Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamındaki şikayet ve ihbarların işleme konulabilmesi için;

Şikayet ve ihbarlar bizzat veya dilekçe ile başvurularak Bakanlığımıza/Başkanlığımıza yapılması; şayet elektronik ortam üzerinden şikayet ve ihbarda bulunulacak ise bunun da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)
 üzerinden yapılması gerekmektedir.

cimer.png

Merak ettiğiniz diğer konular için:Turizm İşletmelerinin Bakanlıkla, Birbirleriyle ve Müşterileriyle İlişkileri Hakkında Yönetmelik

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

Resmi Gazete Tarihi: 23.3.1983 Resmi Gazete Sayısı: 17996

Birinci Bölüm - Başlangıç Hükümleri

Amaç:
Madde 1-
Bu yönetmeliğin amacı turizm işletmesi belgesi sahiplerinin birbirleriyle, müşterileriyle ve Bakanlıkla karşılıklı ilişkileri ile hak ve yükümlülüklerini uluslararası kurallar doğrultusunda düzenleyerek, bu ilişkilerden doğacak anlaşmazlıkları asgariye indirmektir.

Kapsam:
Madde 2-
Bu yönetmelik otel işletmeleri ile Seyahat Acentalarının ilişkilerine, aralarında düzenleyecekleri sözleşmelerin usul, şekil ve kapsamına, anlaşmalarda sarahat bulunmayan hallerde uygulanacak kurallara karşılıklı hak ve sorumluluklarına turizm işletmelerinin müşterileri, birbirleri ve Turizm Bakanlığı ile ilişkilerine ait hükümleri kapsar.

Yasal Dayanak :
Madde 3-
Bu Yönetmelik 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 37 nci maddesinin (c) fıkrasının 1 nolu bendi uyarınca düzenlenmiştir.

Tanımlar :
Madde 4-
Bu Yönetmelikte yer alan
a. "Bakanlık" Turizm Bakanlığını,

b. "Turizm işletmeleri" Türk veya yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişilerce birlikte veya ayrı ayrı gerçekleştirilen ve turizm sektöründe faaliyet gösteren ticari işletmeleri,

c. "Otel işletmeleri "Bakanlıkça belgelendirilmiş asli ve yardımcı konaklama tesisleri,

d. "Otelci" asli ve yardımcı konaklama tesisi işletmelerini,

e. "Seyahat acentası" turistlere ulaştırma, konaklama,gezi, spor ve eğlence imkanları sağlayan, onlara turizmle ilgili bilgiler veren, bu konuya ilişkin tüm hizmetleri gören ticari kuruluşları,

f. "Rezervasyon" Turizm işletmelerinde isim belirterek yer ayırma ve kayıt işlemini,

g. "Grup" aynı rezervasyondan yararlanan acenta ve otel işletmeleri tarafından bir bütün olarak kabul edilen, en az 11 kişiden oluşan müşteri topluluğunu,
ifade eder.

İkinci Bölüm - Seyehat Acentaları İle Otel İşletmeleri Arasındaki İlişkiler

SÖZLEŞMELER
BİRİNCİ KISIM

Otel sözleşmeleri :
Madde 5-
Acenta ile otel arasında yapılacak otel sözleşmelerinde akit serbestisi esastır. Böyle bir özel sözleşme olmaması halinde veya özel sözleşmede yer verilmeyen tüm konularda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Otel sözleşme türleri :
Madde 6-
Acenta ile otel işletmeleri arasında üç çeşit otel sözleşmesi düzenlenebilir.

a. Bireysel olarak seyahat eden (münferit) müşterilerle ilgili sözleşmeler,

b. Grup olarak seyahat eden müşterilerle ilgili sözleşmeler,

c. Belirli bir sürenin üzerindeki rezervasyonlar için yapılacak (kontenjan) tahsis sözleşmeleri

İKİNCİ KISIM
OTEL SÖZLEŞMELERİ İLE İLGİLİ KURALLAR

Otel sözleşmesinin meydana gelmesi:
Madde 7-
Bir otel sözleşmesinin oluşması acentadan otelciye yapılacak rezervasyon talebi ile başlar.
Rezervasyon talebinin yazılı olması gerekir. Sözlü talepler, en geç bir hafta içinde otelciye ulaşacak şekilde yazılı olarak (mektup, telgraf, teleks v.b) teyid edilir.

