Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamındaki şikayet ve ihbarların işleme konulabilmesi için;

Şikayet ve ihbarlar bizzat veya dilekçe ile başvurularak Bakanlığımıza/Başkanlığımıza yapılması; şayet elektronik ortam üzerinden şikayet ve ihbarda bulunulacak ise bunun da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)
 üzerinden yapılması gerekmektedir.

cimer.png

Merak ettiğiniz diğer konular için:Yazma Ve Arap Harfli Basma Eserler İle Şeri Künyelerinin Tesbiti, Yabancı Dil Ve Türkçe Eserlerin Katalog Fişlerinin Çıkartılması Ve Şeri Sicilleri Türkçeleştirme Ücret Yönetmeliği

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

Resmi Gazete Tarihi: 15.09.1990 Resmi Gazete Sayısı: 20636

Amaç ve Kapsam

Madde 1 -
Bu yönetmelik, yazma ve Arap harfli basma eserler ile şer'i sicillerin künyelerinin tesbiti, şer'i sicillerin Türkçeleştirilmesi, yabancı dil ve Türkçe eserlerin katalog fişlerinin çıkartılması işinde çalıştırılacaklara ödenecek ücretleri belirlemeyi amaçlar ve ödenecek ücretlerin belirleme usul ve esaslarına ait hükümleri kapsar.

Tanımlar

Madde 2 -
Bu Yönetmelikte geçen;

a) "Yazma eser" elle yazılmış, tarihi eser niteliği kazanmış kitap ve benzerini,

b) "Şer'i sicil" Cumhuriyetten önce mahkeme kayıtlarının yazıldığı defterleri,

c) "Türkçeleştirme" Arap harfli yazıların bugünkü harflerle yazılmasını,

ç) "Katalog fişi" bibliyografik künyelerin ilgili kataloglama kurallarına göre verilmesini,ifade eder.

Çalıştırılacak Kişiler

Madde 3 -
Eski nesillerden günümüze gelen; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun kapsamına giren kıymetli el yazması ve Arap harfli basma eserlerin künyelerinin tesbiti, şer'i sicillerin Türkçeleştirilmesi, yabancı dil ve Türkçe eserlerin katalog fişlerinin çıkartılması işlemleri, Arap alfabesini, yabancı dilleri bilen ve konunun uzmanı olan kişilere yaptırılır.

Ücretlerin Hesaplanması

Madde 4 -
Madde 2'de tanımlanan eserler ile yabancı dil ve Türkçe eserlerin katalog fişlerinin çıkartılması ve şer'i sicillerin Türkçeleştirilmesi, fişlenmesi, çalışmalarında, memur olmayan kişilere ödenecek en az ve en çok ücret, işin yapıldığı tarihteki memur maaş katsayısı ile aşağıda belirlenen gösterge rakamlarının çarpımı sonucunda elde edilen tutar üzerinden hesaplanır. Ödemeye esas değerlendirme Madde 6 ve ek; I-V' deki çizelgeler dikkate alınarak yapılır. Fişlerin, Değerlendirme Komisyonu'nda incelenmesinde görülen eksiklikler yüzde oranına göre tutardan düşülür.

A - Yazma ve Arap harfli basma eserlerin fişlerinin çıkartılması ve değerlendirilmesi için fiş başına;

Gösterge

a) Yazma eser için 17-20

b) Arap harfli basma eser için 9-12

B - Şer'i sicillerin illere göre düzenlenmesi, Türkçeleştirilmesi, kataloglarının hazırlanması için;

Gösterge


a) Orijinal sayfa başına 17-21

b) Fiş başına 9-12

C - Yabancı dillerde yayımlanmış kitapların katalog fişlerinin çıkartılması için;

Gösterge

a) Fiş başına 9-12

Ç - Türkçe yayımlanmış kitapların katalog fişlerinin çıkartılması için;

Gösterge


a) Fiş başına 6-8

Değerlendirme Komisyonları

Madde 5 -
Künye tesbiti işlerinde görevlendirilecek kişileri seçmek, işin yürütülmesi için hazırlanacak programı gerçekleştirmek, çalışmaları değerlendirip ilgililere bu Yönetmelikte ödenmesi öngörülen ücreti tespit etmekle görevli olmak üzere; yazma ve Arap harfli basma eserler, şer'i siciller ile yabancı dil ve Türkçe eserlerin fişleri için Bakanlık Onayı ile görevlendirilen üçer uzman kişiden oluşan birer "Değerlendirme Komisyonu" kurulur.

Değerlendirme Esasları

Madde 6 -
Komisyonlar, künye tesbiti ve Türkçeleştirme çalışmalarının değerlendirilmesinde;

a) Fişlenen eserlerin özellikleri ile yazma, basma veya az bilinen bir yabancı dilde olması,

b) Çıkartılan fişlerin doğru olması,

c) Konu numaralarının doğru olması,

ç) Fişlerin içermesi gereken bilgiler açısından hatasız olması,

d) Şer'i sicillerin künye tesbiti veya Türkçeleştirilmesinin doğru olması,

e) Bir fişteki hata oranının yüzde ellinin üzerinde olmaması, hususlarını göz önünde bulundurur.Ücret tesbitinde Değerlendirme Komisyonu üyeleri arasında gösterge rakamı konusunda oy birliği sağlanamazsa, üyelerin tekliflerinin aritmetik ortalamasına en yakın gösterge esas alınır. Ödeme bu usule göre yapılır.

Mahallen Yapılan Çalışmalar

Madde 7 -
Mahallinde yapılan çalışmalar 5inci maddede belirtilen ve merkezde oluşturulan Değerlendirme Komisyonları'nca değerlendirilir. Ödemesi yapılabilecek fişlerin bedelleri o yerdeki ilgili Saymanlıklar ve Mal Müdürlüklerince usulü dairesinde ödenir.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 8 -
Resmi Gazete'nin 20 Şubat 1985 tarih ve 18672 sayılı nüshasında yayımlanan "Yazma ve Eski Harfli Basma Eserler ile Şer'i Sicilleri Derleme ve Şer'i sicilleri Türkçeleştirme Ücret Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 9 -
Sayıştay’ca incelenmiş olan bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10 -
Bu yönetmelik hükümlerini Kültür Bakanı yürütür.

Ekler için Tıklayınız

Bakanlık Ana Sayfa | Bakanlık Birimleri | Kültür ve Turizm Bakanlığı Etik Komisyonu | Webmail | Personel Sorgulama

Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.