ürgüp’te “Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurulu Bölge Kurulları Raportörler Toplantı”larında bir sunum yapılmıştır. Keza Bakanlığımız yurtdışı teşkilatında görevlendirilecek personele, uzman yardımcılarına, görevde yükselme sınavına girecek olan memurlara da Müfettişlerce eğitim verilmiştir.

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Teftiş Kurulu Başkanlığının görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esasları Kanun, Tüzük ve Yönetmelikle belirlenmiş durumdadır. Diğer yandan, Başkanlıkça hazırlanan Teftiş Kurulu Talimatında da yürütülen iş ve işlemlerin bütün ayrıntısı ortaya konmuş durumdadır. Nihayet kariyer birim olunması ve Müfettişlik bilgi ve tecrübesi olarak ifade edilen kurumsallaşmanın bir sonucu olarak oluşan otokontrol Kurul görev ve hizmetlerinin tam ve zamanında ve etkin olarak yürütülmesini sağlamaktadır. Bununla birlikte yönetim ve iç kontrol konularıyla ilgili olarak Teftiş Kurulu Başkanlığının görev ve yetkileri Teftiş Kurulu Tüzüğünde belirlenmiştir. Buna göre;

“Teftiş Kurulu Başkanının, müfettiş sıfat ve yetkisine sahip olarak yapacağı görevler şunlardır;

A) Kurulun kanundan kaynaklanan görevlerini Bakanın emir ve onayı üzerine Bakan adına yürütmek,

B) Kurulu yönetmek, çalışmalarını düzenlemek, denetlemek ve gelecek yıl giderlerinin tahminini Bakanlığa bildirmek,

C) Gerektiğinde bizzat teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak,

D) Yıllık teftiş ve çalışma programlarını hazırlamak, Bakanın onayından sonra bunların uygulanmasını sağlamak,

E) Müfettişlerden gelen raporları ve fezlekeleri incelemek, eksiklerinin giderilmesini sağlamak, ilgili mercilere göndermek, ilgililerce alınacak önlemleri ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını izlemek ve alınması gereken önlemlere ilişkin önerilerde bulunmak,

F) Teftiş, inceleme ve soruşturma sonuçlarına göre yapılacak işlemler ve alınacak önlemler için Bakanlığa önerilerde bulunmak,

G) Teftiş Kurulunun çalışması, Bakanlığın genel durumu, kanun, tüzük ve yönetmeliklerin uygulanması konusunda gerektiğinde, önerileri de kapsayan genel durum raporları düzenlemek ve Bakana sunmak,

H) Kanun hükümlerine göre müfettiş ve müfettiş yardımcılarıyla Şube Müdürlüğü personelinin sicillerini düzenlemek, atanma ve yükselmeleri için önerilerde bulunmak,

İ) Müfettiş yardımcılarının işe alınması ve yetişmelerini sağlayıcı önlemler almak,

J) Müfettişleri mesleki ve bilimsel çalışmalar yapmaya özendirmek, bu çalışmaları düzenlemek ve başarılı inceleme sonuçlarının yayımlanmasını sağlamak,

K) Mevzuatın, müfettişler arasında değişik yorumlandığı hallerde görüş ve uygulama birliğinin sağlanması için gerekli önlemleri almak,

L) Bakan tarafından verilecek benzeri görevlerle, kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

M)
Müfettişlerin, hizmet içi eğitim programlarının Eğitim Dairesi Başkanlığıyla işbirliği yapılarak hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamaktır.”

Ayrıca Başkan, kendisine yardımcı olmak üzere yeter sayıda müfettişi Bakan onayıyla görevlendirebilir. Şu anda Başkana yardım etmek üzere 3 Müfettiş Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir.

Başkanlık, iç işleyiş ile iş yükü ve dağılımı kontrollerini Müfettişlerce aylık olarak verilen ve üzerlerindeki işlerin adedini ve bunların ilerleme aşamasını gösteren İş Çizelgeleriyle takip eder. Müfettişler ayrıca üzerlerindeki avans ve harcama durumunu ve çalışmalarını gösteren aylık Hak Ediş Cetvellerini de Başkanlığa sunarlar.

Birim İta Amiri (Harcama Yetkilisi) Teftiş Kurulu Başkanıdır. Birim Tahakkuk Memuru (Gerçekleştirme Görevlisi) Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısıdır. Kurulun mali işlemleri Şube Müdürlüğünce yürütülmektedir. Şube Müdürlüğünün görevleri Teftiş Kurulu Tüzüğü’nde belirlenmiştir.

“Teftiş Kurulu Şube Müdürlüğünün Görevleri

Madde 26 – Şube Müdürü, Başkanın emri altında yeter sayıda personelden kurulu büroyu yönetmekle görevli ve yetkilidir.

Şube Müdürlüğü, Kurulda ve büroda görevli olanların özlük işleriyle, yazı, kağıt, dosya, hesap, demirbaş, arşiv ve diğer büro işlerini düzenli ve zamanında yürütmekle görevlidir.

Büro işlerinde gizlilik esastır. Raporlar, yazışmalar ve dosyalar Başkanlığın izni olmadan hiç kimseye gösterilemez, verilemez ve açıklanamaz.

Şube Müdürü ve personeli büro işlerini gereği gibi yapmaktan Başkana karşı sorumludur.”

D- Diğer Hususlar

Teftiş Kurulu Başkanlığınca 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun gereğince Teftiş Kurulu Tüzüğü Tasarısı hazırlanmış ve Danıştay’ın incelemesinden geçmiş ve takiben 28/09/2006 gün, 26303 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tüzük gereği hazırlanması gereken Teftiş Kurulu Yönetmeliğine ilişkin taslak oluşturma çalışmalarımız bitmiş olup yakın bir tarihte Yönetmeliğimizin de yayımlanarak yürürlüğe girmesi planlanmaktadır. Yönetmeliğimizin yürürlüğe girmesini takiben önümüzdeki yıl sınav açılarak Kurula yeni müfettiş yardımcılarının alınması sağlanarak personel ihtiyacı giderilecektir.

