Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamındaki şikayet ve ihbarların işleme konulabilmesi için;

Şikayet ve ihbarlar bizzat veya dilekçe ile başvurularak Bakanlığımıza/Başkanlığımıza yapılması; şayet elektronik ortam üzerinden şikayet ve ihbarda bulunulacak ise bunun da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)
 üzerinden yapılması gerekmektedir.

cimer.png

Merak ettiğiniz diğer konular için:Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/1)

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARI İHALE YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ PARASAL

LİMİTLERİN GÜNCELLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/1)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 25/7/2013 tarihli ve 28718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi uyarınca söz konusu Yönetmelikte yer alan parasal limitlerin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan 2016 yılının Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları esas alınarak güncellenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 25/7/2013 tarihli ve 28718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Güncellenen hususlar

MADDE 3 – (1) Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının;

a) (a) bendinde belirtilen 449.653,00-TL (dörtyüzkırkdokuzbinaltıyüzelliüç Türk Lirası), 594.552,00-TL (beşyüzdoksandörtbinbeşyüzelliiki Türk Lirası); 1.798.621,00-TL (birmilyonyediyüzdoksansekizbinaltıyüzyirmibir Türk Lirası), 2.378.219,00-TL (ikimilyonüçyüzyetmişsekizbinikiyüzondokuz Türk Lirası),

b) (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen 449.653,00-TL (dörtyüzkırkdokuzbinaltıyüzelliüç Türk Lirası), 594.552,00-TL (beşyüzdoksandörtbinbeşyüzelliiki Türk Lirası); 899.311,00-TL (sekizyüzdoksandokuzbinüç­yüzonbir Türk Lirası), 1.189.110,00-TL (birmilyonyüzseksendokuzbinyüzon Türk Lirası); 1.798.621,00-TL (birmil­yonyediyüz­doksansekizbinaltıyüzyirmibir Türk Lirası), 2.378.219,00-TL (ikimilyonüçyüzyetmişsekizbinikiyüzon­dokuz Türk Lirası); 3.597.247,00-TL (üçmilyonbeşyüzdoksanyedibinikiyüzkırkyedi Türk Lirası), 4.756.444,00-TL (dörtmilyonyediyüzelli­altıbindörtyüzkırkdört Türk Lirası),

c) (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen 899.311,00-TL (sekizyüzdoksandokuzbinüçyüzonbir Türk Lirası), 1.189.110,00-TL (birmilyonyüzseksendokuzbinyüzon Türk Lirası); 3.597.247,00-TL (üçmilyonbeşyüzdoksan­yedibinikiyüzkırkyedi Türk Lirası), 4.756.444,00-TL (dörtmilyonyediyüzellialtıbindörtyüzkırkdört Türk Lirası),

olarak güncellenmiştir.

(2) Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen 334.751,00-TL (üçyüzotuzdörtbinyediyüzellibir Türk Lirası), 442.623,00-TL (dörtyüzkırkikibinaltıyüzyirmiüç Türk Lirası) olarak güncellenmiştir.

(3) Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen 133.900,00-TL (yüzotuzüçbindokuzyüz Türk Lirası), 177.049,00-TL (yüzyetmişyedibinkırkdokuz Türk Lirası) olarak güncellenmiştir.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/2/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
Bakanlık Ana Sayfa | Bakanlık Birimleri | Kültür ve Turizm Bakanlığı Etik Komisyonu | Webmail | Personel Sorgulama

Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.