Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamındaki şikayet ve ihbarların işleme konulabilmesi için;

Şikayet ve ihbarlar bizzat veya dilekçe ile başvurularak Bakanlığımıza/Başkanlığımıza yapılması; şayet elektronik ortam üzerinden şikayet ve ihbarda bulunulacak ise bunun da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)
 üzerinden yapılması gerekmektedir.

cimer.png

Merak ettiğiniz diğer konular için:Taşınır Kültür Varlığı Ticareti ve Bu Ticarete Ait İşyerleri İle Depoların Denetimi Hakkında Yönetmelik

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)


(Resmi Gazete Tarihi: 11.01.1984 Resmi Gazete Sayısı: 18278)

Amaç
Madde 1-
Bu yönetmeliğin amacı, 2863 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan tasnif sonunda; korunması gerekli olmadığı tespit edilen taşınır kültür varlıkları ile korunması gerekli olduğuna karar verilerek tescil edilenlerden devlet müzelerine alınması lüzum görülmeyen taşınır kültür varlıklarının ticareti ile ticaretin yapıldığı işyerleri ile depolarının denetleme esaslarını belirlemektir.

Kapsam
Madde 2-
Bu yönetmelik kültür varlığı ticareti işlemlerini ve bunlarla ilgili gerçek ve tüzel kişilerin görev ve sorumluluklarını kapsar.

Yasal Dayanak
Madde 3-
Bu yönetmelik, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 25, 27, 28, 29.uncu maddeleri gereğince hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar
Madde 4- “Bakanlık” ; Kültür Bakanlığını
“Müze” ; Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı müzeleri,
“Kanun” ; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununu,ifade eder.

Değerlendirme
Madde 5-
Kanunun 25. Maddesi gereğince bilimsel esaslara göre tasnife tabi tutulup da korunmasına lüzum görülmeyen kültür varlıkları bir belge ile sahiplerine iade olunur.Bunlar üzerinde sahipleri her türlü tasarrufta bulunabilirler.

Tasnif sonunda korunması gerekli olduğuna karar verilen ve tescile tabi tutulan ancak müzelere alınması lüzumlu görülmeyen kültür varlıklarının ticareti bu yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Bu tür kültür varlıkları yurt dışına çıkarılamaz.

Ruhsat İsteme ve İzin
Madde 6-
Kültür varlığı ticareti Bakanlıktan alınacak bir ruhsatname ile mümkündür.

Ruhsatname almak isteyenler en yakın müze müdürlüğüne yapacakları yazılı başvuruya aşağıdaki belgeleri eklerler.

a) Ticaret Odasına kayıtlı olduğuna taşınır kültür varlığı ticareti yapmak üzere ayrı bir ticarethanesi bulunduğuna dair tasdikli belge,
b) Eski eser kaçakçılığı, gizli define arayıcılığı veya gizli eski eser kazısı gibi suçlardan hükümlü olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından alınacak belge,
c)(Değişik:RG-3/4/2012-28253) Kanuni tebligat adresi beyanı,
d)(Değişik:RG-3/4/2012-28253) T.C. kimlik numarası beyanı,
e) Üç adet vesikalık fotoğraf,

Müze Müdürlüğünce yapılacak inceleme sonucu sakıncalı durum yoksa ruhsatname düzenlenir ve düzenlenen ruhsatnamenin bir nüshası da Bakanlığa gönderilir.

Ruhsatname Süresi
Madde 7-
Ruhsatnameler 3 yıl için geçerlidir. Ruhsat sahibi süre bitiminden en geç bir ay önce ilgili Müze Müdürlüğüne müracaat ederek, ruhsatnamesinin yenilenmesini isteyebilir.Sakıncalı bir durum yoksa ruhsat yenileme işlemi bir ay içerisinde sonuçlandırılır.Süresinde müracaat edilmemesi halinde ruhsatname iptal edilir.

Ruhsatnamenin Kullanılış Şekli
Madde 8-
Taşınır kültür varlığı ticareti ruhsatnamesi ticarethanenin görülebilir bir yerine asılır.Ruhsatname Kanun ve bu yönetmelikte belirlenen amaçlar dışında kullanılamaz.

Kayıt İşleri
Madde 9- Taşınır kültür varlığı ticareti yapanlar, satmak üzere alacakları taşınır kültür varlığının tescil dışı olduğuna veya tescile tabi olup da müzeler alınmasına gerek görülmediğine dair ilgili müzece verilmiş olan belgeyi satıcıdan istemek zorundadırlar. Bu belge olmadan alım ve satım yapılamaz.

Söz konusu belgelerin tarih ve sıra numaralarına göre, dosyalarında muhafazası ve denetim için gelen müze ve Bakanlık yetkililerine gösterilmesi zorunludur.

Kültür Varlıklarının Ticarethane ve Depo Dışında Bulundurulmaması
Madde 10-
Kültür varlığı ticareti yapanlar, ticarethanelerinden başka bir yerde alım satım yapamazlar ve ticarethane dışında kültür varlığı bulunduramazlar. Ancak ihtiyaçları halinde ticarethane ile bağlantı sağlamak şartıyla belgelenmiş kültür varlıkları için depo kullanabilirler.

İkametgah, ticarethane ve depo olarak kabul edilemez.

Ticarethane ve depolar başka amaç için kullanılamaz.

Denetim
Madde 11- Ruhsatlı taşınır kültür varlığı ticareti yapanların işyerleri ve depoları;
Bakanlık Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğünce görevlendirilen uzmanlar Bakanlık Müfettişleri ile ilgili müzenin yöneticisi veya görevlendireceği uzmanlar tarafından her zaman denetlenebilir. Yapılan denetleme sırasında tescil dışı olduğu belgelenmemiş kültür varlığı bulunması halinde ruhsatname iptal edilir ve Kanuna göre işlem yapılır.

Yapılan denetlemeler sonunda düzenlenen raporların bir nüshası ilgili müzede muhafaza edilir; bir nüshası Bakanlığa gönderilir.

Ruhsatname İptali
Madde 12-
Kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenlerin ruhsatnameleri, süresine bakılmaksızın iptal edilir ve kendilerine bir daha ruhsatname verilmez.

Kaldırılan Hükümler
Madde 13-
Bu yönetmelikle 28 Haziran 1973 gün ve 14578 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Eski Eser Ticareti Yönetmeliği” ile değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce eski eser ticareti belgesi almış olanlar, yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde ruhsatname almak için bu yönetmeliğe göre başvurmak zorundadırlar. Ellerindeki belgelerin süresi üç aydan önce sonuçlananlar sürenin bitiminden önce başvururlar.

Yürürlük ve Yürütme
Madde 14-
Bu yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 15- Bu yönetmeliği Kültür Bakanı yürütür.

Bakanlık Ana Sayfa | Bakanlık Birimleri | Kültür ve Turizm Bakanlığı Etik Komisyonu | Webmail | Personel Sorgulama

Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.