Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamındaki şikayet ve ihbarların işleme konulabilmesi için;

Şikayet ve ihbarlar bizzat veya dilekçe ile başvurularak Bakanlığımıza/Başkanlığımıza yapılması; şayet elektronik ortam üzerinden şikayet ve ihbarda bulunulacak ise bunun da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)
 üzerinden yapılması gerekmektedir.

cimer.png

Merak ettiğiniz diğer konular için:İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi - Sayısı: 24/05/2008 - 26885

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansının, alım-satım ve ihale işlemlerinin usul ve esaslarını belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 2/11/2007 tarihli ve 5706 sayılı İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanunun 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Ajans: İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansını,

b) Başkan: İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Yürütme Kurulu Başkanını,

c) Danışma Kurulu: İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Danışma Kurulunu,

ç) Genel Sekreter: İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Genel Sekreterini,

d) Harcama yetkilisi: Yürütme Kurulu Başkanını,

e) Hizmet: Yurt içi ve yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına ücret karşılığında yaptırılan her türlü hizmet, danışmanlık, müşavirlik, etüt ve proje, araştırma, organizasyon, tanıtım ve benzeri diğer işlemleri,

f) İhale: Bu Yönetmelikte belirtilen usul ve şartlarla işin isteklileri arasından seçilecek birisi üzerinde bırakıldığını gösteren ve Yürütme Kurulu onayı ile tamamlanan sözleşmeden önceki işlemleri,

g) İhale Komisyonu: İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Bütçe ve İhale Komisyonunu,

ğ) İstekli: İhaleye teklif veren gerçek veya tüzel kişi veya bu kişilerin oluşturacağı ortak girişimleri,

h) Kanun: 2/11/2007 tarihli ve 5706 sayılı İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanunu,

ı) Kira: Taşınır ve taşınmazlar ve hakların kiralanmasını veya kiraya verilmesini,

i) Koordinasyon Kurulu: İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Koordinasyon Kurulunu,

j) Mal: Satın alınan, satılan veya kiralanan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmazları, ayni haklar ile her türlü hakları,

k) Müşteri: Kendisine mal ve hizmet satışı kararı verilen veya bu amaçla üzerine ihale yapılan istekli veya isteklileri,

l) Ortak girişim: Yapılacak olan mal ve hizmet alımlarına, yapım işlerine katılmak isteyen birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında anlaşarak oluşturdukları iş ortaklıkları ve benzeri oluşumları,

m) Proje: İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Projesini,

n) Sözleşme: Ajans ile yüklenici veya müşteri arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

o) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren belge veya belgeleri,

ö) Uygun bedel: Alımlarda teklif edilen bedellerin tercihe layık görüleni (tercihe layık görülen teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesini, en düşük fiyat esasının, Kanunun amacına bağlı kalmak kaydıyla, tercihe layık görülmediği hallerde fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak belirlenen bedeli); satışlarda, yaklaşık bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen bedelin en yükseğini, bedel tahmini yapılamayan ihalelerde teklif edilen bedellerin en yükseğini,

p) Yaklaşık bedel: İhale konusu olan işlerin tahmin edilen bedelini ve yapım işlerinde keşif bedelini,

r) Yapım: Her türlü inşaat, ihzarat, imalat, sondaj, tesisat, onarım, yıkma, değiştirme, iyileştirme, yenileştirme ve montaj işlerinin yapımı, yaptırılması ve kontrollük işlerini,

s) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

ş) Yürütme Kurulu: İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Yürütme Kurulunu,

ifade eder.

Yetkiler

 

MADDE 4 – (1) Ajansın bütçesinden harcama yapmaya yetkili merciler ve görevleri aşağıda belirtilmiştir:

 

a) Ajansın alım – satım ve kiralama kararları, Yürütme Kurulu tarafından alınır.

 

b) Başkan Projenin harcama yetkilisidir.