Otel sözleşmelerinin kapsamı
Madde 8-
Otel sözleşmlerinde aşağıdaki hususlar belirtilebilir.

-Taraflar

-Rezervasyon süresi (başlama, sona erme, kesintiler)

-Rezervasyonların süre içindeki dağılımı,(odalara ilişkin ayrıntılar)

-Rezervasyon süresi içindeki (tam, yarı, ölü) sezon fiyatları)

-Özel durumlar (indirimli fiyatlar, ücretsiz hizmetler)

-Mali koşullar, hesabın kapatılması, haber verme süresi, verilebilecek güvence türü)

-Rezervasyonların iptaline ilişkin haber verme süreleri, sonuçları ve mali sorumlulukları,

-Sözleşmenin uygulama aşamalarına (zamanlamasına) ilişkin ayrıntılar,

-Sözleşmenin yürürlüğe konabileceğini bildirmek için son tarih,

-Kesin rezervasyonların dağılımı,

-Yerleşme listelerini göndermek için son tarih,

-Ayrılan yerlerin tutulmaması halinde seyahat acentasına ödenecek tazminat,

-Otelcilik kusuru veya sözleşmeye kısmen ya da tamamen uymaması halinde ödeyeceği tazminat,

-Ödeme yöntemleri,

-Konukları eşdeğerdeki bir otele aktarma olasılığı,

-Mücbir haller ve bu hallerde tarafların hak ve sorumlulukları,

-Sözleşmenin iptali ile ilgili ayrıntılar.

Otelcinin kabulü:
Madde 9-
Otel sözleşmesi otelcinin kabulü ile tamamlanır.
Kabul, otelci tarafından 3 gün içinde yazılı olarak (mektup, telgraf veya teleks) belirtilmelidir. Kabulde acentanın talep ettiği hizmetlerin bedeli de yazılır.
Otelcinin isteyeceği ön ödemenin miktarı ısmarlanan hizmetlerin (oda, kahvaltı,yemekler V.S) sezonda 3 gecelik, sezon dışında 1 gecelik fiyatına eşittir.

Ön ödeme:
Madde 10-
Otelcinin rezervasyon talebinin kabulü için bir ön ödeme (Teminat akçesi, kapora veya teminat mektubu) talep etmesi halinde, otel sözleşmesi ancak bu ödemenin yapılmasıyla veya bu ödemeyi kanıtlayan belenin ibrazından sonra yürürlüğe girer. Otelci ön ödeme olarak gönderilen parayı aldığını en geç 24 saat içinde bildirir.

Otelciye yapılacak ödeme:
Madde 11-
Sözleşmede belirtilen hizmetler için otelci tarafından seyahat acentasına bildirilen fiyatlar hiçbir şekilde otele doğrudan başvuran müşteriler için tarifede belirtilen fiyatlardan yüksek olamaz. Faturanın seyahat acentasınca ya da doğrudan doğruya yolcu tarafından ödenmesi bu kuralı değiştiremez.

Fiyat değişiklikleri :
Madde 12-
Otelcinin otel sözleşmesi ile mutabık kılınmış fiyatlara uyması gereklidir. Fiyatların değişmesi halinde yeni fiyatların uygulamaya konması için 30 günlük bir uyarlama süresi bırakılacaktır. Ancak, bu fiyat değişiklikleri, teyit edilmiş rezervasyonlar için uygulanmaz.

Acentaların, otel işletmeleriyle yapacakları otel sözleşmelerinde döviz cinsinden fiyat belirlenebilir. Anlaşma süresi içinde bu fiyatın Türk Lirası karşılığı tasdikli tarifeyi aşması, tarife üstü fiyat uygulaması kabul edilmez.

Acentanın Yükümlülüğü :
Madde 13-
Seyahat acentası yalnız otele gönderdiği rezervasyon belgesinde belirttiği hizmetlerin bedelini ödemekle yükümlüdür.

