Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamındaki şikayet ve ihbarların işleme konulabilmesi için;

Şikayet ve ihbarlar bizzat veya dilekçe ile başvurularak Bakanlığımıza/Başkanlığımıza yapılması; şayet elektronik ortam üzerinden şikayet ve ihbarda bulunulacak ise bunun da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)
 üzerinden yapılması gerekmektedir.

cimer.png

Merak ettiğiniz diğer konular için:Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

* 06/03/2009 tarih, 27161 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personelin disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personeli kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Disiplin ve üst disiplin amirleri

             MADDE 4 – (1) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde görevli personelin disiplin ve üst disiplin amirleri, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

             Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

             MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

             Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

             MADDE 6 – (1) 27/11/2004 tarihli ve 25653 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü yürütür.

 

Ek-1

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

 

A- MERKEZ TEŞKİLATI

 

UNVANI

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

GENEL MÜDÜRLÜK

Genel Müdür

Bakan

-

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

-

Diğer Personel

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

I. Hukuk Müşaviri  

Genel Müdür

-

Hukuk Müşaviri

I. Hukuk Müşaviri  

Genel Müdür

Avukat, Diğer Personel

Hukuk Müşaviri

I. Hukuk Müşaviri  

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Müdür

Genel Müdür

-

Diğer Personel

Müdür

Genel Müdür

(Değişik:09/06/2009 tarih ve 27263 sayılı R.G.) DAİRE BAŞKANLIKLARI

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Şube Müdürü

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Sayman, Ayniyat SaymanıDaire BaşkanıGenel Müdür Yardımcısı
Saymanlıkta görevli personelSaymanDaire Başkanı
Ayniyat Saymanlığında görevli personel Ayniyat SaymanıDaire Başkanı
Uzman, Şef, Mimar, Mühendis, Tekniker ve Diğer PersonelŞube MüdürüDaire Başkanı

Tabip, Diş Tabibi, Daire Tabibi

Şube Müdürü

Daire Başkanı

Tabiplikte görevli diğer personel

Tabip

Şube Müdürü

SAVUNMA UZMANLIĞI

Sivil Savunma Uzmanı

Genel Müdür

İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürü

Savunma Uzmanı

Sivil Savunma Uzmanı

Genel Müdür

Diğer Personel

Savunma Uzmanı

Sivil Savunma Uzmanı

 

(Değişik:09/06/2009 tarih ve 27263 sayılı R.G.) B- TAŞRA TEŞKİLATI

 

Opera ve Bale Müdürü

Vali

Genel Müdür

Opera ve Bale Müdür Yardımcısı

Opera ve Bale Müdürü

Vali

Hukuk Müşaviri

Opera ve Bale Müdürü

Vali

Avukat

Hukuk Müşaviri

Opera ve Bale Müdürü

Hukuk Müşavirliğinde görevli diğer personel

Avukat

Hukuk Müşaviri

Şube Müdürü

Opera ve Bale Müdür Yardımcısı

Opera ve Bale Müdürü

Sayman, Ayniyat SaymanıOpera ve Bale Müdür YardımcısıOpera ve Bale Müdürü
Saymanlıkta görevli personelSaymanOpera ve Bale Müdür Yardımcısı
Ayniyat Saymanlığında görevli personelAyniyat SaymanıOpera ve Bale Müdür Yardımcısı
Uzman, Şef, Mimar, Mühendis, Tekniker ve Diğer PersonelŞube MüdürüOpera ve Bale Müdür Yardımcısı

Tabip, Diş Tabibi, Daire Tabibi

Şube Müdürü

Opera ve Bale Müdür Yardımcısı

Tabiplikte görevli diğer personel

Tabip

Şube Müdürü

Sivil Savunma Uzmanı

Opera ve Bale Müdürü

Vali Yardımcısı

    

 

Bakanlık Ana Sayfa | Bakanlık Birimleri | Kültür ve Turizm Bakanlığı Etik Komisyonu | Webmail | Personel Sorgulama

Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.