İlkeler

MADDE 5 – (1) İlgili kurul ve komiteler, Kanunla ve bu Yönetmelikle kendilerine verilen görevleri amaca uygun olarak yerine getirmek, ihtiyaçların en iyi şekilde, uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasına özen göstermek mecburiyetindedir.

(2) Bütçede ödeneği bulunmadan harcama yapılamaz.

3) İşlemler; ehliyet, rekabet, şeffaflık, hesap verilebilirlik esasları çerçevesinde yürütülür.

İhale Komisyonu

 

MADDE 6 – (1)İhale Komisyonu; Ajansın ihtiyaç duyduğu her türlü mal ve hizmetleri satın almak, yapmak ve yaptırmak işlemlerini gerçekleştirir ve projeye ilişkin tüm harcamaları yapar.

 

(2) İhale Komisyonu kararları üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Karara muhalif kalanlar karşı oy gerekçelerini yazarak imzalar.

 

(3) İhale Komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

 

(4) Komisyonda alınacak kararlar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır. Kararlarda isteklilerin isimleri, adresleri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine, hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

 

(5) İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararları, Yürütme Kurulu tarafından karar tarihinden itibaren en geç ondört gün içinde onaylanır. Kurulun onaylamadığı ihale kararları hükümsüz sayılır.

 

(6) İhale Komisyonu toplantılarına ilgili yöneticiler katılır, ancak oy kullanamazlar.

 

(7)Her türlü mal, hizmet ve hak alım-satımı, kiralama ve harcama işlemlerine ilişkin yazışmalar, ödenek ve finansman takibi, vergi, sigorta, sosyal güvenlik, harcama belgeleri, ödeme, avans kasası, banka hesabının takibi ve benzeri kanuni ve idari gerekler, muhasebe işlemleri, finansal raporlama, bütçe ve program taslakları, faaliyet raporu ve kesin hesap raporları taslaklarını hazırlamak, arşiv ve dosyalama işleri,

 

 Genel Sekreter gözetiminde ilgili birim yöneticisi tarafından yürütülür.

 

Mal ve hizmet alım-satım bildirimi

 

MADDE 7 – (1) Her türlü mal ve hizmet satın alma, satma istekleri ilgili komite ve ilgili yöneticiler tarafından yazılı olarak Genel Sekreterliğe iletilir. Genel Sekreterlikçe; bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygunluğu anlaşılan istekler, karara bağlanmak üzere Yürütme Kuruluna sunulur.

 

Yaklaşık bedel

 

MADDE 8 – (1) Yaklaşık bedel tahmini mümkün olduğu hallerde, yurt içi ve yurt dışı piyasa rayiçleri çerçevesinde ilgili gerçek ve tüzel kişilerden temin edilen teklif, fiyat listesi, maliyet analizi, genel tarifeler, meslek ve ticaret odaları, konusunda uzman ve bilirkişi kabul edilen otoritelerin hesap ve tahminleri ve benzeri belgeler esas alınarak hesaplanır ve saptanır.

 

(2) Yapım işlerinde anahtar teslim götürü bedel ihale edilen projeler hariç; cari yılın Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ve diğer yatırımcı kamu kuruluşlarının birim fiyat veya fiyat analizleri veya işin gereği ve özelliğine göre yapılacak ya da yaptırılabilecek fiyat analizleri esas alınarak hazırlattırılabilecek keşifler ve danışmanlık hizmeti alınan gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak fiyat önerileri doğrultusunda, katma değer vergisi hariç olmak üzere hesaplanır ve saptanır.

 

Alım-satım yeterlilik şartları ve ihaleye katılamayacaklar

 

MADDE 9 – (1) İsteklilerin mal ve hizmet alım-satımlarında teklif verebilmeleri için aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmaları zorunludur:

 

a) İhalelerde, ihale şartnamesinde yer alması halinde, belirtilen teminat tutarını belirtilen süre zarfında, şartnamede belirtilen hesaba yatırmak,

 

b) İhale Komisyonu tarafından, her türlü mal ve hizmet alımı için önceden belirlenerek ihale dokümanında gösterilen koşulları taşımak.