Faturanın ödenmesi :
Madde 14-
Ödemenin bizzat müşteri tarafından yapılacağı konusunda anlaşmaya varılan durumlar dışında, fatura, otel sözleşmesini yapan acenta tarafından ödenir.

Faturalar sözleşme ile belirlenen zaman sınırları içinde , ya da böyle bir hüküm yoksa faturanın alınmasından itibaren 30 gün içinde ödenir. Bu süreden sonra borç miktarı için aylık % 10 faiz ve ana borcun % 5'ı oranında tahsil masrafı tahakkuk ettirilir.

Uzun süreli konaklamalarda otelci acentadan sürenin sonunu beklemeden verilmiş olan hizmetlerin tutarını kısım kısım talep edebilir.

Acentanın rezervasyon yaptığı, fakat ödemenin doğrudan müşteri tarafından yapıldığı durumlarda otelci kredi kartı kabul edip etmemekte serbesttir.

Acentaya komisyon ödenmesi :
Madde 15-
Belirli bir sürenin üzerindeki rezervasyonlar için yapılan sözleşmeler dışında, diğer otel sözleşmeleri ile ilgili olarak otelci acentya verdiği hizmetler (oda-yemek) bedellerinin belli bir oranında komisyon öder.Otelci komisyonu yalnız sözleşmeye taraf olan seyahat acentasına öder.

Komisyon oranı :
Madde 16-
Seyahat acentasına ödenecek komisyonun oranı ika tarafın kabulü ile belirlenir. Aksin anlaşma olmayan durumlarda, komisyon, vergi ve servis ücreti hariç faturanın %10'udur.

Süre uzatımı :
Madde 17-
Müşterinin otelcinin muvafakatiyle otelde kalış süresinin uzatılması veya otelde kaldığı sırada ilerki bir tarih için yeni bir rezervasyon yaptırması hallerinde de otelcinin acentaya komisyon ödemesi esastır.

Müşterinin aynı seyahat sırasında otel içinde yer değiştirmesi veya aradaki süre 30 günden az olmak koşuluyla otelde aralıklı olarak kalması durumları süre uzatılması kabul edilecektir.

Müşterinin uzatmaları dahil 60 günden fazla otelde kalması halinde 60 günü aşan süren için acentaya komisyon ödenmez.

Faturanın müşteri tarafından ödenmesi :
Madde 18-
Faturanın doğrudan müşteri tarafından ödenmesi durumunda, otelci fatura toplamı üzerinden seyahat acentasının komisyonunu belirler ve müşterinin ayrılışından itibaren 30 gün içinde acentaya öder. Bu süreden sonra borç miktarı için aylık %10 faiz ve ana borcun %5'ı oranında tahsil masrafı tahakkuk ettirilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM
OTELCİ VE ACENTANIN KARŞILIKLI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Hizmette eşitlik:
Madde 19-
Otelcinin bir seyahat acentasının müşterisi olarak seyahat eden kişilere (ister bireysel ister grup halinde olsunlar) otel sözleşmesi uyarınca vereceği hizmetler, aynı koşullar altında kendi müşterilerine sağladığı hizmetlerle aynı kalitede olacaktır.

Madde 20- Otelci ayırtılan yerleri, geliş günü saat 14,00'den ayrılış günü sat 12,00' ye kadar müşterinin kullanımına açık tutacaktır.

Otelcinin genel yükümlülüğü :
Madde 21-
Usulüne uygun olarak yapılmış ve teyit edilmiş bir rezervasyonla ill olarak otelci sözleşme ile yükümlendiği hususları yerine getirmek zorundadır. Bunları yerine getirmeyen otelci acentanın bu nedenle uğradığı gerçek zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

Ancak otelci rezervasyon kabulü sırasında bilinmeyen bir durumun ortaya çıkması ve en az üç hafta önceden acentaya bildirilmesi koşuluyla müşterileri yakın çevredeki eşit veya daha iyi nitelikli başka bir otele yerleştirebilir. Bu durumda fiyat farkları otel tarafından ödenir.

Otelci hiçbir şekilde acenta müşterisini kendi müşterisi haline getirecek yöntemlere başvurmaz.