II- AMAÇ ve HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın amaç ve hedefleri misyon ve vizyonuna uygun olarak şunlardır:

Mevzuat çerçevesinde Bakanlık Makamınca kurula tevdi edilen her türlü iş ve işlemleri zamanında ve eksiksiz, etkin ve verimli olarak yerine getirmek.

Yapılan teftiş, inceleme, soruşturma ve araştırmalar sırasında ortaya çıkan eksiklikleri ve/veya Bakanlığımız birimlerinin tüm paydaşlarına sunduğu hizmetin daha etkin, verimli ve sürdürülebilir olması yönündeki tespitlerini ve bu konularda yapılması gerekenleri ilgili birimlere ileterek Bakanlık birimlerini yönlendirmek, iyi örneklerin yaygınlaşması ve kötü örneklerin ayıklanmasını sağlamak, birimlerce yapılan her türlü idari düzenlemenin hazırlanmasına teknik destek sağlamak, stratejik hedeflerine ve Avrupa Birliği sürecinde istenilen hizmet ve insan kalitesine ulaşması yolunda Bakanlığa rehberlik etmek.

Bu amaçla Bakanlığımız birimlerine hizmet içi eğitim vererek sunulan hizmetin kalite ve verimini artırmak.

Bu çerçevede kurulun asıl işlevi olan denetim, yönlendirme ve rehberlik hizmetini daha etkin bir şekilde ifa edebilmek için, Kurula yönlendirilen işlerde daha seçici olunarak Müfettişlik bilgi ve becerisini gerektirmeyen, birimlerin disiplin amirlerince sonuçlandırılabilecek şikayet ve müracaatların Teftiş Kuruluna getirilmeden hizmet biriminde yerinde çözümlenmesine yönelik tedbirler almak.

İdarenin daha etkin ve verimli çalışmasını sağlamak amacıyla, yazılan raporlar sonucunda elde edilen bulguları, birim yöneticileri ve üst yöneticilerle paylaşarak etkin bir yönlendirme sağlamaktır.

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın temel politika ve öncelikleri şunlardır:

Misyon ve vizyon çerçevesinde mevzuatla kendisine verilen görevleri yerine getirmek ve bunu sürdürmek için gerekli tedbirleri almak.

İşlevlerinin sürdürülebilirliği açısından çalışanlarının günün değişen şartlarına, değişen mevzuata, vs. uyum sağlaması açısından belli aralıklarla hizmet içi eğitime tabi tutmak ve kişisel gelişimlerine yönelik çalışmalarını teşvik etmek, kariyer sistemine uygun olarak ihtiyaç duyulan personelin temini için gerekli tedbirleri almak.

Denetimde amacın hataları bulmak değil, onları ortaya çıkmadan önlemek, iyi uygulamaları yaygınlaştırarak kamu yönetiminin sistem ve süreçlerinin geliştirilmesini sağlamak ve çalışanları geliştirerek uygulanabilir bir yönetişim ve etkin ve sürdürülebilir bir hizmet sunulmasına katkıda bulunmak olduğunu göz önünde bulundurarak kurallara uygunluğa ve geçmişe yönelik denetimlerden geleceğe yönelik ilke ve sonuçlar çıkararak, denetimden Bakanlığı daha iyiye götürecek sonuçlar çıkarmak ve bu konuda mevzuatın izin verdiği ölçüde şeffaf olmak.

Bakanlık birimlerinin yönlendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla gerekli çalışmalar yapmak, bu tür çalışmalara katılmak.

Kurulun temel işlevini yerine getirme amacıyla Bakanlığımız birimlerinin teftişlerinin belirli aralıklarla düzenli olarak gerçekleştirilmesini sağlamak ve bunu önleyebilecek temel nitelikte olmayan iş yükünün hafifletilmesi için gerekli tedbirleri almak.

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

Teftiş Kurulunun 2006 yılı toplam bütçesi toplam 2.625.665 YTL, serbest bırakılan ödenek miktarı 2.009.650 YTL, yılın ilk 6 ayı için kullanılan miktar 1.192.335 YTL olup kalan miktar 1.430.150 YTL’dir.

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI (YTL)    

 

ÖDENEK

SERBEST BIRAKILAN

BLOKE EDİLEN

KULLANILAN

 

KALAN

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET ALIMI

25.000

25.000

---

23.010

1.990.00

YOLLUKLAR

484.000

444.000

40.000

333.617

110.383

HİZMET ALIMLARI

30.500

28.500

2.000

24.019

4.481

BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

130.500

130.500

-

127.605

2.895

MAAŞLAR

1.719.985

1.719.985

-

1.669.699

50.286

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

170.680

170.680

-

165.125

5.555

TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ

65.000

65.00

-

33.972

31.028

 Tablo 6: Bütçe Uygulama Sonuçları

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Teftiş Kurulu Başkanlığının asli görevleri olan teftiş, inceleme ve soruşturma amacıyla yurt içi ve yurt dışı geçici görevlendirmeler ile Bakanlığı ilgilendiren konularda inceleme ve araştırmalar yapmak ve mesleki bilgilerini artırmak amacıyla yurt dışı görevlendirmeler için ayrılan yıllık 484.000 YTL’nin 444.000 YTL’si serbest bırakılmış, 40.000 YTL’si bloke edilmiş olup, yıl içinde 333.617 YTL kullanılmıştır. Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları için ayrılan yıllık 25.000 YTL’nin tamamı serbest bırakılmış, 23.010 YTL’si kullanılmıştır. Hizmet alımları için ayrılan 30.500 YTL’nin 28.500 YTL’si serbest bırakılmış, 2.000 YTL’si bloke edilmiş ve yıl içinde 24.019 YTL’si kullanılmıştır. Menkul mal, gayri maddi hak alım, bakım ve onarım giderleri için ayrılan 130.300 YTL’nin tamamı serbest bırakılmış ve bu tutarın 127.605 YTL’si kullanılmıştır. Maaşlar için ayrılan 1.719.985 YTL’nin tamamı serbest bırakılmış ve 1.669.699 YTL’si kullanılmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri için ayrılan 170.680 YTL’nin tamamı serbest bırakılmış ve 165.125 YTL’si kullanılmıştır. Nihayet Tedavi ve Cenaze Giderleri için ayrılan 65.000 YTL’nin de tamamı serbest bırakılmış olup bu tutarın 33.972 YTL’si kullanılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Bakanlığımızda henüz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası çerçevesinde iç denetim organı teşekkül ettirilmediğinden mali denetim sonuçları da mevcut bulunmamaktadır.

