Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamındaki şikayet ve ihbarların işleme konulabilmesi için;

Şikayet ve ihbarlar bizzat veya dilekçe ile başvurularak Bakanlığımıza/Başkanlığımıza yapılması; şayet elektronik ortam üzerinden şikayet ve ihbarda bulunulacak ise bunun da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)
 üzerinden yapılması gerekmektedir.

cimer.png

Merak ettiğiniz diğer konular için:Kültür Merkezi Müdürlüklerinin Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

Resmi Gazete Tarihi: 15.02.1994 Resmi Gazete Sayısı: 21850

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1-
Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul ve Ankara Kültür Merkezi Müdürlüklerinin dışındaki diğer il ve ilçelerde bulunan kültür müdürlüklerinin görev, yetki ve sorumluluk ve çalışma usul esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2-
Bu Yönetmelik, kültür merkezi içinde bulunan Bakanlığa bağlı birimler ile bulunması halinde diğer kamu kuruluşlarının faaliyetlerinin koordineli bir şekilde yürütülmesine yönelik çalışmaları kapsar.

Hukuki Dayanak
Madde 3-
Bu Yönetmelik, 354 sayılı Kültür Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 ve 31 inci maddesine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4-
Bu Yönetmelikte geçen:
a) Bakanlık: Kültür Bakanlığını,
b) Kültür Merkezi Müdürlüğü-Kültür Merkezi Müdürlük: İl veya İlçe Kültür Merkezleri Müdürlüğünü,
c) Kültür Merkezi Müdürü-Merkez Müdürü-Müdür: İl veya İlçe Kültür Müdürünü,
d) Kültür Müdürlüğü: İl Kültür Müdürlüğünü, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluk

Merkez Müdürünün Görevleri
Madde5-
Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) İdari ve mali işlerle ilgili görevleri:
1) Merkez müdürü emrinde çalışan personelin disiplin ve sicil amirliğini yapmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre müdürlükçe münhal bulunan kadrolara naklen veya açıktan eleman alınması için teklifte bulunmak,

3) Merkez müdürlüğüne ait demirbaş eşya ile ilgili işlemlerin Ayniyat Talimatnamesi ve Bakanlık emirleri doğrultusunda yapılmasını ve demirbaş eşyanın amacına uygun olarak kullanılmasını sağlamak,

4) Müdürlüğe gelen ödeneklerin yerinde ve zamanında kullanılmasını sağlamak,

5) Kültür merkezinin amacına uygun olarak faaliyette bulunabilmesi için binanın hizmete hazır halde bulundurulmasını sağlamak,

6) Kültür merkezi binasının fiziki güvenliğini tehlikeye sokucu ve aslını değiştirici uygulamaları önlemek ve bunları zamanında Bakanlığa bildirmek,

7) Kültür merkezinin yangın, sabotaj, tabii afet, tahrip gibi tehlikelerden korunması için ilgili yönetmelik ve Bakanlık emirleri doğrultusunda gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak, sivil savunma hizmetleriyle ilgili çalışmalar yapmak ve sorumluluklarını belirten çalışma talimatlarını hazırlatarak ilgililerce tebliğ etmek,

8) Yıllık faaliyet programları ve bütçe tekliflerini hazırlamak ve faaliyetlerin gerçekleşme durumu hakkında devre raporları düzenlemek,

b) Kültürel faaliyetlerle ilgili görevleri:
1) Bakanlığın görev alanına giripte, taşra teşkilatının faaliyetler dışında kalan faaliyetlerin il ve ilçe kültür merkezlerinde yapılması için bir üst makama (Kültür müdürlüğü ya da Kaymakamlık) öneride bulunmak ve uygun görülenlerin yapılmasını sağlamak,

2)
Kültür merkezinin bulunduğu ilçe ve il sınırları içindeki Bakanlığımız taşra teşkilatının yapmış oldukları kültürel faaliyetler dışında kalan ve Bakanlığın görev alanına giren faaliyetlerden, valilik, kaymakamlık veya kültür müdürlüğünce yapılması uygun görülen faaliyetlerin yapılmasına yardımcı olmak veya yapmak,

3)
Müdürlükte bulunan Bakanlık birimleri ile diğer kurum ve kuruluşların kültürel faaliyetlerini, mevzuatın elverdiği ölçüde desteklemek ve gerçekleşmesine yardımcı olmak,

4) Kültürel ve sosyal alandaki faaliyetleri, basın-yayın organları aracılığıyla ilgililerin ve halkın bilgisine sunmak,

5) Valilik, kaymakamlık veya kültür müdürlüğünce benzeri görevleri yapmak.