Mücbir sebepler:
Madde 22-
Taraflardan birinin öngörülesi ve engellenmesi irade dışında olan zorlayıcı sebeplerle otel sözleşmesindeki yükümlülüklerini yerine getirmesi imkansız hale gelirse bundan dolayı herhangi bir tazminat ödemez.

Bilgi verme
Madde 23-
Otelci acentaya otelin yeri, sınıfı, servislerinin niteliği konusunda doğrudan ve eksiksiz bilgi vermek zorundadır.

Acenta otelcinin verdiği bilgileri doğru ve eksiksiz olarak müşterilerine yansıtır.

Karşılıklı yükümlülük:
Madde 24-
Otel ve acenta müşterileri nezdinde birbirlerinin ticari itibarını zedeleyecek ve servislerin niteliği hakkında şüphe uyandıracak herhangi bir ifadeden kaçınmak zorundadırlar.

Acent ve otel arasında herhangi bir otel anlaşması mevcut değilken taraflardan biri böyle bir anlaşma varmışçasına ilan ve reklam yapamaz, duyuruda bulunamaz.

Gerek seyahat acentası gerekse otelci sözleşmede belirtilen fiyatı müşterilere ve 3. Kişilere bildiremez.

DÖRDÜNCÜ KISIM
İPTALLER

İptalin şekli:
Madde 25-
Otel sözleşmesinin tümüyle veya kısmen iptali yazılı olarak yapılmalı ve tarih konmalıdır.

Acenta tarafından veya telefonla yapılan tüm iptaller yazılı olarak teyid edilmelidir.

İptalde tazminat :
Madde 26-
Sözleşmelerin kısmen veya tamamen iptallerinin şekil, süre ve şartları ile sonuçları ve ödenmesi gerekecek tazminat hakkında aksine anlaşma olmayan haller için Yönetmeliğin Üçüncü bölümü hükümleri uygulanır.

Üçüncü Bölüm - Otel Sözleşmeleri İle İlgili Özel Kurallar

BİRİNCİ KISIM
MÜNFERİT MÜŞTERİLER İLE İLGİLİ SÖZLEŞMELER

Tanım:
Madde 27-
Münferit (bireysel) müşteri sözleşmeleri, aynı otel hizmetlerinden yararlanan 1 ile 10 yolcu için yapılan sözleşmelerdir. Esas alınacak müşteri sayısı rezervasyon fişinde yazılan rakamdır.

İptal süreleri
Madde 28-
Taraflar arasında aksine bir anlaşma yoksa rezervasyonlar aşağıda belirtilen süreler içinde iptal edilebilir.

a. Konaklama talebinin yoğun olduğu yer ve dönemlerde 24 saatten az olmamak koşuluyla otelin doğrudan gelen müşterilerine uyguladığı iptal süresi içinde

b. Tatil otellerinde yüksek sezonda girişten 30 gün öncesine kadar sezon dışında girişten 14 gün öncesine kadar.

Yukarıda belirtilen sürelerde yapılan iptallerde otelin tazminat talep hakkı doğar.

Tazminat miktarı :
Madde 29-
Rezervasyonun 28. maddede belirlenen sürelere aykırı olarak iptali halinde veya iptal bildirilmeden müşterinin otele gelmemesi halinde her müşteri için istenecek tazminat genelde en az bir gecelik kalış için istenen hizmetlerin (oda-yemekler) yüksek sezonda ise 3 gecelik kalış için istenen hizmetlerin parasal karşılığıdır.

Geç gelme, rezervasyon süresinin bitiminden önce otelden ayrılma veya ısmarlanan hizmetleri kısmen veya tamamen kullanmaması halinde bu durumun otelcinin hatasından kaynaklanmaması koşuluyla otelcinin uğradığı gerçek zarar seyahat acentası tarafından tazmin edilir.

Acentanın yapmış olduğu ön ödemenin fatura toplamını karşılamadığı durumlarda otelci aradaki farkı doğrudan müşteriden talep eder.

Bu hallerde otelcinin kendi müşterilerine uyguladığı kurallar acenta müşterisine de uygulanabilir.