 

(2) Yürütme Kurulu Başkan ve üyeleri, Ajans personeli ve bunların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve kayın hısımları ile bu şahısların %51’inden fazla hissesine sahip oldukları ortaklıklar ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile diğer kanunlar gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, Ajans tarafından yapılacak olan mal ve hizmet alım–satımlarına, yapım işlerine veya ihalelere katılamazlar.

 

Şartnameler

 

MADDE 10 – (1)İhale konusu işin her türlü özelliğini belirten şartname ve varsa ekleri Ajans tarafından hazırlanır ya da hazırlattırılır. Şartname ve ekleri, harcama yetkilisi tarafından onaylanır.

 

Onay belgesi

MADDE 11 – (1)İhalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır. Onay belgesinde; ihale konusu olan işin nevi, niteliği, miktarı, varsa yaklaşık bedeli ile ihaleyi yapacak olan birimöngörüldüğü takdirde proje numarası, avans ve fiyat farkı şartları, ihalede uygulanacak usul, ilanın şekli ve geçici teminat miktarı belirtilir.

(2) Onay belgesinde ayrıca, şartname ve eklerinin bir bedel karşılığında verilip verilmeyeceği, bedel karşılığı verilecekse bedel miktarı gösterilir.

(3) Onay belgesi harcama yetkilisi tarafından imzalanır.

İlan

MADDE 12 – (1) İhale konusu olan işler isteklilere ilan yoluyla duyurulur. İlanlar ihale tarihinden en az onbeş gün önce bir mahalli yayın organında veya Ajansın internet sayfasında yapılır.

(2) İlanlarda belirtilmesi zorunlu hususlar şunlardır:

a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı, başlama ve bitirme tarihi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikme halinde alınacak cezalar,

b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,

c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,

ç) Varsa yaklaşık bedeli ve geçici teminat miktarı,

d) İsteklilerde aranılan şartların ve belgelerin neler olduğu,

e) Ön ödeme verilip verilmeyeceği,

f) Uygun bedele ilişkin kıstasların ne olduğu,

g) Teklif ve sözleşme türünün ne olacağı.

Alım-satım ve yapım işlerinde uygulanacak usuller

MADDE 13 – (1)Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak mal ve hizmet alım – satımlarında ve yapım işlerinde aşağıdaki usuller uygulanır:

a) Doğrudan temin usulü,

b) Pazarlık usulü,

c) Teklif usulü,

ç) Yarışma usulü.

(2) Sponsorların bağış ve sponsorlukları suretiyle sağlanan gelirlerin elde edilmesine ve harcanmasına dair esaslar Genel Sekreterliğin gerekçeli önerisi üzerine Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.

Doğrudan temin usulü

MADDE 14 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın yurt içi ve yurt dışı piyasalardan doğrudan temini usulüne başvurulabilir.

a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi,

b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili bir hakka veya imtiyaza sahip olması,

c) Gecikilmesinde proje ile ilgili telafisi mümkün olmayan olumsuzluklara neden olabilecek ivedi hallerde,

ç) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri altı ayı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması,

d) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendi doğrultusunda her yıl belirlenen miktar ve değerin iki katını aşmayan her türlü mal ve hizmet alımları ile temsil, tören ve ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar,

e) Ajansın ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması.

(2) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, Komisyon veya görevlendireceği kişi veya kişiler tarafından piyasa fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.

Pazarlık usulü

MADDE 15 – (1) Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde teklif alınması belli bir şekle bağlı değildir. Komisyon tarafından işin nitelik ve gereğine göre, bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen işler için üç veya daha fazla istekliden yazılı teklif almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle yapılır.

(2) Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale yapılanların neden tercih edildiği kararda gösterilir.