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

Bakanlığımız merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatının her türlü işlem ve faaliyetleri, alınan Bakan Onayları çerçevesinde Teftiş Kurulu Başkanlığınca denetlenmektedir.

Başkanlığımızın temel faaliyetleri yukarıda sunulan hizmetler bölümünde kısa açıklamaları verilen teftiş, inceleme, soruşturma, araştırma, eğitim ve yönlendirme ve rehberlik faaliyetleridir.

Teftiş Kurulu Başkanlığının faaliyetlerine ilişkin bilgiler karşılaştırma yapılmasına imkan tanınmasını teminen 2004, 2005 ve 2006 yıllarına ait verileri gösterir grafikler halinde aşağıda verilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1: 2004-2006 yıllarında Müfettişlere verilen teftiş, inceleme ve soruşturma işlerinin sayısı (İş sayısındaki artış oranı %64)


Grafik 2: Kurulda görevli Müfettiş Sayıları (Müfettiş Sayısında Düşüş Oranı %25)

Grafik 2’den görüleceği üzere 2003 yılında Kurulda görevli müfettiş sayısı 74 iken 2006 yılsonu itibariyle bu sayı 55’e düşmüştür. Söz konusu dönemde müfettiş sayısındaki azalma oranı yaklaşık %25 olarak gerçekleşmiştir. Fakat Grafik 1’den görüleceği üzere aynı dönem içerisinde 2004 yılında müfettişlere verilen inceleme, teftiş ve soruşturma işi sayısı 166 iken bu sayı 2006 yılında 272 olarak gerçekleşmiş, bir başka deyişle 2004-2006 döneminde Kurulun iş yükü %64 oranında artmıştır. Bu değişimlerin bir diğer ifadesi de müfettiş başına düşen iş yükünün de iki kattan fazla artmış olmasıdır.

Grafik 3 : 2004-2006 Yıllarında Yazılmış ve Bakan Onayına Bağlanmış Olan Rapor Sayıları

2006 yılında müfettişlerce yazılarak Bakan Onayına bağlanan rapor sayısı bir önceki yıla göre %50,5’lik artışla 274 adet olmuştur. Bu sayıya, başta Bakanlığımız Hukuk Müşavirliği olmak üzere diğer birimlerden gelen görüş talep yazıları dahil değildir.

Grafik 4: 2006 Yılında Bakan Onayına Bağlanan Raporların Türlere Göre Dağılımı

Grafik 4’ten görüleceği üzere 2006 yılında Müfettişlerce yazılarak Başkanlıkça Bakan Onayına bağlanan 274 raporun: 121 adedi Soruşturma; 87 adedi İnceleme; 32 adedi Teftiş; 30 adedi Ön İnceleme; 3 adedi İnceleme-Araştırma ve 1 adedi de 3628 sayılı Yasaya göre yapılan soruşturma raporlarıdır. Bunların toplam raporlar içindeki payları Grafik 4’te gösterilmiştir.


Grafik 5: 2004-2006 Yıllarında Yazılan Raporlardaki Değişim Trendi 

 

 

Grafik 6: 2006 Yılında Yazılan Raporlarda Getirilen Disiplin Teklifleri

2006 yılında soruşturma raporlarında 657 sayılı Yasa hükümleri gereğince getirilen tekliflerinin adet ve oranları Grafik 6’da gösterilmiştir. Buna göre: konu hakkında herhangi bir işlem tayinine yer olmadığı kanaatinin %27; Kınamanın %25; Uyarmanın %17; yazılı dikkat çekmenin %16; Aylıktan Kesmenin %12; Memurluktan Çıkarmanın %2 ve Kademe İlerlemesinin Durdurulması teklifinin oranı %1’dir

Diğer yandan Grafik 5’te ise 2004-2006 yıllarında Müfettişlerce yazılan inceleme, soruşturma, ön inceleme ve teftiş raporlarındaki değişim trendi gösterilmiştir. Ön inceleme raporları nispeten durağan bir seyir izlerken bunun dışında kalan diğer rapor türlerinde artış eğilimi görülmektedir. 2006 yılında en büyük artış teftiş raporlarında dolayısıyla teftiş işlerinde yaşanmıştır. Bu artışın en önemli sebebi ise belli bir program dahilinde teftişe alınan Bakanlığımız müzeleri olmuştur. Bu durum, Teftiş Kurulunun asli fonksiyon ve görevi olan rehberlik ve danışma, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırma ve idari süreçte mevcut eksikliklerin giderilerek hizmetin etkinlik ve verimliliğin artırılması olarak ifade edilebilecek görevlerin sayısında artış olduğun, bu tip görevlere özel önem verildiğini göstermektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Grafik 7: 2006 Yılında Yazılan Raporlarda Disiplin Cezası Dışında Getirilen Öneriler

Grafik 7’den görüleceği üzere 2006 yılında yazılan raporlarda disiplin cezası dışında zarar tazmini, görev yeri değişikliği/görevden alma ve idari düzenleme/yöntem oluşturma teklifleri getirilmiştir. Bu teklifler arasında en önemli payı idarenin işleyişi ve işlemleriyle ilgili olarak yeni bir yöntem oluşturulması yahut bir idari düzenleme yapılmasını havi teklifler oluşturmuştur. Aynı teklif türü bir önceki yıl %54 ve 2004 yılında ise %16 oranında iken 2006 yılında %78’e yükselmiştir. Bu durum, Teftiş Kurulu Başkanlığının, sadece geçmişe yönelik denetim anlayışına değil fakat geleceğe yönelik hizmetin verimlilik ve etkinliğini artıracak rehberlik fonksiyonuna da verdiği önemi göstermektedir.