Tazminatın geç ödenmesi halinde bu süreden sonra borç miktarı için aylık %10 faiz ve ana borcun %5'ı oranında tahsil masrafı tahakkuk ettirilir.

Acentanın uygulayabileceği fiyat:
Madde 30-
Acenta müşterisine hiçbir şekilde otelin kendisine üzerinden komisyon ödediği fiyatlardan daha yüksek bir fiyat fatura edemez, ancak rezervasyon masrafları müşteriye ayrıca fatura edilebilir.

İKİNCİ KISIM
GRUP MÜŞTERİLERLE İLGİLİ OTEL SÖZLEŞMELERİ

Rezervasyonun bağlayıcılığı
MADDE 31:
Grup müşterilerle ilgili hizmetlerin tek bir rezervasyon belgesi ile talep edilmesi ve otelci tarafından bir arada teyit edilmesi gerekmektedir. Grup müşterilerinin sayısında daha sonra bir azalma olsa bile esas alınacak müşteri sayısı rezervasyonda gösterilmiş olandır.

Yerleşme düzeni
Madde 32-
Acenta grubun geliş tarihinden en az 14 gün önce müşterilerin odalara dağılımını (yerleşme düzeni) gösteren listeyi otele gönderir. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen acenta bunun doğuracağı sonuçlardan sorumludur. Ancak otelcide oda listelerinin eline geçmediği konusunda acentayı haberdar eder.

Ödeme zamanı
Madde 33-
Acenta ile otel arasındaki sözleşmede ödeme koşulları hakkında bir hüküm bulunmaması halinde grupla ilgili ödemenin % 50'si grubun girişinden 30 gün önce, kalan ise grubun ayrılışından önce ödenir.

Ücretsiz konaklama
Madde 34-
Seyahat acentasının kadrosunda görevli ve en az 15 kişilik bir müşteri grubuna eşlik eden acenta temsilcilerine (ulak, rehber,şoför, grubun başkanı v.b.) grubun kaldığı koşullarla bir kişilik ücretsiz konaklama verilebilir. Otelci ilave her 20 kişi için bir temsilcinin daha ücretsiz hizmetlerden yararlanmasını sağlayabilir.

İptallerde süre
Madde 35-
En az ihbar süresi iptalin grubun s% 50'sini aşması halinde, giriş tarihinden 21 gün, grubun %50'sinden az olması halinde ise 14 gün öncedir.
Bu sürelerden sonra yapılan iptallerde otelin tazminat talep hakkı doğar.

Tazminat miktarı
Maadde 36-
Rezervasyonu iptal edilen her bir müşteri ile ilgili tazminat otel sözleşmesinde ayrı bir miktar tespit edilmemiş ise, sözleşmede yer alan koşullar ve özel fiyat üzerinden ısmarlanmış olan hizmetlerin üçte ikisidir.

Yararlanılmayan hizmetler
Madde 37-
Bildirimsiz geç varış, alınmayan yemekler, yararlanılmayan hizmetler değerlerinin üçte ikisi oranında bir tazminata hak kazandırır.
Grubun otele gelmemesi

Madde 38- Rezervasyonu iptal edilmeyen müşteri grubunun otele gelmemesi durumunda münferit müşteri sözleşmeleri için bu yönetmelikte belirlenen hükümler uygulanır.

Otelcinin yükümlülüğünü yerine getirmemesi
Madde 39-
Yükümlülüklerini yerine getirmeyen ya da eş değerde hizmet sağlayamayan otelci acentaya tazminat ödemek zorundadır. Tazminat miktarı acentanın gerçek zararından fazla, , sözleşmede yer alan koşullar ve özel fiyat üzerinden ısmarlanmış olan hizmetlerin üçte ikisinden az olamaz.

Tazminatın ödenmesi,
Madde 40-
Tazminat ödemeleri karşı tarafın talep tarihinden itibaren 30 gün içinde yapılır. Bu süreden sonra yapılacak ödemelere aylık %10 faiz ve ana borcun %5'ı oranında tahsil masrafı tahakkuk ettirilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM
BELİRLİ BİR SÜRENİN ÜZERİNDEKİ REZERVASYONLAR İÇİN
YAPILACAK SÖZLEŞMELER

Tahsis (Kontenjan) sözleşmesi
Madde 41-
Kontenjan sözleşmesi, özel organizasyonlar için birbiri ardından düzenli olarak gelecek gruplar veya münferit müşterilerle ilgili olarak gelecek gruplar veya münferit müşterilerle ilgili olarak ya da odaların belirli bir dönem tahsisini gerektiren hallerde düzenlenir.

