Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamındaki şikayet ve ihbarların işleme konulabilmesi için;

Şikayet ve ihbarlar bizzat veya dilekçe ile başvurularak Bakanlığımıza/Başkanlığımıza yapılması; şayet elektronik ortam üzerinden şikayet ve ihbarda bulunulacak ise bunun da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)
 üzerinden yapılması gerekmektedir.

cimer.png

Merak ettiğiniz diğer konular için:Fikir Ve Sanat Eserlerini İçeren Taşıyıcı Materyaller İle Bu Eserlerin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazların Bedellerinden Yapılan Kesintilerin Kullanımına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

(Resmi Gazete Tarihi:13/04/2006 Resmi Gazete Sayısı:26138)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

            MADDE 1 – (Değişik 13/12/2011 tarih ve 28141 sayılı R.G.) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; her türlü boş video kaseti, ses kaseti, bilgisayar disketi, CD, DVD gibi taşıyıcı materyaller ile fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan her türlü teknik cihazın ticari amaçlı imalatı veya ithalatı halinde, bu imalat veya ithalat bedeli üzerinden Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen oranda yapılan kesintiler sonucu elde edilen gelirin kullanımına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

             Kapsam

            MADDE 2 – (Değişik 13/12/2011 tarih ve 28141 sayılı R.G.)  (1) Bu Yönetmelik, her türlü boş video kaseti, ses kaseti, bilgisayar disketi, CD, DVD gibi taşıyıcı materyaller ile fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan her türlü teknik cihazın ticari amaçlı imalatı veya ithalatı halinde bu imalat veya ithalat bedeli üzerinden Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen oranda yapılan kesintiler sonucu elde edilen gelirin kullanımına ilişkin usul ve esasları kapsar

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

MADDE 4 – (Değişik 13/12/2011 tarih ve 28141 sayılı R.G.)  (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Telif Hakları Genel Müdürlüğünü,

c) Kanun: 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununu,

ç) Kesinti: Taşıyıcı materyallerin ve teknik cihazların imalat veya ithalat bedeli üzerinden Bakanlar Kurulu kararıyla yüzde üçü geçmemek üzere belirlenen oranda yapılan kesintiyi,

d) Özel hesap: Bir ulusal bankada Bakanlık adına açılan hesabı,

e) Taşıyıcı materyal: Fikir ve sanat eserlerinin kaydedilebildiği her türlü boş veya üzerine tekrar yazmaya elverişli video kaseti, ses kaseti, bilgisayar disketleri, CD, DVD, Blu-ray, taşınabilir ya da sabit katı hal depolama aygıtları ve döner mekanizmalı ya da katı hal fiziki diskleri ve benzeri taşıyıcı materyalleri,

f) Teknik cihaz: Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan her türlü teknik cihazı,

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM

Gelirin Kaynakları ve Kullanımı

             Gelirin kaynakları

             MADDE 5 – (1) Gelirin kaynakları, bu Yönetmelik kapsamında sayılan her türlü taşıyıcı materyalle teknik cihazı ticari amaçla imal veya ithal eden gerçek ve tüzel kişilerden, imalat veya ithalat bedeli üzerinden Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen ve özel hesapta toplanan kesintilerden saymanlık hesabına aktarılan dörtte birden geriye kalan miktardan oluşur.

             Gelirin kullanımı

             MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereğince yapılan kesintiler sonucu ulusal bir bankada açılan özel hesapta toplanan gelir, fikri mülkiyet sisteminin güçlendirilmesi ile kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla aşağıda belirtilen giderlerin karşılanmasında kullanılır;

             a) (Değişik 13/12/2011 tarih ve 28141 sayılı R.G.)  Fikri mülkiyet alanında ulusal ve uluslararası her türlü toplantı, konferans, eğitim programı ve seminer gibi organizasyonların yapılması, yaptırılması ve yapılanlara katılımın sağlanmasına yönelik giderler,

             b) Fikri mülkiyet alanında yapılacak veya yaptırılacak teknik inceleme, tanıtma, temsil, araştırma, etüt, proje, basılı malzeme ve yayınlarla ilgili her türlü ödemeler ve uygulamaya ilişkin harcamalar,

             c) Fikri mülkiyet sisteminin güçlendirilmesi için gerekli olan ve Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu çerçevesinde karşılanamayan harcamalar ile 5846 sayılı Kanunun 81 inci maddesi uyarınca korsan faaliyetlerle mücadele amacıyla valilikler bünyesinde kurulan il denetim komisyonlarının denetim faaliyetleri kapsamında olmak kaydıyla yapılan zorunlu giderler,