Yetki ve Sorumluluk
Madde 6-
Kültür Merkezi Müdürü, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görevlerle, kanun, tüzük, yönetmelik, talimat ve emirlerle verilen diğer görevleri zamanında, etkili ve verimli bir şekilde yapmaya ve yaptırmaya yetkilidir.

Kültür merkezi müdürü, kendisine verilen görevleri yapmamak, yanlış, geç veya eksik yapmaktan valilik, kaymakamlık veya kültür müdürlüğü ve Bakanlığa karşı sorumludur. Müdürlük bünyesinde diğer yöneticiler ve personel ise, yapmakla yükümlü oldukları hizmet ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasından üst yönetici kademelere karşı sorumludur.

Müdürlüklerde faaliyet programları, tiyatro, opera, bale, orkestra ve koro bulunan yerlerde öncelikle bu birimlerin prova ve gösterilerine göre düzenlenecektir. Prova ve gösteri programları da bu birimlerce en az aylık olarak düzenlenir ve bir önceki ayın 15 ine kadar müdürlüğe verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Koordinasyon Kuruluna İlişkin Esaslar

Koordinasyon Kurulunun Kuruluşu
Madde 7-
Kültür merkezinde yapılacak faaliyetlerin verimli ve düzenli yürütülebilmesi için kültür merkezinde bulunan ve Bakanlığa bağlı birimlerin müdürlerinin katılımıyla bir koordinasyon kurulu oluşturulur.

Koordinasyon kuruluna: Kültür merkezinde il kültür müdürlüğü bulunması halinde, il kültür müdürü veya görevlendireceği yardımcısı, il kültür müdürlüğü bulunmaması halinde kültür merkezi müdürü başkanlık eder.

Koordinasyon Kurulunun Toplanma Süresi
Madde 8-
Koordinasyon kurulu, her ayın ilk haftası içinde toplanarak ay içinde yapılması gereken faaliyetler hakkında karar alır. Gerekli hallerde olağanüstü olarak toplanabilir.

Koordinasyon Kurulunun Görüşme Usulü
Madde 9-
Koordinasyon kurulu, kültür merkezinde yapılacak faaliyetlerle ilgili kararını çoğunluk esasına göre alır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın kararı geçerlidir. Kararlarda çekimser kalınamaz.

Görüş Alınması
Madde 10-
Alınan kararlar dışında kültür merkezine gelen taleplerin uygulanıp uygulanmaması hususunda illerde kültür müdürünün, ilçelerde kültür merkezi müdürünün uygun görüşünün alınması zorunludur.

Koordinasyon Kurulunun Yetkisi
Madde 11-
Koordinasyon kurulu aldığı kararların uygulanması sırasında kültür merkezinde genel güvenlik ve kamu düzeni ile ilgili tedbirlerin alınmasını sağlar. Gerekli hallerde faaliyeti durdurabilir.

Onay Mercii
Madde 12-
Koordinasyon Kurulunun kararları illerde valilerin, ilçelerde kaymakamların onayı ile kesinleşir.

Kararların Bildirilmesi
Madde 13-
Koordinasyon Kurulu kararları her ay periyodik olarak Bakanlığa bildirilir. Kültür Merkezleri Dairesi Başkanlığı uygun görmediği koordinasyon kurulu kararlarının tekrar görüşülmesini isteyebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kullanma Şartları İle Alınacak Ücretler

Kullanma Şartları
Madde 14-
Kültür merkezi binasının kullanma şartları:

a) Her temsil sezonunda kültür merkezinde düzenlenecek gösteri ve temsil faaliyetleri için bir yıllık faaliyete ait program taslağı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen kuruluşlar tarafından kültür merkezi müdürlüğüne verilir. Bina tesislerini işletme, kullanma imkanları, kapasitesi ile sorumlu işletme personeli sayısı göz önünde bulundurularak, kültür merkezi müdürlüğünün görüşüne göre program 20 Haziran’da kesinleşir.

b) Kültür merkezinde faaliyetlerin programlanmasında binanın teknik yönden her türlü kapasitesi göz önüne alınarak, hiçbir tehlike riskine girilmez. Özellikle sahnede teknik işletmeyi zorlayan ve tüm tesisatın bakım ve onarımını engelleyecek aşırı faaliyetlere izin verilmez.

