TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'ne Bağlı Kütüphanelerde İlmi Araştırma, İnceleme Yapmak ve Film Çekmek İsteyen Yabancılar veya Yabancılar adına Müracaat Edenler ile Yabancı Basın Yayın Mensuplarının Tabi Olacakları Esaslara İlişkin Yönerge

*12 Şubat 2004 tarih, 601/45 sayılı Bakan Oluru ile yürürlüğe girmiştir.

Amaç
Madde 1-
Bu Yönergenin amacı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'ne Bağlı Kütüphanelerde ilmi araştırma, inceleme yapmak ve film çekmek isteyen yabancılar veya yabancılar adına müracaat edenler ile yabancı basın yayın mensuplarının tabi olacakları esaslan belirlemektir.

Kapsam
Madde 2-
Bu Yönerge, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'ne Bağlı Kütüphanelerde bulunan materyallerden yabancı uyruklu araştırmacıların yararlanmalarına ilişkin işlemleri kapsar.

Hukuki Dayanak
Madde 3-
Bu Yönerge, lO/l1/2003 tarihli ve 25285 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Türkiye'de ilmi araştırma, inceleme yapmak ve film çekmek isteyen yabancılar veya yabancılar adına müracaat' edenler ile yabancı basın yayın mensuplarının tabi olacakları esaslarda değişiklik yapılmasına dair esasları belirleyen 6/10/2003 tarih ve 2003/6270 sayılı Bakanlar Kurulu Karan uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4-
Bu Yönergede geçen tanımlardan:

a)Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

b)Genel Müdürlük: Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'nü

c)Kütüphane: Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'ne Bağlı Tüm Kütüphaneleri

d)Kütüphane Materyali: Kütüphane koleksiyonunda bulunan, yazma ve nadir eserler, basma kitaplar, süreli yayınlar, CD, DVD, mikrofilm, fotoğraf, harita, plan, broşür ve benzeri materyalleri,
ifade eder.

Başvuru ve Değerlendirme
Madde 5-
Başvurular, çalışmanın yapılacağı kütüphane müdürlüklerine, çalışma yapmak isteyenler veya onlar adına başvuranlarca doğrudan veya posta, faks, elektronik posta yoluyla yapılır.
Başvurular, (Ek-1) Başvuru ve Bilgi Formu eksiksiz ve tam olarak doldurulup gönderildiğinde yapılmış sayılır. Posta, faks, elektronik posta yoluyla yapılan başvurularda, başvurunun yapıldığı usulle ilgilisine (Ek-1) Başvuru ve Bilgi Formu iletilerek doldurulması sağlanır.

Başvuruların yapılacağı kütüphaneler, (Ek-1) Başvuru ve Bilgi Formunun başvuranlara ulaştırılmasını sağlamak üzere gerekli alt yapıyı hazırlar.

Yapılacak başvuru ile ilgili değerlendirmede: çalışmanın amaçlarının ülkemiz mevzuatına ve güvenliğine aykırılık taşıyıp taşımadığı, başvuru belirli eser veya eserlerin incelenmesine ilişkin ise bunların başvuru sahibine verilemeyecek düzeyde yıpranmış olup olmadığı, eser veya eserlerin başka okuyucu tarafından kullanılıp kullanılmadığı, başvuru sahibinin çalışacağı konu hakkında eseri olup olmadığı, özellikle film çekimlerinde yüksek güçlü flaş takımları ile ışıkların kullanılmaması ve bu Yönergemin 6. maddesi, (a) bendinde belirtilen durumda ilgilinin ikamet tezkeresine sahip olup olmadığı hususları göz önüne alınır.