             ç) Fikri mülkiyet sisteminin güçlendirilmesi ve korsan faaliyetlerle mücadele kapsamında toplumun bilinçlendirilmesine yönelik her türlü seminer, konferans, bilgilendirme toplantıları, yazılı ve görsel medya ile elektronik ortamda gösterilecek film, slayt ve benzeri yapımların gerçekleştirilmesi ve yayınlatılmasına yönelik giderler,

             d) Fikri mülkiyet sisteminin güçlendirilmesine yönelik bilgisayar uygulamalarını gerçekleştirmek amacıyla donanım, yazılım ve gerekli çevre birimlerini satın alma, kiralama, bakım ve onarımları, fikri mülkiyet haklarının izlenmesi amacıyla veri tabanının kurulması ve işler hale getirilmesi ile ilgili her türlü harcamalar,

             e) Kültürel ve sanatsal faaliyetler kapsamında ülkemizin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasına yönelik festival, film haftaları ve benzeri tek taraflı ve çok taraflı etkinliklerin gerçekleştirilmesine ve bu etkinliklere aktif katılımın sağlanmasına yönelik giderler,

            f) (Değişik:R.G 22/03/2008-26824) Sinema sektörünün güçlenmesini teminen filmlerin yapım öncesi, yapım ve yapım sonrası aşamalarında desteklenmesi ile Bakanlıkça uygun görülen filmlerin yaptırılması veya satın alınmasına ilişkin giderler,

            g) (Değişik:R.G 22/03/2008-26824) Bakanlık birimleri ile gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirilecek, fikri mülkiyet sisteminin güçlendirilmesi, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yürütülmesi ile ihtiyaç duyulan teknik donanımın satın alınması veya bu alanlarla ilgili projelerin desteklenmesine ilişkin giderler,

            ğ) (Değişik 13/12/2011 tarih ve 28141 sayılı R.G.) Korsan faaliyetlerle mücadele kapsamında el konulan materyallerin muhafazasının sağlanması amacıyla depo kiralanması, satın alınması veya yaptırılmasına ilişkin giderler,

            h) (Değişik 13/12/2011 tarih ve 28141 sayılı R.G.) Genel Müdürlükte yer alan kültürel miras niteliğindeki fikir ve sanat eserleri ile bu eserlere ilişkin kayıt ve belgelerin korunması ve uygun şartlarda muhafazasının sağlanması amacıyla bina kiralanması, satın alınması, yaptırılması ve ihtiyaç duyulan fiziki, teknik ve bilişimsel donanımın teminine ilişkin giderler,

            (2) (Değişik 13/12/2011 tarih ve 28141 sayılı R.G.)  Bu madde kapsamında yapılan giderlerden yatırım karakterli olanların yılı yatırım programı ile ilişkilendirilmesi zorunludur      

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

    Gelirin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar

             Harcama, muhasebe ve denetim usul ve esasları

MADDE 7 – (Değişik 13/12/2011 tarih ve 28141 sayılı R.G.)  (1) Özel hesapta toplanan gelirlerin dağıtım ve kullanım yetkisi Kültür ve Turizm Bakanına aittir.

(2) Özel hesaptan yapılacak işlemler, 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’nin 3 üncü Mükerrer sayısında yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre Genel Müdürlük tarafından muhasebeleştirilir.

 (3) Harcamalarda, 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen belgeler aranır. Yapılan harcamalara ait bütün belgeler gerektiğinde yetkililere ibraz edilmek üzere, Genel Müdürlükçe on yıl süresince saklanmak zorundadır.

(4) Genel Müdürlüğün faaliyet alanına giren yapım ve etkinliklere verilecek desteklerin usul ve esasları Genel Müdürlük ile etkinliği gerçekleştiren kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak protokol ile belirlenir. Protokolde, ödemelerin yapılma usulü ile istenilen materyaller ve ödemelere ilişkin harcama belgelerinin kontrolünün sağlanma usulü belirtilir.

             İhale işlemleri

             MADDE 8 – (1) Elde edilen gelirden yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bu kanunlara dayanılarak çıkarılmış olan yönetmeliklere göre yapılır.

             Ayniyat işlemleri

             MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde tedarik olunan malların ayniyat işlemleri, bunları kullanacak olan birimlere intikali ve kayıtlara geçirilmesi Genel Müdürlük tarafından sağlanır.

                                                       DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 10 – (1) 13/3/2002 tarihli ve 24694 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fikir ve Sanat Eserlerini İçeren Taşıyıcı Materyaller ile Bu Eserlerin Çoğaltımına Yarayan Teknik Cihazlardan Yapılan Kesintilerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 11 – (1) Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/4/2006

26138

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/3/2008

26824

 

Bakanlık Ana Sayfa | Bakanlık Birimleri | Kültür ve Turizm Bakanlığı Etik Komisyonu | Webmail | Personel Sorgulama

Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.