Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamındaki şikayet ve ihbarların işleme konulabilmesi için;

Şikayet ve ihbarlar bizzat veya dilekçe ile başvurularak Bakanlığımıza/Başkanlığımıza yapılması; şayet elektronik ortam üzerinden şikayet ve ihbarda bulunulacak ise bunun da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)
 üzerinden yapılması gerekmektedir.

cimer.png

Merak ettiğiniz diğer konular için:Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum Ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1- 25.06.2001 tarihli ve 4688  sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 5 inci maddesinde sayılan hizmet kollarına giren Kamu kurum ve kuruluşlarının belirlenmesi ile ilgili hususlar bu yönetmelikle düzenlenmiştir.

Dayanak

Madde 2- Bu yönetmelik 4688  sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 5 , 41 ve geçici 5. maddelerine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- a) Kurum : Kuruluş Kanunları veya kuruluşlarına ilişkin mevzuatlarında görev, yetki ve sorumlulukları belirlenen, hizmetin niteliği ve yürütülmesi bakımından idari bir bütünlüğe sahip işyerlerinden oluşan kuruluşları,

b) İşyeri : Kamu hizmetinin yürütüldüğü yerleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hizmet Kollarının Belirlenmesi, Uyuşmazlıkların Çözümü

Hizmet Kollarının Belirlenmesi

Madde 4- Kamu kurum ve kuruluşlarının girdikleri hizmet kolları ekli listede gösterildiği şekilde tespit edilmiştir.

Bu kurum ve kuruluşların merkez ve taşra teşkilatına bağlı tüm birimler ile yine bu kuruluşlara bağlı döner sermaye, fonlar ve kefalet sandıkları,  bağlı ortaklık ve müesseseler de asıl işyerinden sayılır.

(Ek:RG-19/3/2002-24700) Bu Yönetmeliğe ekli listede yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının özelleştirme kapsam ve programına alınmaları halinde özelleştirme kapsam ve programına alınmadan önce görevleri itibariyle belirlenmiş hizmet kollarında değerlendirilmeye devam edilir. Bağlı ortaklıklardan özelleştirme kapsam ve programına alınan kurum ve kuruluşlar da önce bağlı bulundukları teşebbüslerin hizmet kolunda değerlendirilir.

Uyuşmazlıkların Çözümü

Madde 5- Kamu kurum ve kuruluşlarının girdikleri hizmet kolunda anlaşmazlık çıkması halinde tarafların başvurusu üzerine hizmet kolu, kurum ve kuruluşta yürütülen görevin niteliğine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca birlikte belirlenir.

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra kurulacak kamu kurum ve kuruluşlarının dahil edileceği hizmet kolu ile ekli listede yer almayan kurum ve kuruluşlar Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından tespit edilir.

Değişiklikler Resmi Gazetede yayımlanır.

Yürürlük

Madde 6- Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 7- Bu yönetmelik  Devlet Personel Başkanlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanı, Maliye Bakanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından müştereken yürütülür.

 

YÖNETMELİĞİN 4. MADDESİNE GÖRE KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARINI GÖSTEREN LİSTE

Hizmet Kolu Sıra No.

Kurum Kodu

Kurum ve Kuruluşlar

01

Büro, bankacılık ve sigortacılık hizmetleri

01

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı,

02

Başbakanlık,

03

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı,

04

Hazine Müsteşarlığı,

05

Dış Ticaret Müsteşarlığı,

06

Sayıştay Başkanlığı,

07

Danıştay Başkanlığı,

08

Yargıtay Başkanlığı,

09

(Değişik:RG-27/3/2010-27534) Türkiye İstatistik Kurumu,

10

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü,

11

Adalet Bakanlığı,

12

İçişleri Bakanlığı,

13

Dışişleri Bakanlığı,

14

Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı,

15

Maliye Bakanlığı,

16

(Mülga:RG- 20/9/2003-25235)  

17

(Mülga:RG- 20/9/2003-25235) 

18

Gümrük Müsteşarlığı,

19

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği,

20

Devlet Personel Başkanlığı,

21

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,

22

Sosyal  Güvenlik Kurumu Başkanlığı,

23

(Mülga:RG-27/3/2010-27534)

24

(Mülga:RG-27/3/2010-27534)

25

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü,

26

(Değişik:RG-27/3/2010-27534) ÇASGEM- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi,

27

(Mülga:RG-27/3/2010-27534)

28

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü,

29

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü,

30

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı,

31

(Mülga:RG-19/3/2002-24700)

32

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı,

33

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı,

34

Rekabet Kurumu Başkanlığı,

35

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı,

36

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü,

37

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü,

38

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı,

39

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı,

40

Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliği,

41

(Mülga:RG-19/3/2002-24700)

42

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü,

43

Türkiye Halk Bankası A.Ş.Genel Müdürlüğü,

44

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü,

45

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel  Müdürlüğü,

46

Doğal Afet Sigortaları Kurumu Başkanlığı,

47

Şeker Kurumu Başkanlığı,

48

(Ek:RG- 25/12/2002-24974) Kamu İhale Kurumu,

49

(Ek:RG-06/08/2005-25898) (Değişik:RG-27/3/2010-27534) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu,

50

(Ek:RG-02/11/2005-25984) Gelir İdaresi Başkanlığı,

51

(Ek:RG-27/3/2010-27534) Türkiye Adalet Akademisi,

 