4/4/1988 tarihli ve 88/12839 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren, Türkiye'de İlmi Araştırma, İnceleme Yapmak ve Film Çekmek İsteyen Yabancılar veya Yabancılar Adına Müracaat Edenler ile Yabancı Basın Yayın Mensuplarının Tabi Olacakları Esaslar'ın 2 inci maddesi, (a) fıkrasında belirtilen konular dışındaki tanıtım amaçlı ses bandı, video kayıt ve belgesel film çekimleri ile ticari film çekim müracaatları hakkında Sinema Video ve Müzik Eserleri Yapımcıları ile Film Çekmek İsteyen Yabancılar ve Yabancılarla Yapılacak Ortak Yapımlar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

İzin
Madde 6-
Başvurular en geç 5 gün içinde Kütüphane Yönetimi'nce sonuçlandırılır.
a)  8/1/2004 tarihli ve 25340 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 22/12/2003 tarihli ve 2003/6641 sayılı Bakanlar Kurulu karan uyarınca başvuru sahibinin vize muafiyet süresinin veya hamili olduğu vize etiketinde belirtilen sürenin yeterli olması kaydıyla çalışma süresi 90 günden uzun süreliyse ikamet tezkeresi alınması gerekir.

b) Vize süreleri veya vize muafiyetiyle gelen başvuru sahipleri, Türkiye'de ikamet tezkeresi almadan çalışma yapabilecekleri 90 günlük süreyi doldurmalarına rağmen, çalışmalarına devam etmek istiyorlarsa veya başvuru sahiplerinin vize süreleri veya varsa vize muafiyetinin kendilerine sağlamış olduğu süre 90 günden daha az olup da, çalışmalarının bu süreden daha uzun süreyle devam etmesi söz konusu ise, başvuru sahiplerinin bu süreler bitmeden önce ikamet tezkeresi almak üzere emniyet makamlarına başvurmaları gerekmektedir.

Kütüphane söz konusu başvurunun yapılıp yapılmadığını ve başvurunun sonucunu takip eder. İlgiliye başvurusu neticesinde Emniyet makamlarınca ikamet tezkeresi verildiği taktirde, buna ilişkin belgenin başvuru sahibince çalışmanın yapıldığı kütüphaneye ibraz edilmesi gerekir. Söz konusu belge ibraz edilmediği taktirde, kütüphane'ce ilgilinin çalışmaya devam etmesine izin verilmez.

c)Kütüphane'ce başvuru sahibinin başvurusu uygun görüldüğü taktirde, izni veren kütüphanece verilen izin süresiyle birlikte yabancı başvuru sahibinin adı-soyadı, uyruğu, doğum tarihi ve ana-baba adı İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi Müdürlüğü'ne gönderilir.

d)Posta, faks, elektronik posta yoluyla başvuran ve başvurusu kabul edilenler kütüphaneye geldiklerinde, doldurmuş oldukları (Ek-1) Başvuru ve Bilgi Formu kendilerine imzalattırılır. (Ek-1) Başvuru ve Bilgi Formu imzalanmadan çalışmalara başlanamaz.

- Başvurusu kabul  edilenler tarafından,  pasaport  fotokopisi ile bu Yönergenin 6. -maddesi, (a) bendinde belirtilen durumda ikamet tezkeresi ve ekli    (ek-2) Taahhütname doldurularak Kütüphane yönetimine teslim edilir. Bu Yönergenin 6. maddesi, (a) bendinde belirtilen durumda olan başvuru sahibinin ikamet tezkeresi yoksa çalışma izni iptal edilir.

e) Genci Müdürlük, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin olarak yayımlanan genelgelerini ilgili  birimlere duyurur ve işlemlerin bu doğrultuda yürütülmesini sağlar.

Çalışma Şartları
Madde 7-
İlgilinin Kütüphanede çalıştığı süreler içerisinde, pasaportu Kütüphane yönetimince alıkonulur. İlgililer, Kütüphanece verilen giriş kartını çalışma süresince görünür bir yerde taşırlar ve Kütüphane yönetimi tarafından belirlenen kurallara uyarlar.

Kütüphanede bulunan yazma ve nadir basma eserlerden yararlanma, öncelikli olarak kütüphane arşivindeki CD, mikrofilm, fotoğraf kopyalan yoluyla sağlanır. Bu eserlerden fotokopi alınamaz.