(3) Aşağıda belirtilen işlerin ihalesi pazarlık usulüyle yapılabilir.

a) Ajansın sahip olduğu mal ve hakların satımı, trampası veya kiraya verilmesi ile gelir getirici nitelikteki diğer işleri,

b) Yaklaşık bedeli 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin (f) bendine göre her yıl belirlenen miktar ve değerin iki katını aşmayan işler,

c) İhale konusu işlerin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi,

ç) İhale konusu işin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması,

d) Para, tahvil, senet, pul, altın, gümüş, mücevher gibi kıymetlerle, güzel sanatlarla ilgili veya tarihi değeri bulunan eşyanın özel ambalaj, koruma, sergilenme, sigorta ve taşıma işleri,

e) Özellikleri nedeniyle yabancı ülkelerden sağlanması zorunlu olan her türlü alım, kiralama, bakım, onarım, yaptırma, keşif, montaj, sigorta, taşıma ve hizmet işleri,

f) Önceden düşünülmesi mümkün olmayan ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine acele olarak yapılması gereken ve ihale usulünün uygulanmasına yeterli süre bulunmayan işler,

g) Özellikleri nedeniyle belli isteklilere yaptırılmasında yarar görülen;

1) Eğitim, araştırma, etüt ve proje, planlama, müşavirlik, keşif, harita, fotoğraf, film, baskı, sergileme, kontrol, muayene işleri ile teknik, fikri ve güzel sanatlarla ilgili teknik ve özel bilgi gerektiren işler,

2) Her çeşit fikir ve sanat eseri yapma, yaptırma ve alma,

3) Özgün nitelikte olması nedeniyle festival, şenlik, gösteri, kongre, sergi ve benzeri kültür sanat faaliyetleri düzenleme veya düzenlettirme,

4) Sanatçılara yaptırılacak sanat çalışmaları,

5) Ajansa yapılan proje başvuruları arasından, ilgili komite kararıyla onaylanmış ve Yürütme Kurulunca uygulanmasına karar verilmiş projeler kapsamındaki işler.

(4) Bu maddede belirtilen işler için ilan yapılması, şartname düzenlenmesi, yaklaşık bedel tespiti, teminat alınması mecburi değildir. Ancak sözleşme yapılması zorunludur.

(5) Komisyon, isteklilerin fiyat ve işi gerçekleştirme yöntemlerine dair tekliflerini fiyat dışındaki gerekli diğer unsurları da değerlendirerek ihaleyi karara bağlar.

Teklif usulü

MADDE 16 – (1) Teklif usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Kapalı ve açık teklif usullerine göre yapılır. Teklif usulü ihale, işin niteliği, türü ve miktarı şartnamesinde kaydedilmek şartıyla fiyat, nitelikler, gerçekleştirme yöntemleri ve süresi hakkında istekli tarafından fiyat verilmesi veya teklifte bulunulması suretiyle yapılır. Hangi hususlarda fiyat veya teklif istenildiği, fiyat veya teklifin şarta bağlı olup olmadığı şartnamede belirtilir.

(2) İşin konusuna ve maliyetine bakılmaksızın, hangi işlerin teklif usulü ile ihaleye çıkılmasına ve teklifin açık veya kapalı olmasına Yürütme Kurulu karar verir.

(3) Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu bir zarfa konulup zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

(4) Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin İhale Komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır.

(5) İhale Komisyonu isteklilerin fiyat ve iş gerçekleştirme yöntemlerine dair tekliflerini ve fiyat dışı unsurları da değerlendirerek ihaleyi karara bağlar.

Yarışma usulü

MADDE 17 – (1)Yürütme Kurulunca gerekli görülmesi halinde her türlü etüt, plan, proje ve güzel sanatlarla ilgili işler yarışma ile yaptırılabilir. Bu madde kapsamındaki işlerin mesleki kontrollük hizmetleri, projesi uygulanacak olan yarışmacıya pazarlıkla ihale edilebilir.

Geçici teminat

MADDE 18 – (1) İsteklilerden, ihale konusu olan işin yaklaşık bedelinin %3'ünden az olmayacak oranda belirlenecek geçici teminat alınır. Sözleşmenin yapılmasından sonra geçici teminat iade edilir.

(2) Pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde, Ajans geçici teminat alıp almamakta serbesttir.

