Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamındaki şikayet ve ihbarların işleme konulabilmesi için;

Şikayet ve ihbarlar bizzat veya dilekçe ile başvurularak Bakanlığımıza/Başkanlığımıza yapılması; şayet elektronik ortam üzerinden şikayet ve ihbarda bulunulacak ise bunun da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)
 üzerinden yapılması gerekmektedir.

cimer.png

Merak ettiğiniz diğer konular için:4916 Sayılı Kanunun Geçici 2 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasları ( 2007/10) İle Mülga

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

 

 

GENELGE

(2004/11)

 

03.07.2003 tarihli ve 4916 sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 19.07.2003 tarih ve 25173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Kanunun Geçici 2 nci maddesinde; “Kanunları uyarınca turizm yatırımı yapılmak amacıyla adlarına kamu arazisi tahsis edilen ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, ilgili Bakanlıkların iznine tâbi işlemleri izinsiz olarak gerçekleştiren veya sözleşmelerine aykırı davranan yatırımcılar ve işletmeciler hakkında açılan davalardan; cari yıl proje maliyet bedelinin % 3’ü ile dava masraflarını defaten ödemeleri, sözleşmeden doğan mali yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve ilgili Bakanlıklar ile yeniden sözleşme yapmaları kaydıyla vazgeçilir, bu şartların yerine getirilmesi kaydıyla, dava açılması gerekenler için ise dava açılmaz ve tahsisleri devam eder.

 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Çevre ve Orman Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşü alınmak kaydıyla Maliye Bakanlığınca belirlenir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Anılan Kanunun Geçici 2 nci maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Çevre ve Orman Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının mutabakatıyla, Bakanlığımızca belirlenerek (Bakanlığımız Makamının 17.02.2004 tarih ve 101 sayılı Olurları ile uygun görülmüştür) yürürlüğe konulmuş olup, bir örneği ilişikte gönderilmektedir.

 

Buna göre;

 

1)Bir örneği ekte gönderilen “4916 sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 2 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar”ın çoğaltılarak İllerine bağlı İlçelere de iletilmesini,

 

2)İlleri sınırları içerisinde bulunan ve Hazine taşınmazları üzerinde (ormanlık alanlarda dahil olmak üzere) turizm yatırımı yapılmak amacıyla, lehlerine sınırlı ayni haklar (intifa veya bağımsız ve sürekli nitelikli üst hakkı dahil irtifak hakkı) tesis edilen yatırımcılara ve işletmecilere, bu Genelge eki Usul ve Esasların birer örneğinin de eklenmesi suretiyle, bu madde kapsamında izinsiz işlemleri veya sözleşmelerine aykırı davranışları varsa, bu Usul ve Esaslara göre Bakanlığımız veya ilgili Bakanlıklara başvurmaları gerektiğine ilişkin yazı yazılmasını,

 

3)Konu hakkında Bakanlığımızca yapılacak işlemlere esas olmak üzere; İlleri sınırları içerisinde bulunan Hazine taşınmazları üzerinde (ormanlık alanlarda dahil olmak üzere) turizm yatırımı yapılmak amacıyla, yatırımcılar ve işletmeciler lehine tesis edilen sınırlı ayni haklar (intifa veya bağımsız ve sürekli nitelikli üst hakkı dahil irtifak hakkı) ile yatırımcı ve işletmecileri ve üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilmiş Hazine taşınmazlarını gösterecek şekilde ve ayrıntılı olarak düzenlenecek listenin 1 (bir) ay içerisinde Bakanlığımıza gönderilmesini,

 

Rica ederim.

                                                                                                                       İlyas ARLI

                                                                                                                         Bakan a.

                                                                                                                      Genel Müdür

Bakanlık Ana Sayfa | Bakanlık Birimleri | Kültür ve Turizm Bakanlığı Etik Komisyonu | Webmail | Personel Sorgulama

Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.