Tahsis esasları
Madde 42-
Tahsisle ilgili rezervasyon yapılırken otel sözleşmelerine 8 inci maddede belirtilen hususların açık ve detaylı biçimde yazılması esastır.

Tahsiste iptal
Madde 43-
Bu tür tahsislerin iptali durumunda haber vermek için genellikle aşağıdaki süreler tanınır.

Münferit müşteriler için 30 gün,
Gruplarda tam iptal için 60 gün
Grubun %50'sini aşan iptallerde 45 gün,
Grubun %50'sinden 11 kişiye kadar iptal için 30 gün,
Gruptaki 10 müşteriden az iptaller için 7 gün.

Dördüncü Bölüm - Otel Müşteri İlişkileri

Rezervasyon :
Madde 44-
Bir müşteri tarafından veya onun adına bildirilen bir istek üzerine otelci istenilen konaklama için gerekli rezervasyonu yapmayı kabul edince sözleşme oluşmuş sayılır.

Bu durumda otelci ve müşteri mevcut yasa,tüzük ve yönetmeliklere ve otel kurallarına uymayı taahhüt etmiş olurlar. Şu kadarki otelci, müşterinin gerekli otel kurallarını bilmesi için tedbir alır.

Kabulün yazılı olması
Madde 45-
Yazılı rezervasyon taleplerinde otelcinin yazılı kabulü esastır. Kabulle ilgili teyit, rezervasyon talebinin otele ulaşmasından itibaren en geç üç gün içinde ve istenilen bilgiler ve fiyatları da içerecek şekilde müşteriye bildirilir.

Güvence parası
Madde 46-
Rezervasyon yapılırken işletmeci belirli bir güvence parası isteyebilir. Müşteri anlaşılan tarihte odaları teslim almaz veya kararından cayarsa otelci, uğranılan zararın azami miktarını aşmayacak bir tazminatı müşteriden talep edebilir.

Müşterinin hakları
Madde 47-
Sözleşme üzerine müşteri otelde kendisine ayrılan yere yerleşme ve kabul edilen süre içinde kendisine ait bölümdeki olanakları kullanma, bunlardan tam olarak yararlanma ve ayrıca otelin diğer normal hizmetlerinden yararlanabilme hakkı kazanır.

Müşterinin sorumlulukları
Madde 48-
Rezervasyonun yalnız bir müşteri adına yapılmış olmasına rağmen, çeşitli kişileri kapsaması durumunda ödeme rezervasyon fişinde adı belirtilen kişi tarafından yapılır.

Fiyat uygulaması
Madde 49-
Müşterinin konaklamayı, yemekleri, otel tarafından sağlanan diğer olanak veya hizmetleri fiyatlarını sormadan kabul etmesi halinde yürürlükteki Bakanlıkça tasdikli fiyatlar uygulanır.

Müşteriye sağlanan (bilet, sekreter, mihmandar temini, araç kiralamak gibi) özem hizmetlerin ücretleri hesaba ayrıca ilave edilir.

Ek ücret
Madde 50-
Müşterilerin odalarında yemek pişirmelerine izin verilmez. Otel tarafından sağlanan içki ve yiyeceklerin müşteri tarafından otele ettirilerek tüketilmesine izin için otelci ek bir ücret talep edebilir. Apart oteller ve pansiyonlarda bu madde hükmü uygulanmaz.

Müşterinin genel sorumluluğu :
Madde 51-
Müşteri kendisi berberindekiler veya konukları ya da sorumluluğu altındaki kişiler tarafından otele verilecek hasar ve zararlardan tam sorumludur.

