Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamındaki şikayet ve ihbarların işleme konulabilmesi için;

Şikayet ve ihbarlar bizzat veya dilekçe ile başvurularak Bakanlığımıza/Başkanlığımıza yapılması; şayet elektronik ortam üzerinden şikayet ve ihbarda bulunulacak ise bunun da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)
 üzerinden yapılması gerekmektedir.

cimer.png

Merak ettiğiniz diğer konular için:Kültür ve Turizm Bakanlığı Kurullar Huzur Hakkı Ödeme Yönetmeliği

        (Resmi Gazete'nin  Tarihi: 10/07/1979  Sayısı: 16692 )

        Madde 1 - Kültür Bakanlığı, Bakanlıklarla kültür ve sanat (11.10.1979 - 16781) çevreleri arasındaki ilişkileri düzenleyipişbirliği oranını artırmak, aralarında kültürel iletişimi sağlamak, Bakanlık dışı kültür ve sanat çevrelerinin bilgi, görgü ve deneyimlerinden yararlanmak çözüm bekleyen ivedi sorunlar üzerinde görüş almak, geleceğe yönelik planlama ve örgütlenmelere yardımcı olmak gibi ereklerle, kültür yaşamımıza kendi alanlarındaki çalışmalarıyla katkıda bulunmuş uzman kişilerden oluşacak yayın, yazı, danışma ve inceleme (seçme ve değerlendirme vb.) kurulları kurabilir.

 

Madde 2 - (Değişik: R.G. 13/10/1981 - 17483) Bu yönetmelik 1. maddede sayılan kurulların Bakanlık dışından katılacak Üyelerine huzur hakkı ödeneceğine ait Bütçe Kanunlarında hüküm bulunduğu sürece uygulanır.

 

Madde 3 - Kurullar Bakanlığın ilgili birimlerinin Önerisi ve Bakanın onayıyla kurulur, Kurul üyeliği, ilgili birimlerce saptanır ve Bakanın oluruyla görevlendirilir.

 

Madde 4 - (Değişik: R.G 10/02/1986 -19015) Kurul üyelikleri onursal olmakla birlikte ilgili kanunlarla engel olmadıkça Bakanlık dışından katılan üyelere her oturum günü için (**) 50 gösterge rakamının Devlet memurlarının aylıkları için tesbit edilen katsayı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden huzur hakkı ödenir.

 

Madde 5 - Sürekli kurullar yılda en çok oniki olağan toplantı yapabilir. Gündemdeki konuların çok olması ya da olağan üstü durumlarda birim başkanlığının çağrısı üzerine ve Bakanlık kaimin oluruyla olağanüstü toplantı yapabilir. Ancak bu toplantılar bir yılda sekizi aşamaz.

            Madde 6 -Bu Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

            Madde 7 - Bu Yönetmeliği Kültür Bakanı yürütür.

Bakanlık Ana Sayfa | Bakanlık Birimleri | Kültür ve Turizm Bakanlığı Etik Komisyonu | Webmail | Personel Sorgulama

Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.