Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamındaki şikayet ve ihbarların işleme konulabilmesi için;

Şikayet ve ihbarlar bizzat veya dilekçe ile başvurularak Bakanlığımıza/Başkanlığımıza yapılması; şayet elektronik ortam üzerinden şikayet ve ihbarda bulunulacak ise bunun da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)
 üzerinden yapılması gerekmektedir.

cimer.png

Merak ettiğiniz diğer konular için:Sendika Üye Sayıları Ve Her Hizmet Kolunda Yetkili Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Bunların Bağlı Bulundukları Konfederasyonların Belirlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik


Resmi Gazete Tarihi: 09.11.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24578

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

                Amaç ve Kapsam

                Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa tabi kamu görevlileri sendikalarının üye sayıları ile her hizmet kolunda yetkili kamu görevlileri sendikaları ve bunların bağlı bulundukları konfederasyonların belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

                Dayanak

                Madde 2 — Bu Yönetmelik, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 41 inci maddesinin (d) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Sendika Üye Sayıları, Yetkili Kamu Görevlileri Sendikalarının

Belirlenmesi, İlanı ve İtiraz

                Yetkili Sendikaların Belirlenmesi ve İlanı

                Madde 3 — (Değişik: RG 11/03/2005-25752)

Kurumlarca yapılacak tespit; Kurumun işveren vekili ile tahakkuk memuru veya mali hizmetler birimi yetkilisi ve kurumun hizmet kolunda faaliyette bulunan sendikalardan birer temsilcisinin katılımı ile her yıl  15 Mayıs tarihinden sonra beş iş günü içerisinde kurumca belirlenerek sendikalara bildirilen yerde, 4688 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca düzenlenecek toplantıda yapılır.

                Yapılan toplantıda, 15 Mayıs tarihi itibarıyla bu Kanuna tabi olarak kurumda çalışan kamu görevlilerinin listesi ile üyelerinden aidat kesintisi yapılan sendikaların üyelerini gösterir liste,  toplantıya katılanlarca değerlendirilir.

                Bu değerlendirmeden sonra, toplam kamu görevlisi sayısı ile sendika üyesi kamu görevlilerinin sendikalara göre toplam sayılarına ait değerlendirme sonucuna ilişkin ekte örneği gösterilen 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 30 uncu Maddesinin İkinci Fıkrasının (a) Bendi Gereğince Yapılan Toplantı Tutanağı Formu doldurulup toplantıya katılan taraflarca imzalanır.

                İmzalı tutanağın bir sureti, kamu işvereni ve sendikalarca Mayıs ayının son işgününe kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilir.

                Kurumların taşra teşkilatları, yukarıdaki esaslara göre tarafların katılımı ile yapılacak toplantı neticesinde düzenlenecek tutanakları kurum merkezinde yapılacak tespitte değerlendirilmek üzere  15 Mayıs tarihini takip eden iki iş günü içerisinde kurum merkezine gönderirler. Bu tutanaklar kurum merkezinde tarafların katılımı ile tek tutanak haline getirilir.

                (Ek fıkra: RG-04/04/2007-26483) 7/9/2001 tarihli ve 24516 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin "04" "Yerel yönetim hizmetleri" hizmet kolu kapsamına giren kurumlarda hazırlanan tutanaklar kurumlarca ilgili valiliğe intikal ettirilir. Valilikler, sendika temsilcilerinin de katılımıyla ve ayrı ayrı belirtmek koşuluyla bu tutanakları tek tutanak haline getirerek, 15 Mayıs tarihini takip eden 2 iş günü içerisinde İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne gönderir. 

                (Ek fıkra: RG-04/04/2007-26483) Bu tutanaklar Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde tarafların katılımı ile tek tutanak haline getirilerek Mayıs ayının son iş gününe kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilir.

                (Ek fıkra: RG-04/04/2007-26483) Kanunun 18 inci maddesi uyarınca aylıksız izne ayrılan profesyonel sendika ve şube yöneticileri, sendikaların üye sayılarının belirlendiği tutanaklarda değerlendirilmeye alınır.

                (Ek fıkra: RG-04/04/2007-26483) Kurumlar ve işyerlerindeki üye sayılarının belirlendiği toplantıya, üyesi olmayan sendikaların temsilcileri de gözlemci olarak katılabilir.

                (Ek fıkra: RG-04/04/2007-26483) Kanunun 30 uncu maddesinin (a) bendi uyarınca yapılacak tespit toplantısına, kurumun işveren vekili ile tahakkuk memuru veya mali hizmetler birimi yetkilisi ve kurumun hizmet kolunda faaliyette bulunan sendikaların katılımı ile yapılan toplantıda hazırlanan tutanakların katılanlarca imzalanması zorunludur.

                (Ek fıkra: RG-04/04/2007-26483) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından Bakanlığa gönderilen tutanakların değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkan istatistiki bilgiler, istatistiğin yayımlanmasından sonra talep edilmesi  halinde kendilerine elektronik ortamda verilir.

Çalışma ve Sosyal Bakanlığı; kurumlardan ve sendikalardan gelen (Değişik ibare: RG-04/04/2007-26483)imzalı müşterek tutanaklar üzerinden bu Kanuna tabi olarak kurumlarda çalışan toplam kamu görevlisi sayısı ile sendikalar itibarıyla üyelik kesintisi yapılan üye sayılarını dikkate alarak her yıl 15 Mayıs tarihi itibarıyla hizmet kollarındaki bütün kamu görevlileri sayısı ile hizmet kolundaki sendikaların üye sayılarını tespit eder. Buna göre her hizmet kolundaki yetkili kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonların toplam üye sayısını belirler ve sonuçları her yıl Temmuz ayının ilk haftasında Resmî Gazete’de yayımlar.

                İtiraz

                Madde 4 — Sonuçların Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren beş çalışma günü içinde bu tesbite diğer sendikalar ve konfederasyonlarca Ankara İş Mahkemesi’ne itiraz edilebilir. Bu takdirde, itiraz dilekçesinin bir örneği bilgi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na itiraz süresi içinde ayrıca verilir. Mahkeme itirazı on beş gün içinde karara bağlar ve taraflara bildirir.

                Yürürlük

                Madde 5 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                Yürütme

                Madde 6 — Bu Yönetmelik hükümleri, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı’nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığı tarafından müştereken yürütülür.

Bakanlık Ana Sayfa | Bakanlık Birimleri | Kültür ve Turizm Bakanlığı Etik Komisyonu | Webmail | Personel Sorgulama

Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.