Kütüphanede kopyası olmayan eserlerden, özel okuma salonunda ve görevli gözetiminde yararlandırılır. Fiziki durumu incelemeye uygun olmayan ve onarıma alınmış eserler çalışmacıya verilmez. Bu eserlerin varsa, kopyalarından yararlandırılır. Verilen eserler için istek fişi düzenlenir. Eserler ilgiliye verilmeden önce görevli tarafından yaprak yaprak incelenerek, yaprak ve cilt kapaklarında kopma, yırtılma, eksiklik ve dağılma olup olmadığı kontrol edilir. Tezhip ve minyatür gibi özellikleri gözden geçirilir. Aynı kontroller, çalışmanın bitiminde, eser teslim alınırken de yapılır.

Çalışmacının, özel okuma odalarında, çanta, palto, fotoğraf makinesi, cep telefonu, kamera vb. elektronik cihaz ile girmesine izin verilmez. Çalışmacıya üzerinde görüntü ve kayıt almaya yarayan donanım bulunmayan diz üstü bilgisayar kullandırılabilir.

Başvuru sahibi tarafından çalışma sırasında, eserlerden mikrofilm, CD, DVD, fotoğraf kopya talep edilmesi durumunda, eserlerin fiziki durumu ve değerleri açısından Kütüphane yönetimi tarafından bir sakınca bulunmaması halinde, eserlerin kopyası başvuru sahibine verilir.  Hangi eserlerden kopya verilemeyeceği Kütüphane tarafından belirlenerek ilgili personele duyurulur.

Ücretlendirme
Madde 8-
Materyallerden kopya verilmesinde alınacak ücretler 16/10/1986 tarihli ve 19253  sayılı  Resmi  Gazete'de yayımlanan  86/11038  Karar sayılı  "Kamu Kurum  ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden Faydalanma Usul ve Esasları Hakkında Tüzük"ün 4.maddesi doğrultusunda Kütüphane tarafından belirlenir. Belirlenen ücret, araştırmacı tarafından, Bakanlığımız adına açılmış ilgili banka hesabına yatırılır. Ayrıca, kopyalama işlemleri ile ilgili masraf tutan da araştırmacıdan tahsil edilir.

Rapor Hazırlanması
Madde 9-
Kütüphane, çalışmacıların kütüphaneden yararlanması ile ilgili aylık rapor düzenler ve her ayın sonunda Genel Müdürlüğe gönderir. Raporda, ilgilinin adı, soyadı, uyruğu, çalışma süresi ve konusu; eserlerden kopya alınmışsa kopyası alman eserin adı, yaprak sayısı ve kopyanın mikrofilm, fotoğraf, CD ve benzeri kopya türlerinden hangisiyle verildiği belirtilir. Aynca, kopya ücret dekontunun bir örneği rapor ekinde gönderilir.

Diğer Hususlar
Madde 10-
Çalışma yapanlar, çalışmalarının bitiminde hazırladıkları ilmi rapor, yayınladıkları eser veya filmin bir örneğini, yararlandıkları kütüphaneye verirler.

Madde   11-   Çalışmalar  sırasında  meydana  gelen  her  türlü  zarar     ve  ziyanın çalışmacıdan tazmin edilebilmesi.için.durum derhal bir tutanağa bağlanır. Zarar ve ziyan derhal tazmin edilemeyecekse Genel Müdürlüğe yasal yollara başvuru için hemen  bilgi  verilir.

Madde 12-
Bu Yönerge hükümlerine aykırı davrandığı tespit edilenlere izin verilmesi, başvuranın mazeretinin Kütüphane Müdürünce uygun bulunması halinde mümkündür.

Madde 13- Bu Yönergede düzenlenmeyen konularda Bakanlık mevzuatı uygulanır.

Yürürlük
Madde 14-
Bu Yönerge, Kültür ve Turizm Bakanı tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 15-
Bu Yönerge hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.