Grafik 7’den görüleceği üzere 2006 yılında yazılan raporlarda disiplin cezası dışında zarar tazmini, görev yeri değişikliği/görevden alma ve idari düzenleme/yöntem oluşturma teklifleri getirilmiştir. Bu teklifler arasında en önemli payı idarenin işleyişi ve işlemleriyle ilgili olarak yeni bir yöntem oluşturulması yahut bir idari düzenleme yapılmasını havi teklifler oluşturmuştur. Aynı teklif türü bir önceki yıl %54 ve 2004 yılında ise %16 oranında iken 2006 yılında %78’e yükselmiştir. Bu durum, Teftiş Kurulu Başkanlığının, sadece geçmişe yönelik denetim anlayışına değil fakat geleceğe yönelik hizmetin verimlilik ve etkinliğini artıracak rehberlik fonksiyonuna da verdiği önemi göstermektedir.

Grafik 8: 2006 Yılında Yazılan Raporların Birimlere Göre Dağılımı

Grafik 9 : 2006 yılı Raporlarının Ana Hizmet Birimlerine Göre Dağılımı

2006 yılında müfettişlerce yazılan ve Başkanlıkça Bakan Onayına bağlanan raporların %63’ünün Bakanlığımız ana hizmet birimleriyle ilgili olduğu Grafik 8’de gösterilmişti. Grafik 9’da ise ana hizmet birimleriyle ilgili işlerin dağılımı gösterilmiştir. Görüleceği üzere ana hizmet birimleriyle ilgili raporların %46’sı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü; %14’ü Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve %13’ü Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile ilgilidir. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün görev sahasının genişliği ve çeşitliliği bakımından Bakanlığımızın en büyük genel müdürlüklerinden biri olduğu düşünüldüğünde 2006 yılında yazılan raporların büyük bir kısmının da anılan birimle ilgili olması doğaldır. Diğer yandan anılan Genel Müdürlükle ilgili bu raporların %70’i müze müdürlükleri; %26’sı koruma kurulları ve %4’ü de röleve ve anıtlar müdürlükleriyle ilgilidir.  

2006 Yılında (YURTİÇİ TEFTİŞ GÖREVLERİ)

Kahramanmaraş Müzesi Müdürlüğü

 

İzmir Müzesi Müdürlüğü

 

Çanakkale Müzesi Müdürlüğü

 

İzmir-Efes Müzesi Müdürlüğü

 

Malatya Müzesi Müdürlüğü

 

Bursa Müzesi Müdürlüğü

 

Amasya Müzesi Müdürlüğü

 

Hatay Müze Müdürlüğü

 

Şanlıurfa Müzesi Müdürlüğü

 

Kocaeli Müze Müdürlüğü

 

Aksaray Müzesi Müdürlüğü

 

Şanlıurfa Devlet Türk Müziği Korosu Müdürlüğü

 

Uşak Müzesi Müdürlüğü

 

Ankara Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Müzeleri Müdürlüğü

 

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi

 

Ankara Etnografya Müzesi Müdürlüğü

 

Bolu Müzesi Müdürlüğü

 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi Müdürlüğü

 

Konya Müzesi Müdürlüğü

 

Antalya Fethiye Müzesi Müdürlüğü

 

Van Müzesi Müdürlüğü

 

Bandırma Müzesi Müdürlüğü

 

Antalya Müzesi Müdürlüğü

 

Kars Müzesi Müdürlüğü

 

Muğla-Milas Müze Müdürlüğü

 

Edirne Kültür ve Tabiat Var. Kor.Bölge Kur.Müdürlüğü

 

Side Müzesi Müdürlüğü

 

Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu

 

Yozgat Müzesi Müdürlüğü

 

Aydın-Afrodisias Müzesi Müdürlüğü

Çorum Müzesi Müdürlüğü

 

              Alanya Müzesi Müdürlüğü

Gaziantep Müzesi Müdürlüğü

 

           Diyarbakır Müzesi Müdürlüğü

Trabzon Müzesi Müdürlüğü

          Bartın Amasra Müzesi Müdürlüğü 

Zonguldak Ereğli Müzesi Müdürlüğü

            Ankara Anadolu Medeniyetleri
                     Müzesi Müdürlüğü

Eskişehir KTVK Bölge Kurulu Müdürlüğü

----

Tablo 7: 2006 Yılında Bakan Onayı Alınmak Suretiyle Teftiş Programına Alınan Birimler

2006 Yılında (YURTDIŞI TEFTİŞ GÖREVLERİ – 1 AY)

Stockholm Kültür ve Tanıtma Müşavirliği

25/11/2006-13/12/2006

Kopenhag Kültür ve Tanıtma Müşavirliği

13/12/2006-30/12/2006

Bakü Kültür ve Tanıtma Müşavirliği

25/11/2006-09/12/2006

Tokyo Kültür ve Tanıtma Müşavirliği

09/12/2006-30/12/2006

Frankfurt Kültür ve Tanıtma Ataşeliği

25/11/2006-13/12/2006

Varşova Kültür ve Tanıtma Müşavirliği

25/11/2006-13/12/2006

Paris Kültür ve Tanıtma Müşavirliği

25/11/2006-13/12/2006

Tablo 8: 2006 Yılında Gerçekleştirilen Yurtdışı Teftişleri)

2006 Yılında İnceleme - Araştırma (YURTDIŞI GÖREVLERİ – 6 AY)

AYDIN YERCİ

AVUSTURYA

HASAN TORLAK

İSVİÇRE

AHMET KAPLAN

İNGİLTERE

TAYFUN SARAYÖNLÜ

İNGİLTERE

Tablo 9: 2006 Yılında Araştırma Yapmak Üzere Yurtdışına Gönderilen Müfettişler

Başkanlığımız, kamu hizmetlerinde kalite, etkinlik ve verimliliğin artırılması amacıyla 2006 yılı boyunca teftiş programları düzenlenmiş olup bu programlar çerçevesinde;

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Bakanlığımıza verilen yetki çerçevesinde asıl ve bağlantılı ve fikri hak sahiplerinin her türlü haklarını takip için kurulan meslek birliklerinin teftişi yapılarak hem bu meslek birliklerinin denetimi gerçekleştirilmiş hem de Avrupa Birliği uyum sürecinde fikri haklarla ilgili kurumların ve mevcut mevzuatın işleyişine yönelik bir geri besleme sağlanırken diğer yandan kurumların ve mevzuatın yeniden oluşumuna yönelik deneyim ve fikir üretimi sağlanmıştır.