(3) Teminat olarak kabul edilecek değerler;

a) Tedavüldeki Türk parası,

b) Bankalar tarafından verilecek teminat mektupları,

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu Senetler yerine düzenlenen belgeler.

Tekliflerin sunulması ve değerlendirilmesi

MADDE 19 – (1) Mal ve hizmet alım-satımları ile yapım işlerinde projenin ulusal ve uluslararası vizyon ve önemine uygun, istenilen özellik, kalite ve niteliklerde, istenilen süre zarfında iş teslim edebilme yeteneği, iş teslimi sonrasında da bakım ve hizmet garantisi, uygun ödeme koşulları çerçevesinde en uygun teklif tercih edilir.

(2) Tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi hususlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

İhalenin sözleşmeye bağlanması

MADDE 20 – (1) Yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler Ajans tarafından hazırlanır ve Genel Sekreter ile yüklenici veya müşteri tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.

(2) İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez. İhale şartnamesi ve ekleri sözleşmenin mütemmim cüzüdür.

Kesin teminat

MADDE 21 – (1)Taahhüdün, sözleşme ve şartnameye uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla sözleşme yapılmasından önce yükleniciden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.

 

(2) Yüklenicinin bu zorunluluğa uymaması halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminat Ajansa gelir kaydedilir.

 

(3) Verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

 

Kesin teminatın geri verilmesi

MADDE 22 – (1) Kesin teminatın;

 

a) Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirildiği usulüne göre anlaşıldıktan ve yüklenicinin bu işten dolayı Ajansa herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirilmesi halinde tümü,

 

b) Yapım işlerinde (a) bendindeki şartlardan ayrı olarak, geçici kabulde görülen kusurların bedelinin kesin teminatın yarısından fazla olmaması ve geçici kabul tutanağının onaylanması şartıyla teminatın yarısı; kesin kabul işleri tamamlandıktan ve Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesi alınmasından sonra ise kalanı,

 

yükleniciye geri verilir.

 

(2)Yüklenicinin bu iş nedeni ile Ajansa ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan vergi, resim ve fon kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde teminat, kesin teminat hükmüne göre paraya çevrilerek karşılık tutulur, varsa kalanı yükleniciye geri verilir.

 

Sözleşme yapılmasında yüklenici veya müşterinin görev ve sorumluluğu

MADDE 23 – (1)Sözleşme yapılabilmesi için yüklenici veya müşteri, onaylanan ihale kararının onay tarihini izleyen günden itibaren yedi gün içinde geçici teminatı kesin teminata çevirerek, sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme vergi, resim, harç ve noter masrafları yükleniciye aittir.

 

(2) Satışlara ilişkin ihalelerde müşterinin aynı süre içinde ihale bedeli ile vergi, resim ve harçları yatırması, diğer giderleri ödemesi gerekir. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, hiçbir işleme gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminatı Ajansa gelir kaydedilir.

 

Ajansın görev ve sorumluluğu

MADDE 24 – (1)Ajans ihalenin yapıldığı tarihten sonra onbeş iş günü içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmak ve taşınmazların satışında ferağa ait işlemleri tamamlamak, şartnamede sınır, nitelik ve niceliği belirtilen mal veya malzemeyi yükleniciye (satımlarda müşteriye) teslim etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde Yüklenici (satımlarda müşteri), Ajansa sürenin bitmesinden itibaren en çok onbeş iş günü içinde on iş günü müddetli bir noter ihtarnamesi çeker ve bu sürenin bitiminden başlayarak ihaleye girmek ve teminat vermek suretiyle yaptığı masrafları istemeye hak kazanır.

 

Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

 

MADDE 25 – (1) Mal ve hizmet alımları ile yapım sözleşmelerinde öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde artışa konu olan iş;

 

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

 

b) Ajansı külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

 

şartlarıyla mal ve hizmet alımlarında sözleşme bedelinin % 20'sine, yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 30'una kadar oran dahilinde, sözleşme ve şartnamesine hüküm konulmuş olması kaydıyla, süre hariç, sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.