52       

(Ek:RG 27/03/2010-27534) İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi,

53

(Ek:RG-24/04/2011-27914) TMSF- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu,

02

Eğitim,  Öğretim ve Bilim  Hizmetleri

01

Milli Eğitim Bakanlığı,

02

Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü  Genel Müdürlüğü,       

03

(Mülga:RG-19/3/2002-24700)

04

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı,

05

Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı, 

06

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı,

07

Üniversiteler,

08

Yüksek Teknoloji Enstitüleri,

09

Yüksek Öğrenim, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü

03

Sağlık ve Sosyal Hizmetler

01

Sağlık Bakanlığı,

02

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü,

03

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı,

04

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı,

05

(Mülga ibare:RG-02/08/2005-25894)

06

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü

07

(Değişik:RG-27/3/2010-27534) Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü,

08

(Değişik:RG-27/3/2010-27534) Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü,

09

Özürlüler İdaresi Başkanlığı,

10

Üniversite hastaneleri,

11

(Ek:RG-27/3/2010-27534) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü,

04

Yerel Yönetim Hizmetleri

01

İl Özel İdareleri ve bunlara bağlı işletme, müessese ve  idareler,

02

Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler ve bunlara bağlı işletme, müessese ve idareler, 

03

Yerel Yönetim Birlikleri,

04

Bozcaada ve Gökçeada İdareleri,

05

Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri

01

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü,

02

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı,

03

T.R.T. Genel Müdürlüğü,

04

(Mülga ibare:RG-12/05/2006-26166) (…),

05

(Değişik:RG-27/3/2010-27534) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 

06

P.T.T. Genel Müdürlüğü,

07

Basın İlan Kurumu Başkanlığı,

06

Kültür ve Sanat Hizmetleri

01

(Değişik:RG- 20/9/2003-25235) Kültür ve Turizm Bakanlığı,

02

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı,

03

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü,

04

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü,

05

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı,

06

Türk Dil Kurumu Başkanlığı,

07

Türk Tarih Kurumu Başkanlığı,

08

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı,

07

Köy Hizmetleri

01

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı,

02

Karayolları Genel Müdürlüğü,

03

(Mülga ibare:RG-02/08/2005-25894)

04

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü,

05

Ek:RG-24/04/2011-27914) İLBANK- İller Bankası Anonim Şirketi,

06

(Mülga:RG-27/3/2010-27534)

07

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı,

08

(Mülga:RG-27/3/2010-27534)

09

(Mülga:RG-27/3/2010-27534)

10

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı,

11

(Ek:RG-27/3/2010-27534) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı,

08

Ulaştırma Hizmetleri

01

Ulaştırma Bakanlığı,

02

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü,

03

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü,

04

Denizcilik Müsteşarlığı,

05

(Ek:RG-27/3/2010-27534) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü,

09

Tarım ve Ormancılık Hizmetleri

01

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı,

02

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü,

03

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü,

04

(Mülga:RG-27/3/2010-27534)

05

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü,

06

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü,

07

(Değişik:RG-27/3/2010-27534) Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü,

08

(Değişik:RG-20/9/2003-25235) Çevre ve Orman Bakanlığı,

09

Orman Genel Müdürlüğü,

10

Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri

01

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,

02

(Değişik:RG-27/3/2010-27534) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı,

03

Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı,

04

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,

05

Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü,

06

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü,

07

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı,

08

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü,

09

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü,

10

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü,

11

(Mülga:RG-27/3/2010-27534) 

12

(Değişik:RG-27/3/2010-27534) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü,

13

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü,

14

(Mülga:RG-27/3/2010-27534)

15

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü,

16

(Mülga:RG-27/3/2010-27534)

17

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü,

18

(Değişik:RG-27/3/2010-27534) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü,

19

(Değişik:RG-27/3/2010-27534) TTA-Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü,

20

TEDAŞ Genel Müdürlüğü,

21

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı,

22

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü,

23

Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü,

24

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü,

25

(Ek:RG- 20/9/2003-25235) (Mülga:RG-27/3/2010-27534)

26

(Mülga:RG-27/3/2010-27534)

27

Savunma SanayiiMüsteşarlığı,

28

Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü,

29

(Ek:RG-19/3/2002-24700) (Mülga:RG-27/3/2010-27534)

30

(Ek:RG-19/3/2002-24700) (Mülga:RG-27/3/2010-27534)

31

(Ek:RG-19/3/2002-24700) (Mülga:RG-27/3/2010-27534)

32

(Ek:RG-19/3/2002-24700) (Mülga:RG-27/3/2010-27534)

33

(Ek:RG-19/3/2002-24700) (Mülga:RG-27/3/2010-27534)

34

(Ek:RG-19/3/2002-24700) (Mülga:RG-27/3/2010-27534)

35

(Ek:RG-27/3/2010-27534) Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü

11

 

Diyanet ve Vakıf Hizmetleri

01

Diyanet İşleri Başkanlığı,

02

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Sayfa

Bakanlık Ana Sayfa | Bakanlık Birimleri | Kültür ve Turizm Bakanlığı Etik Komisyonu | Webmail | Personel Sorgulama

Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.