Aynı şekilde Bakanlığımıza bağlı Müzelerin de teftişine başlanmış olup 2006 yılında 35 Müzemiz; bir yandan iş ve işlemleriyle ilgili diğer yandan ise envanterlerindeki eserlerin orijinal ve tam olup olmadıklarının da tespitini teminen sayım ve kontrolleri de yapılmak amacıyla teftiş programına alınmıştır. Söz konusu Müzelerimizden bir kısmının teftiş işlemleri bitirilmiş, bir kısmınınki ise halen devam etmektedir. Müzelerimizin teftişi yoluyla Türk müzeciliğinin sorunlarının ortaya konması, diğer yandan Teftiş Kurulunun danışma ve yönlendiricilik işlevi ön plana çıkartılarak, yerinde çözülmesi mümkün aksaklıkların giderilmesi ve teftiş işlemi sırasında personele rehberlik edilmesi hedeflendiği gibi diğer yandan müzeciliğimizin gelişimi için gerekli alt ve üst yapının belirlenmesi ve sorunlara çözüm yollarının bulunması sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu yıl olduğu gibi 2007 yılında da müzelerimizin teftişine belli bir program dahilinde devam edilecektir. Ayrıca teftiş sırasında tespit ve elde edilen verilerden hareketle karşılaşılan sorunlar, bürokrasiyi artırıcı ve kamu hizmetlerini yavaşlatıcı mahiyette olan hususlar ile iyi uygulama örnekleri hakkında müze çalışanları ve idarecileri bilgilendirmek amacıyla Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüyle koordinasyon kurulmak suretiyle bir eğitim programı düzenlenmesi de planlanmaktadır.

Keza Kültür Bakanlığı ile Turizm Bakanlıklarının birleştikleri 2003 yılından bu yana Kültür ve Tanıtma Müşavir ve Ataşeliklerinin teftişinin yapılmadığı dikkate alınarak 2005 yılı sonunda önemli bir bölümünün teftişi gerçekleştirilmiş, 2006 yılı içerisinde de denetim sırasında tespit edilen eksiklik ve yanlışlıklar ile Ülkemizin turizm arz unsurlarının ve kültürünün tanıtılması noktasında söz konusu hizmet birimlerimizin etkin ve kaliteli bir hizmet sunacak biçimde yeniden yapılandırılması ve etkinliklerinin artırılmasına yönelik önerilerin getirilmesi hususu özellikle dikkate alınarak denetim raporlarının düzenlenmesine devam edilmiş ve ataşelik ve müşavirliklerimizden 7’si daha bu yıl teftiş edilmiştir. Yurtdışı bürolarımızın teftiş ve denetimine 2007 yılında da devam edilecek olup elde edilecek veriler yoluyla özelde yurtdışı bürolarımızın genelde ise Tanıtma Genel Müdürlüğünün yapmakta olduğu tanıtma ve reklam faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliğinin ölçülmesine yönelik kriterler belirlenmeye çalışılması ve bu amaçla söz konusu Genel Müdürlükle birlikte bir çalışma programı hazırlanması planlanmaktadır.

Diğer yandan 2006 yılı içerisinde Bakanlığımız ana hizmet birimlerinden olan Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü de teftiş programına dahil edilmiştir.

Soruşturma ve teftiş işlemleri dışında inceleme ve araştırmalar yapılarak Bakanlığımız hizmetlerinin etkinlik ve verimliliğinin artırılması, yeni politikalar geliştirilmesi ve bunların gelişimine yönelik projeksiyonlar yapılmasını teminen bir Başmüfettiş Avusturya’nın turizm çeşitliliği ve turizm türlerinin incelenmesi ve ülkemiz turizmi açısından gelişmeye aday turizm türleri ile ilgili olarak hususların araştırılması amacıyla Avusturya/Viyana’ya, bir Başmüfettiş de ülkemizdeki turizmin çeşitlendirilmesi ve bitki türü açısından Avrupa’nın tamamından daha zengin olan ülkemiz biyolojik varlıklarının turizm ve tanıtımda kullanılabilmesi hususlarının araştırılması ve doğa tarihi müzelerinin bir proje olarak sunulabilmesi amacıyla İsviçre/Zürih’e gönderilmiştir. Bu müfettişlerimiz araştırmalarını tamamlayarak dönmüşler ve raporlarını tanzim etmektedirler. Aynı amaçla iki müfettişimizde İngiltere’ye gönderilmiştir. Ayrıca 657 sayılı Kanun çerçevesinde yine Bakanlığımız görev alanına giren konularda uzmanlık eğitimi ve/veya Yüksek Lisans yapmak amacıyla halen 2 Müfettiş de İngiltere’de bulunmaktadır. Bu yıl olduğu gibi 2007 yılında da gerekli görülen sayıda Müfettişimiz lisansüstü eğitim ile inceleme ve araştırma yapmak üzere yurtdışına gönderilecektir.

