Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamındaki şikayet ve ihbarların işleme konulabilmesi için;

Şikayet ve ihbarlar bizzat veya dilekçe ile başvurularak Bakanlığımıza/Başkanlığımıza yapılması; şayet elektronik ortam üzerinden şikayet ve ihbarda bulunulacak ise bunun da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)
 üzerinden yapılması gerekmektedir.

cimer.png

Merak ettiğiniz diğer konular için:Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği

* 06/03/2009 tarih, 27161 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personelin birinci, ikinci ve üçüncü sicil amirlerini belirlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personeli kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 112 nci maddesi ile 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Sicil amirleri

             MADDE 4 – (1) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde görevli personelin sicil amirleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

             Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

             MADDE 5 – (1) Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından Devlet Memurları Kanunu ile Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

             Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

             MADDE 6 – (1) 27/11/2004 tarihli ve 25653 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü yürütür.

 

Ek-1

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SİCİL AMİRLERİ CETVELİ

                                                                                                             

A- MERKEZ TEŞKİLATI

 

UNVANI

1. SİCİL AMİRİ

2. SİCİL AMİRİ

3. SİCİL AMİRİ

GENEL MÜDÜRLÜK

Genel Müdür

Bakan

-

-

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

-

-

Diğer Personel

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

-

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

I. Hukuk Müşaviri

Genel Müdür

-

-

Hukuk Müşaviri

I. Hukuk Müşaviri  

Genel Müdür

-

Avukat, Diğer Personel

Hukuk Müşaviri

I. Hukuk Müşaviri  

Genel Müdür

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Müdür

Genel Müdür

-

-

Diğer Personel

Müdür

Genel Müdür

-

(Değişik: 19/06/2009 tarih ve 27263 sayılı R.G.) DAİRE BAŞKANLIKLARI

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

-

Şube Müdürü

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Sayman, Ayniyat SaymanıDaire BaşkanıGenel Müdür YardımcısıGenel Müdür
Saymanlıkta görevli personelSaymanDaire BaşkanıGenel Müdür Yardımcısı
Ayniyat Saymanlığında görevli personelAyniyat SaymanıDaire BaşkanıGenel Müdür Yardımcısı
Uzman, Şef, Mimar, Mühendis, Tekniker ve Diğer PersonelŞube MüdürüDaire BaşkanıGenel Müdür Yardımcısı

Tabip, Diş Tabibi, Daire Tabibi

Şube Müdürü

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Tabiplikte görevli diğer personel

Tabip

Şube Müdürü

Daire Başkanı

SAVUNMA UZMANLIĞI

Sivil Savunma Uzmanı

Genel Müdür

İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürü

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı

Savunma Uzmanı

Sivil Savunma Uzmanı

Genel Müdür

-

Diğer Personel

Savunma Uzmanı

Sivil Savunma Uzmanı

-

(Değişik: 19/06/2009 tarih ve 27263 sayılı R.G.) B- TAŞRA TEŞKİLATI

 

Opera ve Bale Müdürü

Vali

Genel Müdür

-

Opera ve Bale Müdür Yardımcısı

Opera ve Bale Müdürü

Vali

-

Hukuk Müşaviri

Opera ve Bale Müdürü

Vali

-

Avukat

Hukuk Müşaviri

Opera ve Bale Müdürü

Vali

Hukuk Müşavirliğinde görevli diğer personel

Avukat

Hukuk Müşaviri

Opera ve Bale Müdürü

Şube Müdürü

Opera ve Bale Müdür Yardımcısı

Opera ve Bale Müdürü

Vali

Sayman, Ayniyat SaymanıOpera ve Bale Müdür YardımcısıOpera ve Bale MüdürüVali
Saymanlıkta görevli personelSaymanOpera ve Bale Müdür YardımcısıOpera ve Bale Müdürü
Ayniyat Saymanlığında görevli personelAyniyat SaymanıOpera ve Bale Müdür YardımcısıOpera ve Bale Müdürü
Uzman, Şef, Mimar, Mühendis, Tekniker ve Diğer PersonelŞube MüdürüOpera ve Bale Müdür YardımcısıOpera ve Bale Müdürü

Tabip, Diş Tabibi, Daire Tabibi

Şube Müdürü

Opera ve Bale Müdür Yardımcısı

Opera ve Bale Müdürü

Tabiplikte görevli diğer personel

Tabip

Şube Müdürü

Opera ve Bale Müdür Yardımcısı

Sivil Savunma Uzmanı

Opera ve Bale Müdürü

Vali Yardımcısı

Vali

        

 

Bakanlık Ana Sayfa | Bakanlık Birimleri | Kültür ve Turizm Bakanlığı Etik Komisyonu | Webmail | Personel Sorgulama

Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.