Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamındaki şikayet ve ihbarların işleme konulabilmesi için;

Şikayet ve ihbarlar bizzat veya dilekçe ile başvurularak Bakanlığımıza/Başkanlığımıza yapılması; şayet elektronik ortam üzerinden şikayet ve ihbarda bulunulacak ise bunun da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)
 üzerinden yapılması gerekmektedir.

cimer.png

Merak ettiğiniz diğer konular için:Türk Karasularında Sportif Amaçlarla Yapılacak Aletli Dalışlara İlişkin Yönetmelik

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

Resmi Gazete Tarihi: 03.03.1990 Resmi Gazete Sayısı: 20450

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç
Madde 1 –
Bu Yönetmeliğin amacı Türk Karasularında sportif amaçlarla yapılacak aletli dalışların esaslarını belirlemektir.

Kapsam
Madde 2 –
Bu Yönetmelik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 35 inci maddesine göre Bakanlar Kurulu kararıyla tespit ve ilan edilen Su Altında Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlıklarının bulunduğu bölgeler ile askeri yasak bölgeler dışında sportif amaçla yapılacak aletli dalışların şartlarını kapsar.

Yasal Dayanak
Madde 3 -
Bu Yönetmelik 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununa dayalı olarak çıkartılan 08.06.1983 tarih 83/6708 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yat Turizminin Geliştirilmesi hakkındaki Yönetmeliğin 45 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 -
Bu Yönetmelikte yer alan;
a)Aletsiz dalış: Dünya sportif eğitim standartları çerçevesinde hiçbir hava kaynağından faydalanmadan, teknik kuralları uygulamak suretiyle su altına inmeyi-yüzmeyi ve mümkün olduğunca su altında kalmayı sağlayan dalışları, (ABC dalışları, Skin diving)

b)Aletli dalışlar: Dünya sportif eğitim . standartları çerçevesinde su üstünden beslenme yapılmadan (nargile gibi), sadece hava doldurulmuş tüpler ve çift kademeli regülatörle kullanarak derinlik limiti 30 mt (eğitim esnasında maksimum 42 mt.) olan, dalma esnasında kesinlikle dekompresyonsuz yapılan dalışları,
ifade eder.

Yasak Bölgeler
Madde 5 –
Askeri Yasak Bölgeler ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 35 inci maddesine göre 19.08.1989 gün ve 20257 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile gereğince Sualtında Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlıklarının bulunduğu bölgelerde bilimsel çalışmalar dışında her türlü dalış yasaktır.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Dalış Şartları

Mevzuat
Madde 6 –
5 inci maddede belirtilen bölgeler dışındaki yerlerde yapılacak aletli dalışlarda; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelikleri,3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Kanunu ve ilgili yönetmeliği, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, yönetmeliği ve sirküleri ile aşağıdaki maddelerde açıklanan genel kurallara uyulması mecburidir.

İzin
Madde 7 –
Yasak bölgeler dışında sportif amaçlı aletli dalışlar izne tabidir. Kulüp, kuruluş ve derneklerce grup halinde yasak bölgeler dışında yapılacak su altı dalışları için, dalış yapılacak yerlere ait izne esas bilginin İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine veya yetkili kılacağı kuruluşa önceden bildirilmesi zorunludur. Bu bilgi ilgili kuruluşça Bölge Sahil Güvenlik Komutanlığına (veya mahallindeki yetkilisine) iletilir. Yabancı uyruklu dalıcılar için her türlü aletli sportif dalış izne tabidir. Bu izinleri verecek makamlar İl Kültür Turizm Müdürlükleri veya yetkili kılacağı kuruluştur. Düzenlenecek izin formlarından bir adedi Liman Başkanlığına bir adedi ise Bölge Sahil Güvenlik Komutanlığına (veya mahallindeki yetkilisine) izin veren kuruluşça iletilir. Kontroller sırasında bir nüshası izin alan kuruluşta kalan izin belgesinin yetkililere gösterilmesi mecburidir.

Eğitim amacıyla yapılacak dalışlar ile iki kişilik arkadaş sistemi dalışlarında (yasak bölgeler hariç) bilgi verilmesi ve izin alınması mecburi değildir.

Belge
Madde 8 –
Sportif amaçlı aletli dalış yapacaklar Sualtı Sporları Can kurtarma ve su kayağı federasyonunca verilmiş yeterlilik belgesine (dalış kartı) sahip olmak zorundadırlar. Ancak enternasyonal standartlarda eğitim veren kuruluşlardan alınan sertifikalarda geçerlidir. Bu belgeler federasyona müracaat edilerek yeterlilik belgesine (dalış kartı) dönüştürülebilir.

Türk Vatandaşlarının sportif dalışları dalış disiplinleri yetkileri, teknik şartları ve yetki belgeleri Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Sualtı Sporları, Can Kurtarma ve Su Kayağı Federasyonunca tespit ve kabul edilen esaslara uygun olarak düzenlenir.

Yabancı uyrukluların sportif amaçlı dalış yapabilmeleri için Uluslar arası Sualtı Sporları Federasyonu üyesi olmaları yada ulusal teşkilatlar veya ülkelerinin yetkili kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen bir belgeye sahip olmaları gereklidir.

Sorumluluk
Madde 9 –
Dalış yapacakların dalış emniyeti ve can güvenliği dalış yapana ait olmakla beraber, eğitimler esnasında kursiyer dalıcıların tüm sorumlulukları dalış eğitmenine aittir. Türk vatandaşlarının dalışlarda rehber balıkadam alması isteğe bağlıdır.