Teftiş Kurulu Başkanlığı, Kurulun denetim olduğu kadar rehberlik ve danışma fonksiyonunun da yerine getirilmesini teminen Bakanlığımızın çeşitli birimlerine gerek doğrudan gerekse diğer birimlerce organize edilen programlara iştirak etmek suretiyle eğitim vermeye devam etmiştir. Bu amaçla, Bakanlığımıza yeni alınan uzman yardımcılarının hizmet içi eğitimlerinde görev alınmış, bir Müfettiş uzman yardımcılarına 657 sayılı Kanun hükümleri konusunda eğitim verirken Teftiş Kurulu Başkanı da 657 sayılı Kanunun disiplin hükümleri, 3628 sayılı Kanun ve 4483 sayılı Kanun hükümleri konusunda seminer vermiştir. Başkanlığımız ayrıca Bakanlığımız yurtdışı teşkilatında görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitimi kapsamında da etkin bir görev üstlenmiştir. Bu çerçevede Teftiş Kurulu Başkanı, adaylara Teftiş Kurulu tarafından yurtdışı bürolarda yapıla teftişler sonucunda karşılaşılan sorunlar ve iyi uygulama örnekleri ve dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda seminer vermiştir. Aynı eğitim kapsamda üç Müfettiş daha aktif görev almıştır. Keza Antalya/Alanya da’ da düzenlenen “15. Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu”na iki Müfettiş görevlendirilmiş, etkinlik esnasında söz konusu Müfettişlerce bir sunum yapılmış ve bu sempozyuma yönelik bir rapor da hazırlanmıştır. Aynı şekilde Çanakkale’de düzenlenen “Uluslararası Nitelikte Düzenlenen Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu”na da iki Müfettişin katılımı sağlanmış, Müfettişler etkinliğe ilişkin olarak bir rapor hazırlamışlardır. Nevşehir/Ürgüp’te düzenlenen “Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurulu Bölge Kurulları Raportörler Toplantısı”na da iki Müfettiş katılarak sunum yapmış ve daha sonra yapılan bu sunum Genel Müdürlük tarafından basılmıştır. Söz konusu toplantı en son Antalya’da düzenlenmiş ve bir müfettişimiz toplantıya iştirak ederek sunum yapmıştır. Keza uzun yıllar sonra bu yıl gerçekleştirilen Bakanlığımız Görevde Yükselme Sınavı öncesinde Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüyle koordinasyon içerisinde sınava girecek memurlara 12 müfettiş tarafından çeşitli mevzuat hakkında eğitim verilmiştir.

Başkanlığımız bu tür eğitim faaliyetlerine son derece önem vermekte olup bunların yapılmaması yahut eksik kalması halinde denetim fonksiyonunun da amacına tam olarak ulaşamayacağı ve yönlendirici, iyi uygulamaları özendirici bir denetim anlayışı yerine geçmişe dönük ve cezalandırıcı bir denetim anlayışının yerleşebileceği kaygısıyla 2007 yılında benzer faaliyetlerinin artırılmasını planlamaktadır.

2007 yılında, Teftiş Kurulumuzun kendi kendini eğitmesi yöntemiyle, Müfettişler arasında uygulamada birlik sağlamayı teminen ve yeni çıkan mevzuatın ortak algılanmasını gerçekleştirmek amacıyla Müfettişlere yönelik olarak bir eğitim programı da düzenlenmesi planlanmaktadır.

Diğer yandan görev ve hizmet sahasının genişlik ve çeşitliliği dikkate alınarak Bakanlığımız mevzuatının derlenmesi, tek bir kaynaktan ve en doğru haliyle ulaşılabilir hale gelmesi amacıyla Bakanlığımız (Teftiş Kurulu Başkanlığı) Web Sayfasında yer alan “Mevzuat” bölümü iki Müfettişimiz tarafından düzenlenerek hem Bakanlığımız çalışanlarının hem de vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır. Söz konusu mevzuatta değişiklik oldukça yahut eklemeler gerektikçe bunların güncellenmesi çalışmalarına devam edilmektedir.

Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanlığımız stratejik planının hazırlanması çalışmalarına da etkin olarak destek vermektedir. Bu amaçla üç Müfettişten müteşekkil bir çalışma grubu oluşturulmuş ve Strateji Geliştirme Başkanlığınca düzenlenen eğitim ve toplantı etkinliklerine katılmaları sağlanmıştır. Önümüzdeki yılda da bu çalışmalara devam edilecektir.

Son olarak, Teftiş Kurulu Başkanlığı, rehberlik ve yönlendirme görevinin bir gereği ve sonucu olarak Müfettişlerin çeşitli konularda yayımlar yapmasını desteklemekte ve yayımlarını daha geniş bir kitleye sunabilmek amacıyla web sayfasında yayımlamaktadır. Bu çerçevede 2006 yılının ilk 6 ayı içinde web sayfasında yayımlanmak üzere müfettişlerden derlenen yayımlanmış (telif izni alınmış) ya da yayımlanmak üzere Başkanlığa verilmiş yayımların listesi aşağıda çıkarılmıştır.

Eserin Sahibi

Eserin Adı

Konusu

 
 

Sinan Şahin

 

Kültür Varlıklarının korunmasına ilişkin yasal ve kurumsal yapılanma ile koruma kültürünün gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar, gerçek ve tüzel kişilere bu hususlarda sağlanan mali, teknik ve idari kolaylıklar konularında İngiltere’deki durumun araştırılarak, uygulamaların yurdumuzdaki durumla karşılaştırılarak yararlı olabilecek hususların tespiti incelemenin ve araştırmanın konusunu oluşturmaktadır.

 

Hasan Yıldız

 

Hollanda’da kültür varlıklarının korunmasına ilişkin olarak var olan yasal ve kurumsal yapılanma ile koruma kültürünün gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaların, gerçek ve tüzel kişilere bu hususlarda sağlanan mali, teknik ve idari kolaylıkların araştırılması, mevcut uygulamaların yurdumuzdaki durumla karşılaştırılması ve yararlı olabilecek hususların değerlendirilmesinden ibarettir.

 

Ekrem Diler

 

İngiltere’deki kütüphanecilik faaliyetlerinin yapısı ve işleyşinin araştırılarak Türkiye’deki kütüphanecilik hizmetleriyle karşılaştırılması ve faydalı olarak görülen yönlerinin ülkemizde de uygulanabilirliğinin araştırılarak bu yönde teklifte bulunulması inceleme ve araştırmanın konusunu oluşturmaktadır.

 

Ertan Kurt

 

Ülkemize en çok turist gönderen Almanya’nın turizm potansiyeli, Alman turistin seyahat motivasyonları ve en çok hangi turizm ürünlerine değer verdiği hususlarının incelenmesi Raporun konusunu oluşturmaktadır.