Müşterinin beraberindeki hayvanlar :
Madde 52-
Otelcinin açık izni olmadıkça müşteri otele hayvan getiremez. İzin halinde, hayvanlar ortak mekanlara özellikle yemek salonlarına sokulmaz. Hayvanların yol açacağı tüm zararlardan müşteri sorumludur. Otele getirilen hayvanlar için ücret alınır.

İyi niyet kurallarına aykırı davranış
Madde 53-
Otel yönetimi iyi niyet kurallarına uymayan müşteri ile yapılan sözleşmeyi derhal sona erdirebilir. Müşterinin ciddi bir suç işlemesi veya bulaşıcı bir hastalığının görülesi hallerinde otelci sözleşmeye son verir.

Otele geliş , otelden ayrılış :
Madde 54-
Otelin koşulları genellikle bir gün ya da bir gece için belirtilir .Müşteri otele geliş gününün fiyatını tam olarak öder. Ayrılış günü için ödeme yapmaz. Aksine bir şart konmamışsa, ayrılan yerler ayrılış günü saat 12,00'ye kadar müşterinin kullanımına açık tutulur.

Otelci müşterinin uyması gereken kuralları yatak odaları ve genel kullanım alanlarına asacağı duyurularla belirtir.

Otele gelişte özel haller
Madde 55-
Otele geliş gününün sabahında odalar girmek isteyen müşteriler için odalar boş tutulmuşsa o gecenin ücreti de istenebilir.

Oda ve yemek ücretleri (Pansiyon)
Madde 56-
Tam pansiyon ücretleri oda kahvaltı ve iki yemek fiyatlarını kapsayan özel bir tarifedir. Yarım pansiyon ücretleri, oda kahvaltı ve bir yemek fiyatlarını kapsayan bir tarifedir. Müşterinin otele varıştan sonra alacağı ilk yemek pansiyon analaşmasını başlatır.

Müşteriler tam veya yarım pansiyon ücretlerine tabi oldukları zaman otelde yenilmeyen yemekler için fiyattan indirim yapmayabilir.

Yemekler
Madde 57-
Aksi belirtilmemiş ise yemekler sözünden kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği anlaşılır. Tüm yemekler belirtilen saatlerde ve belirtilen yerlerde yenir. Belirtilen yer ve zaman dışındaki yemek talepleri için ilave ücret istenebilir.

Müşterinin eşyasına karşı sorumluluk :
Madde 58-
Otelci müşterinin eşyasının yok olmasından bozulmasından çalınmasından sorumludur.

Şu kadarki otelci veya hizmetlilerine yüklenebilecek bir kusur ispat olunmadıkça bu sorumluluk Borçlar Kanunu hükümleri ile sınırlıdır.

Değerli eşya
Madde 59-
Otelci müşterinin değerli eşyasını saklamak üzere almış veya almaktan kaçınmışsa sorumluluğu sınırsızdır.

Para, mücevher, kıymetli evrak v.b. değerli şeyler saklamak üzere otelciye bırakılmamışsa, otelci ancak kendisinin veya hizmetlilerinin kusurluluğu durumunda sorumlu olur.

Sorumluluğun sona ermesi
Madde 60-
Müşteri zararını öğrenir öğrenmez otelciye bildirmezse talep hakkı kaybolur.

Otelcinin sorumluluğu üzerine almadığını, sorumluluğu kabul etmeyeceğini veya 58 ve 59 uncu maddeler aksine bir koşula bağlandığını bildirmesi sorumluluğunu kaldırmaz.

Madde 61- Otelci müşterinin otelin garaj veya parkına koyduğu otomobil v.b. vasıtasının hasar görmesinden kendi veya personelinin kusur veya ihmali koşulu ile sorumludur.

Hesabın ödenmesi :
Madde 62-
Faturaların müşteriye sunulması üzerine ödenmesi gerekir. Ödeme ulusal para ya da o günkü kur üzerinden hesaplanacak dövizle yapılır. Banka çekleri ya da seyahat acentalarından alınmış kuponlar ancak tam bir güvenceye sahip iseler kabul edilirler.

Otelin çek ya da kuponları kabul etme zorunluluğu yoktur. b Otelci faturasını ödemeyen müşterinin eşyasını alıkoymak hakkına sahiptir.