Yabancı uyrukluların sportif dalışlarını Türk rehber balıkadam refakatinde yapmaları zorunludur. Dalış esnasında kültür ve tabiat varlıklarının korunması, dalıcıların dalışları esnasında mal ve can güvenliğinin sağlanması rehber balıkadamın mesuliyeti ve sorumluluğundadır. Ancak dalışlardan önce dalış kurallarını ihlal eden dalıcının kişisel hatasından doğacak her türlü problemden balıkadam mesul değildir.

Dalış Limiti
Madde 10 –
Sportif amaçlı aletli dalışlar için derinlik limiti 30 metredir. Ancak eğitim amaçlı dalışlarda bu limit 42 metredir. 30 metreyi aşan derinliklerde yapılacak dalışlarda gerekli sağlık personeli ve techizatı bulundurulması zorunludur.

Dalış sırasında yeterlilik belgelerinde belirtilen yetki; ve limitler aşılamaz.

Malzeme
Madde 11 –
Sportif amaçlı dalışlarda hiçbir malzeme tahdidi yoktur. Aletli sportif dalışlarda denge yeleği (can yeleği, B.C) tüp basınç göstergesi, derinlik göstergesi ve zaman saati kullanılması mecburidir. Ancak kaldırma balonu veya aynı amaçlı malzemelerin kullanılması yasaktır.

Kesinlikle dekompresyonlu dalışlar yapılamaz. Dalışlar sırasında karada veya ilgili makamlardan izin alınmış, teknelerde yüksek basınçlı tüm doldurma kompresörleri bulundurmak serbesttir.

Dalış yaptıran acenta, kulüp, kuruluş, otel, tatil köyü, okul ve benzeri yerler ile teknelerde ilk yardım malzemeleri bulundurulması mecburidir.

Dalışlar sırasında sualtında fotoğraf çekilmesi, video, kamera kullanılması serbesttir. Çekim için her türlü malzeme kullanılabilir.

Malzeme Bakımı
Madde 12 –
Sportif amaçlı dalış düzenleyen seyahat acentaları, yat işletmeleri kurum ve kuruluşlar ile sualtı kulüpleri balıkadamların sahip oldukları ve kullandıkları dalış malzemelerinin (tüp, regülatör, denge yeleği gibi) periyodik test ve bakımlarını yaptırmak zorundadırlar. Bu testler Sivil Balıkadam Yönetmeliğinde belirtilen kuruluşlarda malzemeler imal eden ve satan yetkili firma temsilciliklerinde veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın yetki verdiği kuruluşlarda yaptırılabilir.

Dalışlarda Kullanılacak Tekneler
Madde 13 –
Sualtı dalışlarında Türk teknelerinin kullanılması esastır. Ancak kendi tekneleriyle gelen yabancı uyruklular ile kendi botlarından dalış yapmak isteyen yabancı gruplar için gerekli müsaade alınması şartı ile dalış yapılması mümkündür.

Dalış emniyeti
Madde 14 –
Dalışlar esnasında iki kişilik arkadaş siteminin uygulanması zorunludur. Dalış ikilisinin emniyeti açısından flamalı dalış şamandıralarının kullanılması mecburidir.

Gece Dalışları
Madde 15 –
Eğitim amaçlı sportif gece dalışları eğitmenlerin kontrolünde ve önceden izin alınmak şartıyla yapılabilir. Bunun dışında yapılacak gece dalışları yasaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yasaklar
Madde 16 –
Sportif amaçlı dalışlarda ticari amaçlarla su ürünleri avcılığı yasaktır. Sportif avcılık 22.03.1971 tarih ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ile saptanan avlanma esaslarına göre yapılır.

Madde 17 – Arkeolojik ve kültürel değerlere dokunmak ve zarar vermek konumunu bozmak ve müze yetkililerine göstermek amacıyla olsa bile deniz tabanından kültür ve tabiat varlıklarının alınması ve su üstüne çıkarılması yasaktır. Bu değerlerin görüldüğünde ilgili ve yetkili mercilere bildirilmesi zorunludur. Yapılacak dalışlarda sualtı ekolojik dengesini bozacak eylemlerde bulunulamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler
Madde 18 –
Münferit olarak gelen yabancı uyruklu dalıcılar gerekli tüm kurallara (izin ve rehber alma dahil) uymak şartıyla dalış yapabilirler.

Madde 19 – Seyahat acentaları, yat işletmeleri, sualtı sporları kulüpleri ve kuruluşları tarafından yapılan organizasyonlarda (sportif dalış turları, müsabakaları, eğitim dalışları) her türlü sorumluluk organizasyonu yapan kuruluşa aittir.

Madde 20 – Turistik belgeli otellerde ve tatil köylerinde veya müstakil olarak dalış kulüp ve derneklerinde eğitim merkezleri ve dalış yerleri açılması için Valilik kanalı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne müracaat edilerek gerekli iznin alınması mecburidir.

Madde 21 – Rehber balıkadam vasıflarına haiz personelin yetiştirilmesine ait hizmetler Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sualtı Sporları,Can Kurtarma ve Su Kayağı Federasyonuna aittir.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
Madde 22 –
30.04.1984 tarihinde yayımlanan “Yabancı Uyruklu Turistlerin Türkiye’de Sportif ve Amatör Amaçlarla Yapacakları Sualtı Dalışlarında Uyulacak Prensipler” 06.03.1985 tarihinde yayımlanan ek prensipler yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 23 –
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 24 –
Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür

Bakanlık Ana Sayfa | Bakanlık Birimleri | Kültür ve Turizm Bakanlığı Etik Komisyonu | Webmail | Personel Sorgulama

Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.