Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamındaki şikayet ve ihbarların işleme konulabilmesi için;

Şikayet ve ihbarlar bizzat veya dilekçe ile başvurularak Bakanlığımıza/Başkanlığımıza yapılması; şayet elektronik ortam üzerinden şikayet ve ihbarda bulunulacak ise bunun da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)
 üzerinden yapılması gerekmektedir.

cimer.png

Merak ettiğiniz diğer konular için:Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ
02/05/2018 tarih, 30409 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK

PLANLARA DAİR TEBLİĞ

I. 2019-2023 Dönemini Kapsayan Stratejik Planlar

2019-2023 dönemini kapsayan stratejik planlar, Kamuda Stratejik Yönetim internet sitesinde (www.sp.gov.tr) yer alan Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzunun üçüncü sürümü ile Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberindeki Stratejik Plan Şablonuna göre hazırlanarak değerlendirilmek üzere 2018 yılı Nisan ayı sonuna kadar Kalkınma Bakanlığına gönderilir.

Bu Tebliğin yayımından önce değerlendirilmek üzere Kalkınma Bakanlığına gönderilen 2019-2023 dönemini kapsayan stratejik planlar da Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzunun üçüncü sürümü ile Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberindeki Stratejik Plan Şablonuna göre düzenlenerek Kalkınma Bakanlığına 2018 yılı Haziran ayı sonuna kadar tekrar gönderilir.

II. Strateji Geliştirme Kurulunun Oluşturulması

Üst yöneticinin başkanlığında üst yönetici yardımcıları, idarenin harcama yetkilileri ile üst yöneticinin ihtiyaç duyması halinde görevlendireceği kişilerden oluşan Strateji Geliştirme Kurulunu oluşturmamış idarelerce izleme ve değerlendirme toplantılarını yapmak üzere bu Kurul en geç Haziran ayı sonuna kadar kurulur.

III. Stratejik Plan İzleme ile Stratejik Plan Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması

Kamu idareleri, Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzunda yer alan izleme ve değerlendirme tabloları ile değerlendirme sorularının cevaplarını içerecek şekilde yıllık olarak hazırlanan ve Mart ayı sonuna kadar Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi gereken 2017 Yılı Sonu Stratejik Plan Değerlendirme Raporunu 2018 yılı içerisinde göndermek zorunda değildir.

Kamu idarelerinin Strateji Geliştirme Kurullarınca altı aylık dönemlerde izleme toplantıları, bir yıllık dönemlerde ise değerlendirme toplantıları yapılır. Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzunun ikinci sürümüne göre stratejik planlarını hazırlayan kamu idareleri, Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzunun üçüncü sürümünde bulunan stratejik plan izleme tablosu ile stratejik plan değerlendirme tablosunu “hedef performansı” ve “hedefe etkisi” kısımları hariç olmak üzere kullanır.

IV. Yürürlüğe Dair Hususlar

30/04/2015 tarihli ve 29342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.


Bakanlık Ana Sayfa | Bakanlık Birimleri | Kültür ve Turizm Bakanlığı Etik Komisyonu | Webmail | Personel Sorgulama

Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.