c) Gerek yangın, gerekse yağmurlama tesisatını besleyen ana depo su rezervini tesisata veren motopomplar arızalandığı veya ana depo hangi nedenle olursa olsun boşaltıldığı takdirde, bina can emniyeti bakımından tehlikeli olup hiçbir kimse binaya sokulmaz.

d) Binada hiçbir mekan, şahıs veya kuruluşlarca bloke edilemez. Faaliyetlerin düzenlenmesinde seyirci salonları ve fuayelerde mevcut inşaat ile mobilya düzeninde hiçbir değişiklik yapılamaz. Binanın gerek salon, gerekse fuaye ve diğer halkla ilişkili kısımlarında, projelerde öngörülen insan sayısının üstünde seyirci alınmaz.

e) Çok amaçlı salonların kullanımı ile ilgili hususlar:
1) Sahne, yetkili eleman olmadan kullanılamaz.
2) Sahnede ateşten kolayca tutuşan dekorasyon teçhizat kullanılamaz. Bu husus mobilya ve benzeri eşya için söz konusu değildir.
3) Projektörler perde ve dekorasyonun yanında bulundurulamaz.
4) Temsillerde kullanılmayan malzeme ve eşyanın sahnede bulundurulması yasaktır.
5) Salonun oturma planı rahatlıkla görülebilir bir yerde asılı bulundurulacaktır.
6) Ambalaj malzemeleri emniyetli bir yerde muhafaza edilecektir.

f) Faaliyet gösteren birimlere Bakanlıkça tahsis edilen bölümlerin dışında kalan bölüm mekanların kullanım yetkisi kültür merkezi müdürlüğündedir.

g) Tesisat sisteminde bina içinde tehlike arz edici arızalar bulunması halinde binanın kullanımı kesinlikle yasaktır.

h) Kültür merkezi binasında Bakanlığın bilgisi ve izni dışında proje değişikliği gerektiren tamirat ve onarım yapılamaz.

ı) Kültür merkezinin bakımı işletilmesi, temizliği ve güvenliği için, binada faaliyet gösteren tüm birimlerin güvenlik görevlileri ve bekçiler dahil, diğer yardımcı hizmetler kadrosunda yer alan personel ile teknik elemanlar kültür merkezi müdürlüğünün koordinasyonu altında görev yapar.

i) Müdürlükte bulunan diğer birimlerin elektrik, su, yakıt ve onarım gibi genel giderleri, ortak alanların temizlik giderleri için Bakanlıktan gönderilen ödenekler, kültür merkezi müdürlüğünce kullanılacaktır.

j) Kültür Merkezi salonlarının tahsisinde, kültür merkezi üdürlüğü ile faaliyeti gerçekleştirilecek kamu kurum ve kuruluşları ya da özel veya tüzel kişiler arasında protokol apılmadan salonda faaliyet gerçekleştirilemez.

k)
Kültür merkezi binasında Bakanlığın yazılı izni olmadan hiçbir kurum ve kuruluş hizmet binası olarak mekan tahsis edilemez.

Alınacak Ücretler
Madde 15- Kültür merkezlerinin özelliğine göre, açık ve kapalı
Mekanlar kazanç getirici faaliyetler için, geçici olarak kiraya verilebilir. Alınacak ücretler her takvim yılı Bakanlıkça belirlenerek, müdürlüklere bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Kültür Merkezi Müdürlüğüne Teknisyen ve Tekniker Olarak Atanacaklar
Madde 16-
Kültür merkezi müdürlüğüne teknisyen ve tekniker olarak atanacaklarda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Devlet memurluğuna alınmaya ilişkin şartları yanında, elektrik veya makine teknisyeni veya tekniker unvanına sahip olma şartı aranır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 17-
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 13 Temmuz 1990 tarih ve 20573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kültür Müdürlüklerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelik”in kültür merkezleri müdürlükleri ile ilgili hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

ALTINCI BÖLÜM
Yürürlük-Yürütme

Yürürlük
Madde 18-
832 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 105’inci maddesi hükmü uyarınca Sayıştay görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 19-
Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür Bakanı

Bakanlık Ana Sayfa | Bakanlık Birimleri | Kültür ve Turizm Bakanlığı Etik Komisyonu | Webmail | Personel Sorgulama

Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.