 

Osman Nuri Akyazı

 

Telif hakları kapsamında meslek birliklerinin kuruluşu, yapısı, işleyişi ve korsanlıkla mücadeledeki rolü, bu konulardaki uygulamaların ülkemizdeki durumla karşılaştırılması ve yararlı olabilecek uygulamaların ülkemizde de uygulanabilme imkanlarının değerlendirilmesi amacıyla 20/11/2004 tarihinden itibaren Müfettişliğimin Hollanda’da görevlendirilmesi üzerine söz konusu tarihte Hollanda’da göreve başlanarak araştırma ve inceleme çalışmaları 20/05/2005 tarihinde tamamlanmıştır

 

Enis Güvenç Tataroğlu

Conceptual Analysıs of Tourısm: The Case of Marmarıs Town ın Turkey

This thesis is concerned with the conceptual analysis of tourism and its evaluation from various perspectives in a tourist town. Tourism in this study is addressed as a space-based phenomenon compromising the activities supplying the cultural sphere to the international market. Keywords: Tourism, Space, Representation, Liminality, Performance, Turkey. Turizmin Kavramsal Analizi: Türkiye’de Marmaris Kasabası Örneği

Bu tez turizmin kavramsal analizleri ve bunun bir turist kasabasında çeşitli açılardan değerlendirilmesi ile ilgilidir. Bu çalışmada turizm, kültürel alanın uluslararası pazarlara sunulmasına ilişkin faaliyetleri kapsayan mekân-temelli bir olgu olarak ele alınmıştır. Anahtar Kelimeler: Turizm, Mekân, Temsil, Esik, Gösteri, Türkiye.

 

Faruk Şahin

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması

 

Özgür Semiz

Batı’da ve Türkiye’de Fikri Hakların Gelisim Süreci ve Günümüzdeki Durumu

Batı’da ve Türkiye’de Fikri Hakların Gelişim Süreci ve Günümüzdeki Durumu baslıklı bu tez çalışması, fikri haklar konusunda okuyucuyu bilinçlendirmek, Batı’da ve Türkiye’de gelişim sürecini ve Türkiye’de korumanın boyutlarını açıklığa kavuşturmak, fikri hak ihlallerine karsı mücadelede uygulamada yaşanan sorunları dile getirmek ve çözüm önerileri sunmak amacını taşımaktadır. Bu tez çalışmasında yanıtı aranan temel sorular şunlardır: Fikri haklara sağlanan korumanın, özelde yaratıcı fikri emek, genelde ise toplumsal ve kültürel yasam için taşıdığı önem nedir? Batı’da fikri hakların gelişimi hangi aşamalardan geçmiştir? Türkiye’de, geçmişten günümüze fikri hakların korunmasına yönelik olarak hangi adımlar atılmıştır? Bugün, Türkiye’de yoğun olarak hissedilen korsanlık ve taklitçilik gibi fikri hak ihlallerinin hukuki düzenlemelere karsın varlığını sürdürebilmesinin nedenleri nelerdir? Hak ihlallerine karsı mücadelede hangi adımlar atılmalıdır?

 

Görkem Karakuş

Avrupa Birliği

Turizm Politikaları

Rapor, Avrupa Birliğinin turizm politikasını ve Avrupa Birliği politikalarının turizm üzerindeki etkilerini kapsamaktadır. Rapor, üç kısımdan oluşmaktadır: İlk bölümde “Avrupa Birliği turizm politikası gelişim süreci”, ikinci bölümde, turizm ile ilgili olan “Avrupa Birliği Yapısal Fonları ve Diğer Kaynaklardan Sağlanan Destek Programlar”, üçüncü ve son kısımda ise “Avrupa Birliği politikalarının turizm üzerindeki etkileri”, diğer bir değişle dolaylı turizm politikaları ele alınmaktadır.

 

M. Hakan Helva

Report on Publıc Relatıons, İnformatıon Technologıes and Promotıon

Polıcıes Wıthın Tourısm Sector

Turizm Sektöründe Halkla İlişkiler, Bilişim Teknolojileri ve Tanıtma Politikaları Üzerine Araştırma Raporu

 

İrfan Önal

REPORT ON TOURISM MARKETING STUDIESNew Dimensions on Tourism Market in Turkey; includes Online Booking

Turizm Pazarlama Çalışmalarına İlişkin Rapor:

 

Görkem Karakuş

Fikri Haklar

Fikri Haklar

 

İrfan Önal

The Overall Goal of the Report Understands the Vulnerability of Turkey

The Overall goal of the report understands the vulnerability of Turkey’s tourism sector in times of crisis and tries to find out future aspects of the tourism sector. Additionally what would be its advantage/disadvantage in case of the starting negotiations or furthermore in case of European Union (EU) membership.

 

Tablo 10: Müfettişlerin Hazırladıkları Çalışma ve Yayımlar

2- Performans Sonuçları Tablosu

Bakanlığımızda henüz tam anlamıyla performans esaslı bütçelemeye geçilmemesi ve Bakanlığımız Stratejik Planının da henüz hazırlanmamış olması dolayısıyla baz alınabilecek ve dolayısıyla gerçekleşmeleri ve performansları belirtilecek bir bütçe ve buna dayanan bir performans sonuçları tablosu ortaya konulamamaktadır.

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Performans sonuçları tablosu ortaya konulamadığından sonuçların değerlendirilmesi de mümkün olamamaktadır.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Yukarıdaki açıklamalar bu başlık için de geçerlidir. Performans verilerinin toplanması yöntemlerinin belirlenmesi ve sistemin değerlendirilmesi ancak performans bütçeleme sonrası yapılabilecektir.

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler

Müfettişliğin gerektirdiği nitelik ve koşullara uygun adaylar arasından sınavla Müfettiş Yardımcısı seçilmesi ve Kurul içinde yetiştirilmesi kamu yönetimindeki kariyer ilkesinin gereğidir. Müfettiş Yardımcıları, üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinden ya da bunların eşitleri olan yurt içi veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki fakülte veya yüksek okullardan mezun olan adaylar arasından Teftiş Kurulu Tüzüğü ve Yönetmelikte belirtilen konularda Müfettiş Yardımcığı Giriş Sınavına tabi tutulurlar. Bu sınavı kazananlar Başkanlıkça 3 yıllık bir eğitim sürecinden geçirilmekte; bu süre içinde kendilerine teftiş ve soruşturma usulleri yanında, idari, adli, mali ve Bakanlığımız mevzuatı, teşkilat yapısı ve işleyişiyle ilgili bilgiler verilmekte, bu konu ve alanlarda pratik yaptırılmakta, mesleğin gerektirdiği bilgi ve tecrübe ile disiplin kazandırılmakta ve eğitim dönemi ile bu dönem sonunda yapılan özel yeterlik sınavında başarı gösterenler müşterek kararname ile müfettişliğe atanmaktadır. Bu durum, personelin kurumun görevlerinin ifasında, yeni durumlara uyum sağlanmasında, personel kalitesi ve performansında önemli bir avantaj sağlamaktadır.