Müşteri borcunu en geç 30 gün içinde tam olarak ödemediği taktirde otelci alıkoyduğu eşyayı satabilir.

Alıkoyma hakkı (Hapis hakkı)
MADDE 63 : Otelci faturasını ödemeyen müşterinin eşyasını alıkoymak hakkına sahiptir.Müşteri borcunu en geç 30 gün içinde tam olarak ödemediği taktirde otelci alıkoyduğu eşyayı satabilir.

Otelde bulunan kayıp eşya:
Madde 64-
Otelde bulunan kayıp eşya tel yönetimine teslim edilmelidir.

Ölüm durumu
Madde 65-
Müşterinin otelde ölmesi durumunda varisler veya müşteri adına hareket etmeye yetkili kılınmış kişiler müşterinin ölümü nedeniyle uğranılan zararı ve eğer gerekiyorsa odanın yeniden döşenmesi veya dezenfekte edilmesi ve yatak takımının yenilenmesi gibi giderleri karşılamak zorundadır.

Beşinci Bölüm - İşletmelerin Bakanlıkla İlişkileri

Bakanlığın teşvik ve himayesi
Madde 66-
Turizm yatırımı ve turizm işletmesi belgesi sahipleri Bakanlığın teşvik ve himayesi altındadırlar.

Bakanlık turizm yatırımlarının süreleri içinde gerçekleştirilmesi ve işletmelerin beklenilen hizmeti sağlayabilmeleri amacıyla belge sahiplerinin diğer kamu kuruluşları nezdindeki sorunlarının prensipler düzeyinde çözümü konusunda irişimde bulunur.

Bakanlığın teknik yardımı
Madde 67-
Bakanlığın merkez, yurtiçi ve yurt dışı teşkilatı, turizm yatırım ve işletmelerinin geliştirilmesi, yönlendirilmesi için ilgililere gerekli istişare, bilgi ve teknik yardım ile dış pazarlama çalışmalarında gerekebilecek işbirliği ve koordinasyonu sağlar.

Dış pazarlama çabaları
Madde 68-
Bakanlık yurtiçinde ve yurtdışında uygulamak üzere hazırlayacağı turizm pazarlama programları (tanıtıcı yayınlar,film video kasetleri hazırlamak, reklam program ve stratejisinin hazırlanması, yabancı acenta, taşıyıcı ve yazar daveti, kongre, fuar ve sergilere iştirak v.b.)üzerinde turizm işletmelerinin mesleki örgütleri ile istişare edebilir.

Turizm işletmeleri Bakanlığın bahse konu pazarlama çalışmalarının verimlilik ve etkinliğinin arttırılmasına yardımcı olmak amacıyla düzenlenecek müşterek pazarlama amaçlı (Yabancı yazar, taşıyıcı, acenta gibi) misafir ağırlamalarında işletmenin sağlayacağı hizmetlerin fiyatlarında indirim yapabilirler.

Eğitim çalışmaları
Madde 69-
Bakanlık kurslar açarak burslar sağlayarak, seminerler, konferanslar düzenleyerek, turizm işletmeleri personelinin görgü, bilgi ve mesleki yeteneklerinin geliştirilmesini sağlar.

Turizm işletmeleri Bakanlığın anılan eğitim programlarına, öğretim görevlisi sağlayarak staj için öğrenci kabul ederek, eğitim araç ve gereç temininde yardımcı olarak katkıda bulunabilirler.

Bakanlığın hakemliği
Madde 70-
Bakanlık turizm işletmelerin birbiriyle ve müşterileriyle ilişkilerinden doğacak sorun ve anlaşmazlıkların çözüm ve giderilmesinde sektörde örf ve adetlerin belirlenmesini sağlayacak biçimde danışman ve hakem rolü oynar.

Bilgi verme
Madde 71-
Belgeli işletmeler Bakanlıkça istenen her türlü bilgi ve verileri Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler.

Altıncı Bölüm - Son Hükümler

Yürürlük
Madde 72-
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 73-
Bu yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bakanlık Ana Sayfa | Bakanlık Birimleri | Kültür ve Turizm Bakanlığı Etik Komisyonu | Webmail | Personel Sorgulama

Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.