 

 (2) İşin bu şartlar altında tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.

 

(3) Sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak sözleşme bedelinin % 80’i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5’i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.

 

Yüklenicinin sözleşmenin bozulmasına neden olması

MADDE 26 – (1) Sözleşme yapıldıktan sonra, sözleşmede belirtilen işin artış ve eksilişi dışında, yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi ve taahhüdünü, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde, Ajansın noter kanalıyla ve ihtar tarihinden itibaren en az on iş günü süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi durumunda, verilen sürenin bitiminden itibaren başka bir işleme gerek kalmaksızın, kesin teminatı Ajansa gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Gelir kaydedilen kesin teminat, yüklenicinin borcuna mahsup edilmez. Sözleşme için Ajans tarafından sarf edilecek her türlü gider yükleniciden veya teminatından tahsil edilir.

 

Sözleşmenin devri

 

MADDE 27 – (1) Sözleşme, Yürütme Kurulunun izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devralacak yeni yüklenicinin ilk ihalenin tabi olduğu şartnamedeki tüm nitelikleri haiz olması şartı aranır. İzinsiz devir yapılması halinde, sözleşme bozulur ve yüklenici veya müşterinin teminatı Ajansa gelir kaydedilerek sözleşme feshedilir ve hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

 

Ajansın ihale usulüne tabi olmaksızın ihtiyaçlarını karşılayabileceği kurum ve kuruluşlar

MADDE 28 – (1) Ajans, aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlardan ihale usullerine tabi olmaksızın ihtiyaçlarını karşılayabilir.

a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ve mahalli idareler,

b) (a) bendinde belirtilen idarelere bağlı döner sermayeli müesseseler ve mahalli idare birlikleri,

c) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile sermayesinin yarıdan fazlası tek başına veya birlikte Devlete, kamu iktisadi teşebbüslerine veya mahalli idarelere ve mahalli idare birliklerine ait kuruluşlar,

ç) Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacı ile kurulmuş olan vakıflara ait olan kuruluş, şirket ve müesseseler.

(2) Bu maddeye göre yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım ve taşıma işlerinin kıymet takdiri, satış fiyatları Devletçe veya birinci fıkrada belirtilen kurum ve kuruluşlarca tespit olunanlar için bu fiyatlar esas alınmak suretiyle ihtiyaçlar karşılanır.

Kanıtlayıcı belgeler

MADDE 29 – (1) Ajans bütçesinden yapılan her türlü harcamada, harcama kararına kanıtlayıcı belgeler eklenir.

(2) Kanıtlayıcı belgeler, düzenlendikleri tarihten itibaren on yıl süreyle saklanır.

(3) Kanıtlayıcı belgeler hakkında merkezi yönetim harcama belgelerine ilişkin yönetmelik kıyasen uygulanır.

Yasak işler ve davranışlar

MADDE 30 – (1) Alım, satım ve ihale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında aşağıda belirtilen fiil ve davranışlar yasaktır.

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,

 

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak,

 

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek,

 

ç) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek,

 

d) İhaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

 

(2) Yukarıda belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında genel hükümler uygulanır.

Ön ödeme yapılması

MADDE 31 – (1) Sözleşmesinde belirtilmesi kaydıyla yükleniciye teminat karşılığında sözleşme bedelinin %50’sine kadar ön ödeme yapılabilir.

(2) Ön ödeme, yapılmasını izleyen hakedişlerden kesilerek mahsup edilir ve ön ödeme bakiyesi, oranına bakılmaksızın son hakedişten tümüyle kesilir. Son hakediş tutarı ön ödeme bakiyesini karşılamadığı takdirde ön ödeme bakiyesi, ön ödeme teminat mektubundan mahsup edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.

Yürürlük

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğü girer.

Yürütme

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

 

 

Bakanlık Ana Sayfa | Bakanlık Birimleri | Kültür ve Turizm Bakanlığı Etik Komisyonu | Webmail | Personel Sorgulama

Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.