Birim yönetiminde ara kademelerin olmayışı, Müfettişlerin doğrudan Başkanlık tarafından görevlendirilmesi Kurulda hızlı ve doğru iletişimin kurulmasını sağlamaktadır.

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavını kazanan Müfettiş Yardımcılarının geçirdikleri 3 yıllık eğitim sonucunda yapılan Yeterlik Sınavında başarılı olanlar 2451 sayılı Yasa gereğince müşterek kararnameyle Müfettişlik görevine atanırlar ve sıhri ve mesleki yetersizliklerinin birer raporla tespit edilmesi halleri hariç olmak üzere bu görevlerinden alınamazlar. Bu durum Müfettişlerin görevlerini yürütürken gerekli olan güven ve tarafsızlığı sağlar.

Müfettişlerin görev ve yetkileri ile bunları deruhte ederken uyacakları usul ve esaslar kanun, tüzük ve yönetmelikler ile Başkanlık Talimatlarıyla ayrıntılı olarak belirlenmiş olduğundan yürütülen iş ve işlemlerin hızlı ve etkin bir biçimde gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

B- Zayıflıklar

Kültür ve Turizm Bakanlığının birleşmesinden dolayı iş yükünün artmasına, Kuruldan değişik şekillerde 19 Müfettişin ayrılmasına rağmen Kurula yetiştirilmek üzere Müfettiş Yardımcısı alınmamıştır. Bundan dolayı Kurulun asli görevlerinden olan düzenli teftiş uygulaması, Bakanlıktaki diğer birimlere rehberlik ve eğitim hizmeti verilmesi gibi görevler aksayabilmektedir.

Kurulun hizmet binasının mesken olarak planlanmış olması, Bakanlığımızın diğer birimlerinden ayrı ve uzak bir binada bulunması, diğer personelle iletişim kopukluğu yaşanmasına, bilgi alış-verişi yapılmasında ve bazı işlemlerin yürütülmesinde gecikmelere neden olmaktadır.

Diğer Bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşlarında denetim elemanı olarak görevli olanlarla Bakanlığımız Müfettişlerinin aldıkları maaş arasında farkın fazla olması nedeniyle Müfettişlerin maddi bakımdan tatmini sağlanamamakta, bu durum çalışma veriminin ve konsantrasyonunun düşmesine neden olmaktadır.

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

Bakanlıkların birleşme sürecinde çeşitli vesilelerle çok sayıda Müfettiş Kuruldaki görevinden geçici veya sürekli olarak ayrılmış ancak yine Teftiş Kurulu Tüzüğünün çıkması henüz tamamlanmadığından Kurula halen Müfettiş Yardımcısı alınamamıştır. Kısa sürede Tüzüğün yayımlanması ve gerekli yönetmeliğin de hazırlanarak Kurulun ihtiyaç duyduğu insan kaynağının temin edilmesi ve bu kişilerin yetiştirilerek Kurul iş yükü dağılımının iyileştirilmesi ve Kurulun temel işlevlerini daha etkin ve işin niteliğin gerektirdiği dikkat ve özenle gerçekleştirmesi sağlanmalıdır.

Kurulun fiziksel çalışma ortamının büro tipi ve Bakanlık idari birimleriyle iç içe ve/veya yakın bir mekâna geçmek suretiyle değiştirilmesi ve böylelikle hem konut tipi mekânlarda çalışmadan kaynaklanan olumsuzlukların giderilmesi, hem de Bakanlığın diğer birimleriyle yakın olmanın sağlayabileceği sinerji ve ortak proje üretimi, rehberlik, yönlendirme, eğitim gibi faaliyet öncesi kontrol mekanizmalarının etkinleştirilmesi sağlanmalıdır.

İdareye rehberlik ve yönlendirmenin etkin bir şekilde yapılabilmesi açısından idarenin ürettiği faaliyet ve proje gruplarında, idarenin düzenleyici işlem çalışmalarında, mevzuat hazırlık çalışmalarında Müfettişlerin de etkin bir şekilde yer alması için gerekli tedbirler alınmalı, kariyerden yetişip Bakanlığın işleyişi açısından hem bütüncül hem de ayrıntılı bakış açısına sahip olan Müfettişlerin davet edilmesi konusunda diğer birimler teşvik edilmelidir. Bu rehberliğin Teftiş Kurulunun temel görevlerinden biri olduğu ve değişen denetim anlayışıyla da paralellik arz ederek ön denetimi sağladığı unutulmamalıdır.

Başkanlığın asli vazifelerini yerine getirirken yaptığı yazışmaları kolaylaştıracak, arşiv kullanımını asgariye indirecek, zamanın verimli kullanımı sağlayacak, kağıt tüketimi azaltacak, e-devlet konusundaki uygulamaları destekleyecek elektronik imza konusunda gerekli adımlar atılmalı, Kurulun Bakanlığa, Bakanlığın da tüm kamu yönetimine öncülük etmesi sağlanmalıdır. Bu konuda Strateji Geliştirme Başkanlığıyla uygulanabilirlik ve gerçekleştirilebilirlik çalışmalarına başlanmalıdır.

Adalet ve eşitlik duygusunun zedelenmesinin insanın mutluluk ve huzurunu ve iş verimini önemli ölçüde etkilediği açıktır. Bu bağlamda eşitlik duygusunu önemli ölçüde zedelediği açık olan eşit işe farklı ücret uygulamasına, ayrıcalıkçı değil eşitlikçi arayışlarla çözüm üretilmesi ve Teftiş Kurulu Başkanlığımızın ve Bakanlığımızın personelinin de mali açıdan diğer Bakanlıklarla eşit hak ve imkânlara sahip olması konusunda çalışmalar yapılması yerinde olacaktır.

EKLER

(1) “Ek-3: Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı”